Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.
Къырал Думада  Физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни атындан ол саугъаланы берирге Майский шахаргъа КъМР-ни Парламентини депутаты,  ЛДПР-ни члени Газаланы Масхут бла Парламентни  Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетине кирген, Май районда  сагъынылгъан партияны   координатору болгъан Олег Доценко келгендиле.
Вероникагъа путёвканы эмда грамотаны бере, Газай улу «Артекге»  не заманда да айырмалыланы жибергенлерин эсгертгенди,  анда иги солуп, кёп шуёхла да табып, жангы затла да билип къайтырын тежегенди. Олег Доценко уа, алгъыш эмда насийхат сёзлерин айтхандан сора,  партияны членлеринден саугъалары бла жол сумканы да бергенди.

Холаланы Марзият.
Поделиться: