17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


«Алгъа, жаланда алгъа атлар муратлыма»

Огъары Малкъарда Абайланы Мисост атлы экинчи номерли орта школну устазы Тетууланы Мадина малкъар тилден бла литературадан бизни республикада эм кючлю юйретгенледен бириди. Быйыл, «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде бардырылгъан битеуроссей конкурсда хорлап, эки жюз минг сомлукъ грант къытханды.

Тарыхчы, жазыучу эмда китап басмалаучу

Виктор Николаевич Котляров, жазыучу, китап чыгъарыучу, краевед, КъМР-де Орус география обществону башчысы, бу кюнледе юбилейин белгилейди. Ол Нальчикде 1952 жылда 17 октябрьде бу жерледе белгили журналист Николай Котляровну юйюрюнде туугъанды. 1975 жылда Къабарты-Малкъар къырал университетни орус тил бла литература бёлюмюн тауусханды.

Жылы-Сууну кир-кипчикден тазалагъандыла

Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) КъМР-де регион бёлюмюню келечилерини башламчылыгъы бла Жылы-Суу солуу тийрени кир-кипчикден тазалау ишле бардырылгъандыла. Аны юсюнден ИТАР-ТАСС агентство билдиреди.

Тахта кёгетлени бла жемишлени жарашдырыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда тахта кёгетледен жарашдырылгъан консерваладан быйыл 270-280 миллион условный банка чыгъарыргъа умут этиледи. Алай бла быллай продукцияны ёлчеми былтырдан эсе 7-8 процентге асламыракъ боллукъду, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Окъууларында айырмалылагъа - «Единая Россияны» стипендиялары

«Единая Россия» политика партияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде партияны стипендиантларын къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Республика юйлени жылытыу кезиуге толусунлай хазырды

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла эллиден аслам вопросну тинтгендиле.
Биринчиден, ала законла чыгъарыучу баш органны пленар жыйылыуун 26 октябрьде бардырыргъа келишгендиле. Аны повесткасына 17 бегимни проекти кийирилгенди. Ол санда «правительстволу сагъатда» Къабарты-Малкъарда Бир къырал экзамен къалай бардырылгъаны сюзюллюгю да белгиленеди.

Школ жангыртылгъанды, сабий сад ачылгъанды

Узакъ тау эллерибизден биринде – Бызынгыда - школгъа тынгылы ремонт этилгенди, сабий сад да ачылгъанды.

Бизни кючюбюз культура хазнабызны бирлигиндеди

Шимал-Кавказ федерал округну Жамауат советини жыйылыуунда регионну  халкъларыны тарыхларына политика магъана берирге кюрешиуню эмда аллай кезиуле шёндюгю жамауат-политика болумну къалай тюрлендиргенлерини юслеринден баргъанды сёз. Тюбешиу 12 октябрьде Пятигорскда болгъанды.

Къаты жел келтирген хата терк кетерилгенди

Тюнене эрттенликде 8 сагъатда осал хауа болумну хатасындан Къабарты-Малкъарны бир ненча элинде жюзле бла адамла токсуз къалгъан эдиле. Къаты жел Чегем эмда Прохладна районлада электроызланы чырмашдырып, жараусуз этген эди.

КъМР-ни Башчысы жолчуланы байрамлары бла алгъышлагъанды

«Къабарты-Малкъарны жол мюлкюню хурметли ишчилери бла ветеранлары! Профессионал байрамыгъыз бла жюрегимден къызыу алгъышлайма! Ма сизни иш кёллюлюгюгюзге кёреди адамланы тынчлыкълары, ырахатлыкълары эмда къоркъуусузлукълары, экономиканы бла социал сфераны айныу халлары да.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS