Экономика

Жамауат инспекторла кемчиликле тапмагъандыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Жер-жерледе не мадар этилгенине жамауат эм башха организацияланы келечилери да кёз-къулакъ боладыла.

Иш кёллюлеге, тирилеге онг бериу – экономикагъа хайырлыды

Гитче эм орта предпринимательство къыралны экономикасында эм магъаналы жерледен бирин алады. Шёндюгю къыйын заманда уа ол сфераны айнытыуну амалларын излерге эмда хайырланыргъа бютюн иги кезиудю, - дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов.

«Дарманлы ванналаны жангыртыу республиканы саулай курорт комплексин айнытыугъа магъаналыды»

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы  суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын  жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

Къырал программаны хайыры бла

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

«Наныкъла бла дарманлы хансла ёсдюрюу иги файда келтирген иш болгъанына эс бурмайбыз»

Эл мюлкню айнытыуну юсюнден айтханда, аны баш бёлюмлеринден сора да, сёз ючюн битимчиликден, малчылыкъдан, къырал, мен оюм этгеннге кёре, башха сфералагъа да тийишли эс бурургъа керекди, дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан ТАОВ. Алим айтханнга кёре, сёз мында жюзюмчюлюкню, тау районлада терек бахчаланы къурауну, бал чибинлени жайыуну, наныкъланы ёсдюрюуню юслеринден барады. Дарманлы битимлени, хансланы бир-бир тюрлюлери фармацевтика, парфюмерия промышленностьда хайырланыргъа боллукъдула.

Терек бахчачылыкъда иги жетишимле

Россельхозбанкны отраслевой экспертиза этиу арасы бизни къыралда алмала сатыу рынокну онгларын сюзгенди. Терк айныгъан терек бахчала проектлери бла белгиленнген кюч бла ишлеп башларыкъларына кёп къалмагъанын эсге алып тергегенде, 2024 жылда быллай продукцияны производствосу 1,2 миллион тоннагъа жетерге ушайды. Андан бир миллиондан асламырагъын а ахыр беш жылны ичинде къуралгъан бахчала берликдиле, деп билдиргендиле Арадан.

Инвестицияла - экономиканы терк айнытыууну ышаннгылы себебидиле

Заманны буйругъу

Къайсы экономикада эмда магъаналы жерни инвестицияла аладыла. Аланы хайырындан производствону аякъландырыргъа, кенгертирге, конкуренциягъа чыдамлы товарла чыгъарып тебирерге, сурамы иги болгъан жумушланы тамамларгъа онг табылады.

Клиент службалагъа жазылып барыргъа тийишлиди

Коронавирус инфекцияны жайылыуун азайтыр муратда Пенсия фондну клиент службаларына барырдан алгъа жазылыргъа тийишлиди. Алада жангызда энчи кабинетни неда къырал жумушланы порталында тамамларгъа онг болмагъан ишлени толтурургъа жарарыкъды. Приёмгъа электрон сервис бла неда фондну сайтында берилген телефонлагъа сёлешип жазылыргъа боллукъду.

ЖКХ-да багъала неден къураладыла

«ЖКХ Контроль» организацияны толтуруучу директору Светлана Разворотнева айтханнга кёре, тарыгъыуланы санында хар жыл сайын биринчи жерни жашау журт-коммунал жумушла ючюн тёлеуле аладыла.  Адамла, бек биринчиден, бу тёлеуле дайым нек ёсюп турадыла деп сорадыла. Экинчиден а, ала къалай тергелгенлерин эмда саулай алып айтханда, не ючюн тёлегенлерин билирге сюедиле.

Бал тутханла бармакъларын жалаймыдыла?

Бизни республикада адамла бал чибинлени не заманда да тутхандыла. Эртте эмда Совет Союзну заманларында да бу иш кёплеге файда келтире эди. Анга мындагъы табийгъат, битимлени тюрлюлюгю, хауаны тазалыгъы да иги себеплик этеди.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика