Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 
Кёп болмай Пятигорскда халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Тири гражданланы школуну ахыр кесеги ишин башлагъанды.Бу жол СКФО-ну вузларындан студентле  «Управление пространственным развитием» эм «Муниципальный менеджмент» деген эки билим бериу  программагъа къатышырыкъдыла. Ала бир ыйыкъны ичинде семинарлагъа, тренинглеге, мастер-класслагъа  жюрюрюкдюле. Дагъыда къырал эм муниципал самоуправление жаны бла окъугъан специалистлеге дебатла, тюбешиуле эм «тёгерек столла» къураллыкъдыла.   
Тири гражданланы школу сейир проектди. Аны чеклеринде Шимал Кавказны жаш адамларына тюрлю-тюрлю  билим бериу программала бардырыладыла. Аны магъанасы СКФО-да къырал, муниципал, коммерциялы эм башха структуралагъа уста специалистлени хазырлау бла байламлыды.
Бу иш РФ-ни Президентини грантына бардырылады. Проектге себеплик этгенлени санына уа РАНХиГС, КъМКъУ эм Шимал Кавказны Асламлы информация органларыны ассоциациясы киредиле.

Магометланы С.
Поделиться: