Экономика

Чыгъарылгъан эсепледе иги ёсюм эсленеди

Быйыл биринчи  октябрьге Россельхозбанкны  Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит бохчасыны ёлчеми  10,8 миллиард сомгъа жетгенди. Аны асламысы, неда  8,8 миллиард сом, предприятиялагъа берилген ахчады, къалгъан 2 миллиард  сомну уа  адамла алгъандыла, деп билдириледи  финанс организацияны пресс-службасындан.

Жашау этерге жарамагъан юйледен кёчюрюу жорукъла сингдириледиле

Келир жыллада бизни къыралда бек тозурагъан юйледен эм азындан жарым миллион адамны кёчюрюрге керек боллукъду. Башхача айтханда, 10 миллион чакълы квадрат метр эски журтланы оюп кетерирге тюшерикди.

Баш мурат – халкъны эсин саулукълу ашарыкълагъа бурургъа

«Халал» марка бла эт жарашдыргъан «Райян» завод кесини продукциясы бла республикада, андан тышында да атын айтдыргъанды. Бюгюнлюкде предприятияны Нальчикде Киров орамда тюкенини къатында жангы мекям ишлене тургъанын кёрген болурсуз. Бу проектни юсюнден   бизге аны башчысы Арсен Шанков айтады.

Бизнесни айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде   Предпринимательствону ыйыгъыны  чеклеринде   «Гитче  бизнесни айнытыу» деген конференция бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу бла КъМКъУ къурагъандыла. 

Таза жюрекли чынтты уста

Адам тутхан усталыгъына жюреги бла берилип ишлесе, жашаса, ол насыплыды дерге боллукъду. Аладыла, мени оюмума кёре, жашауну тутуругъу да, аны ариу этгенле да. Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню электрокюч подстанцияларындан биринде - «Нальчик-110» объектде – электромонтёр болуп уруннган Улбашланы Ахмат да аллайладан бириди.

Диплом изленмеген, айлыкълары да иги болгъан усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а, кертиси бла да, алай магъаналымыды?

Баш борчубуз - къыралыбызны, республиканы экономика ышаннгылылыгъын жалчытыуду

21 ноябрь - Налог службаны ишчисини  кюню

Бёзюланы Керимни жашы Берт  РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясында эсепге салыу, тергеу эм налог тёлеучюле бла ишлеу жаны бла  бёлюмню башчысыны орунбасарыды. 

Эм иги кёп функциялы ара

Кёп болмай КъМР-ни Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы  арасы  (МФЦ) быйыл юч кварталгъа эм иги ишлегенлени эсеплерча  кенгеш бардыргъанды. 

Предпринимательлени онгдуруу амалла бла шагъырейлендиргендиле

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

Шимал Кавказда энергосистеманы бирикдириу башланнганды

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика