19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Аталыкъ насыпны сынау

«Жомакълары «эртте-эртте...» деп башлана эдиле»

Таулада жаратылгъан, бийикликлеге таукеллендирген проект

2015 жылны 1 ноябринде КъМАССР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, Россей Федерацияны да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 98 жыл толгъанына аталып Огъары Чегемде Эл-Тюбюнде «Къайсыннга жюз атлам» деген мемориал эсгертме къууанч халда ачылгъанды. 350-метрлик хунада 100 мермер ташда закийни назмулары жазылгъандыла.

Поэзия бла музыка – эки акъ къанатлы

Уллу поэтни поэзиясы кеси музыкача эшитиледи. Баям, аны оюмларыны теренлигин эслеген жырчыла ол затны хайырланмай болалмагъандыла. Къайсынны чыгъармаларына кёре жазылгъан жырланы, романсланы саны жокъду. Аланы къайсысы да бизге татлы эшитиледи.

Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

Кёп миллетлени, къыралланы айтхылыкъ, белгили суратчылары, композиторлары, артистлери, жазыу ишни усталары, къалай эсе да, энчи, айырма кёзден къарагъандыла, багъалагъандыла тауларыбызны закий, акъылман жашын, назмучусун.

Сейирлик ышарыуу бла тёгерекни жарыта эди…

Кертисин айтыргъа да ийменеме, болсада Къулийланы Къайсынны атын мен биринчи кере иги да кечирек – бир 1957 жылда эшитгенме. «Ийменеме» дегеним аны ючюндю: школ жылларымдан окъуна бусагъатдагъы поэзиягъа сейирим уллу эди, аны себепли хар белгили атны да эслегенме.

Ёмюрню закийи

Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына философия илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Эфендиланы Салих, философия илмуланы доктору, профессор, СКГИИ-ни илму иш жаны бла профессору Эфендиланы Фуад бла Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну эмда «Заман» газетни къатышыулары бла илму конференция хазырлайды. Анга доклад да жазгъанды.

Малкъар халкъны ёхтемлиги, кёп миллетлени ийнагъы, бар адам улуну жюрек жууугъу

Къулийланы Къайсын 1917 жылда 1 ноябрьде Огъары Чегемни Эл-Тюбю элинде туугъанды. Аны атасы уучу Шууа эди, анасы уа – Бечелланы Юзейирхан.

Салам алейкум!

Къайсын сюйюп айтыучу сёзледен бири – «салам алейкум» деген эди, адамны адамлыгъын, жюрек халаллыгъын да кёргюзтген, заманладан бери эски болмай келген сёз. Дуниягъа да ол сёз бла келген эди Къайсын – поэзия дуниясына: «Салам, эрттенлик!» – дегенни айтып...

Къыргъыз жазыучула аны сыйын бийикде тутхандыла

Москвада 1958 жылда октябрь айда къыргъыз адабиятны декадасы болгъан эди. Ол заманда мен Адабият институтда окъуй эдим, ара шахарда. Къыргъызлы жазыучула кеслерини делегацияларына Къайсынны да къошхан эдиле, ол заманда Къулий улу анда жашамай эсе да. Мен кесим да къыргъызча окъуп, къыргъыз адабиятны иги билгеним себепли, экинчи жанындан поэтибиз да ала бла бирге болгъанын эшитип, ары келдим.

Илешиую, менсинмеую, ачыкълыгъы бла кесине тартханды

Уллу Къайсынны юбилейини къууанчын жаланда Къабарты-Малкъар, Шимал Кавказ, Россей угъай, битеу адабият дуниясы да этеди. Бюгюн, аны эсгере, биз бу затлагъа тюшюнебиз: ол сауду малкъар халкъны жюрегинде. ёмюрлеге жашап турлукъду; аны чыгъармачылыгъы, жашауу да бизге, келе тургъан тёлюге да юлгюлей къаллыкъды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS