Жамауат

Эки сюйгенни бир насып юлюшлери

Аскербий бла Зарият бир  жыллыкъладыла, бир элде туугъандыла, ёсгендиле, жашагъандыла.  Жашагъандыла десек да, Аллахха шукур,  бюгюнлюкде да сау-саламатдыла. Жыл санларын  айтханда, алтмышдан атлап тебирегенди. Алай, жарсыугъа, юйюр къурамагъандыла. Кеслери жангыз бирер юйде, бир орамда турадыла.

Керексиз даулашладан сакъланыр мадарла

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды. Аны къурау эм айырылыу аланы экисине да мюлклери, сабийлери бла байламлы жууаплылыкъ салады. Аны юсюнден ушакъны юрист Азамат Тохов бла бардыргъанбыз.

Жууаладан ууланмазча неге эс бурургъа керекди?

Жууала ауур ашха саналадыла. Ала ауурлугъу болгъан тиширыулагъа, сабийлеге да жарашмайдыла. Не къадар биширгенликге, къалай хазырлагъанлыкъгъа да башхасы жокъду, дейдиле Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясында.

Дуния башында муслийманланы бирикдирген къууанч

Къурман-байрам

Быйыл дунияны битеу муслийманлары да сыйлы Къурман байрамны 20 июльда белгилерикдилеХар жылдан да Ибрагим файгъамбарны  (Аллахны саламы анга болсун) ызындан  ислам динни тутханла къурман мал соядыла. Бу ишни баш магъанасы – Аллахха  табыныу, баш уруу, ийнаныуду. Къурман  адамны ич дуниясы ариуланнганыны, жюрегинде таза ниетле хорлагъаныны, игиликни, мамырлыкъны белгисиди. Ол адамны халаллыгъын, жюрек жумушакълыгъын,  адеп-къылыкъ жаны бла даражасын кёргюзтеди,   динни магъанасын ангыларгъа, бизни жаратхан Аллахха сюймеклигибизни  билдирирге болушады.

Аны халаллыгъы ёксюз жюреклени жылытханды

 1930 жылда Османланы Матгерийге бушуу сынаргъа тюшеди. Аны юй бийчеси Асанланы Хасимни къызы Шерифат, замансыз ауушуп, Айшат бла Адырахман  ёксюз къаладыла.  Айшат - экижыллыкъ, Адырахман а - къагъанакъ. Алагъа ынналары холамлы Бёзюланы Нафисат къараргъа кюрешсе да,  къартлыкъ хорлагъан тиширыугъа ол тынч тюйюл эди. Ёксюзлени аталары Матгерий уллу санлы, къарыулу киши эди. Не жумуш чыкъса да, аны ёгюзле жегилген арба бла жиберип тургъандыла. Кёп къыйын жерлеге  окъуна барыргъа  тюшгенди анга ол улоу бла. Иш  кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла белгили адам болгъанды.

 

Бир арба жюк бичен

 Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. Махмут деген бир абадан киши, элден узакъ болмай, гатлешде бир гебен бичен  ишлейди. Гебен  дегенде да,  эки атлы арбагъа иги жюк болурча. Мал кирмезча, тёгерегине чалман этип, иги бегитеди.

Зыбыр коммунал къалгъан-къулгъанланы жаратыугъа – аслам эс

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт –коммунал мюлк министрини орунбасары Роман  Котченко бардырып  кенгеш болгъанды.  Анда сёз республиканы Башчысы Казбек Коковну   зыбыр коммунал къалгъан-къулгъанланы жыйыуну эм, жарашдырыуну тап халгъа келтирирге эм  эркинликсиз къуралгъан свалкаланы къурутургъа  деген буйругъу къалай толтурулгъанына  къаралгъанды.

Тирликни къоранчсыз жыяр умутлудула

Кёп болмай  Пенза областьда Россейни  эл мюлк  министри Дмитрий Патрушев бардырып, агропромышленный комплекс бла аш-азыкъ рынокну оператив штабыны  кенгеши болгъанды.  Ол видеоконференция халда бардырылгъанды эм  асламысында  тирлик жыйыугъа бла къыралны жанындан аграрчылагъа болушлукъ тапдырыугъа жораланнганды.  Анга регионлада ведомстволаны келечилери да  къатышхандыла, ол санда КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да.

Огъары Малкъаргъа баргъан жолну тарыхындан

 Огъары Малкъаргъа баргъан жолну къурулушуну эм анда ишлегенлени юслеринден кёп хапарла бла  таурухла жюрюйдюле. Эшитгенле къошхан, къоратхан да эте болурла. Кертиси уа къалай болгъан болур,  къачан,  къалай эм кимле ишлегендиле ол жолну? Ол да миллетибизни тарыхыны бир бетиди.

Сиз керекли информацияны басмадан, телевидениядан, радиоданмы, огъесе Интернетденми аласыз?

Жангыз да бир он-онбеш жыл мындан алгъа бу соруугъа жаланда бир жууап бериллик эди. Алай къысха кезиуню ичинде техника къыстау айныгъанды, аны бла бирге уа адамланы жашаулары да тюрленнгенди. Мобильный телефонла, электрон китапла, кючлю компьютерле, Интернет… 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат