Экономика

Ахчангы сакъларгъа сюе эсенг, алтын ал

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа багъалы темирледен да сатыучуларын билдиргендиле.

Гитче предпринимательствогъа – банкны къошумчулугъу

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге былтыр кредитледен 830 миллион сом бергенди.

Къауданны кюйдюрген хаталыды

Жаз башы жуукълаша башлагъаны бла жер-жерледе от тюшер деген къоркъуу бютюнда уллу болады. Кир-кипчикни, къауданны кюйдюрюп туруу, тийишли жорукъланы сансыз этиу игиликге келтирлик тюйюлдю. Сёз ючюн, быллай хата-палахланы кёбюсюню сылтауу адамланы жууапсызлыкъларындады.  

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлерин хайырланыргъа тийишлиди.

Салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа уста, ишлерине жюреклери бла берилген команда болушады

Насталаны Магомедни жашы Алисолтан къурулуш сферада уруннганлы элли жылгъа жууукъ болгъанды. Ол ишчиден кесини компаниясыны башчысына дери ёсгенди, КъМР-ни Парламентини 5-чи эм 6-чы чакъырылыуларыны  депутатыды, Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысыны орунбасарыды.  КъМР-ни сыйлы къурулушчусуду.

Этнотуризм бир-бирге бютюн жууукъ болууну амалы

Жашагъан жерибиз къаллай уллу саугъа болуп тюшгенин бизге иги  ангылагъан да эте болмакъ. Тамашалыкъ табийгъатыбыз кесине кимни да тартады. Республикада туризмни айнытхан  тау  ауузладыла деп таукел айталлыкъбыз. Бюгюнлюкде  тёгерекде къудуретни сакълап, аны, тыш къыралладача тап хайырлана билиу бек магъаналыды. Былайда мен этнотуризмни юсюнден айтама.

Бал туз учузуракъ болгъанды, кёгетлени багъаларына уа иги да къошулгъанды

Озгъан жылны ахыр айында республикада аш-азыкъланы, продукцияны, техниканы эмда берилген жумушланы багъаларына, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 0,4 процент къошулгъанды. Аны аллында жылдан бери уа - 3,7 процентге, деп билдиргендиле СевКавстатдан.

Конкуренцияны айнытыр ючюн

Россей Федерацияда конкуренцияны айнытыуну  стандартыны излемлерин толтурур  муратда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда билим бериу семинар ётгенди.

Гидроэнергетикле больницагъа оборудование бергендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмю Бахсан шахарда районну ара больницасына бир талай медицина оборудование бергендиле.

Кооперация – эл мюлкню айнытыуда баш амалладан бириди

Эл мюлкде ишни къурауну бир тюрлюсю - кооперацияды. Аны баш магъанасы – бу бёлюмде уруннганла бир бирлери бла байламлыкъла къурап, сатыу-алыуну алай бардырыуду, болгъан тыйгъычланы, кемчиликлени бирлешип алай кетерирге кюрешиудю. Бу амалны эмда бизни республикада тийишли системаны къалай къураргъа боллугъуну юсюнден оюмун РАЕН-ни академиги, экономика илмуланы доктору, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов билдиргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика