Статьи

«Билиминг, усталыгъынг бийик болмаса, санга киши да хазна болушалмаз»

Къыралны ара шахары Москвада, Санкт-Петербургда, башха узакъ жерледе да таулу къызладан бла жашладан билим алгъанла, усталыкъларына бютюнда терен юйрене, анда ишлеп, сынау жыйгъанла кёпдюле. Рахайланы Джамиля, Курданланы Юсюпню къызы, аладан бириди.

Белгили врачланы лекциялары

Кёп болмай Нальчикни 2-чи номерли клиника больницасында РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну баш нейрохирургу, академик Владимир Крыловну башчылыгъы бла «Университетская клиника» илму-практика конференция болгъанды. Анга Россейни нейрохирургия жаны бла белгили врачлары къатышхандыла, лекцияла окъугъандыла.

Жаш профессионаллагъа - майдалла, сертификатла, тортла

Жаш профессионаланы  («WorldSkills Russia») экинчи  регионла аралы  чемпионаты къууанчлы халда жабылгъанды.  Ол Къабарты-Малкъарны «Къурулушчу» колледжинде  тёрт кюн баргъанды. Анга республиканы кёп районларындан эмда шахарларындан  жашла бла къызла катышхандыла.  Ала тюрлю-тюрлю ишчи  усталыкълада кеслерини хунерликлерин кёргюзтгендиле.

Пицца этерге юйреннгендиле, энди кезиу хычинлеге жетгенди

Нальчикде Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал  къоруулау араны акъылбалыкъ болмагъанла бла ишлеу жаны бла  бёлюмюню таматасы Амина Бодракованы башчылыгъында жандауурлукъ акцияла  терк-терк къураладыла.

Кёпге дери эсде къаллыкъ жолугъуу

Бу кюнледе  Бабугентни 2-чи номерли  кадет-школ интернатында    Ата журт  урушха къатышхан, урунууда да жигерлигин кёргюзтген   Бёзюланы  Шохайны жашы Магометге жораланнган тюбешиу болгъанды,деп билдиредиле Черек районну администрациясыны пресс-службасындан. Анга аны жууукълары, биргесине кёп жылланы ишлегенле, эллилери да  келгендиле эмда аны огъурлу сёзле бла эсге тюшюргендиле.

Шуёхлукъну бла келишиулюкню сакълау - бизни сыйлы борчубуз

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда миллетле эм динле аралы байламлыкъла жаны бла къырал политика къалай толтурулгъаны тинтилгенди. Аны палатаны башчысы Хазратали Бердов бардыргъанды.

Къачан да, неде да хайырлымыды сайлаугъа эркинлик?

Озгъан жылда жайда Йошкар-Ола шахарда миллетлени  байламлыкълары жаны бла советни жыйылыуунда орус тилни магъанасы энчи чертилген эди. Ол халкъланы араларында кёпюрдю, къыралны бирикдирген кючдю. 

Искусство Москвада чыкъгъан тынгылы монографияда - бизни жерлешибизни магъаналы статьясы

Озгъан жылны ахырында жерлешибиз, белгили искусствовед, алим Аппайланы Жаухарны «Россей искусстволаны ыйыгъы» деген кёрмюч конкурсда эксперт советни (жюрини) ишине къатышыргъа чакъыргъандыла.  Анда къыралны отуз регионундан, жыйырма тыш къыралдан  келген художникле бла устала кеслерини суратларын, скульптура ишлерин кёргюзтгендиле.  

Эшитип тургъандан эсе, кёрген ахшыды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини лабораториясында бу кюнледе мастер-класс бардырылгъанды. Студентлеге анда дизель отлукъ бла ишлеген аппаратураны къалай хайырланыргъа, анга ремонтну къалай этерге кереклисин кёргюзтгендиле.

Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи