Статьи

«Партиябызны пенсия реформаны юсюнден ойланнган предложениялары барды»

«Справедливая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню секретары, Партияны депутатларыны палатасыны башчысыны орунбасары, КъМР-ни Парламентини депутаты Владимир Кебеков журналистле бла тюбешиуде партияны Ара советини президиумуну РФ-ни Правительствосуна этген предложенияла бла шагъырей этгенди. Анда сёз Пенсия фондну ишинде кемчиликлени кетериуню юсюнден барады.

Гитче эмда орта бизнесни тюрлю-тюрлю амалла бла къызындырадыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында предпринимательство жаны бла Советни кезиулю кенгеши бардырылгъанды бу кюнледе. Аны ишине мэрни экинчиси Анатолий Тонконог эм администрацияны талай бёлюмлерини башчылары бла келечилери къатышхандыла, деп айтылады администрацияны билдириуюнде. 

Картофну гидропоника жорукъ бла ёсдюрюр умутлудула

Къабарты-Малкъарны аграрчылары  сынау халда картофну жерге басдырмай, энчи теплицада гидропоника (аэрогидропоника) амал бла ёсдюрюп  башлагъандыла. Специалистле айтханнга кёре, быллай халда он кереге кёп картоф ёсдюрюрге боллукъду. Жылны ахырына дери республикада энтта да быллай бир теплица ишленирикди.

Жарашыулукъну эмда чынтты шуёхлукъну ачыкълай

Жангы Малкъар къуралгъанлы 60 жыл толгъанын уллу байрам бардырып белгилегендиле. Къууанчлы иш къонакълагъа эмда эллилеге деп тынгылы жарашдырылгъан, кеси да Россейни эмда Къабарты-Малкъарны байракълары эмда тюрсюнлю шарла бла жасалгъан ачыкъ жерде болгъанды. 

Элни къурагъанла, аны атын игилик бла айтдыргъанла

Быллай кюнде элни тарыхыны юсюнден бир къауум шартла келтириуню тийишлиге санайбыз. Ол 1958 жылда Терк районда къуралгъанды. Анга  эллиле биринчи жыйылыуларында Жангы Малкъар  деп  атаргъа оноулашхандыла. Энди къурала келген колхозгъа уа В.И.Ленинни атын атауну тийишли кёргендиле. Аны председателине да Байсолтанланы Аубекирни жашы Мажитни айыргъандыла.

Адамгъа, малгъа, сабанлагъа да заранлы амброзия

Амброзия – жап-жашил, ариу чапыракълы битимди. Бизни республикада анга орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Уллу-гитче да зауукълукъ таба

Къашхатауну ортасында алгъын ханс басып, кир-кипчик да жыйылып тургъан жерде бусагъатда тизгинли, кёзге да ариу кёрюннген «Дана» деген аты бла сабий солуу парк орналгъанды. Ол ачылгъанлы быйыл юч жыл болады.

Тюбей тургъан соруула, алай а магъаналыдыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде жыйырма бла тёрт бегимни проектлерине къаралгъанды эмда аланы кёп къалмай бары да къабыл этилгендиле. Жыйылыугъа министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери да къатышхан эдиле.

Тарых эм культура эсгертмеле не халдадыла?

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «КъМР-ни халкъларыны культура хазналарыны (тарых эм культура эсгертмеле) юсюнден» закон  къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Аны юсюнден баш докладны  КъМР-ни культура хазнасыны объектлерин сакълау жаны бла управленияны  башчысы Игорь Дроздов этгенди. 

Бизнесменлени финанс жумушларын жалчытыргъа - тюрлю-тюрлю программала

Клиентле бла ишлеуге, аланы излемлерин толтуруугъа Сбербанкда дайым уллу магъана бериледи, дейдиле финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде. Корпоратив  клиентлеге, предприятиялагъа эмда бизнес бла кюрешгенлеге банк кёп тюрлю амал береди. Бёлюмню башчысыны орунбасары Камбулат Керефов айтханнга кёре, аланы ол санда узакъ болжаллы (онбеш жылгъа дери) кредитле бла онгдурадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи