20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Амброзия чагъады, кёзле уа жиляйдыла

Бу хансха аллергия бир-бирлени бек къыйнагъаны кимге да жангылыкъ тюйюлдю. Андан саусузланы кёзлери жиляйды, бурун суу этедиле, башлары ауруйду, этлери къызады.
Онглары болгъанла Минги тау тийресине кетип, ай, ай бла жарым кечинип къайтадыла. Анда нарат агъач кёпдю. Белгилисича, ол кёп кислород чыгъарады. Хауа да тазады. Ол саусузгъа себеплик этеди.

Къоркъуусузлукъну юсюнден сейирлик дерсле

Озгъан ыйых кюн «Жолда къоркъуусуз жюрюуню» эксперт арасында ишлегенле ГИБДД-ны автоинспекторларыны себеплик этиулери бла Нальчикни маданият эм солуу паркында «Къоркъуусузлукъгъа жолугъуу» деген акция бардыргъандыла. Аны къурагъанла айтханнга кёре, ала Ленинград, Псков эм Новгород областьлада болуп, Шимал-Кавказ федерал округга алай келгендиле.

Бир кишиге да ушамагъан, закий, битеу халкъла сюйген жырчы

СССР-ни, Азербайджанны да халкъ артисти, Чеченни, Ингушетияны да сыйлы артисти, Сыйлылыкъны, Урунууну Къызыл Байрагъыны, Халкъла шуёхлугъуну, Азатлыкъны, Махтауну, Сердце Данко, Ломоносовну орденлерини кавалери, Пётр Великийни эм «Овация» премияланы лауреаты, композитор, дирижёр Муслим Магометович Магомаевха бюгюн 75 жыл толлукъ эди.

Аналыкъ капитал - юч минг юйге

Аналыкъ капитал, билдире тургъаныбызча, экинчи сабий туугъан неда аны алып ёсдюрген юйюрлеге бериледи. 2015 жылны 1-чи январындан башлап аны ёлчеми 453 минг 26 сомду.
 Юйюрле ол ахчаны жашау-турмуш болумларын игилендириуге, сабийлеге билим бериуге бла сакъат баланы  кереклерине эм ананы боллукъ пенсиясына къоратыргъа эркиндиле.

Иорданияны жолларында - бизни светофорларыбыз

Иорданияда сынауладан жетишимли ётгенден сора «Росэлектроника» ара  Къабарты-Малкъарда жарашдырылгъан светофорланы сатып башларыкъды, деп билдиредиле «Росинформбюро» агентстводан.

Сермешде, урунууда да - ал сатырда тургъанды

Ахшы ишлери, ариу къылыкълары бла кёпге дери халкъны эсинде къаллыкъ адамларыбызны сагъынсакъ, ол тизмеде биринчи сатырда сюелгенлени араларында Башийланы Огъурлуну жашы Магомет да боллукъду. Ол кёп жылланы Къабарты-Малкъарны Халкъны жашау жумушларын жалчытхан министерствогъа башчылыкъ этгенди.

Тыш къыралчыла форумгъа уллу багъа бичгендиле

Тёреде жюрюгенича, «Машукга» Шимал Кавказдан тышында башха регионладан эмда тыш къыралладан да кёпле къатышадыла. Быйыл форумгъа Россейни 56 субъектинден, ол санда Кърымдан, Санкт-Петербургдан, Татарстандан, Удмуртиядан, Ханты-Мансийск автоном округдан да келгендиле. Экинчи смена Юг Осетиядан, Молдовадан, Армениядан, Азербайджандан эм Къыргъызстандан   къонакълагъа тюбегенди.

«ТРОТТЕР» заводну таукел атламлары

Россейни машинала ишлеучюлерини союзуна кирген «ТРОТТЕР» завод суулу ашарыкъланы ташырча, къысха заманны ичинде сакъларгъа да жарарча  цистернала чыгъарып башлагъанды. Ала къурчну энчи маркасындан жарашдырыладыла. Жылыуну жибермезча материал эмда пластик бла тышланыпдыла. Бирине 36 кубометр сыйынады.  

Ёсдюрген тирликни зырафсыз жыяргъа итине

Элбрус районну эл мюлк бла кюреширге жараулу жерлерини ёлчеми битеу да 59 минг гектардан артыкъдыла. Аланы асламысы уа жайлыкъла бла чаллыкъладыла. Сабанла уа жаланда тёрт жюз гектарны тутадыла. Алада артыкъ кёп продукция ёсдюрюр амал жокъду, ол себепден аграрчыла Прохладна районда жерлени арендагъа аладыла.

Владимир Путин телефон бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну табийгъат къыйынлыкъ жетген районда халны юсюнден докладына тынгылагъанды

Владимир Путин телефон бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну табийгъат къыйынлыкъ жетген районда халны юсюнден докладына тынгылагъанды. Президент республиканы оноучуларына шахар инфраструктураны не къадар терк аягъы юсюне салыу, халкъгъа тийишли болушлукъ этиу жаны бла битеу керекли ишлени андан ары бардырыргъа буюргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS