Туугъан жерине ол бек къайгъыргъанды, алай бийик муратларына уа жеталмады

Биргебизге ишлеген, Элбрус элни башчысы Жаппуланы Муссаны жашаудан кетгенине уллу бушуу этебиз. 2017 жылны 1 сентябринде 03:00 сагъатда  Адыл-Суу тарындан уллу ырхы келгени белгили болгъанда, ол, кесини ишчи борчун толтура, машинасы бла табийгъат къыйынлыкъ жетген жерге тебирегенди, алайда оноу этип, тийишли ишлени къурарча. Ол кезиуде  алыкъа толусунлай билмегенди ырхы келтирген къоркъууну уллулугъун эм андан чыгъарыкъ эсеплени да, алай болумну юсюнден жамауатха заманында белгили этерге кереклисин, бу жаны бла жууаплылыгъын да ангылагъанды.
Мусса Нейтрино элден (ол анда жашагъанды) федерал трассагъа чыкъгъан заманында, жол оюлуп, аны машинасы къутуруп келген суугъа кетгенди. Он кюнню ичинде аны суткала бла Бахсан сууунда излегенлей тургъандыла. МЧС-ни эм авиацияны кючлеринден сора да, излеу ишлеге Элбрус, Бахсан, Черек районладан, Баксан шахар округдан, Къарачай-Черкес Республикадан волонтёрла, Элбрус тийиресинде солугъанла да къатышхандыла. Аланы хар бири да Муссаны жаны саулай табыллыгъына ышаннгандыла. Алай ол ахшы мурат толмады.
Ол бизге бек уллу жарсыуду. Жер-жерли самоуправление органлада ишлеген тогъуз жылны ичинде Жаппу улу кесин бийик билимли, къайгъырыулу жангы тёлюню къуллукъчусуча кёргюзтгенди. Аны ахшы ниетлери бла умутлары кёп эдиле, ол туугъан жерин чексиз сюйюп, Элбрус элни эм аны тийресиндеги муниципал къуралыуланы социал-экономика кёрюмдюлерин игилендирир ючюн къарыуун-кючюн аямай ишлегенди.
Алай къадар башха оноу этди. Кесини жашаууна къоркъуу чыкъгъанын биле тургъанлай, Жаппуланы Мусса граждан эм ишчи борчун толтуруудан артха турмагъанды. Ол 33 жылында ажымлы жоюлгъанды. Ол бизни эсибизде жаш, алгъа таукел къарагъан огъурлу инсанча къаллыкъды, аны юсюнден эсгериуле жюрегибизден бир заманда да кетерик тюйюлдюле.

КъМР-ни Элбрус муниципал районуну жер-жерли администрациясы.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018