Статьи

Шуёхлукъну, къарындашлыкъны мындан ары да кючлендире

  Бу кюнледе Абхазияны къырал университетини  профессор-преподаватель къаууму эмда студентлери Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге  келгендиле. Аланы эндиги жолоучулукълары   къырал окъуу юйлерине  85 жыл эмда белгили халкъ поэтлери Баграт Шинкубаны 100 жыл толгъаны бла байламлыды.

Умутландыргъан биринчи атламла

Бу кюнледе  белгили  дизайнер Мадина Саральпны чыгъармачылыкъ  арасында  «Твой выходной»  деген ат  бла кёргюзтюу болгъанды. Анда жаш  дизайнерлени бла КъМКъУ-да Елена Старикованы  «Интенсивный  курс  дизайна» деген къауумуна кирген  окъуучула кеслерини ишлери бла шагъырейлендиргендиле.

Тенгизден тенгизге дери тамашагъа къалдыргъан къудурет

-Мен тауланы артыкъ сюймейме. Жаланда бир-эки кюннге бараллыкъма ары. Андан эсе тенгизни сайларыкъма, - дегенди. «Хребет. Кавказ от моря до моря» деген проектни автору Антон Ланге журналистле бла ушагъында.

Хар тарыгъыугъа, тилекге да кереклисича эс бёлюнюрюкдю

Быйыл 1-7 декабрьде КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Черек, Терк, Зольск эм Элбрус районлада болуп, адамланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Битеу да бирге омбудсменнге приёмгъа 42 адам келгенди. Аладан сора да, 120 инсанны эркинликлери бла байламлы эки коллектив тарыгъыугъа къаралгъанды.   

Чегемде, узакъ Испанияда да художникни музейлерин ачар муратлыдыла

Баш кюн Нальчикде Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде  РФ-ни, КъМР-ни да халкъ художниги, Россейни художестволарыны академиясыны академиги, белгили художник  Мухадин Кишевни «Из Испании на Родину. Гимн красоте» деген сурат кёрмючюню къууанчлы халда жабылыуу болгъанды.

Паспортла бла бирге - кенг эркинликле, жууаплы борчла

РФ-ни Конституциясыны кюнюнде КъМР-ни Парламентинде «Биз Россейни инсанларыбыз!»  деген битеуроссей акцияны чеклеринде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимле болдургъан жашлагъа бла къызлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды.  Тюнене уа 28 жаш бла къыз  жашауларында баш документлерин  Парламентни спикери Татьяна Егорованы бла КъМР-ни Конституциялы сюдюню башчыс

Предмет эришиулеге - асламлыкъ, ачыкълыкъ

Алгъаракълада «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда Шимал Кавказны окъуучуларыны битеуроссей предмет олимпиадалагъа къатышыулары бла байламлы кенгеш озгъанды.

Окъуулу, уста кадрланы гюрбежиси

Кёп болмай Россейни Экономиканы айнытыу министерствосунда Президентни халкъ мюлкге оноучу кадрланы хазырлау жаны бла программасы бардырылгъанлы жыйырма жыл толгъанына жоралап халкъла аралы конференция болгъанды. Аны ишин РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Орешкин ачханды.

Кимге да сейирлик, керекли, хайырлы китап

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда (СКГИИ) филология илмуланы доктору, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Биттирланы Шамшудинни къызы Тамараны  бла тарых илмуланы доктору, КъМКъУ-ну  этнология, КъМР-ни халкъларыны тарыхы эмда журналистика  кафедрасыны профессору Сабанчыланы Алексейни жашы Хажи-Муратны «Мисост Абаев – тарыхчы, жазыучу, жамауат къуллукъчу» деген ки

Жаш политикле тюрлю-тюрлю сейирлерин ачыкълагъандыла, аслам соруула да бергендиле

КъМР-ни Парламентинде «къырал сагъат» проектни чеклеринде депутатла КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну Жаш тёлю кёп функциялы арасында  къуралгъан  «Къабарты-Малкъарны жаш политиклерини школуну» выпускниклери  бла тюбешгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи