Жамауат

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

 

Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Магнит жашчыкъ чынтты жигит болур муратлыды

Омск областьдан жетижыллыкъ Коля Кругляченко устазларын, тенглерин да кесини айтхылыкъ фахмусу бла сейирсиндиргенлей турады: темирден ишленнген затла аны чархына тюз да жабышдырылгъанча «къатып» къаладыла.

Къандес оюн

Анга дагъыда «Айдеш оюн» деп да айтхандыла. Малкъарлыла болмагъан жерде сейир оюнла къураргъа не заманда да уста болгъандыла. Къандес оюн да аладан бириди. Тауукъну этин ашай туруп, кёкюрегиндеги айыры сюекчикни алып, экеулен эки жанына тартадыла. Хар ким да уллуракъ жаны кесинде къалырча сындырыргъа кюрешеди

Сюймекликни сёзледе угъай, керти ишледе кёргюзтюрге тийишлиди

Мухаммад файгъамбар хар муслийманнга да керти юлгюдю, аны сюерге, анга ушаргъа сылтаула кёпдюле. Адам  жашауунда сюймекликге кёп кере, тюрлю-тюрлю болумлада тюбейди. Алай керти муслийманнга Мухаммад файгъамбаргъа, Аллахны саламы анга болсун, сюймеклик бир заманда да тюрленмейди, бошалмайды, кючюн тас этмейди.

«COVID-19 адамны санларына салгъан заран тинтилмегени ючюн ол бютюнда къоркъуулуду»

 Глашланы Исмайылны юсюнден биз «Заманны» алгъыннгы номерлеринде бир ненча кере жазгъанбыз. Ол Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетни алтынчы курсуну студентиди.  

Таурухлу табийгъатыбызны сюерге юйрете

 Бир жол Бабугентни орта школуну  географиядан устазы Чабдарланы Зухура Батыровнаны кабинетде угъай, Чирик кёлню жагъасында берген мастер – классында болгъан эдим. Бек сейирлик дерс эди ол, адамны эсинде къалырча. Устаз бла бу табийгъат тамашалыкъланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

 

Санаторийлени иши къыйыныракъ болгъанды

Озгъан айда Роспотребнадзор санатор-курорт учрежденияланы ишин къурау жаны бла рекомендацияла берген эди. Ол излемлени юсюнден оюмун «Маяк» санаторийни башчысы, «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Мамайланы Галина билдиргенди.

«Къууанчны къууанчха ушатып, бушууун бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды. Кёчгюнчюлюкню, урушну къыйын, зор жылларында миллетибиз сыйлы тёрелерин, тилин бузмай сакълаялгъанды. Алай биз бюгюнлюкде ата-бабаларыбызгъа тийишлибизми, ала берген юлгюгю алалгъанбызмы?

Жай иссиледе бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат