Статьи

Жарыкъ кёллю, ариу тилли, кимге да

Геляланы Лиза - Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы жамауат жумушуна тири къатышхан, жарыкъ, ариу тилли, жазыучу тиширыу - бу кюнледе юбилейин белгилейди.

Кинону бирикдирген кючю

Халкъла аралы кинону «Fest-Хиты» деген ыйыгъы 21 октябрьде Къырал концерт залда ачылгъан эди. Аны РФ-ни бла КъМР-ни Культура министерстволары эмда «Благая весть» фонд къурагъандыла. Республикагъа жети суратлау фильм келтирилген эди.

Предпринимательлеге къысыулукъ этерге кюрешгенлеге арталлыда онг бермезге

Къабарты-Малкъар Республикада Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижевбу институтну Жамауат советини кенгешин бардыргъанды алгъаракъда. Анда сёз быйыл биринчи тогъуз айыны ичинде ишни эсеплерин чыгъарыуну юсюнден баргъанды.

Къумачдан – юч кере кёп

Быйылны тогъуз айына Къабарты-Малкъарда былтырдан эсе 2,8 кереге кёп къумач чыгъарылгъанды. Мындан эки жыл алгъа республикада къумач сокъгъан уллу предприятие ачылгъан эди. Ол кюч ала, чыгъаргъан продукциясыны тюрлюлюгюн кёбейте барады. Жылны башындан бери хайырланыучулагъа бийик качестволу чындай къумачладан 700 тонна жиберилгенди.

Бир къырал экзамен тап къуралгъанды, алай тынчайып къалыргъа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде 2017 жылда Бир къырал экзаменни эсеплери сюзюлгендиле. Аны юсюнден  докладны Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова этгенди.

Комсомолну ветеранлары энтта да ал сатырдадыла

Тюнене Нальчикде Комсомолну ветеранларыны советини башламчылыгъы бла  комсомол организация къуралгъанлы 99 жыл толгъанына жораланнган къууанчлы ишле бардырылгъандыла. Анга къатышыргъа республиканы районларындан бла шахарларындан жер-жерли биригиулени келечилери келген  эдиле.

Жууапсызлыкъ, уллу кёллюлюк – тизгинсизликни сылтаулары

Республиканы шахарларыны бла эллерини санитар болумларын тинтиу жаны бла  ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини депутатлары, муниципал районланы эмда бир-бир эллени башчылары, министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхандыла.

Къырал ырысхыны жюрютюу нюнизамы жангыртылгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда депутатла комитетлени къауумларына тюрлениуле кийиргендиле, къырал ырысхыгъа приватизация этиуню низамын жангыртхандыла эмда РФ-ни Къырал Думасына законодательный башламчылыкъла кёргюзтгендиле. Битеу да бирге жыйырмагъа жууукъ законну проекти сюзюлгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Чынтты патриотну юлгюсю эди

Тырныауузда жашагъан, кеси да Уллу Ата журт урушну ветераны болгъан 91-жыллыкъ Гусева Евгения Михайловна быйыл 22 октябрьде ауушханды.

Жаш тёлюню окъутууда бла юйретиуде къыйыны уллуду

Республиканы Башчысыны указы бла Огъары Бахсанны орта школуну малкъар тилден бла адабиятдан устазы Юсюпланы Зухурагъа «КъМР-ни сыйлы устазы» деген даражалы ат берилгенди. Ол а кесини битеу билимин, къарыуун сабийлени окъутуугъа, юйретиуге аямагъан педагогну къыйынына тийишли багъады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи