Статьи

Аны неге да иши барды, ол не ючюн да жууаплыды

Ахметланы Баширни жашы Артур Прохладна районну Восточный элинденди. Аны бла мен ол Къабарты-Малкъар къырал университетни инженер-техника факультетини биринчи курсунда окъугъанында танышханма. Вузда бардырылгъан битеу ишлеге тири къатышханы бла кесине эс бурдуртхан эди.

Окъутууда бир-бир мектепле башхаладан артха нек къаладыла?

Алгъаракълада «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда «Окъутууда артха къалгъан школлада билим бериуню качествосун кётюрюрге аталгъан жумушланы жашауда бардырыуну эсеплери» деген ат бла халкъла аралы конференция озгъанды.

Коллективибизни къаты жоругъу - ышаннгылылыкъ, къоркъуусузлукъ, таплыкъ

Шёндюгю дунияда, къыралны экономикасыны кёп къалмай битеу  бёлюмлеринде болум энергосистеманы ишине кёре болады.  Республиканы электросетьлери къыш сууукълада къалай ишлегенлерини, энергетиклени баш борчларыны юсюнден биз МРСК СК компанияны бёлюмюню – «Каббалкэнергону»  - башчысы Олег Калинкин бла ушакъ этгенбиз.- Олег Геннадиевич, бёлюмню коллективи кесини профессионал байра

Республикалы бюджет, битеу тюзетиуле эсге алынып, къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессияны ахыр жыйылыуунда депутатла  20 законну проектине къарагъандыла. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Ахшы затлагъа умутландыргъан башламчылыкъ

Тёрт билим бериу учрежденияны  (экиси бизни республикадандыла) бирикген къаууму къурагъан «От неприятия «чужих» - к сотрудничеству с «другими»: организация сетевых  молодёжных поликультурных центров  (Кавказ-Волга-Санкт-Петербург)» деген халкъла аралы проект президентни грантына конкурсну биринчи кезиуюнде хорлагъанды.

Гитче эмда орталыкъ бизнесни айнытыуну амалларыны юсюнден баргъанды с ёз

Кёп функциялы жаш тёлю ара  «Бизнес - завтрак» деген республикалы  проектни  чеклеринде тюрлю-тюрлю тюбешиуле, ингирле, сёлешиуле да бардырады. Бу кюнледе уа  «Комплимент»  ашханада  бийик окъуу юйлени студентлерини бир къауумун бла  предпринимательлени бирге жыйгъанды.

Хушто сыртчылагъа - аламат саугъа

Шабат кюн Хушто-Сырт элде кёпден бери сакъланнган Маданият юйню къууанчлы ачылыуу бардырылгъанды. 500 квадратметрлик объект жарым жылны ичинде ишленнгенди. Бу къурулуш «Единая Россия» партияны «Эл маданият юй» деген проектини чеклеринде бардырылгъанды. Аны багъасы 18 миллион сом болгъанды.

Ветеранлагъа - махтау, грамотала, орденле, майдалла

Урушну, урунууну,  Сауутланнган кючлени  эмда право низамны сакълаучуланы ветеранларыны   жамауат организациясы къуралгъанлы 30 жыл толгъанды. Анга аталып  КъМР-ни  Профсоюз организацияларыны биригиуюню мекямында пленум ётгенди.

Сансызлыкъмы огъесе оноусузлукъму?

Огъары Чегем-узакъ тау эллерибизден бириди. Анга«Къыйырдагъы - къыйынлы» деп айтыргъа тилим окъуна айланмайды, алай арт заманда ол унутулуп, иесиз къалгъан журтха ушайды. Жаш тёлю да шахаргъа кетеди. Алай бирси жерледе халкъ асламыракъ болгъаны себепли адам саныны азая баргъаны артыкъ бек эсленмейди. Булунгуда уа хал кёзге урунмай къалмайды.

Намыслылыкъны бла адеплиликни юсюнден жашырынсыз сёлешиу

XXVI Халкъла аралы Рождественский билим бериу окъууланы регион бёлюмюню чеклеринде КъМР-ни Парламентинде «Адеплилик эмда адам улуну келир заманы» деген темагъа тюбешиу бардырылгъанды. Быллай жыйылыула Москваны бла Русьну Патриархы Кириллни бла РФ-ни оноучуларыны башламчылыкълары бла къуралгъанларын чертирге тийишлиди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи