Эртте бишген бахча жилек жыйылады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла. Саулай  быйыл  республикада тахта кёгетле 700 гектар жерде битедиле.

Орта эсеп бла алып айтханда,  кезиуюнде  жилекден 5 минг тоннадан артыкъ  тирлик алынады. Аны асламысын  неда 80  процентин  гитче бизнесни мюлклери бередиле.  
Болсада иги кесеги тёрели бахчаладан  эки, юч ыйыкъдан жыйылып башланырыкъды.   

Магометланы Сулейман.
Поделиться: