Экономика

Топуракъны качествосуна дайым кёз-къулакъ болургъа

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

Алманы терк бишген тюрлюсюнден-бай тирлик

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

Жашау журтланы санына танг къошулады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли  секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

Потребкооперация - эллилени къолайлыкъларын кётюрюуню амалы

- Бизни къыралда, бегирекда элледе, социал болум бюгюнлюкде артыкъ иги тюйюлдю дерчады. Къабарты-Малкъарны да башха регионладан бу жаны бла башхалыгъы хазна жокъду. Статистика шартлагъа кёре, бизни республикада  малланы, къойланы бла эчкилени эмда тауукъланы аслам кесегин энчи иели мюлкледе тутадыла. Алай алада неллай бир продукция чыгъарылгъаны хазна эсепленмейди, аны сатыуда чурумла болгъанына да ишек жокъду. Бу ишге артыкъ уллу магъана бермезге да болур эди, алай эллилени къолайлыкълары, асламысында, ала кеслери жарашдыргъан эл мюлк продукция къалай сатылгъанына кёре болады.

ДИРЕКТОР

«Газпром газораспределение Нальчик» ачыкъ акционер обществону «Черекгаз» филиалы Къашхатауну баш жанында орналыпды. Аны тёгерегиндеги тазалыкъ, тизгинлик узакъдан окъуна эсленедиле. Арбазына кирсенг а - кёп тюрлю гюлле, юлкюле, ариу терекчикле.

Республикада турбизнес алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду

Коронавирусну хатасындан регионда турист бизнес, жарым жылны ишлерге онгу болмагъанлай, уллу къоранчла этгенди. Курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуковну оюмуна кёре, ол, чурумла чыкъмасала,  алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду.

Инвестицияла – айныуну къыйматлы жолу

Къайсы къыралны да экономикасын айнытыуда инвестицияла магъаналы жерни аладыла деп ышаннгылы айтыргъа боллукъду. Аланы хайырындан производство кенгертиле барады, товарланы бла продуктланы качествосу да игиленеди. Къабарты-Малкъарда да  инвестицияла болумну игилендирирге кереклиси эм уллу борчладан бириди. РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов аны тамамлау, шёндю хали артыкъ иги  болмагъан экономиканы тирилтирге онг берлигин чертеди.

Жашау журтланы санына танг къошулады

Быйыл жылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда 146 минг квадрат метрден асламны тутхан  жашау журтла ишленнгендиле. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 14,5 процентге кёпдю.

Жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарда «Агъачланы сакълау» эм «Экология» проектлени чеклеринде жыл   башланнганлы жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды. Саулай алып айтханда, республиканы агъач мюлклеринде 223.5 минг чапыракълы терекчикле орнатылгъандыла.

Эсеплеген приборланы - хакъсыз

Къабарты-Малкъарда айны ахырына дери кёк отлукъну хайырланнган абонентлеге хакъсыз эсеплеген приборла (счётчикле) саллыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика