Хар сабийге – уллу къайгъырыу эмда сюймеклик бла

Огъары Жемталаны Чубокланы Алий атлы мектебини школгъа дери билим берген бёлюмюн кёпле махтагъанларын эшите турургъа тюшеди. Ол бошдан болуп кълмагъанын а барыбыз да ангылайбыз. Нек дегенде мында кеслерине уллу махтау излемей, тутхан жумушларына толусунлай берилген профессионалла ишлейдиле. Садикни тамата къауумуну юйретиучюсю Хыбыйланы Мадина уа аладан бириди.

Ол бу усталыкъны сайлап, сабийчиклени тюз жолгъа салыугъа, жыйын ичинде кеслерин жюрюте билирге юйретип келгенли уа энди жыйырма беш жылдан атлагъанды. Алай эсе да, бир кюнню да бардыргъан ишине сокъуранмай, гитчечиклеге жюрек жылыуун бергенлей, аланы хар бирине къайгъыргъанлай келеди. Кеси да къуру бир затны къайтарып, бир тюрсге ишлеп турургъа сюйгенледен тюйюлдю. Ол дайым да излеуню жолундады. Балачыкълагъа не зат сейир боллугъун, ала неге эс бурлукъларын эмда къууанырлыкъларын оюмлагъанлай, дерслери ала эрикмезча болурларына энчи магъана бергенлей ишлейди.

Мында урунуп келгенли Мадина Хаджи-Муратовна энди алтынчы къауумну юйретеди. Болсада хар выпускуна жюрюгенчиклени барысын да эсинде тутады. Аланы къаллайла болгъанларын, къылыкъларыны, ышанларыны энчиликлерине дери да унутмайды. Аланы арасында уа энди кеслери юйюрле къурагъанла да бардыла. Аны къолунда юйренип, артда жетишимли болгъанла ючюн да къууанады. Сёз ючюн, Кучукланы Мурат бюгюнлюкде Москвада Россейни ФСБ-сында институтну физический культура жаны бла хазырлыкъ кафедрасыны таматасыны орунбасарыды. Гузиланы Алий да Бабугентде Кадет школда ишлейди.

Сынамлы педагог хар сабийни энчилигин да эсге ала, аланы ич дунияларын сакълаугъа да къайгъырады. Кесини къауумун шуёх ниетде юйретирге кюч салады. Нек дегенде ала элде артда бир классха да жюрюрюкдюле. Аны себепли бир бирлерине билеклик эте билселе, окъуулары, жашаулары да анга кёре боллукъду. Ата-анала ёсдюргенчиклерин Мадина Хаджи-Муратовнаны къолуна берирге сакълайдыла, устазла уа ол кёп затха тюшюндюрген жашчыкъланы бла къызчыкъланы кеслерине алыргъа сюедиле. 

Юйретиучю сабийлеге къаллай къыйын салгъаны ала биринчи классха баргъанлай окъуна къол аяздача кёрюнюп къаллыгъы да баямды. Аны себепли бу усталыкъда ишлегенлени уллуду жууаплылыкълары. Ала эрттенден ингирге дери гитчелеге ата-аналарыча къыйын сала, уллу жашауну къаллай болгъанын ангылатыргъа кюрешедиле. Хар сабийни кёлюн сакълай, ала бюгюнлюкде къалай юйренселе, тамбла да ол жол бла барлыкъларына ийнана, ариу къылыкъгъа, халгъа да къолларындан келгенни аямай тюшюндюредиле.

Ушагъыбызны кезиуюнде огъурлу тиширыу кесин школда окъутхан педагогланы да эсгереди. Биринчи устазы Горойланы Венера Кёккёзовнаны бла немис тилден дерсле берген Роман Захарович Закаидзени юслеринден хурмет бла айта, ала юйретген затла, аланы адамлыкъ ышанлары бюгюнлюкде аны жашауунда, ишинде да кёпге тюшюнюрге болушханларын чертеди. Аны себепли къолунда юйреннгенчиклеге кеси да ариу юлгю болургъа сюеди.

Билгенибизча, иги кесек жылны ичинде садикле жангы ФГОС-лагъа тийишлиликде ишлейдиле. Хыбыйланы къызлары да ол стандартлагъа кёре тюшюндюреди гитчелени хар неге да. Ол «От рождения до школы» деген программа сабийлени жыл сан энчиликлери эсге алынып жарашдырылгъанын да чертеди. Жангычылыкъланы излей, аладан кёп затха юйрене ишлеген педагог ол кеси тюшюннгенни коллегаларына да билдирирге ашыгъады. Ол ышаны ючюн а аны коллективде бютюн хурметлейдиле.

Дагъыда садикни тауусханчыкълагъа школгъа барыр кезиулеринде диагностика этген тёре да барды арт кезиуде. Мени бюгюннгю жигитими къолунда юйреннгенчиклени бу жаны бла да кёрюмдюлери дайым да ахшыла боладыла. Бу шарт а, айхай да, ол тутхан ишин  тийишли даражада бардыргъанын ачыкълайды. Аны ючюн ата-аналаны, администрацияны жанындан да ыспас сёзлени эшитгенлей келеди. Черек районну билим бериу управлениясы да салгъан къыйыны ючюн кёп кере саугъалагъанды.

Хунерли педагог тарыхны да сюеди. Ол сабийлеге жигитлени сейир хапарларын айтхандан сора да, кеслерини тукъум тереклерин жарашдыргъанды. Адет-тёрелени юслеринден билдирген, халкъны кёлден чыгъармачылыгъын сакълагъан китапланы уа неден да бек багъалайды. 

Андан сора уа аны жюреги сюйген зат – ол сурат ишлеудю. Школда окъугъан кезиуюнде да бу предметден жетишимли болгъанды. Болсада бу хунерге биреуден юйренмегенди, кеси аллына тюшюннгенди. Бюгюнлюкде да кёп затны Интернетде излеп, алагъа юйренип, кесини ишинде хайырланады. Аланы гитчечиклеге, бирси устазлагъа да билдиреди. 

Окъуу жылны аллында сабий садлада уруннганланы арасында конкурс бардырыу иги кесекден бери ахшы тёреге айланнганды.  Ол эришиу быйыл да къуралгъанды. Болсада бу жол пандемия бла байламлы болумлада онлайн халда бардырылгъанды. Мадина Хаджи-Муратовна да «Жылны юйретиучюсю – 2020» деген Битеуроссей конкурсну районда озгъан урумуна «Сурат ишлеуню тёрели  болмагъан амаллары» деген тема бла къатышханды. 

Огъурлу тиширыу кеси да насыплы анады, жаш ёсдюреди. Хызыр Владикавказдагъы тау-металлург институтну къызыл дипломгъа тауусуп, бюгюнлюкде Нальчикде бет жарыкълы ишлейди.

Бусагъатда билим бериуде тюрлениуле терк-терк бола, школгъа дери окъутхан бёлюмлеге да эс бурулады. Не десек да, садик – ол жетишимлеге, жашаугъа да тюшюнюуню биринчи атлауучуду, башхача айтсагъ а, мурдору окъунады. Аны себепли юйретиу жумушда сабий садны борчу, жууаплылыгъы да уллуду.

Алайды да, биринчи устазларыбызгъа къаллай бир ыспас, хурмет да эте эсек, юйретиучюлеге да аныча ыразылыгъыбызны билдирирге керекбиз. Нек дегенде кюн узуну атала бла анала ишде болгъанда сабийлеге не керегин, аланы не кемчиликлери болгъанын билгенлей, алагъа кёз-къулакъ болгъанлай турадыла. Андан сора да, ёсюп келген тёлюню жамауатха къошулууунда, тюз жолну сайлай билиуюнде къыйынлары уллуду. 

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: