14.08.2020, 16:30 - Жамауат

«Культура» миллет проектни чеклеринде Эл-Тюбюнде Маданият юйде тынгылы жангыртыу ишле бардырылып башланнганлы талай заман болады. Шёндюледе ол эбине жете турады, деп билдиргендиле Чегем районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

14.08.2020, 16:28 - Билим

Къабарты-Малкъарны   школларына  жангы окъуу жылгъа хазырланыргъа  108,4 миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи информагентстволадан.

14.08.2020, 08:08 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада  республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

14.08.2020, 08:07 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли  секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

14.08.2020, 08:06 - Маданият

ХХ ёмюрню бек айтхылыкъ жазыучуларындан бири Чингиз Айтматов бюгюн, жаланда къыргъыз миллетини ёхтемлиги болуп къалмай, битеудуния культураны бийиклеринде бек сыйлы жерни алгъан адамладанды.

07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

14.08.2020 - 16:30

Эл-Тюбюде Маданият юй жангыртылады

«Культура» миллет проектни чеклеринде Эл-Тюбюнде Маданият юйде тынгылы жангыртыу ишле бардырылып башланнганлы талай заман болады. Шёндюледе ол эбине жете турады, деп билдиргендиле Чегем районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.08.2020 - 08:08

Жолланы жангыртыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада  республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.08.2020 - 08:00

Хайырлы эмда хаталы селитра

Табийгъат нечик сейирликди: бир затны адамгъа иги хайыры бла бирге айтып-айтмазча аллай хатасы да болургъа боллукъду. Кесигиз къарагъыз, селитра – женгил табылгъан, эл мюлкде кенг хайырланылгъан семиртгичди. Иги тирлик ёсдюрюрча фермерле аны жерге миллион тоннала бла къуядыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
12.08.2020 - 09:05

Илишан атыу

Малкъарлыланы жашауларында уучулукъ энчи жерни алгъаны белгилиди. Аны бла байламлы ата-бабаларыбызны заманындан бери жаш сабийлени илишан атыугъа юретип болгъандыла. Асламында ала садакъдан, мужурадан эм ушкокдан атышхандыла. Бу жумушда ахшы жетишимле болдурур ючюн, ёсюп келген жашчыкъланы араларында эришиуле бардырыу бек кенг жайылып болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 09:05

Тараканла россейлилени фатарларындан къайры гунч болгъандыла

Эсигиздемиди, мындан 20 жыл алгъа кёп къатлы юйледе жашагъанланы жанларындан тойдуруп тургъан тараканланы юслеринден хапарла хар подъезд сайын айтылгъанлары.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 09:05

Минги таугъа чыкъгъанын коллегаларына жоралагъанды

Бу кюнледе  83 жылы болгъан Жаппуланы Рамазан Минги тауну тёппесине кётюрюлюп  эрттеден салгъан муратын толтургъанды. Аны быллай  къыйын эм магъаналы жумушха  хазырлыгъыны   юсюнден алгъаракълада  социал сетьледе да  билдириле  тургъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
12.08.2020 - 08:17

Барма билгичге жалынып, ол къадарынгдан къутхармаз

Жыйырма биринчи ёмюрде   хуржун  телефонланы хайырларындан не узакъ жерге да сёлеширге онг барды. Бир планетадан башхасына ракетала учадыла, компьютерле адамланы орунларына ишлейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
12.08.2020 - 08:17

Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

 Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау  тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

14.12.2018 - 09:42

Кёзлерин ачхандыла

    Къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге деп КъМР-ни  Урунуу эмда социал къоруулау министерствосу,  аны Нальчикде арасы  Жангы жылгъа аталгъан байрам къурагъандыла.  Алагъа  сабийлени къууанчларын къураучу "Орешка"   ара да себеплик этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

14.12.2018 - 09:38

Шуёхланнгандыла, билимлерин кенгертгендиле

Подробности... | Просмотрено: 18
Маданият

14.12.2018 - 09:33

Ана тилибиз - таркъаймазлыкъ байлыгъыбыз

   Тетууланы Рамазанны къызы Мадина  Огъары Малкъарны экинчи номерли школунда ишлегенли иги кесек заман болады.

Подробности... | Просмотрено: 27
Жангылыкъла

14.12.2018 - 09:20

Эм эски юйню оюп, суратына кёре башхасын сюерикдиле

       Сёз Нальчикде Суворов атлы бла Революционная орамла бирге къошулгъан жерде орналгъан юйню юсюнден барады. Бусагъатда ол тозурап бек осал халдады, ичинде адам жашарча тюйюлдю.

Подробности... | Просмотрено: 20
Жангылыкъла

14.12.2018 - 09:10

Терек бахчачылыкъны тири атламлары

         Россейде терк айныгъан терек бахчачылыкъны сингдириу жаны бла бизни республика биринчи болгъан эди. Шёндюледе да Къабарты-Малкъар бу сферада ал жерни бир регионнга да ычхындырмайды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 19
Жангылыкъла

14.12.2018 - 09:05

Жангы терек бахча, айбатландырылгъан арбазла

      Кёп болмай Куба-Таба элде  «Радуга» деген жангы сквер ачылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 17
Жангылыкъла

14.12.2018 - 09:00

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанха къатышханды

    Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 19
Право

12.12.2018 - 08:35

Коррупциягъа – биргелей къажау турургъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны башламчылыгъы бла «Коррупцияны профессионалла хорлайдыла» деген  форум бардырылгъанды .  Анга КъМР-ни  Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  секретары  Казбек Татуев, федерал инспектор Тиму

Подробности... | Просмотрено: 32
Экономика

12.12.2018 - 08:30

Низам къаты болмаса, жоллада азаймазла шургулу кезиуле

Жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде Къабарты-Малкъарны жолларында 426 аварияда 109 адам ёлгенди, 500 асламы уа тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Къабарты-Малкъарча гитче республикагъа бу тарихле  артыкъда уллудула, жарсыулудула.  

Подробности... | Просмотрено: 41
Политика

12.12.2018 - 08:22

Практика бла байламлы соруулагъа – энчи эс

Бу кюнледе Тегенеклиде волонтёр биригиулени таматаларыны Битеуроссей съезди болгъанды. Анга къыралны элли субъектинден 160 адам къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

12.12.2018 - 08:20

Рейтинг балланы тохтамай жыяды

Екатеринбургда къатыш единоборстволадан «ММА Russian Cagefighting Championship — «RCC: INTRO» эришиуде Къабарты-Малкъардан спортчу Жаппуланы Альберт, сермешин болжалдан алгъа хорлам бла бошап, биринчи жерни алгъанды, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 34
Спорт

12.12.2018 - 08:18

Дунияны бла Европаны чемпионатларындан – хорламла бла

Ноябрьде Амстердамда профессионал грепплингден «NAGA» деген ат бла Европаны чемпионаты бардырылгъан эди. Анда бизни республикадан «Файт Зона» клубну спортчулары жетишимли болгъандыла. Алчы жерлеге Алим Мешев, Рустам Юнус, Руслан Шухостанов чыкъгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 26
Маданият

12.12.2018 - 08:15

Къулийланы Алимни спектакли - Голливудда

Къулийланы Къайсынны жашы Алим Дарио Фону «Свободная пара» деген пьесасына кёре салыннган спектаклини премьерасы озгъан солуу кюнледе Голливудда Stephanie Feury Studio Theatreтеатрда болгъанды. Аны атына белгили режиссер эм актер  «Ёлюм бизни айыргъынчы» деп атагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 31
Тарых

12.12.2018 - 08:05

Ариу бийчени жарсыулу къадары

Къауум жыл мындан алгъа Къарачайда Къарт-Журт элде болгъанымда, къонакъбайларым узакъдан кёргюзтген эдиле Гошаях бийчени кешенесин. Къобан сууну сол жанында ариу кюнлюм бетде, эрттегили къабырстанны бир жанында, акъ мекям сюеледи. Сын ташланы къатында ол кенгден окъуна иги билинеди.

Подробности... | Просмотрено: 30
Маданият

12.12.2018 - 08:00

ИЙНАНЫУЛА БЛА ЫРЫСЛА

  •  Адам атланнгандан сора, ызындан юй тюп сыйпаса, ырысды.
  •  Адамланы кюндюз жукъулары келсе, кюн бузулады.
  •  Адамны сибиртки бла урсала – обур болады неда къаратон къалады.
  •  Ана тауукъ юйге айланып къычырса, ол юйге бир къайгъы келир.
Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

07.12.2018 - 09:45

Хар къайда да алда

Акъ-суучу Геляхланы Музафар  каратени киокушинкай тюрлюсюнден   алгъаракълада   Алма-Атада бардырылгъан дунияны чемпионатында,  75 килограммгъа дери ауурлукъда кюрешип, доммакъ майдалгъа тийишли   болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 46

Страницы