Статьи

Оюнну жигитлерини сёзлери халкъ айтыула болуп къалгъандыла

23 октярьде Къабарты театрны сахнасында Дагъыстанны А.-П. Салаватов атлы музыка-драма къумукъ театры «Человек из Ламанчи» деген спектаклин кёргюзтгенди. Пьесаны М.Сервантесни белгили романыны сюжетине кёре американлы драматургла Дейл Вассерман бла Джо Деррион жазгъандыла. Анга музыканы белгили америкалы музыкант Митч Лин къурагъанды. Алай бла 1965 жылда мюзикл жаратылгъанды.

КЮЙГЕН ТАШ

КЮЙГЕН ТАШ
  Къулийланы Къайсынны эсгере
       1.
Сапдан жарылгъан жерлей,
Къатылыгъын тас этмей,
Жарылады таш.
От жокъ!
Окъ да жокъ!
Адамлыкъны кюсерден
Болуп жарылады ол!
Ташлыгъы болады тас.

Адамланы эркинликлерин къоруулауну эм башха салып

Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйде эксперт советни жыйылыуу ётгенди. Анда «Он жылны инсанлары эркинликлерин къоруулауда» деген китапны презентациясы болгъанды, «Россей Федерацияны субъектлеринде адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйлени къурауну эмда аланы ишлерин бардырыуну жорукъларыны юсюнден» федерал законну проекти тинтилгенди.

Къошакъ билимни устазларына – саугъала эм алгъышла

Бу кюнледе къошакъ билим бериуде ишлегенлени профессионал усталыкъларын ачыкълау жаны бла «Сердце отдаю детям!» Битеуроссей конкурсну республика даражалы кесегини бошалгъаны, анда хорлагъанла да белгили болгъаны бла байламлы къууанчлы ингир озгъанды.

Бюджетле аралы байламлыкъланы къыйматын кётюрюрге

КъМР-ни Парламентини Бюджет, налогла эм финансла жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» къырал властьны бла жер-жерли самоуправление органланы араларында бюджет байламлыкъланы игилендириуню вопрослары сюзюлгендиле.

Хатадан сакъланыр ючюн дарман салдырыгъыз

Къоркъуулу полиомиелит Россейге къайтханды. Эм алгъа аны хатасы гитчелеге жетеди. Полиомиелит, башхача айтханда уа, сабий паралич вируслу аурууду. Андан асламысында кичиле къыйналгъанлыкъгъа, ол абаданлагъа да жугъады. Кеси да таматалада бютюн ауур окъуна ётеди. Полиомиелитни вирусу адамны чархына ауузу бла аш эритген системасына тюшеди.

Ботталаны Хадис бла байламлы иш тинтиле турады, таулу базар энчи иеге къалай тюшгенине къараллыкъды

КъМР-ни прокуратурасында бардырылгъан пресс-конференцияда ведомство озгъан тогъуз айны ичинде тамамлагъан ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны республиканы прокуроруну орунбасары Артур Махов бардыргъанды. Журналистле бла тюбешиуге бёлюмлени башчылары да къатышхандыла.

Жигерлигини белгиси - Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Башкъортостаннга уллу сюймеклик бла!

Башкъортостанны ара шахары Уфада 7-14 сентябрьде тюрк тилли театрланы «Туугъанлыкъ» (Родство) VI Халкъла аралы фестивальлары озгъанды. Анга Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр да мени «Жашау – ёрлеудю!» деген пьесама кёре спектакль бла къатышханды.

Инвестицияланы кёбейтиуге - баш магъана

РФ-ни Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла Къабарты-Малкъарда быйылны тогъуз айыны ичинде не мадар этилгенин сюзер муратда республиканы Правительствосуну юйюнде кенгеш болгъанды. Аны КъМР-ни къырал кенгешчиси Натби Бозиев бардыргъанды, кесине да толтуруучу власть органланы, районланы эмда шахар округланы башчылары къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи