Экономика

Жашау журтланы саны иги да кёбейгенди

Быйылны биринчи кварталында бизни республикада предприятияла бла организацияла 349 жангы фатар (37,3 минг квадрат метр) ишлегендиле. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, ол кёп къалмай оналты процентге аслам болады, деп айтылады СевКавСтатны билдириуюнде.

Жерчиликде уруннганлагъа болушлукъгъа – 369 миллион сом

Кёп  болмай  Россейни эл мюлк министрини орунбасары Елена Фастова видеоконференция  бардыргъанды. 

Ипотекагъа сурам уллулай къалады

Биринчи апрельни эсеплерине кёре, Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню (РСХБ) розница бохчасыны ёлчеми 2 миллиард сомдан атлагъанды, деп билдириледи  финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Жерле нек тозурайдыла?

Жер къайда да эм магъаналы табийгъат байлыкъгъа саналады. Эл мюлкде производствону эмда адамны жашау болумуну экономиканы жаны бла мурдору да олду.

Терек сатып алырдан алгъа нени билирге тийишлиди

Россельхознадзорну КъМР-де эм Шимал Осетия-Алания Республикада бёлюмюню специалистлери айтханнга кёре, жангы терекчиклени жаз башында эмда кюз артында орнатыргъа болады. Аны себепли аланы,  гюллени эмда айбатлы битимлени, сора дагъыда наныкъ зыгытланы урлукъларын сатыу да ма ол заманлада тири барады.

Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюне

«Иш кёллю Россей» организацияны жаш тёлюге деп къуралгъан бизнес-школунда маркетинг, реклама, товарла сатыу эмда жумушла бериу бла байламлы дерсле ётгендиле. Тренинглени сынамлы бизнес-тренер Наталья  Костенко бардыргъанды, деп билдиргендиле организацияны бизни республикада бёлюмюнден.

Алтын неда кюмюш ахчаладан иги саугъа болмаз

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа деп багъалы темирледен жарашдырылгъан ахчала сатыучудула. Анда айтханларына кёре, ала алтындан, кюмюшден, платинадан неда палладийден боладыла.

Жарашдырыучу производство ёсгенди, аш-азыкъ чыгъарыу азайгъанды

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясы билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъарда промышленный производствону индекси  2019 жылда 2018 жыл бла тенглешдиргенде 109,7 процентни тутханды.  

Эки, юч отоулу фатарлагъа сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла. Кредит  жылгъа 18,8 процент тёлерча берилсе да, ол алыучуланы тыймайды, аны къой,  арт эки жылда адамла   кёбюсюнде эки, юч отоулу фатарланы кёбюрек алып  башлагъандыла, деп билдириледи Россельхозбанкны КъМР-де бёлюмюнден.   

Ахчаларын банкда асырагъанланы саны

Былтыр республикада банклада жыйылгъан ахчаны ёлчеми буруннгу жылдан бери  сегиз процентге кёбейгенди эмда 50,2 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле РФ-ни Ара банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика