25.04.2018, 12:31 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы премьер-министри Мусукланы Алий МГИМО-ну «Россейли Кавказ бла танышыу» деген халкъла аралы форумгъа къатышхан студентлери бла тюбешгенди.

25.04.2018, 12:06 - Статьи

КъМР-ни Парламентини депутатлары бла аны аппаратында ишлегенле, «Курортну бирге жангыртайыкъ!» деген акциягъа къошулуп, спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында республикалы субботникге чыкъгъандыла.   

25.04.2018, 12:03 - Статьи

Элбрус элни больницасыны ишчилерини  башламчылыгъы бла Донорну халкъла аралы кюнюне жоралап акция бардырылгъанды. Жамауат анга уллу кёллю болмай  къатышырча  Интернетде алгъадан да билдирилген эди.

25.04.2018, 11:45 - Статьи

Республикада жаш тёлюню арасында аманлыкъчылыкъны эмда аны профилактикасыны  юсюнден сёлешиннгенди КъМР-ни Жамауат палатасыны советини озгъан ыйыкъда бардырылгъан жыйылыуунда. Бу магъаналы теманы сюзюуге талай министерствону бла ведомствону келечилери да къатышхандыла.

25.04.2018, 11:43 - Статьи

Бу кюнледе биз Къабарты-Малкъарда тарых эм культура хазнаны къоруулауну къырал управлениясыны таматасы Игорь Петрович Дроздов бла  ушакъ бардыргъанбыз. Ол интервью бла окъуучуларыбызны да шагъырей этерге сюебиз.

25.04.2018, 11:40 - Статьи

КъМКъУ-ну социал иш, сервис эм туризм институтуну жаш тёлю бла ишлеуню къурау ызыны магистратурасында окъугъан Ахметланы Артур бла байрамны аллында тюбешип, бюгюннгю жаш адамланы сагъышларыны, кёз къарамларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

25.04.2018, 11:39 - Статьи

Бу кюнледе «КъМР-ни Профсоюз организацияларыны биригиую» союзну жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле.

Последнее


Битеу эллеге улоу жюрюйдю

Къабарты-Малкъарны Элбрус районунда ырхыны хатасындан республиканы башха жерлери бла байламлыкълары юзюлген эллени барысына да жол ачылгъанды, деп билдиргенди КъМР-ни Башчысы Юрий Коков.

Этилген иш уллу тарых эмда ниет магъананы тутады

Республика кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъаныны 460-жыллыгъыны аллында тюнене Москва шахарны Новоспасский ставропигиальный монастырини Знаменская килисасында Москваны бла Битеу Русьну Патриархы Кирилл, Россейни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев, Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Россей Къыралны тохташыууна уллу къыйын салгъан Черкасский

Фанатланы акъыллары бёлюнюпдю

Тохташхан халны ахшы болумгъа тергеу, мени оюмума кёре, артыкъ тюз да болмаз. Алай бир-бир кезиуледе уа классынгдан айырыллыгъынг бек келеди…

Команда артына нек кетди?

Озгъан ыйыкъда Парижде тутушуудан дунияны чемпионаты бардырылгъанды. Россейни жыйымдыкъ командасы аны бек осал кёрюмдю бла бошагъанды. Анда бизникиле 24 ауурлукъ категорияда жаланда бешишер «кюмюш» бла «доммакъ» алгъандыла. 1954 жылдан бери команда быллай эсепле бир да болдурмагъанды.

Терроризмге налат бергендиле

Ючюнчю сентябрьде Чегем муниципал районну Культура юйюню аллында террористлени къолларындан ачыулу эмда ажымлы жоюлгъанланы эсгерген митинг бардырылгъанды. «Терроризм ол зорлукъ, сыйсыз ишледен бириди. Биз барыбыз да аны къурутургъа керекбиз. Аны уа бир болсакъ эталлыкъбыз», -дегенди жер-жерли самоуправление советни башчысы Хасанш Одижев.

Ачыгъанлагъа себеп болгъандыла

Машинада бара тургъан ата, ана эмда аланы акъылбалыкъ болмагъан юч сабийлери Нальчикде авариягъа тюшгендиле. Юйюр башчы аны аллына келе тургъан машинагъа жол бермей, аны бла къагъышханды. Андан сора багъыу учреждениягъа эр киши, аны юй бийчеси, онючжыллыкъ эмда жетижыллыкъ жашлары, аладан сора да, жарымжыллыкъ къызчыкълары ауур жаралары бла тюшюп, эс жыялмай иги кесекге дери тургъандыла.

Къызынып кюрешгендиле

Бу кюнледе Нальчикни 23-чю номерли орта школуну стадионунда «Миллет оюнла» деген спорт эришиуле болгъандыла. Аны уа КъМР-ни Правительствосуну «Миллетле аралы халланы игилендириу эмда КъМР-ни халкъларыны маданиятларын айнытыу» деген проектини чеклеринде къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд бардыргъанды.

«Мени баш къайгъырыуум - табийгъатыбыз адамлагъа заран келтирмез амалланы табыуду»

Республикабыздан тышында да белгили гляциолог, география илмуланы кандидаты Керимланы Абдуллах экспедиция бла Памирде болуп, СССР-ни бек бийик таууну - пик Коммунизманы (Таджикистан) тёппесине (7495 м.) эки нёгери - айтхылыкъ альпинистле эм алимле Нурис Урумбаев эм Борис Струков бла бирге ёрлегенди.

Саугъала бла ыразылыкъ къагъытла

Кёп болмай Шимал Кавказны МРСК-сыны филиалыны - «Каббалкэнерго» компанияны таматасыны къуллугъун толтургъан Олег Калинкин «Хайырланыучугъа айтайыкъ» деген конкурсха къатышханланы алгъышлагъанды, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Коллекторла сёлешселе, жунчумагъыз, кесигизни алдатмагъыз

Борчлары болгъанлагъа коллекторла сёлешип башлагъанлары бюгюн кимге да сейир тюйюлдю. Аллай болумгъа алгъаракълада эки нёгерим тюшгендиле. Аланы терсликлери болмагъанларын да айтыргъа тийишлиди. Бирине банкга тёлеген ахчасы заманында жетмегени ючюн пеня къошулуп тебирегенди. Банк а аны алыргъа коллектор организациягъа эркин этгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS