Жамауат

Жюрек жылыуу, ариу сёзю бюгюн да сабийлерини, туудукъларыны жашауларын жарытханлай турады

Эртте заманлада бизни таулагъа узакъладан келген къонакъла жарыкъ бояулу, ариу оюулары болгъан кийизни кёрюп, сейир-тамашагъа къалгъандыла. Да,хау,тёгерекде сууукъ къысыр къаяладан сора жукъ жокъ эди, ала кеслери да бир къарангы, мудах сюеледиле. Сора ол кийизни  ургъан уллайгъан тиширыугъа: «Бу бояуланы сен къайда кёргенсе?»- деп сордула. «А-а-а, жанларым-кёзлерим,- дегенни айтды ынна,- ма ол къаяны артындагъы гелеу сыртлада жаз башында гюлле къалай чакъгъанларын сиз кёрмегенсиз?»

Уллу муратына базыныулу атламла

Арт заманда жашларыбыз, къызларыбыз, школну тауусуп, къыралыбызны къалайында да сюйген жерлеринде, жюреклери излеген усталыкъны табаргъа онг тапханлары бла чекленип къалмай, анда жетишимли болгъанлары да кёллендирген шартды. Ахматланы Джамиля да республикабыздан тышында билим алгъанладан бириди. Шёндю ол Москвада Плеханов атлы Россей экономика университетни къырал эмда муниципал управление ызыны халкъ мюлк эм право факультетин таууса турады.

Къолу уста, сёзю дарман

Насып неди деген соруугъа хар ким да кеси ангылагъанча жууап эте болур. Бирле къолайлыкъны сайлайдыла, бирле уа аны юйюр къурауда, тынчлыкълы, ырахатлы жашауда кёредиле. Ала да кеслерича тюз болурла, ол аланы сайлауларыды… Саусуз адамгъа уа сорчугъуз, аны жууабы жаланда бир боллукъду. «Дуния мюлкден эсе ол саулукъну сайларыкъды; манга да аны кесимде сынаргъа тюшюп, андан айтама», - дейди Жаболаны Асият.

«Юйде этилген аш юйге къууат береди»

Адамны саулугъу ашы бла  байламлыды. Кюн сайын ашны къалай къураргъа кереклисини юсюнден биз шеф–повар Хуболланы Мадина  бла ушакъ этгенбиз.

Элни ичинде жол жангыртылады

«Прохладный - Эльхотово» жолну Терк районда Дейское элни ичи бла баргъан кесегинде тынгылы жангыртыу ишле барадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

Алмала бла кеси кесибизни толусунлай жалчытырча

Кёп болмай «Россельхозбанкны»  экспертиза арасы Россейде алмала рынокну  тинтгенди. Аланы тергеулерине кёре,  терк айныгъан терек бахчаладан  2024 жылда бир миллион 200 миг тонна жемиш жыйыллыкъды. Тирликни асламысы арт беш  жылда къуралгъан бахчаладан алынырыкъды.    

Россейлиле аяулу болгъандыла

Ресторанлагъа бла тюкенлеге ахыр заманда азыракъ адам келеди. Сылтау – россейлиле ахчаларын аяп башлагъандыла. Февральны ортаракъларында биз сюйюучю аш-азыгъыбызны азыракъ алып тебиреген эсек, шёндю уа кесибизни заманны зауукълу ётдюрюуден тыяргъа кюрешебиз.

Шёндюгю миллиардерлени сюйген кийимлери – водолазкала бла футболкала

Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕА-ны таматасыды, жер башында эм къолайлы адамладан бириди. Алай болгъанлыкъгъа, Ингвар самолётда эконом класс бла учады, эски «Вольвода» айланады, кийимлени тюкенледе учуз багъала бла сатылгъанларында алады, сора кесини къызгъанчлыгъы бла да белгилиди.

«Къол къыйынымы ёксюзлеге, саусуз сабийлеге юлеширге сюеме»

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да, сексен юч жылында, белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла.  Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны  жашау жолун, ата-бабаларын,  таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз.

Энди алача жокъду

Заман узун, къысха да болгъаны хакъды. Узун кече деп жаздым да биринчи назмуларымдан биринде, алай болмайды деп, кюлдю бир жаш назмучу. Къарт шайыр а, ышарды да: «Тюз эслегенсе, къызчыкъ. Сакъласанг, заман тохтап къалгъанча узун болады», – деди хырхы ауазы бла. Артда эсге тюшюрдюле аны «Узун жыл» деген жырын.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат