Жамауат

Бирден кюч салып кюрешиу танг хайыр келтиреди

Нальчикде Бийик-тау геофизика институтда Союз къыралны табийгъатны кирлениуюню гидрометеорология эм мониторинг жаны бла комитетини  коллегиясыны 70-чи жыйылыуу болгъанды.

Кёз жашла чыгъаргъан эмда узакъгъа созулгъан къарсла келтирген фильм

Зал тыкъ-тыкъма къараучуладан

Нальчикде Профсоюзланы къаласында 1943-1957 жыллада къарачай-малкъар  халкъны Орта Азияда бла Къазахстанда сюргюн жашаууна аталып «Приговоренные к забвению» деген документли фильмни премьерасы болгъанды. Озгъан жылланы эсге тюшюрюрге сюйгенле асыры кёпден, шахарда бек уллу кинозал алагъа тарлыкъ этгенди.

Хобустаны тузлау

Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан тахта кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Аланы юслеринден «6 соток» газетде В. Лудилов жазгъанды.

Адамланы къутхарыуну баш борчуна санап

Ишлерине кёллери бла берилип, адамлагъа игилик келтирирге излеп кюрешгенле, айхай да, не уллу ыспасха да тийишлидиле. Бютюнда уа аланы усталыкълары адамланы саулукъларын, жашауларын сакълау бла байламлы эсе. Аллай уланларыбыздан бири Биттирланы Керимди, ол МЧС-ни Нальчикде надзор эм профилактика иш жаны бла бёлюмюню башчысыды, ич службаны подполковнигиди.

Бал батманлагъа заран салмазча

Сабанлада пестицидлени неда агрохимикатланы себерни аллында, бал батманла тутханлагъа заран салмаз ючюн, аграрийле алагъа аллындан окъуна билдирирге борчлудула, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.

«Жаланда жигерлик бла табаргъа боллукъду сый-намыс эмда къолайлыкъ»

Социалист Урунууну Жигити Моллаланы Якубну жашы Шарафутдинни жыл саны   90 -дан иги да атлагъанды. Анга да къарамай, акъсакъал тириди. Айтхан акъыллы сёзлерине адамланы тынгылата биледи. Республикада мен билген адам болуп, аны юсюнден ахшы сёз айтмагъанны, анга бийик багъа бичмегенни кёрмегенме. Анга къыралны, республиканы  да оноучулары да не заманда да уллу хурмет этип келедиле. 

«Сабий сад не жаны бла да гитчелени тюз ёсдюрюу арагъа айланыргъа тийишлиди»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурулады. Бабугентни «Чынарчыкъ» сабий садыны башчысы Асанланы Танзиля да жашчыкъланы бла къызчыкъланы  айнытыугъа аслам заманны юлюшюн къошуп келеди.  Биз профессионал байрамны аллында  аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Терек бахчалада заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ бек изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

Ырысхыгъа жан атмагъанды, адамлыкъны, билимлиликни эм башха салгъанды

 Холаланы Хусейинни жашы Якуб Хасанияда намысы-сыйы  бийик жюрюген адамладан бири болгъанды. Жаннетли болсун, бу кюнледе анга  95 жыл толлукъ эди. Аны  дагъыда бир кере эсгериуню дурус кёргенме. Ол  анга тийишлиди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат