Статьи

Тёгерек-башны тапландырадыла

Къашхатауда «Единая Россия» партия бардырып «Шахарда тёгерек-башны тапландырыу» проект башланнганды. Аны бла байламлы кёп фатарлы юйлени арбазларында бла тийрелеринде игилендириу, айбатландырыу ишле этиледиле. 

Сууукъла жунчутурукъ тюйюлдюле

Бахсан районда «Кюз эм къыш кезиуге хазырланыу» муниципал программаны чеклеринде  къырал учреждениялада бла организациялада  ремонт ишле бардырылгъандыла. 

Орденин алалмай къалгъан батыр тасхачы

Алгъаракълада Бахсан районну администрациясыны мекямында сейир тюбешиу болгъанды.  Ол Уллу Ата журт урушда этген кишиликлери эмда жигитликлери ючюн   къырал саугъалагъа тийишли болгъанланы, алай аланы алалмай жоюлгъанланы удостоверенияларын  жууукъларына бериуге жораланнган эди. 

Дуниялыкъдан, сюймекликден да ёчюлмезлик хапар

Бу кюнледе белгили малкъар жазыучу, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Шауаланы Хасанны кезиулю повестьле китабы чыкъгъанды басмадан. Ол анга «Танг энтта атар» деп атагъанды.

Табийгъатны ариулугъуну сакълауурлары

Элбрус районда къырал казна агъач мюлкню таматасы Ахматланы Маликди. Мында ол эрттеден бери ишлеп, кесин билимли, иш кёллю жаны бла кёргюзтгенди. Район къуллукъчула, къолунда ишлегенле да анга хурмет этедиле.

Волонтёрла-медикле эллени жокълайдыла, саусузлагъа болушадыла

Республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев «КъМР-ни волонтёрлары-медиклери» жамауат организация бла бирге «Добро в село» Битеуроссей акциягъа къатышханды. Аны кезиуюнде волонтёрла-медикле адам санлары аз болгъан он элде субботникле къурагъандыла, андан сора да врачлагъа медицина къарауланы бардырыргъа болушхандыла.

Билимлерин кётюргендиле, проектлерин да къоруулагъандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда  халкъ  мюлкню эм къырал  къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде президент программаны чегинде социал ишге кадрла хазырлау  жаны бла  проектле  къорууланнгандыла. 

ЫРЫСЛА

.Адамны сибиртги бла урса – къаратон къалыр.
.Сибиртгини юсю бла атлагъан гюняхды.
.Атны башына ургъан ырысды.
.Бешикни къурлай тебиретген ырысды.
.Босагъада олтургъан жарлы болур.
.Гитче сабийни юсю бла атласанг, ёсюмю тыйылыр.
.Гыржын ургуланы аякъ тюпге атып малтагъан ырысды.
.Жаз башында уугъа баргъан ырысды.

Ариу къылыгъы, тизгинлилиги, огъурлулугъу бла айырмалы эди

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

Кёп жумушла тамамланнгандыла, алай этиллик ишле энтта асламдыла

Бу кюнледе Урушну, урунууну, Сауутланнган Кючлени эмда право низамны  сакълаучу органланы ветеранларыны  Нальчик шахарда жамауат организациясыны  президиумуну жыйылыуу болгъанды. Ол Акъ-Сууну администрациясында бардырылгъанды. Анга ветеранланы советине киргенледен сора да, элни  сыйлы  акъсакъаллары да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи