09.12.2021, 11:23 - Экономика

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

09.12.2021, 10:15 - Спорт

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

09.12.2021, 08:10 - Спорт

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

06.02.2019 - 09:45

Газны урларгъа тюзелгенле жууапха тартыладыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери былтыр бардыргъан рейдлени кезиуюнде, газ ызлагъа эркинликсиз къошулгъан 412 шарт ачыкълагъандыла. Ол санда 54-сю къайтарылып этилген бузукълукъладыла, деп айтылады компанияны интернет-сайтында.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

06.02.2019 - 09:40

Эм къарыулула «Атлантха» жыйылгъандыла

Нальчикде «Атлант» тренажёр залда орус жимден (штангагъа бир тюрлю ауурлукъну салып, аны талай кере кётюрюу, хорлагъаннга штанганы эм кёп кере кётюрген саналады)  Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

06.02.2019 - 09:30

Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсе барады

Къабарты-Малкъарда  былтыр эл мюлк продукцияны ёлчеми 1,8 процентге  ёсгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 46, 891 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиредиле Шимал Кавказстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 12
Право

06.02.2019 - 09:25

Сабийле саулукълу, ариу къылыкълы болуп ёсерча

Нальчик шахарда «Успех» билим бериу арада  наркотиклеге къажау  «Сабийлерибизни саулукъларын эмда къоркъуусузлукъларын къоруулау» деген республикалы акцияны чеклеринде экстремизм бла наркомания, ичгичилик, тютюнле адамгъа къаллай уллу хата келтиргенлерини юсюнден лекцияла окъулгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 19
Тарых

06.02.2019 - 09:20

Ата журтларына кертичиликни къанларын-жанларын аямай кёргюзтгендиле

Гергъокъланы Биасланны жашы Исмайылны (Чортайны) уллу, ариу, билимли  юйюрюню  къадары  халкъыбызны, битеу къыралыбызны да тарыхыны бир бетиди.

Подробности... | Просмотрено: 31
Жангылыкъла

06.02.2019 - 09:05

Татарстан миллет тилледеги газетлени рекордун тохташдыргъанды

Бюгюнлюкде Россейде миллет тилледе 2,5 минг газет чыгъады. Аланы  22 проценти уа Татарстанда басмаланады. Алай бла шёндю бу республикада 574 газетни анда жашагъан халкъланы тиллеринде окъургъа боллукъду. Аны юсюнден регионну «Татмедиа» басма эм асламлы информация коммуникацияла агентствосу билдиреди.  

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

06.02.2019 - 09:00

Быйылны да жетишимли башлагъандыла – беш майдал къытхандыла

Элбрус районну спорт школуну баш борчларындан бири даражалы эришиуледе хорлаяллыкъ спортчуланы хазырлауду, ала бу ишни жетишимли да толтурадыла. Жылдан-жылгьа школда къарыулу, бийик усталыкълы гёжефлеге уллу спортха жол ачылады.

Подробности... | Просмотрено: 24
Жангылыкъла

01.02.2019 - 09:50

Нальчикде «скорыйлени» жетишмегенлерини сылтауу неди?

Нальчикде «скорыйле» жетишмегенлерини юсюнден ТАСС агентствону энчи корреспонденти Герийланы Асият билдиреди. Аны сылтауу шахарда кесекледен  ауругъанланы саны ёсгениндеди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

01.02.2019 - 09:45

Жолланы тап халгъа келтиредиле

Къабарты-Малкъарда регион жолланы  63 километр чакълы биринде тынгылы ремонт этилликди. Дагъыда 25 километрине  кече жарытырча чыракъла орнатырыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

01.02.2019 - 09:40

Бизни келечибиз – Россейде экинчи

Москвада «Н.Г. Озолинни бла В.М. Дьячковну мемориалы» деген 38-чи  битеуроссей эришиуде республиканы 1-чи номерли олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко кюмюш майдал  къытханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

01.02.2019 - 09:35

Ставропольдан – кёп майдал бла

Ставрополь крайны кикбоксингден биринчилигине бла чемпионатына Россейни Югуну 40 эм иги спорт школундан 330-гъа жууукъ гёжеф къатышханды. Ала  кикбоксингни «фулл-контакт» эм «фулл-контакт лоу-кик бла» деген бёлюмлеринде эришгендиле.
    

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

01.02.2019 - 09:30

Къармашыуну къоймазгъа, сакълыкъгъа да эс бурургъа

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Аланияда Управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 31
Жангылыкъла

01.02.2019 - 09:25

Байламлыкъда ишлеуню дурус кёргендиле

Кёп болмай Нальчикде Къабарты-Малкъарда предпринимательлени эркинликлерин  къоруулау жаны бла   уполномоченный Юрий Афасижевни башчылыгъында   Шимал - Кавказ федерал округда бизнес-омбудсменле да къатышып  «тёгерек стол» болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Право

01.02.2019 - 09:20

Жаш тёлюню юйретиуде бирге ишлерге келишгендиле

Россейни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясы бла «Альтаир» жаш тёлю клуб   бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле. Управленияны башчысы полицияны полковниги Сергей Васильев граждан обществону айнытыугъа себеплик этген «Созидание» организацияны бла Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну таматасы Мокъаланы Тенгиз бла тюбешгенди.

Подробности... | Просмотрено: 22
Тарых

01.02.2019 - 09:00

Таулу той

    Оруслу жолоучу В.Я.Тепцов, жюз жыл мындан алгъа Кавказда кёп жюрюп, «По истокам Кубани и Черека» деп китап чыгъаргъан эди. Бир он жыл мындан алгъа уа анга  М. эм В.Котляровланы издательстволары аны жангыдан  басмалагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 29

Страницы