Календарь событий

05 декабря 2018

Жашауун толу тепсеу бла байлагъанды

 Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды.  Аны ол махтаугъа тийишли болгъаны сёзсюздю. Ол анга, жашланы бла къызланы бир ненча тёлюсюн тепсерге юйрете, кёп жылланы келгенди. Аны сохталары – миллет тепсеу искусствону тасхаларын билген, не тюрлю эришиуледе, фестивальлада да алда баргъан, къараучуланы къууандыргъан белгили адамла болгъандыла.

Жалгъан окъуу, чирик адетле, ётюрюк иймениу

Усталыкъ сайлау
Нальчикде школну бошап, Москвада окъугъан бир  къыз бла тюбешген эдим кёп болмай.Кертисин айтханда, бизни республикадан сабийле ара шахарлада билим алыргъа итиннгенлери бла барыбыз да ёхтемленебиз, башха жерлеге кетгенле бютюн окъуулула сунуп…Хау, бардыла араларында биз сагъыш этгенчала да, алай дипломну ызындан чабып, ангылаулары уа чыртда болмагъанла аз тюйюл кёреме…Анга ушакъ нёгерими сёзлери да шагъатлыкъ этедиле:  

Чыгъармачылыгъы – кюнден толу жаяу жолчукъ, тёгереги уа – тау гюлле

Белгили жазыучу, журналист, КЧР-ни халкъ поэти, Байрамукъланы Ибрагимни къызы Фатима Къыргъызда туугъанды, Жангы Жёгетей элде ёсгенди. Къарачай-Черкес къырал институтда окъугъанды, школда устазлыкъ этгенди. Бёлек жылны ичинде «Къарачай» газетни журналисти, бёлюмюню таматасы. 1994 жылдан 2003 жылгъа дери Москвада Къырал Думада ишлегенди. Арт кезиуде «Эльбрусоид»  фондну басма бёлюмюню редактору болуп тургъанды. Ол «Сюймекликни жети жолу», «Кюн бешик», «Бушуу китабы», «Кеч тюбешиу», «Жазыула», «Жолоучу» эм башха китапланы авторуду.

Таулу базарны шахарны иелигине къайтарыр онг бармыды?

  Жюн базарда, официал аты «Сувенирныйди»,  сатыу этгенле аны иеси бла бир тилли болалмай, РФ-ни Президентине, прокуратурагъа, башха органлагъа тарыкъгъандыла. Тиширыула курорт зонада жер Нальчикни иелигинден энчи адамгъа къалай тюшгенин тинтип, аны артха муниципалитетге къайтарылырын излейдиле.  Болсада базарны иеси уа кесини тюзлюгюнде ишекли тюйюлдю эмда сатыучула аренда ахчаны тёлерлерин, башланнган къурулушлагъа чек салмазларын сюеди.

Бокс бла кюреширге болушхандыла

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.
       Жашчыкъны дагъыда юч къарындашы барды. Аланы уа  ынналары  ёсдюреди. Ансар а  бокс бла кюреширге бек сюеди, алай аны тийишли спорт кереклери жокъ эдиле.  Аны юсюнден УФСИН-де къуллукъ этгенлеге  Нальчикде  Социал болушлукъну арасында ишлегенле билдиргендиле. Ала бу юйюрню  махтагъандыла, ынналары жашла адепли болуп ёсер ючюн къолдан келгенни аямагъанын,  юйюр  жангыз да пенсиясына кечидиргенин да айтхандыла.

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

                        Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда  тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлери бла  муратларыны юсюнден  дайым материалла  басмалайбыз. Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары  унутулуп къалмазларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни  сакълаугъа  энчи эс  бёлебиз.

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.

Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 
Кёп болмай Пятигорскда халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Тири гражданланы школуну ахыр кесеги ишин башлагъанды.Бу жол СКФО-ну вузларындан студентле  «Управление пространственным развитием» эм «Муниципальный менеджмент» деген эки билим бериу  программагъа къатышырыкъдыла. Ала бир ыйыкъны ичинде семинарлагъа, тренинглеге, мастер-класслагъа  жюрюрюкдюле. Дагъыда къырал эм муниципал самоуправление жаны бла окъугъан специалистлеге дебатла, тюбешиуле эм «тёгерек столла» къураллыкъдыла.   

Уллу илмугъа гитче атламла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде дисциплинала аралы проектлени конкурсу ётгенди. Анга Бабугентде кадет школ-интернатны, Нальчикни 20-чы, Бахсанны 6-чы эм Хасанияны 16-чы номерли  орта школларыны келечилери къатышхандыла.