Экономика

Бизнес бла кюрешгенлени къоранчларын кёбейтмезге

Энчи предпринимательство бла кюрешгенле къайсы къыралны, регионну да экономикасында энчи жерни аладыла. Бу сферада къармашханлагъа себеплик этиу бла бирге къырал аланы сейирлерин къоруулауну да тамамлайды. Къабарты-Малкъарда бизнес бла кюрешгенле бла ишлеу къалай баргъаныны юсюнден предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев бла алгъаракълада ушакъ этгенбиз.

 

Жарашдырыучу промышленность продукция кёбейгенди

Быйылгъы жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны жарашдырыучу производствосунда  6,5 миллиард сом багъасына иш этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. Былтырны биринчи кварталы бла тенглешдиргенде, аш-азыкъ эм жарашдырыучу  промышленность продукция 20 процентге кёбейгенди.    

Бюгюннгю экономикада къаллай усталыкъла изленедиле

Россейни Урунуу эм социал къоруулау министерствосу жарашдыргъан жууукъ кезиуледе бегирек изленирик усталыкъланы тизмесине графика дизайнер, химия тинтиулени тамамлагъан лаборант, автомеханик, фрезеровщик-универсал, программист, сетевой администратор, шапа-кондитер, сантехник окъуна тюшгендиле. Анда битеу да 50 усталыкъ барды. Биз алагъа къайда эм къалай юйретгенлерин тинтгенбиз.

Мелиорацияны айнытыугъа – 500 миллионнга жууукъ сом

Быйыл Къабарты-Малкъарда мелиорацияны айнытыугъа  500 миллионнга жууукъ сом бёлюнюрюкдю. Андан   484 къырал эм 14 миллион сом да   республикалы бюджетледен берилликди.

Танг ёсюм эсленеди

Былтыр Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительле  54133,1 миллион сом багъасына  продукция чыгъаргъандыла. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 5 процентге кёпдю. Алай бла  битимчиликде - 30654,3 миллион сомгъа эм малчылыкъ продукциядан да 23748,8 миллион сомгъа ашарыкъ сатылгъанды.  Анга кёре бёлюмлени экисинде да   5,8%  эм  4 процент ёсюм эсленеди. Саулай айтханда,   Къабарты-Малкъар былтыр эл продукция чыгъарыу бла  СКФО,  Ставрополь край бла Дагъыстандан сора ючюнчю жерде барады.

Эртте бишген бахча жилек жыйылады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

Кезиулю продукцияны жарашдырыргъа хазырдыла

Къабарты-Малкъарны консерва  заводлары «Россейде  мелиоратив  комплексни айнытыу» деген ведомстволу  программаны чеклеринде  суу чачдыргъан машинала къоллу болгъандыла,  деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

Диплом изленмеген, алай айлыкълары уа бек иги болгъан усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

Технологияла бла бирге оноу эте билиуню магъаналылыгъы бийикди

Къытайда жангы жолла бир сагъатха 750 метр терклик бла ишленедиле!
Бизге уа алай тири болургъа ким чырмайды, деп сорулады «Аргументы и факты» газетни материалында.

Хауаны терк-терк тюрлениую – битимлеге хаталыды

Арт кюнледе Къабарты-Малкъарда  хауаны  терк-терк тюрленнгенини -  кюндюз +18 кече уа - 1 градусха тюшгенини  хатасындан 337,5 гектарда терек бахчалыкъланы  юшютгенди.  

Страницы

Подписка на RSS - Экономика