Жамауат

«НЕ ЗАМАНДА ДА СУУАПЛЫКЪ ЭТЕРГЕ, ЭС ТАПДЫРЫРГЪА СЮЙГЕНМЕ АДАМГЪА»

Жашау жеринде турмайды. Ол тюрлене баргъаны къадар адам да, баш мадарын этерге юйрене, ашырады къууандыргъан, жарсытхан да дуния жолун. ХХ ёмюрде уа ол бош болмагъанды, кёп сынаула кёрюрге тюшгенди. Сыйлы таматаладан бири Элжоркъаланы Чомайны жашы Алим хажи бла хапарым аны юсюнденди.

Халкъны къууандыргъан, кёл этдирген байрамла керекдиле

Хасаниядан Жангуразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды. Бизни бла ушагъында ол кёрген сейир затларыны, быллай уллу эришиуле къалай къуралгъанларыны юсюнден хапарлагъанды.

Кёлю къалгъанны тилегинден къоркъугъуз

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

Мухаммад файгъамбар хар муслийманнга да ариу юлгюдю

Газетибизни хурметли окъуучулары. Сизни Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур хажини Мухаммад файгъамбарны юсюнден берген ууазы бла шагъырей этерге сюебиз:

Ийман бла багъыу: кертимиди, ётюрюкмюдю?

КъМР-ни наркология диспансерини врачы Артур Пачев айтханнга кёре, больницалада багъылгъан наркоманладан хазна адам тюзелмейди. «Мен Россейде бек белгили клиникалада ишлегенме, - дейди Пачев. - Алада сау болгъанланы санына бир неда юч жыл наркотиксиз жашагъанла да киредиле. Ол жаланда ремиссияды. Ачыкъ айтханда, шёндюгю медицина наркоманиягъа бакъмайды».

Врач боллугъуму сабийлигимден билгенме

Бизни бюгюн къонагъыбыз Республиканы къан тамырла арасыны кардиология бёлюмюню таматасы врач-кардиологу  Табакъсойланы Жамиляды.

Жыл санынг жетген эсе, кеси аллынга жаша?

Левада ара 18-25- жыллыкъла ата-аналары бла бирге жашаргъа керек болгъанларын бла къалгъанларын билир муратда соруу бардыргъанды.

Сиз саулукъда жарыкъ эди жашауум…

Бу эки огъурлу адамны – Бёзюланы Танайны жашы Токалай бла Мисирланы Тетаны къызы Айшатны – юслеринден жазаргъа-жазмазгъа да кёп сагъыш этгенме. Ким биледи, ала мени аппам бла ыннам болгъанлары ючюнмю?... Ала Бабугентде жашагъандыла. Кесим да бу элде ёсгеним себепли ёз ата-анамдан эсе алагъа бегирек окъунамы тартылгъанма дерчады.

Жашил форма кийип, къыралыбызны къорууларгъа тартыннганлай тургъанма

28 май - Чекчилени кюню

СССР чачылгъандан сора Россейни къырал чегини Къабарты-Малкъаргъа жетгенди. Аны узунлугъу 196 километрден кёпдю, асламында ол таула бла  тартылгъанды.  Заставала къуралгъанлары уа элчилени жашауларына себеплик этмей къоймагъанды: тау жерледе жолла салыннгандыла,   ток ызла кючлендирилгендиле, башха жумушла толтуруладыла. Дагъыда бир иги шарт – кёп таулу жашларыбыз чекчи аскерлеге кирип, кеслерин, юйюрлерин кечиндирирге онг тапхандыла.

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат