Статьи

Къууанчны бла ышаныуну саугъалау

Нальчикде Къырал концерт залда  Даун ауруулары болгъанланы халкъла аралы кюнюне жораланнган жыйылыу ётгенди.  Ары келгенлени алларында  Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармалыкъларыны республиканы юйюнде «Солнышко» къауумгъа жюрюген балала эстрада тепсеуню «Арабеск» ансамбли бла бирге концерт кёргюзтгендиле.

Смен бла окъутууну кетериу - ал жанында

Нальчикде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъан коллегияда Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъанды эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Ачыкъ, ашыкъмай ангылатып

Черек районда Мечиланы Кязим атлы  библиотекада  бу кюнледе   «Айтхылыкъ поэтлени назмуларын окъуй» деген битеуроссей конкурсну муниципал  кезиую бардырылгъанды.

Тау этекледен къарны тюшюредиле

Минги  тауда къар юзюлюп тюшюуге къажау сауутланнган  отрядны  келечилери бу кюнледе онюч жерде жыйылгъан къарны топла бла атдырып энишге тюшюргендиле. Бу иш Чегет бла Терс-Къол къаяланы къатларында бардырылгъанды, деп билдиргендиле МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Юйлени жумушларына къарагъан компанияладан сурамны къатыландырадыла

Кёп фатарлы юйлени жумушларына къарау системаны игилендирир умут бла РФ-ни Жашау журт кодексине эмда талай норматив актларына алгъаракъда тюрлениуле сингдирилгендиле. Аны юсюнден адамланы талай сорууларына Къабарты-Малкъарда «ЖКХ-да жамауат контрольну регион арасы» деген жамауат организацияны башчысы Руслан Мазлоев жууапла бергенди.

Хорламгъа - къыйын сынауланы юсю бла

Нальчикде 2-чи номерли лицейде «Жылны педагогу -2018» Битеуроссей конкурсну муниципал кезиуюню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Производствону кенгертирге, тышында да тюкенле ачаргъа умутлудула

Адам улу аякъ кийимни къачандан бери хайырланнганын билген къыйынды. Алай не заманда да аны тынгылы, иссиде, сууукъда да жарарча, кёзге да ариу кёрюнюрча этерге кюрешгендиле. «Чуругъунг тар болса, саулай дуния тар болгъанча кёрюнеди» деп бошдан айтмагъандыла.

Эркинликлерин толу ангылатыргъа

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде аны управляющийи Николай Баковну башчылыгъында жыйылыу болгъанды. Ол къууанчлы жумушдан башланнганды – Къырал учреждениялада бла халкъны жумушларын жалчытыуда ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну таматасы Фаина Бакова управляющийиге бла талай адамгъа «Профсоюзгъа 100 жыл» деген юбилей белгини бергенди.

Аслам жумуш тамамланнганды, алай тынч кёллюлюкге сылтау жокъду

Къабарты-Малкъарны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бардырылгъан коллегияда аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Китапха сюймекликни сингдире

Курданланы Любовь Ануаровна Акъ-Сууну орта школунда жыйырма жыл чакълы ишлейди. Ол географиядан устазды. Андан сора да, школ библиотеканы таматасыды.
Мында уа мингден артыкъ китап барды. Ала барысы да тапкалагъа ариу, тап, магъаналарына кёре тизилипдиле. Мында орус классиклени, малкъар жазыучуланы чыгъармаларын кёребиз. Алай асламысы уа школ дерсликледиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи