19.03.2018, 16:51 - Новости

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

13.03.2018, 10:47 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

06.03.2018, 13:13 - Новости

Нальчикде мас-рестлингден Кавказны кубогу бардырылгъанды. Бизни республикада ол ючюнчю кере къуралады. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Пермь крайладан, Москвадан, Чувашиядан, Свердловск областьдан бла Саха Республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды. 

20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Последнее


Тогъуз адамны тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды

Россей Федерацияны Адамны эркинликлери жаны бла бла уполномоченныйи Татьяна Николаевна Москалькова 17 августда Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа деп видеоконференция халда энчи приём бардыргъанды.

Республикалы бюджет жарым жылгъа къалай толгъанына къаралгъанды, жаш тёлю чыгъармачы араланы къурау дурус кёрюлгенди

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ вопросха къаралгъанды. Аны Мусукланы Алий бардыргъанды.

Бек изленнген продукцияны болдурур муратлыдыла

Нальчикде бийик вольтлу аппаратураны заводу кеси ырысхысына, тышындан мажаргъан ахчагъа да конкуренциягъа чыдамлы изделияланы жарашдырып эмда производствогъа хазырлап башлагъанды. Сёз локомотивлеге бла электропоездлеге керекли ток ёчюлтюучюлени, бийик вольтлу контакторланы, локомотивледе токну айырыучуланы, электропоездлеге заземлительлени юслеринден барады.

Юч байрамны да уллу магъаналылыкъларын чертгендиле, алагъа тынгылы тюберге кереклисин айтхандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков Билимни кюнюне, КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне, республика Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына аталгъан къууанчлагъа хазырланыу эмда аланы бардырыу жаны бла къурау комитетни жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы М.М. Кодзоков, КъМР-ни Жамауат эмда экономика къоркъуусузлукъ жаны бла советини секретары К.Б.

Таза ниет бла жюрек кётюрюлюулюкде атланнгандыла сыйлы жумушха

Тюнене хаж къылыргъа баргъанланы биринчи къаууму бу сыйлы жолоучулукъгъа атланнганды. Алтмыш тогъуз адам башчылары Мисирланы Хызыр бла Минеральные Воды шахардан тюзюнлей Мединагъа учарыкъдыла.

Жаш жазыучулагъа - адабиятны юсюнден сейир хапарла

Бу кюнледе Тюркде тюрк тилли миллетлерини жаш жазыучуларыны бла назмучуларыны форуму болгъанды. Аны ол къыралны Культура министерствосу, Жазыучуланы евразиялы союзу къурагъандыла.

Къурау вопрослагъа къарагъандыла, союзну жарсыуларына да жетгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Журналистлерини союзуну правленини кезиулю пленуму болгъанды. Жыйылыуну «Советская молодежь» газетни баш редактору Мухамед Карданов бардыргъанды. Ол болжаллы халда чыгъарма биригиуню таматасын айырыргъа кереклисин билдиргенди. Ол къуллукъгъа союзну председателини орунбасары Шауаланы Разиятны тийишли кёргенин да айтханды.

Асламлы информация органлада законну излемлери къалай сакъланнганларына - энчи эс

Роскомнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы тийресинде басма органлагъа деп семинар бардырылгъанды. Сёз анда бу сферада законланы энчиликлерини, алагъа асламысында къаллай бузукълукъла этилгенлерини эмда аланы болдурмаз амалларыны юсюнден баргъанды.

Къымылдау жангыды, алай белгилилиги бла магъанасы терк ёседи

КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Юнармия» битеуроссей сабий-жаш тёлю аскер патриот жамауат къымылдауну регион бёлюмюню жыйылыуу болгъанды.

«Кинону кечесинде» - айырмалы фильмле

«Кинону кечеси» саулай къыралда быйыл бла экинчи кере бардырыллыкъды. Аны аллында уа адамла Интернетде къол кётюрюу бла къайсы фильмлени кёрюрге сюйгенлерин билдиргендиле. Алай бла, 27 августда шахарланы майданларында бла кинотеатрларында «Время первых», «Кухня. Последняя битва» эм «28 панфиловцев» деген фильмле кёргюзтюллюкдюле. Ол ючюсюн россейлиле 15-ден сайлагъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS