17.09.2018, 12:29 - Статьи

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди.

17.09.2018, 12:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

17.09.2018, 12:26 - Статьи

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

17.09.2018, 12:24 - Статьи

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде.

17.09.2018, 12:22 - Статьи

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде тамамланнган ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.

17.09.2018, 12:21 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач мюлкюнде ишлерин сюйген, сынамлары болгъан адамла къармашадыла. Биз аладан бири  «Чегем лесничествону» баш агъашчысы Наршауланы Муслим бла учрежденияларыны юсюнден сёлешгенбиз. 

17.09.2018, 12:19 - Статьи

Элбрус районда, Шимал Кавказда да Галия Абулькина эм белгили спортчуладан бириди. Жыйырмадан артыкъ жылны ичинде ол сермешлени талай тюрлюсюнде уллу жетишимле болдуралгъанды, жюзден аслам майдал къытханды, аланы асламысы уа алтындандыла.

Последнее


Юрий Коков РФ-ни ПрезидентиниСКФО-да полпрединде Советни адамланы эркинликлерине аталгъан жыйылыууна къатышханды

Тюнене Пятигорскда Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды. Анда социал-экономика жашауну тюрлю-тюрлю сфераларында инсанларыбызны праволарын жалчытыуну юсюнден баргъанды сёз.

Жыртхыч жаныуарла азайтыладыла

Республиканы агъачларында эмда башха тийрелеринде жыртхыч жаныуарланы эмда хауле итлени санын селейтир умутда Уучулукъ эмда аллай мюлклени департаментини келечилери, жамауат инспекторла бла бирге тийишли мадар этедиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну пресс-службасындан.

Жаш тёлюню китапха сейирин ёсдюре

- Школ китапхана окъуучулагъа аслам информация табаргъа иги себеп этеди, - дейди Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну устазы Татьяна Анатольевна Долженко. Аны ючюн андагъы китапла бла сабийле, педагогла да хайырланадыла.

Росреестрни жалгъан интернет сайтларына кесигизни алдатмагъыз

Къырал регистрация, кадастр эмда картография жаны бла федерал службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, бу ведомствону белгиси бла интернетде жалгъан сайтла ишлеп башлагъандыла. Ала тепдирилмеген ырысхыны Бирикген къырал реестринден информация бериу жумушла бла кюрешедиле. Росреестрни атындан ишлейбиз деп, алай алдайдыла, аны ючюн да хакъ излейдиле.

Баргъан жерлеринден - майдалла, грамотала

Бу кюнледе эркин тутушуудан республикалы турнир бардырылгъанды. Ол Бахсан шахарны 50-жыллыгъына жораланып къуралгъанды.

Сабий муратланы жарыкъ тюрсюнлери

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Нальчикни сабий художестволу школуну «Палитра радуги» деген кёрмючю ачылгъанды.
Музейни залларын окъуучуланы аламат ишлери жасагъандыла. Тюрлю-тюрлю темалагъа жораланнган, жарыкъ тюрсюнлю суратла хар келгенни да къууандыргъандыла. Пластилинден, гипсден ишле уа профессионал скульпторланы да сейир этдиргендиле.

«Алтын кюз артында» илму жангычылыкъла, саугъалаула, тепсеуле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет эл мюлкде илму жангычылыкъланы «Алтын кюз арты» деген кёрмючюн жыл сайын Эл мюлкде ишлегенлени кюнюне жоралап бардырады. Быйыл анга бу вуз бла байламлыкъ жюрютген жыйырмадан артыкъ предприятие къатышханды.

Рекордха тийишли шишлик

Малкъар кесини ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 190 жыл толгъанына Черек районда да уллу байрам къурагъандыла. Ол Къашхатауну бла  Бабугентни арасында ёзенде бардырылгъанды. Келгенлени республиканы  белгили жырчылары, ансамбльлери ариу номерлери бла къууандыргъандыла.  Сабийлеге да хауада ойнаргъа батутла салыннгандыла, башха оюнла да  болгъандыла.

Жигер адамларына, къолдан усталарына махтау сала

Озгъан шабат кюн Нальчикде къырал концерт залны майданында болгъан байрамда Элбрус районну арбазында миллет чыгъармачылыкъны кёрмючюнде таулуланы агъачдан ишленнген адырларын, кийизлерин, алтын эмда кюмюш халыла бла тигилген юс кийимлерин кёрюрге боллукъ эди. Къонакълагъа деп аш-азыкъладан толу тепсиле да къуралгъандыла.

Алгъан тирликлерине ыразыдыла, алай аны бла тынчайып къалыр умутлары жокъду

Къабарты-Малкъар жерчилик иги айный баргъан регионланы санындады. Арт жыллада импортну алышындырыуну программасын толтуруугъа да республика юлюшюн къошады. Терк жетген тереклени ёсдюрюуге уа энчи эс бурады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS