19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Саулукъ сакълауда эмда билим бериуде шёндюгю амалланы сингдириуге аслам эс бурулады

Бу айны ал кюнлеринде Сочиде, «Взгляд в цифровое будущее» деген битеуроссей конференцияны чеклеринде, жашау болумну игилендириуде эмда предпринимательство бла кюреширге себеплик этиуде информация технологияланы хайырланыу жаны бла правительстволу комиссияны советини кенгеши болгъанды.

Республиканы он школу - Россейни эм иги мектеплерини тизмесинде

Москвада математикадан тохтаусуз билим берген ара «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проектни, «Учительская газетаны» информация жаны бла тутхучлулукъ этиулеринде эм РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосуну себеплигинде выпускниклени бийик даражада хазырлауну жалчытхан битеулю билим берген организацияланы тизмелерин хазырлагъанды.

Тирлик байды, аны сакъларгъа къошакъ жерле керекдиле

Къабарты-Малкъарны аграрийлери тахта кёгетлени бла жемишлени сакъларча жерлени санын 2020 жылгъа юч кереге кёбейтир умутлудула. Алай болса, аладан 300 минг тоннаны сакъларгъа къолдан келликди, деп билдиредиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

«МИР» кюч ала барады

Россей Федерацияда жарашдырылгъан «МИР» деген миллет тёлеу система аз-аздан кюч ала барады. Россельхозбанк да анга къошулгъан финанс учрежденияланы санындады. Энди банкны клиентлери – быллай карточкала къоллу болгъанла, аны бла не тюрлю тёлеуле этселе да, къоратхан ахчаларыны бир кесеги артха кеслерине къайтарыллыкъды.

Культурагъа – бир миллионнга жууукъ сом

Россейни премьер-министри Д.А. Медведевни буйругъу бла Къабарты-Малкъаргъа сабий эм гинжи театрланы техника жаны бла кереклерин жалчытыугъа бла чыгъармачылыкъны айнытыугъа 899,5 минг сом бёлюннгенди. Субсидия «2013-2020 жыллада культураны бла туризмни айтыныу» деген къырал программаны чеклеринде берилгенди.

Владимир Путин Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде регионда социал-экономика болум эмда регион проблемала сюзюлгендиле. Къабарты-Малкъарда къыйын болумлагъа къажау мадарланы программасына энчи эс бурулгъанды.

Полициячыланы намысларына - каратеден эришиу

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде ич ишле органланы борчларын толтура ёлген келечилерини хурметлерине каратеден эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-ну 6 регионундан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ёксюзлеге деп ишлене тургъан юйню заманында бошаргъа буюрулгъанды

КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бу кюнледе Терк районда болгъанды.

Жюн рынокда павильонланы къурулушу тохтатылгъанды

Газетибизни тюненеги номеринде билдиргенибизча, Долинскде орналгъан таулу базарда аны жангы иеси бардыргъан тюрлениуле бла байламлы, бараз кюн тиширыула кеслерини кёлкъалдыларын Нальчикни мэри Арсен Алакаевха барып айтхан  эдиле. Тюбешиуню ахырында ол алагъа орта юн эрттенликде объектге келип, болумну андан ары сюзерге сёз берген эди.

Ол чынтты халкъ башчы эди

Валерий Мухамедович Коков халкъны эсинде къуру бизни республиканы угъай, регионну, Россей Федерацияны да бирлигин сакълаугъа уллу къыйын салгъан адамча къаллыкъды. Ол битеу жашауу, ишлери бла да республикабызда келишиулюк, шуёхлукъ, мамырлыкъ да сакъланырларына къуллукъ этгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS