Жамауат

Азау талада – вакцинация этген пункт

Бу кюнледе республикада жашагъанлагъа эм  солугъанлагъа да тап болурча  Азау талада 2300 метрде къыралда эм  бийиклик жерде вакцинация этген пункт ачылгъанды.   

Буюрулмагъан байлыкъ

Таурух

Огъары Малкъарны баш жанында таракъгъа ушаш жютю къая чукуйла бардыла. Мухолдан къарасанг, ала бютюнда ариу кёрюнедиле. Аланы биринде, башына жете баргъан жеринде, уллу тёртгюл таш сюеледи. Ол Ийбакъ белгисиди. Нек аталгъан болур анга алай?

Шукур, ана тилимде шош жырладым

Адам кесини ана тилини юсюнден не айталлыкъды?  Биринчи кере «ана», «ата», «кюн», «кырдык», «суу», «гыржын» дегенча сёзлени айтхан тилини юсюнден? 

Киевни азатлагъанды, Сталинград ючюн сермешгенди

Биз хар эрттен сайын чууакъ кюнню жарыкълыгъына къууанабыз. Тёгерекде гюлле чагъадыла, терекле жашилленедиле, чыпчыкъла жырлайдыла. Жылыды, ариуду, ырахатлыды…

Урушда кишилиги, мамыр жашауда огъурлулугъу бла атын айтдыргъанды

Шауаланы Абдулланы жашы Жибрил  уруш жыллада кишилиги, мамыр заманда уа жигерлиги, огъурлулугъу бла атын айтдыргъанды.  2007 жылны январь айында дуниясын алышхынчы ишден тохтамагъанды. Аны эллиле, жууукъла,тенгле да не заманда да намысын, сыйын кёргендиле. Аны жокъларгъа, къатында олтуруп хапар айтыргъа кёпле келгендиле.

Намысны, сюймекликни эм башха салып

Кёп болмай Элбрус муниципал районну администрациясында Юйюрню байрамына жоралап, юлгюлю юйюрлени саугъалагъандыла. Аны юсюнден бизге муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан билдиргендиле.

Хайырлы эм хаталы интернет

 «Жайда  сабийлени тенгизге элтирбиз неда ыннагъа – аппагъа элге жиберирбиз да,  ол компьютерден айырылып, дуниягъа къошулур, кюнню жарыгъын да кёрюр», - деп тургъан ата – анала мудах ахтынадыла - ковид битеу жолланы кесгенди. Интернетден сабийни айырыр амал бармыды? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Ариулукъгъа итиннген адам тёгерегине насыпны жаяды

Бегирек не магъаналыды: тыш сыфатмы, ич дуниямы? Аны юсюнден даулашла эрттеден келедиле. Алай эсе да, тиширыула, къайсы ёмюрледе да, болумлада да кеслерин жасаргъа итиннгендиле. 

Мудахлыкъны кечеси кёплени жарсытханды

Герпегеж кечирек къуралгъан тау эллерибизден бириди. 1944 жылда кишилени асламысы Ата журт урушха чакъырылып эдиле. Юч адамы къанлы къазауатха кетген юйюрле да болгъандыла элде. 

Къолларыгъыз ариу болурларын сюе эсегиз

Къолларынгы териси жумушакъ, ариу болурун сюемисе? «Айхай да, -дериксе. - Алай юйде не къадар жумушум барды». Анга кёп заман керек тюйюлдю, къолланы терилерин артда игилендирирге кюрешгенден эсе, сакълагъан тынчыракъды. Къалай бла? Аны амалларына косметолог Эдикаланы Асият юйретеди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат