Экономика

Кредитни хайырланнганланы санына дайым къошула барады

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа быйыл тогъуз айны ичинде берилген кредитни ёлчеми   23,3 миллиард сомгъа жетгенди.  Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  ол 16,5 процентге кёпдю. 

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

 

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлени хайырланыргъа тийишлиди.

Ишим къууандырады да, аны ючюн къуралады

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады. Ол ишлеген жерлеринде адамла бла бир тил таба билгенди, сынам жыйгъанды, бюгюнлюкде уа кесини производствосун да ачып, хайырланыучуладан ыразылыкъ тапханды. Ол ишини энчиликлерини, къаллай жетишимле болдургъаныны юсюнден а бизге ушагъыбызда билдиргенди.

Энчи интернет-портал ахчаны жюрюте билирге юйретеди

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

Ишге таза кёлю бла берилген чынтты уста

Адам тутхан усталыгъына жюреги бла берилип ишлесе, жашаса, ол насыплыды дерге боллукъду. Аладыла, мени оюмума кёре, жашауну тутуругъу да, аны ариу этгенле да. Шимал  Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню электрокюч подстанцияларындан биринде -«Нальчик-110» объектде -электромонтёр болуп уруннган Улбашланы Ахмат да аллайладан бириди.

Сижажев: Эркинликлери болмай, товарларына «Халал» деген сёзню жабышдыргъан предприятияладан сертификатла алыгъыз деп тилеген кезиу бошалгъанды

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан коммерциялы болмагъан «Халал» автоном организация къуралгъанлы жылдан артыкъ озгъанды.

Адамлагъа, маллагъа да хата салгъан хансла

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. Ансыз иги тирлик алыуну юсюнден айтыр амал боллукъ тюйюлдю. Быллай хансла топуракъны тозуратадыла, эл мюлк битимлени ёсюмюне чырмау этедиле.

Агъачны къыргъанланы - къаты жууапха

Бизни къыралда агъачланы эркинликсиз къырыу  бу мюлкде бек уллу проблемалагъа келтирген жарсыулу ишледен бириди дерчады. Аны  хатасындан кийик жаныуарланы, къанатлыланы саны азаяды, хауаны къурамы да тюрленеди. Аны себепли КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу ол жаны бла  жууаплылыкъны юсюнден къайтарып эсгертеди.
Закон бла  отун хазырларгъа  эркинлик республиканы Агъач планына эмда агъач мюлклени регламентлерине тийишлиликде бериледи.

Экономиканы бюгюннгю болумун тинтиуге – энчи эс

Россейни Банкы ключевой ставканы азайтханны, къыралда ахча-кредит политика къалай бардырылгъаныны, инфляцияны не затла тюрлендиргенлерини эмда бизни регионда аны ёлчемини юсюнден сёлешгендиле бу кюнледе финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бардырылгъан жыйылыуда. Анга республиканы власть органларыны, кредит организацияланы, илму жамауатны келечилери, бизнесменле къатышхандыла, деп билдиргендиле банкны пресс-службасындан.

Газны урлагъанладан къаты суралады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда газ баргъан ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн жюзден аслам адам уголовный жууапха тартылгъандыла, деп билдиредиле  «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика