18.05.2018, 20:56 - Новости

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла.

18.05.2018, 20:55 - Новости

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.05.2018, 20:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

18.05.2018, 20:45 - Статьи

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда бел

18.05.2018, 20:39 - Новости

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

18.05.2018, 11:58 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин «Толтуруучу властьны федерал органларыны структурасыны юсюнден» указгъа къол салгъанды.

Последнее


Элледе шёндюгю излемлеге келишген халланы къураргъа

«Единая Россия» политика партия «2013-2020 жыллада эл мюлкню айнытыу» къырал программа файдалы болгъанын белгилегенди. Аны бла бирге Правительство, РФ-ни Эл мюлк министерствосу техниканы алышыугъа этилген болушлукъну жангы жорукълагъа кёре берирге, келир жыл элледе 27 школ ишлетирге ахча бёлюрге керекдиле.

Проект аслам файда келтирликди

Тырныаузда вольфрам-молибден жаратылгъан жерде бу металлны жангыдан къазып башлау ишни ахча жаны бла багъасы 10 миллиард сом боллукъду.

Туристлеге не жаны бла да болушургъа

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Железноводск шахардан Элбрусну тийресине келген кезиуде ачыгъан туристлеге не жаны бла да болушлукъ этерге буюргъанды. Аладан ючюсю тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла, энтта экеулен къайда болгъанлары белгисизди.

Энчи эс бёлгенигизни эмда республиканы экономика тохташыууну жалчытыу вопрослада себеплигигизни бек багъалайбыз

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков Россейни Правительствосуну Председатели Д.А. Медведевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды:
«Хурметли Дмитрий Анатольевич!

Адам эм закон

Ахчаны тёлемей къутулургъа излегенди
Быйыл 31 августда КъМР-ни инсаны, Новороссийск шахарда автовокзалда такси алып, Прохладный шахаргъа келгенди. Алай жерине жетгенлей, жол ючюн хакъны тёлемей (14300 сом), къачып къутулгъанды.

Хорлам къызыу эришиуде алыннганды

Къабарты-Малкъар къырал университетни тишырыу командасыны ызындан эр киши коллективи да республиканы пляж волейболдан чемпионатында хорлагъанды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Жакону тереклери

Бир-бир эллерибизде ташланы, тереклени окъуна бардыла атлары. Ала бла байламлы хапарла, таурухла бюгюн да халкъны ауузунда жюрюйдюле. Сёз ючюн, Чегем тарында Эл-Тюбюнде, межгитни ёрге жанында, Абустолту деген жерде эки битим ёседи. Бири шапталды, экинчиси уа – сары эрик.

Хатерлиле сабийлени кёзлерин жарытхандыла

Сёзсюз, огъурлу ишле этгенле, керек заманда оюмлу, акъыллы, ариу сёз айта билгенле арабызда, насыпха, кёпдюле. Алайсыз жарамайды, аны барыбыз да ангылайбыз. Бютюнда аллай себеплик, кёз-къулакъ болуу сакъат сабийлеге бек керекди. Инвалидлени обществосу да алагъа къолдан келгенича болушургъа кюрешеди.

Белгисиз тарых бетлени баямлагъан фильм

Бу кюнледе Культура фондда «Мария - русская царица из Кабарды» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Аны Къабарты-Малкъар Россей бла бирлешгенли 460 жыл толгъанына жоралап, НОТР телеканалны директору Владимир Вороков алдыргъанды. Жыйылыугъа тарыхчыла, культураны бла искусствону адамлары келген эдиле.

Греклилени бла малкъарлыланы араларында аслам ушашлыкъ эсленеди

Грецияны бек сейирлик жерлеринден бири – Родос айрыкамды. Мында жангы шахарны къатында орта ёмюрледе ишленнген да барды. Андагъы музей байды, экспонатларын кёрюрге битеу дуниядан адамла келедиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS