Бокс бла кюреширге болушхандыла

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.
       Жашчыкъны дагъыда юч къарындашы барды. Аланы уа  ынналары  ёсдюреди. Ансар а  бокс бла кюреширге бек сюеди, алай аны тийишли спорт кереклери жокъ эдиле.  Аны юсюнден УФСИН-де къуллукъ этгенлеге  Нальчикде  Социал болушлукъну арасында ишлегенле билдиргендиле. Ала бу юйюрню  махтагъандыла, ынналары жашла адепли болуп ёсер ючюн къолдан келгенни аямагъанын,  юйюр  жангыз да пенсиясына кечидиргенин да айтхандыла.
    Уфсинчиле жашчыкъ боксан жарауларын бир тюрлю чырмаусуз бардырыр ючюн битеу кереклени  сатып алып, анга бергендиле.  Управленияны  начальнигини къуллугъун толтургъан Чарим Бирмамитов мындан ары да юйюрге кёз-къулакъ боллукъларына сёз бергенди, Ансар а школну бошагъандан сора  республиканы уголовный-толтуруучу системасында ишлерге келлигине  ышаннганын да айтханды, деп билдиргендиле  КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Люба Адилова.
Поделиться: