19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Ауур операция тап ётгенди

Кёп болмай Нальчикни къан тамырлагъа бакъгъан арасында нейрохирургия жаны бла къыйын операция бардырылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

«Ветеранлагъа болушалсакъ, аланы кёллерине жеталсакъ - манга ол уллу саугъады»

Уллу Ата журт урушну, урунууну Ветеранларыны Нальчик шахарда советини башчысы Абдуллаланы Мустафа бла интервью бардырыуну юсюнден келишим этген бек тынчды. Ол бир заманда да угъай демейди. Кеси да тюз айтхан болжалындан кеч къалмайды.

Агъачларыбыз дайым шууулдап турурча

Экологияны жылында эмда къырал заказгъа кёре, «Каббалклесопитомникде» республиканы агъач фондуна бериллик эмда орамланы жашиллендириуде хайырланыллыкъ тереклени бла юлкюлени урлукъларын хазырлап башлагъандыла, деп билдиредиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну пресс-службасындан.

Минги тауну тийресинде турмуш алгъыннгы ызгъа къайтады

Элбрус район ырхыла тюшгенден сора кесине келип башлагъанды. Аладан бири уа ахыр 50 жылда табийгъат къыйынлыкъланы барысындан да уллу болгъанды. Ырхыла келтирген заранны, аны хатасы къалай кетерилгенини эмда бу жумушлагъа къаллай бир ахча керек болгъаныны юслеринден «РИА-Новости» информация агентство, жер-жерли власть органланы келечилери бла тюбешип, ушакъ бардыргъанды.  

Сабанчылагъа – беш жюз миллионнга жууукъ розницалы кредит

Быйыл биринчи сентябрьге белгиленнгенича, Къабарты-Малкъарда «Россельхозбанкны» бёлюмю берген розницалы кредитни ёлчеми 2,6 миллиард сомгъа жетгенди. Жылны башында окъуна банк 1,7 минг адамгъа 492 миллион сом бергенди. Клиентлени 50 проценти ахчаны бир жукъгъа хайырланырча аладыла. Ипотекалы кредитлени саны уа 36 процент болады.

Тирлик жыядыла, урлукъ себедиле

Эл мюлк Республиканы сабанларыны бирлеринде тирликни жыя турадыла, башхаларында уа кюзлюк битимлени себип башлагъандыла. Бу бек магъаналы кезиудю. Зольск районну «Псынадаха» эл мюлк предприятисында да бу кюнледе жумушну къолгъа алгъандыла. Кюзлюклеге мында жюз гектарлыкъ сабанны бёлгендиле,тракторла себиучю агрегатлары бла сабанда къыстау жюрюйдюле.

Майданны кёрюмдюсю тюрленирикди

Нальчикде закий Къайсынны эсгертмеси орналгъан майданны тапландырыу мурат бла къурулуш башланнганды. Бюгюнлюкде орамны ол тийресини тёгереги бегитилипди. Алайда, къурулушчуладан сора да, ауур техника ишлейди.

Эришиуле, концертле, усталаны ярмаркасы

Бюгюн Владикавказда башланнган "Кавказ оюнла" кезиулю фестивальда  хорлагъанладан биреуню «Север Кавказны курортлары» компания кесини энчи саугъасы бла белгилерикди. Халкъланы бирикдирген спорт эм маданият фестивальгъа акционер общество быйыл генеральный спонсор да болгъанды.

Арбазлагъа - энчи эс

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Арсен Алакаев, жер-жерли самоуправленияны советини таматасыны орунбасары Владимир Назранов, мэрни орунбасары Мухамед Бегидов, администрацияны ЖКХ эмда тапландырыу управлениясыны башчысы Анзор Ашабоков эмда подряд организацияланы келечилери муниципалитетде «Шёндюгю шахар тийре» программаны жашауда бардырыла тургъан жерге барып къарагъандыла.

Сёлешиуню баш темасы – омбудсменлени ишлерин игилендириуню амаллары

Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный, Омбудсменни европалы институтуну келечиси Зумакъулланы Борис Уполномоченныйлени  европалы конгрессини ишине къатышханды. Ол Бухарестде бардырылгъанды.  Жыйылыула барысы да Румынияны Парламентини мекямында къуралгъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS