Статьи

Жаш адамланы хунерлерин ачыкъларгъа, усталыкъларын кётюрюрге алланып

Тюнене Нальчикде гуманитар-техникалы колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукълары бла байламлы чекленленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты къууанчлы халда ачылгъанды.

«Биз энди шуёхлабыз, къарындашлабыз»

Бир ыйыкъны ичинде сегиз жаш «Къонакъбайлыкъ-2018» жаш тёлю проектге къатыша, республиканы башха-башха шахарларында, районларында тенгшилерини юйлерине барып тургъандыла. Бу жолгъу проектни ачылыуу эсде къалырча республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Карданов аны «Акрополь» юйде бардырыуну дурус кёрген эди.

«Ишибизни юйюр бла къаты байламлыкъда къураргъа итинебиз»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурула башлагъанды.

Баш борчлары - не болумда да апчымазлыкъ жаш адамланы ёсдюрюу

Сентябрьни жыйырма алтынчысындан башлап, эки кюнню ичинде инвалидлени эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты боллукъду.

Эл унутмайды Кязимни

Шыкъыда Мечиланы Кязимни Юй-музейин тап халгъа келтириу жаны бла талай иш тамамланырыкъды. Бызынгы элни администрациясыны башчысы Чочайланы Зуфар айтханнга кёре, анда урунурукъ жашла белгиленнгендиле, аланы ары элтирик машинала, улолагъа  къуюллукъ  жау-отлукъ материалла, башха керекле да хазырдыла. 

Оюмлу устаз, фахмулу жазыучу, арый билмеген жарыкъландырыучу

Басхан ауузуну Гирхожан эли игилени туугъан жериди. Анда Отарланы Аубекирни жашы Саид туугъанлы быйыл 115 жыл болады. Ол жете башлагъан заманнга тюшген эдиле жангы умут туудургъан Октябрь революцияны хапарлары, ишлери да. 

«Бир бирни ачытхан, жилятхан угъай, кёллендире билгенди адамлыкъ бла намыслылыкъ»

Адамла мёлекле тюйюлдюле. Бир кюн бир бирлерин къууандырсала, экинчи  чакъда уа эшиклерин жабып къоядыла: билмей тургъанлай тюйюш, къаугъа чыгъады. Бирде уа билеклик этип тургъан адамынг сатып кетеди. 
Къалай жашаргъа боллукъду бу тутхучсуз дунияда? Аны юсюнден болгъанды ушагъыбыз  Яникой элни иймамы Элеккуланы Хасан бла.

Альплагерьни атын айтдыргъанланы сыйларын кёргендиле

Черек районда «Бызынгы» альпинист лагерьни республикада, Россейде жашагъанладан сора да, кёп тыш къыраллыла да биледиле. Ары таза хауа бла солургъа, ариу жерлени кёрюрге, къаялагъа ёрлерге туристле, альпинистле, художникле да кёп келедиле. Жарсыугъа, ары элтген жол а бир кесек чунгурлуду, къыйынды, алай ол да тыймайды ары атланнган жолоучуланы. 

Битеу чырмаулагъа да къарамай, экономикабыз ышаннгылы айнытылады, социал бёлюмде жангыртыу жумушла толтуруладыла

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

Ариу тилекле, субай тепсеуле, мамырлыкъгъа бла шуёхлукъгъа жораланнган жырла

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи