13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Врачны бла саусузну аралары не халдады

Кёп болмай Нальчик шахарны 1-чи номерли клиника больницасында «Врач бла саусуз бир оюмгъа келирча не этерге керекди?» деген темагъа жоралап ачыкъ сёлешиуле болгъандыла. Аны республиканы Врачларыны палатасыны жаш тёлю комитети бла бирге Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультети къурагъанды.     

Аны юсюнден сагъышланыргъа къачан да артыкъ тюйюлдю

19 сентябрьде Къабарты-Малкъарда, Россейни бирси субъектлериндеча, Пенсия билимликни бирикдирилген кюню бардырылгъанды. Аны мураты - жаш адамланы (школчуланы, студентлени) пенсия эм социальный жаны бла ангылауларын ёсдюрюудю, аланы боллукъ пенсиялары тап къуралырча къаллай мадарла этерге кереклисине тюшюндюрюудю.

Жерлешлерибиз – доммакъ призёрла

Россейни дзюдодан чемпионатыны экинчи кюнюнде  бизни республикадан спортчула эки майдал алгъандыла, деп билдиргендиле Спорт министерствону пресс-службасындан. Эришиу Нальчикде «Гладиатор» универсал спорт комплексде бардырылады. Анга битеу къыралдан эм кючлю, сынамлы спортчула къатышадыла, ол санда Къабарты-Малкъардан да.  

Бу хайырлы онгну ычхындырмагъыз

Къабарты-Малкъарда кесеклеге къажау прививкаланы биринчи кезиую башланнганды. Иммунизацияны 313 минг адамгъа, ол санда 120 минг сабийге этерге белгиленеди. Сагъынылгъан уколну этдирир ючюн, инсан жашагъан жеринде поликлиникагъа барыргъа керекди.

Айырмалыланы атлары жылны ахырында айтыллыкъдыла

СКФО-ну медиасферасыны келечилерини «Медиа Кавказ» деген конкурсда къатышыргъа жазылыулары 15 сентябрьде бошалгъанды. Анга къатышыргъа саулай да 357 заявка берилгенди. Аладан 72-си – Ставрополь крайны, 59-су – Къарачай-Черкесни, 55 - Дагъыстан Республиканы, 52-си – Шимал Осетия-Аланияны, 43-сю – Чеченни, 43-сю – Ингушетия Республиканы эмда 24-сю Къабарты-Малкъарны СМИ-лериникиледиле.

Игиликге жораланнган дерсле

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал университетинде аны жаш тёлю политика эм юйретиу жаны бла управлениясы къурап «Миллетле аралы эм динле аралы экстремизмни профилактикасы» деген комплекс программаны чеклеринде бардырылгъан семинар-тренинг ишин башлагъанды. Беш кюнню ичинде анга тюрлю-тюрлю бёлюмледен 1-3 курслада окъугъан студентле къатышырыкъдыла.

Жарыкълыкъ, жютю акъыллылыкъ, мадарлылыкъ

Бу кюнледе Къырал концерт залда КВН-ни театры «Болт» деген оюнну жангы сезонун ачханды. Ала кеслерини чамлары бла къараучуларын ючюнчю жыл къууандырадыла. Къараргъа сюйгенле да кёп болгъандыла, командалагъа да къызыу къарсла бла тюбегендиле.   

Гражданланы праволарыны ышаннгылы сакълаучулары

Элбрус районда Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау ара адамла аслам жокълагъан учрежденияладан бириди. Мында урунуу, иш бла жалчытыу жаны бла жумушланы тамамлайдыла, энчи категориялылагъа социал болушлукъ тапдырадыла. Бусагъатда районда 93 предприятие бла организация ишлейди, алада он мингден артыкъ адам къармашады. Аланы ючден экиси бла байламлыкъ жюрютюрча келишим этилгенди.

Газ ючюн борчланы жапмай амал жокъду

Кёп болмай Бахсан районну администрациясыны башчысы Рустам Канаметов муниципалитетде хайырланылгъан табийгъат газ ючюн борчну жабаргъа кереклиси бла байламлы оператив кенгеш бардыргъанды.

эс бёлюп тынгылагъанды

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясыны башчысы полицияны полковниги Геграланы Марат шахарны инсанларыны тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды. Приёмгъа Управленияны бёлюмюню башчысы Сергей Карпенко эмда Жамауат советни таматасыны орунбасары Хазратали Хамирзов да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS