Жамауат

Къолдан келгенни аямайдыла

Черек районну билим берген учрежденияларында  ремонт ишле къыстау барадыла. Аланы ата-анала, устазла да, биригип, кеслери  тамамлайдыла. Элчи къызчыкъла бла жашчыкъла 1 сентябрьде жангыртылгъан, таза, жарыкъ класслагъа  келир ючюн къолдан келгенни аямайдыла.

«Жарауларымы дайым бардыргъанлай турлукъма»

Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны окъуучусу Тамирлан Абулькин тенгшилерини асламысыча жыгъышыу, бокс, каратэ неда ауур атлетика бла кюрешмегенлей, спортну оюн тюрлюлерине энчи эс бурады. Нек сайлагъанды ол топ оюнланы? 

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан – жырла, тепсеуле

Долинскде «Вершина» санаторийде «Лидер» профильли сменни экинчи къауумуна къууанчлы халда тюбегендиле.  Бери, хар замандача, солургъа эмда саулукъларын  кючлендирирге республиканы тюрлю-тюрлю районларындан  эллиден артыкъ жаш бла къыз келгендиле.

Юйге насып келтирген келин

Жаухарат жангыз жашы Рамазанны юйдегиленирге термилгенли, тейри, билген Аллахды, бир он жыл а озгъан болур. Бу арт кезиуде бир иги тюшле кёреди да, не эсе да бир сюйюмчюлюк эшитиригине ийнанып турады. 

Тёртжыллыкъны эм сакъланнган эришиую башланнганды

Японияны ара шахары Токиода къууанчлы халда XXXII Жай Олимпиада оюнла ачылгъандыла. Коронавирусну пандемиясы бла байламлы ол биринчи кере къараучула болмагъанлай ётгенди.

Тилибизни, тарыхыбызны, ахшы адет-тёрелерибизни сакъларгъа

Бизни редакциябызны келечилери озгъан орта кюн узакъ эллерибизден бирлеринде – Хабазда бла Кичибалыкъда - къонакъда болгъандыла. Алада администрацияланы башчылары бла тюбешиулеге эллени къартлары, устазлары, врачлары эм башхала да къатышхан эдиле.

Сейир болумлу жашау

Бу хапарланы басмагъа жиберген Улбашланы Саниятды. Аланы окъусанг, кёп затны юсюнден сагъышланаса, кёп затха да тюшюнюрге боласа. Ала бизни акъсакъалларыбыз айтыучу таурухладандыла. 

Жангы ие ишни къолгъа алгъанды

Алгъаракъда билдиргенибизча, бизни республикада электрокюч бла жалчытыу ишни «Каббалкэнерго» предприятияны орунуна энди «Россети Шимал Кавказ» компания тамамларыкъды. Анга кёре келир айдан башлап ток ючюн хакъны  экинчисине берирге керекди. 

Къанатлыланы къайгъысын кёре

«Россети Шимал Кавказ» компанияны специалистлери быйыл бизни республикада электрокюч ызлада къанатлыланы ток ургъандан сакълагъан 1140 устройство орнатыргъа умутлудула. Бу ишни чеклеринде бегирекда регионну Къызыл китабына тюшген къанатлыланы къоруулаугъа магъана бериледи.

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат