Статьи

Полпредни администрациясында динлени ишлери жаны бла энчи структура къураллыкъды

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Францияны футбол командасы - дунияда эм кючлю

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди. Сёз ючюн, ара шахаргъа баралмагъан танышларыбыз Ростовда бла Сочиде болгъан оюнлагъа жетишалгъандыла. 

Ата-бабаларыбыздан къалгъан сейирлик усталыкъны сакъларгъа эмда жангы даражагъа кётюрюрге талпына

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

Информатика бла шуёх болургъа юйретедиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды. Ол ёсюп келген тёлюню информатиканы бютюн терен билирге сейирин къозгъар, шёндюгюлю программированиягъа жол ачар муратда къуралгъанды. 

Хайырлы ушакъла, соруулагъа толу жууапла

Россейни МВД-сыны Нальчик шахар управлениясында Жамауат советни къаууму полициячыла бла бирге «Радуга» санаторийни жокълагъандыла.

Къарыулу боксчула Тырныауузда демлеширикдиле

«Геолог» спорт комплексде 20-22 июльда Россейни бла Спортчу студентлени боксдан россейли союзуну «Элбрусну Кубогу» ючюн эришиулери боллукъду. Ол тюбешиу Боксну битеудуния кюнюне аталады. Рингге 60-дан аслам спортчу чыгъарыкъды. Аланы араларында атлары айтылгъан боксчула, дунияны эмда европаны чемпионлары, олимпиадаланы призёрлары боллукъдула.

Бирге ишлеуню атламлары

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

Юрий Коков «Россия-24» каналда Къабарты-Малкъарны бир-бир районларында шёндюгю болумну юсюнден айтханды

Тюнене Юрий Коков  «Россия-24» каналда тюзюнлей эфирде Къабарты-Малкъарны бир-бир районларында халны, табийгъат къыйынлыкъны хаталарын кетериу жаны бла не мадарла этилгенлерини юсюнден билдиргенди.

Депутатла пенсия системада белгиленнген тюрлениуле жанлы болуп къол кётюргендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Битеу службала - энчи хазырлылыкъ низамда

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи