18.01.2018, 11:11 - Новости

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди.

15.01.2018, 11:36 - Новости

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди.

11.01.2018, 11:24 - Статьи

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды.

10.01.2018, 11:20 - Новости

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

10.01.2018, 11:17 - Новости

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

10.01.2018, 11:16 - Новости

Москвада Бауман атлы къырал техника университетде россейли школчуланы къыш фестивальлары ачылгъан кезиуде «Россия, устремлённая в будущее» деген Битеуроссей конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла.

29.12.2017, 11:55 - Новости

Кёп болмай энергокюч бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны таматасыны эм Россейни энергетика министрини орунбасары Андрей Черезовну башчылыгъы бла Нальчикде федерал магъаналы кенгеш бардырылгъанды.

Последнее


Минги тауну башында - ФСБ-ны байрагъы

ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны келечилерини къаууму, Россейде къоркъуусузлукъну органлары къуралгъанлы 100 жыллыгъына эмда Кавказ ючюн сермешни 75-жыллыгъына атап, Элбрусну башына ведомствону байрагъын чыгъаргъанды, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Къойчуну таза жюрекден чыкъгъан жыры

Гыржын бла жыр бирге жюрюгенлери адетди. Булутланы ары жанында бийикде таулу къойчу хар эрттен сайын кюлде бишген нартюх галауну ёрге алып, кюннге тутуп сыйпайды. Сора, кюнню бла аны бирге алай бек ушагъанларына жангыдан сейирсине, кеси сагъышларына ышара, акъырын атлай, сюрюуюн чыгъарады.

Тулукъ, къапчыкъ, хышты…

Тилибизде бир бирлери бла байламлы болгъан, алай ушакълада аздан-аз хайырланнган  къауум сёзле бардыла - тулукъ, гыбыт, къапчыкъ, хышты, тышкы дегенча.
Тулукъдан башлайыкъ. Ол неди, къалай этиледи, хайырланады? Текени, бузоуну, тананы бёлюнмей, сыдырылып алыннган терисин ийлеп, жумушакъ этип анда къургъакъ мирзеу, ун тутхандыла.

Той барады къыстау омакъ ресторанда…

Жашауда кёп тюрлениуле бола келедиле. Аны бла бирге уа миллетни ата-бабаладан къалгъан тюрлю-тюрлю адетлери да башха бет ала башлагъандыла. Сёз ючюн, 20 жыл мындан алгъа бардырылгъан таулу тойланы бла бюгюнгюлени айырмалылыкъларын сезмеген адамны тапхан къыйынды.

Къарыу алыргъа, саулукъларын кючлендирирге итиннгенлени саны дайым ёседи

Бу дата, айхайда, хар кимге да байрамды, нек дегенде физкультура эм спорт бла жаш, абадан да кюрешедиле. Бирле саулукъларын кючлерге сюедиле, башхала уа уллу жетишимлеге итинедиле.

Губула тынчайтмайдыла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, озгъан ыйыкъда республикада губула къабып медицина учреждениялагъа болушлукъ излей жети адам баргъанды. Насыпха, аланы араларында кърым геморрагия безгек жукъгъан бири да болмагъанды. Саулай алып айтханда уа, быйыл бу заранлы къурт къапхан 1099 адамгъа, ол санда 422 сабийге болушлукъ берилгенди.

Биз биргебиз!

Борчларын толтура жоюлгъан полициячыланы юйюрлерине болушлукъ этиу  МВД-ны къайсы бёлюмюнде да тири бардырылады. Бешинчи августда Чегем районну ОМВД-сында къуллукъ этгенле аны жамауат советини келечиси Атайланы Рашит бла бирге коллегалары Ахъед Соговну эмда Заур Тамбиевни  юйюрлерин жокълагъандыла, бюгюнлюкде аланы не жарсыулары болгъанларын да билгендиле.

Хунерлиги, адеплиги, уллу илму билими бла хурмет тапханды

1850 жылда 27 мартда Малкъар жамауатны Мухол элинде Шаханланы Шаулухну юйюрюне жашчыкъ туугъанды. Анга Абай деп атагъандыла. Бийни юйюрю уллу болгъанды, жери уа аз. Ол себепден уланны Нальчикде аманатха бередиле да, ол школда казна ахчагъа окъуйду. Аны инспектору болуп тургъан Владимир Федорович Масловскийге тюбемесе эди, къадары башха тюрлю болур эди.

Абаданла, гитчеле да ыразы болурча кюрешедиле

Бюгюн биз айтырыкъ ишчиле Нальчик шахарны ёрге жанында, базар тийресинде урунадыла. Алайда бир жерчикде кёп къатлы жашау юйле салынадыла. Биринчисини къурулушун бардыргъан «Потенциал» фирмады, экинчи уа - «Прогресс».

Жигерликлери бла огъурлу ыз къойгъандыла

Бюгюн мен озгъан ёмюрню экинчи жарымында, кесини кюч-къарыуун аямай, кече-кюн деп къарамай, Тырныауузну комбинатыны объектлерини, Минги тауну тийресинде туризм комплексни, социал-культура учрежденияланы эмда жашау журтланы къурулушунда къармашханланы эсгерирге сюеме.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS