Жамауат

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

 

Эл мюлк производство айный барады

Шимал-КавказСтатдан билдиргенлерине кёре, быйыл беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда 9,1 миллиард сом багъасына эл мюлк продукция чыгъарылгъанды. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде, ёсюм 3,4 процент болгъанды.

Шимал наныкъ бизде иги аякъланнганды

Къабарты-Малкъарда голубиканы ёсдюрюп башлагъандыла. Республиканы Эл мюлк министерствосунда айтханларына кёре, бюгюнлюкге тийишли бахчала битеу да 56,5 гектарны аладыла.

Японияда да бардыла къартла…

Тыш къыраллада турист къауумланы араларында  чалбашлыланы кёрюрге боллукъду. Жарсыугъа, абадан россейлиле хазна эсленмейдиле экскурсиялада. Баям, бизни пенсияларыбыз узакъ жерледе солурча онг бере болмазла. Японлула уа бек кёпдюле къайда да: Луврда, Эрмитажда, Колизейде да…Некди алай? Японияда уллайгъан адамланы жашаулары бизникинден айырмалы болгъаныны сылтаулары неди? Аны юсюнден Черек районну билим бериу управлениясыны бёлюмюню башчысы, географиядан устаз Глашланы Фаризат айтханды:

Кезиулю сабан ишле тап барадыла

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев аш-азыкъ эмда эл мюлк продукция бла байламлы болумгъа мониторинг этиу жаны бла оперативный штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды

Жилекден бай тирлик

«Жилек тала» деген эл мюлк предприятие Баксанёнок элде орналады. Шёндюледе анда къазауатда тирлик жыйыу барады, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Юзюлген умутла

Мен айтырыкъ хапар керти да жашаудан алыннган юлгюдю. Адам улу жашауун кеси сюйгенича, ырахатлы башласа, андан ары да алай бардырса, ол неден да иги эди. Аллай насыплары кёплени тутмайды. Жашлыгъыбызда этген жангылычларыбызны жашауубузну узунуна да тюзетип бошаялмай къалабыз. Къадар абына-абына барыргъамы буюра болур? Кеси башы бла сынагъынчы, адам акъыл юйретиуге къулакъ салмаз. Нек болур алай? Огъесе ол тюзетилмез жазыумуду?..

Къыралдан болушлукъ – агробизнесни жетишимлилиги

Белгилисича, агропромышленный  производство экономиканы  къоркъуулу  жыл сайын уллу къоранчла сынагъан  бёлюмюне саналады.   Сёз ючюн, быйыл жайны биринчи кюнлеринде окъуна   Къабарты-Малкъарда хауаны кюйсюзлюгю – къаты жел, жауун эм буз районлада эл мюлк жерлеге заран жетдирир ючюн къоймагъандыла.  Эм бег а Бахсан, Май эм  Прохладна  районла апчыгъандыла. Саулай айтханда, 18,8 минг гектар сабанлыкъ  бла 1,4 минг гектар терек бахчалыкъ тозурагъанды.

Акъылманнга илмуда жашырынлыкъ жокъду

Россей Федерацияны Сыйлы изобретатели эмда Сыйлы метеорологу, Гидрометеорология службаны махтаулу ишчиси, 250-ден артыкъ илму ишлени, ол санда 165 жангычылыкъны автору, техника илмуланы кандидаты. Быланы барысыны да иеси - жашаууну аслам кесегин илмугъа къуллукъ этиуге берген Байсыланы Хажи-Муратды.

 

Керек болмай къалгъан ана

Иги келининг болгъандан уллу байлыкъ болурму? «Къызы болсун, къыз туусун», - дейдиле да, аман къыздан эсе, ол туумай къалгъан къыз ол болсун», - деригинг келир, бу хапарны окъусанг.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат