Статьи

Наркоманияны бирден кюч салып къурутургъа

КъМР-ни Граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосунда бу кюнледе болгъан семинар-кенгешде  наркотиклени законсуз жюрютюуге къажау кюрешде ведомстволаны араларында байламлыкъланы бютюн къыйматлы къурауну, жамауат организациялада анга тири къатышырча этиуню амаллары сюзюлгендиле.

Кюн сайын ашыгъып барады багъалы сохталарына

Адам жюреги тартмагъан  жерде урунса, кёл салып ишлеялмайды, жумушу да иги бармайды, ахырында ол аны къоюп кетеди. Бирле уа жашлыкъларында сайлайдыла кеслерине усталыкъны, жашау жолларын аны бла ётдюредиле, махтаугъа,  хурметге  тийишли бола.

«Шуёх Кавказ» тирилени тёгерегине жыйгъанды

Бу кюнледе  «Синдика» къонакъ юйде  жаш тёлю форум   бардырылгъанды. Аны КъМР-де ДУМ, Шимал Кавказда Муслийманланы координация  арасы,  Ислам культураны, илмуну эмда жарыкъландырыуну жандауурлукъ фондуну себеплиги бла «Шуёх Кавказ» деген форумну бардыргъанды.

Элбрусну тиклеринде къаты эришиуле барадыла

Озгъан ыйыкъда Минги тауда 3500 метр бийикликде тау лыжа спортдан «Элбрусну саугъасы» ючюн битеуроссей эришиуле ётгендиле. Бу эришиулеге къатышыргъа Бахсан ауузуна Россейни 14 регионундан 200-ге жууукъ спортчу келген эди. Жай кезиу болгъанына да къарамай, хауа болумла эришиуню ётдюрюрге себеплик этген эдиле. Бийикледе къарны аслам тюшгени лыжачылагъа бек аламат эди.

Жерлешлерибиз кеслерин игилик бла танытхандыла

 Сочини Лазаревский районунда «Лазурная волна» деген ючюнчю халкъла аралы Артий музыкалы чемпионат ётгенди. Анга дунияны кёп къыралларындан, Россейни республикаларындан, крайларындан, областьларындан да 38 миллетни келечилери къатышхандыла. Профессионал жырчыла, къобузчула, хор коллективле, оркестрле, фольклор къауумла беш кюнню ичинде фахмуларын кёргюзтюп эришгендиле.

оюнла, конкурсла, саугъалаула

Нальчикде «Шуёхлукъ жай» деген акция бардырылып бошалгъанды. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, анга жай  лагерьледе солуп  тургъан школчула  къатышхан эдиле. Бу иш кеси да «2016-2018 жыллада жаш тёлюню социал практикагъа къатышыргъа чакъырыу» деген муниципал программаны чеклеринде бардырылгъанды.

Ючеуленнге – аттестатла, алтауланнга – шагъатлыкъ къагъытла

КъМР-де УФСИН-ни 1-чи номерли тюзетиучю колониясында  тургъанланы  бир къауумуна битеулю орта билим алгъанларына  шагъатлыкъ этген къагъытла берилгендиле. Быйыл мындагъы  ингирги  орта школуна 80 адам жюрюгенди. Аладан  аттестатланы ючеулен алгъандыла. Дагъыда алтауланнга баш битеулю  билим алгъанларына шагъатлыкъ кагъытла берилгендиле.

Тышында керексиз айланмагъыз, кёбюрек суу ичигиз

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле:
Орамгъа азыракъ чыгъаргъа, кюн тюбюнде ауур ишле бла да кюрешмезге керекди.

Орамларыбызны кенгертир къайгъыгъа киргендиле

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы ара шахарыны орамларында, ол санда халкъ аслам жыйылгъан жерлени тийрелеринде, парковкаланы кёбейтиуню юсюнден баргъанды сёз. Аны ача, комитетни башчысы Владимир Гугов бу проблема Нальчикде бек жарсыулуладан бири болгъанын чертгенди.

Жигитлигин бла антына кертичилигин юлгюге тутуп турлукъдула

Нальчикни 17-чи  номерли школунда РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню штабыны таматасы Гузиланы Тахирни хурметине эсгериу къанга ачылгъанды. Полицияны полковниги 2015 жылда 31 июльда аманлыкъчыланы къолларындан жоюлгъанды. Бандитле кече 3 сагъатда ол жашагъан юйге  от ачхандыла, офицер алгъан жараларындан алайда окъуна ёлген эди. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи