Экономика

«Бизге эм магъаналы шартладан бири - жерчиликде уруннганланы ышаныулукъларыды»

Озгъан жылны эсеплерини, жетишимлени, программаланы эм башха  жангычылыкъланы  юсюнден бизге Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Алим Сокуров хапарлагъанды.  

 

Промышленность кёп къалмай он процентге кёбейгенди

Севкавстатдан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарда промышленность производствону индекси 9,5 процентге кёбейгенди. Дагъыда жер тюбюнде байлыкъланы хайырланыу сферада 10,4 процентге айнытыу эсленнгенди, «Жарашдырыучу производстволада» уа 8,8 процент къошулгъанды. Таза суу бла жалчытыу, кир-кипчиклени жыйыу эм ташыу индекс кёп къалмай 140 процентге айныгъанды, электрокюч, газ эмда исси суу бла жалчытыу эмда хауаны тазалау а онбеш процентге азайгъанды.

Алчы технологиялагъа этилген къоранчла иги файда келтиредиле

Арт жыллада бизни республика Европада алчы эл мюлк предприятияла эмда билим бериу арала бла жетишимли байламлыкъла къурагъанды. Аланы хайыры бла регион саулай къыралда окъуна терек бахчачылыкъда терк айныгъан технологияланы сингдириу жаны бла алчыланы санына киргенди. Бюгюнлюкде бу бёлюмде, бютюнда быллай амалланы илму жаны бла айнытыуда не мадарла этиледиле эмда аланы айнытыу жоллары къалайды - аланы юслеринден биз Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни илму-излем иш жаны бла проректору, эл мюлк илмуланы кандидаты Езаов Анзор бла ушакъ этгенбиз.

Республиканы предприятияларыны продукциясы - Абу-Дабиде

Талай кюн алгъа Бирлешген Араплы Эмиратланы (ОАЭ) ара шахары Абу-Дабиде аш-азыкъланы эмда суусап сууланы SIAL Middle East 2019 деген кёрмючю болгъанды. Анга 50 къыралдан мингден артыкъ компания къатышханды.

Предпринимательлеге себеплик этиуню, санаторийлени ишин игилендириуню юсюнден баргъанды ушакъ

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм бизнесни къоруулау жаны бла ишлеген адвокат Денис Ковалёв бу кюнледе Къырал Думаны депутаты Ирина Марьяш бла тюбешгендиле.

Муниципалитетни бюджетини проектин жик-жиги бла тинтгендиле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында муниципалитетни келир эмда 2021-2022 жыллагъа бюджетини проектин сюзюу жаны бла жыйылыу бардырылгъанды бу кюнледе. Анга жамауатны келечилери, шахар Советни депутатлары, мэрияны къуллукъчулары да къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Мюлкге налог аны кадастр багъасына кёре тергелликди

Келир жылдан башлап бизни къыралда (Севастопольдан башха жерледе) адамланы жеринден тепдирилмеген мюлклерине налог аланы кадастр багъаларына кёре тергелликди, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Жукъгъан ауруу жайылмаз ючюн

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада управлениясындан билдиргенлерине кёре, «Паштет Калининградский» деген хазыр эт продукцияда тонгузланы африкалы эминасыны (АЧС) вирусу табылгъанды. Аны ол регионда ишлеген «К.» предприятияда чыгъаргъандыла.

Окъуучуланы финанс политика бла шагъырейлендириу

Алгъаракъда Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде, Бухгалтерни кюнюне жораланып, Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга вузну преподавательлери, студентле да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Шешаланы артха къайтарыу нек къалгъанды?

«Мияла шешаланы артха сатханым ючюн манга Германияда ахча тёлей эдиле. Анда бу иш тынч тамамланады. Кафеде 45 центге  татлы суудан бир шеша алып, аны  стаканнга къуйдуртсанг,  багъасы 20 цент болады. Шеша бла  алып кетип  ызы бла аны бош этгенден сора артха келтирсенг – 25 цент къайтарадыла», - дейди Владимир Петров.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика