14.11.2018, 20:16 - Статьи

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

14.11.2018, 11:30 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

14.11.2018, 11:28 - Статьи

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

14.11.2018, 11:27 - Статьи

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия».

14.11.2018, 11:26 - Статьи

Энди Минги тауну тийресинде жашагъанлагъа эмда ары солургъа келгенлеге къанларына биохимиялы анализ этер ючюн  район аралы больницагъа барып айланмай, ол жумушну Элбрус элни больницасында тамамларгъа боллукъду.

14.11.2018, 11:23 - Статьи

Кърымда каратеден сабийлени, жаш эм абадан спортчуланы араларында къырал даражада  турнир къуралгъанды. Анга Россейни онтёрт регионундан бла Украинадан спортчула къатышхандыла. 

14.11.2018, 11:22 - Статьи

Озгъан ыйыкъны байрым кюнюнде Бабугентде 2-чи  номерли кадет школ-интернатны курсантларыны къаууму – элли эки окъуучу – ант этгендиле.

Последнее


Сансызлыкъды хатаны башы

КъМР-де От тюшюуге къажау къырал службада быйыл январь-сентябрь айлада тамамлагъан ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Бу кезиуде республикада 1488 от тюшюу болгъанды (былтырны бу кезиуюнде – 1304). Ол санда 380 къайгъылы болум къырал эсепге алыннганды (былтыр – 394). ГПС-ни инспекторлары 301 от тюшюуню ёчюлтгендиле.

Газ ызла тинтилгендиле эмда жангыртылгъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъ бла жалчытхан объектлени келир къыш кезиуге тынгылы хазыр этгенди. Тийишли ишлени чеклеринде аны специалистлери жерни тюбю бла баргъан 675 километрден артыкъ ызланы тинтгендиле. Анга кёре, бузулгъан, газ жиберген жерледе ремонт бардыргъандыла.

Керекли сайтны ач да, пенсиянгы юсюнден толу хапар бил

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду. Эки жангы бёлюм Фондну сайтында электрон жумушланы хайырланыугъа бла Интернетде иш излерге юйретиуге жораланнгандыла.

Поэзиясына табыныу селеймейди

Нальчик шахарны 23-чю номерли школунда закий Къулий Къайсынны 100- жыллыгъына аталып, «Мамырлыкъ эм къууанч Сизге, саула!» деген фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу бла Бекмурза Пачев атлы библиотека къурагъан эди.

Назмуланы ариу айтханла сайланнгандыла

Бу кюнледе республикабызда бизни закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап кёп тюрлю эришиуле, фестивальла, тюбешиуле бардырыладыла. Бизге да аллай бир конкурсха къатышыргъа тюшгенди. Ол республикабызны районларыны араларында къуралып, анда акъылманыбызны назмуларын окъугъандыла. Эришиу а Булунгуну орта школунда бардырылгъанды.

Унутулмазлыкъ жарыкъ ингир

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

Ауазына тынгылып, тансыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды. Аны къууанчлы  ачылыууна окъуу юйню проректору Хусейн Кушхов эмда филология илмуланы доктору профессор Эфендиланы Салих къатышхандыла.

Аны жан къанатлысы кюн тюбюнде жер излегенди

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

Чыгъып сёлешгенлени хар бирини да айтханы кесича сейир, алай магъанасы уа бир - Къайсыннга сюймеклик

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Закийни сураты - почта маркада

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды. Жыйылыугъа Къулийланы Къайсынны жашы  Ахмат, тукъумну келечилери Малик бла Мустафир, «Почта России» бёлюмню таматасы Мурат Хакулов, республикада филателистле обществону таматасы Заур Чеченов, журналистле эм башхала къатышхандыла.  

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS