19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Жаш чекчиле усталыкъларын кёргюзтгендиле

Элбрус районну администрациясы бла РФ-ни ФСБ-сыны Чекчи управлениясы къурап Тырныауузда «Зарница» аскер-патриот оюн ётгенди. Анга 13 школ команда къатышханды.  

Осал затланы тыяр мадарланы излегендиле

Черек районну администрациясыны башчысы Муртазланы Борис бу кюнледе эллени башчылары эмда иймамлары бла тюбешгенди. Аны кезиуюнде ала терроризмге, экстремизмге, правогъа бузукълукъ этиуге къажау, ёсюп келген жаш тёлюню ниет, дин жаны бла юйретиу болумну бютюн игилендириуню эмда кючлендириуню юсюнден сёлешгендиле.

Патриотлукъну юсюнден керти жигитни хапары

Бу кюнледе Ташлы-Таланы школуна къонакъгъа Россей Федерацияны Жигити, гвардияны полковниги, аскерчилеге болушлукъ этген «Статус» фондну председатели, Шимал Осетия-Алания Республиканы парламентини депутаты  Валерий Петрович Куков юй бийчеси Валентина Павловна бла келгенди.

Концерт иги эди, алай тапсызлыкъла да кёзге илиннгендиле

Жазны узуну «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамблибиз Европада бир ненча маданият фестивальгъа къатышып къайтханлы бир ай чакълы болады. Алада коллективге къалай тюбегенлерини юсюнден биз газетибизни бетлеринде билдире тургъанбыз. Бу кюнледе уа ол Курорт залда кезиулю концерт кёргюзтгенди.

Къыйын эм къоркъуулу халда аскер борчун бет жарыкълы толтургъанды

1981 жылда бир къауум танышларым бла Куба Республикагъа солургъа барыргъа Аллах насып берген эди. Бизни къууанчыбызны чеги жокъ эди. Ол жолоучулукъгъа иги кесек алгъадан окъуна къуралабыз. Сёзсюз, айрыкамны тарыхындан да хапар билебиз.

Жумушларыны хыйсаплары - жыйымдыкъ китапда

Озгъан байрым кюн «Радуга» республикалы сабий социал-реабилитация арада Север-Кавказ федерал округну регионла аралы фестивалы ётгенди. Аны бардырыугъа КъМР-ни Жамауат палатасы, Урунуу эм социальный айнытыу министерствосу, инвалидлеге билеклик этиу «Жангырыу» жамауат биригиу эм «Покров» жандауурлукъ фонд энчи болушлукъ этгендиле.

Эл мюлкде къармашханлагъа ахшы болушлукъ

Быйылгъы жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда «Россельхозбанкны» бёлюмю республикада сезон ишлеге деп 140 миллион сом бергенди. Аладан 110 миллион сомну жерчиликде уруннганлагъа льгота халда жылгъа беш процент тёлерча программа бла берилгенди. Сентябрь айгъа банк аны жюз процентге тамамлагъанды.

Жангы контроль-касса техниканы сингдириу тири барады

Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев сатыу-алыуда жангы контроль-касса техниканы сингдириу не халда бардырылгъанына дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады.

Жамауатны ызындан тизе билген тамата

Элбрус районну администрациясы алгъаракъда ырхы келгенни кезиуюнде замансыз жоюлгъан Жаппуланы Муссаны атын Нейтрино элни школуна атар муратлыды. Аллай оюмну жер-жерли самоуправленияны депутатлары билдиргендиле.

Сабийлени жашауларын сакълаугъа айланнган законла къатыланадыла

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова республиканы законла чыгъарыучу органыны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Аны повесткасы уа бай эди: депутатла битеу да бирге 40 вопросну сюзгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS