19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Башкъортостанда Къайсынны, аны творчествосун биледиле, багъалайдыла, сюедиле

Тюрк тилли театрланы «Туугъанлыкъ» халкъла аралы фестивалы быйыл Уфада алтынчы кере къуралгъанды. Форумгъа Башкъортостанны, Татарстанны, Хакасияны, Дагъыстанны, Чувашияны, Къыргъызны, Азербайджанны, Къазахстанны, Тюркню театрлары жыйылгъандыла. Бизден ары Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артистлери аны директору Жангуразланы Мажитни башчылыгъында баргъандыла.

Элбрус къонакъланы сакълайды

Бу кюнледе Минги тауну тийресинде канат жолланы халларын тинтиу эм кемчиликлени кетериу жаны бла ишле бардырылгъандыла. Аны бла бирге организацияда ишлерик адамланы юйретиу да бардырылады.

Касболат Дзамихов: Къабарты бла Малкъар Россей империягъа къошулгъанларыны юслеринден келишимле, актла миллетлени тарых жоллары бир болгъаныны ачыкъ шагъатларыдыла

КъМР-ни Гуманитар тинтиулени институтуну директору, тарых илмуланы доктору, профессор Касболат Дзамихов Къабартыны бла Малкъарны тарыхлары, Кавказны Россей къыралгъа къошулуууну, ол оноуну бизни миллетлени шёндюгю жашауларына этген себепликни юслеринден кесини оюмларын «Заман» газетни бетлеринде кёп кере басмалагъанды.

Химиклени бла биологланы жетишимлери

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» федерал программагъа кёре, бериллик субсидияланы алырча тийишли конкурс айырыулада КъМКъУ-ну химия эм биология институтуну келечилери хорлагъандыла. Университетни коллективи аланы бу жетишим бла алгъышлайды.

Къыйынларына - бийик багъа

Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде Элбрус районну билим бериу сферасында уруннганланы эмда педагогика ишни ветеранларыны хурметлерине аталгъан байрам къуралгъанды. Районну администрациясыны  таматасыны биринчи орунбасары Улимбашланы Арслан, билим бериуню ишчилерин  алгъышлап, педагог коллективлени жетишимлиликлерин белгилегенди.

Экранда тауланы арасында таулуланы жашауу

Огъары Малкъарда Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли школда 1963 жылда алдырылгъан «Люди заоблачной долины» деген фильмни цифралы версиясыны презентациясы къуралгъанды. Къара-акъ кадрлада эллиле жууукъларын, танышларын, бирле уа кеслерини жаш заманларын кёрюрге онг тапхандыла.

Алдатмагъыз кесигизни хыйлачылагъа

Хурметли жамауат!

Энергетикле бийик даражагъа жетгендиле

Быйыл таулада ырхыны кючюн биринчи Тырныаууз шахар сынагъанды. Болсада Элбрус районда электрокюч бла жалчытыу служба анга хазыр болгъанды. Бюгюнлюкде онжети жыл мындан алгъа ырхы бузгъан объектле тап халгъа келтирилгенлеринден сора да, аланы бир къауумун жангыртыргъа эмда табийгъат болум хата жетдирмезча кючлерге да тюшгенди.  

Майдан сыфатын алышындырады

Нальчикде Къулий улу атлы проспектде Профсоюзланы дворецини аллында майданда тапландырыу ишле къыстау барадыла. Шахарны администрациясындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкге ол тийреде жылыу баргъан быргъыла жангыртылгъандыла, эски плитка да толусунлай кетерилгенди. Къурулушчула жангы клумбала орнатхандыла эмда фонтанны да ишлеп башлагъандыла.

Нефть эм газ жыйылгъан участкала изленирикдиле

Къабарты-Малкъарда нефть бла газ болгъан жерлени ачыкълау жаны бла тинтиу ишле бардырыллыкъдыла, деп билдириледи «Росгеологияны» сайтында.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS