19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Жарыкъ кёллю, ариу тилли, кимге да

Геляланы Лиза - Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы жамауат жумушуна тири къатышхан, жарыкъ, ариу тилли, жазыучу тиширыу - бу кюнледе юбилейин белгилейди.

Кинону бирикдирген кючю

Халкъла аралы кинону «Fest-Хиты» деген ыйыгъы 21 октябрьде Къырал концерт залда ачылгъан эди. Аны РФ-ни бла КъМР-ни Культура министерстволары эмда «Благая весть» фонд къурагъандыла. Республикагъа жети суратлау фильм келтирилген эди.

Жашау, заман, къадар - сюймеклик китапны бетлери

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына атап, поэтни юй бийчеси Элизат эки китап басмалагъанды. «Былое как сегодня» деген чыгъарма эсгериуле китабыды, экинчиси уа – сайлама назмуларыны жыйымдыгъы. Ала Мария бла Виктор Котляровланы издательстволарында чыкъгъандыла. Презентациялары уа бу кюнледе Культура фондда болгъанды.

«Ленинцы» - жетишимлиликни юлгюсю

Май районда быйыл озгъан тогъуз айда эл мюлкде эсепле къууанырчадыла. Къоранчланы санамай, бюгюнлюкде продукцияны битеу тюрлюлеринден да 1964 миллион сом багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 101,5 процентди, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Предпринимательлеге къысыулукъ этерге кюрешгенлеге арталлыда онг бермезге

Къабарты-Малкъар Республикада Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижевбу институтну Жамауат советини кенгешин бардыргъанды алгъаракъда. Анда сёз быйыл биринчи тогъуз айыны ичинде ишни эсеплерин чыгъарыуну юсюнден баргъанды.

Къумачдан – юч кере кёп

Быйылны тогъуз айына Къабарты-Малкъарда былтырдан эсе 2,8 кереге кёп къумач чыгъарылгъанды. Мындан эки жыл алгъа республикада къумач сокъгъан уллу предприятие ачылгъан эди. Ол кюч ала, чыгъаргъан продукциясыны тюрлюлюгюн кёбейте барады. Жылны башындан бери хайырланыучулагъа бийик качестволу чындай къумачладан 700 тонна жиберилгенди.

Уллу поэтге - уллу хурмет бла

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетни филология институтуну жангы мекямында Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Къырал эмда Ленинчи саугъаланы лауреаты Къулийланы Къайсынны доммакъ бюсту салыннганды. Аны юсюндеги жабыуну Юрий Альтудов, философия илмуланы доктору Эфендиланы Салих эмда  поэтни юйю-музейини директору Къулийланы Фатимат алгъандыла.

Бир къырал экзамен тап къуралгъанды, алай тынчайып къалыргъа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде 2017 жылда Бир къырал экзаменни эсеплери сюзюлгендиле. Аны юсюнден  докладны Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова этгенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Москвада Хауа транспортну федерал агентствосуну оноучусу бла тюбешгенди

Юрий Коков Москвада Хауа транспортну федерал агентствосуну оноучусу Александр Нерадько бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде Росавиацияны бла КъМР-ни Правительствосуну «Нальчик» аэропорт комплексни «Россейни транспорт системасын айнытыуну» 2010-2020 жыллагъа жарашдырылгъан федерал программасына къошуу жаны бла ишлерин андан ары бардырыуну онгларына къаралгъанды.

Жоллада аварияланы, алада ачыгъанланы да азайтыргъа къолдан келгенди

РФ-ни МВД-сыны Жолда къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла къырал инспекциясыны Баш управлениясында видеоконференция амал бла къуралгъан кенгешде «Навстречу безопасности» деген профилактика кампанияны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS