Статьи

Ичгичиликни хатасын аслам юлгю бла ангылатхандыла

Бу кюнледе Россейде ичгичиликге къажау кюнню белгилегендиле. Аны сентябрьде бардырыу а бизни къыралда озгъан ёмюрден бери да тёреди, христиан дин бла да байламлыды. Аны ючюн ол кюн къыздырыучу, кефлендириучю ичгилени сатхан лавкала жабылгъандыла, дин ахлула уа кеслерини тёрели борчлу постларын тутхандыла. 

Табийгъатны керти тенглери

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2018 жыл волонтёрну жылына саналады.  Аны чеклеринде Табийгъат байлыкъла эм экология министерствону болушлугъу бла «Экодемия»  проект бардырылады. Анга жай лагерьледе энчи билим бериу программагъа кёре къудурет жаны бла жарыкъландырыу иш бардырыу да киреди.

Жигитлени тийишли саугъаларын заман толкъунла жуталмагъандыла

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди. Тюбешиуге урушха къатышханланы жашлары, къызлары, туудукълары, къарындашлары, эгечлери, башха жууукълары да келгендиле.        

Жол фондну кёбейтиуню къошакъ мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Даражасын окъуучуларыны жетишимлеринде кёреди

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

КЪАРТЛАДАН ЭС СУРАГЪАН, ЖАШЛАДАН ТОЙ КЪУРАГЪАН

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде. Ол хунерли балетмейстер, хореограф, фольклорчу, этнограф эди – барыбызгъа да къарындаш.

Айтыр затла бар эдиле

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде тамамланнган ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Дагъыда «Телефон эм Интернет хыйлачылыкъны профилактикасы» деген акцияны кезиуюнде полициячылагъа этилген болушлукъ да сюзюлгенди.

Чапыракъланы шууулдагъанлары тынчлыкъ, зауукълукъ берип турурча

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач мюлкюнде ишлерин сюйген, сынамлары болгъан адамла къармашадыла. Биз аладан бири  «Чегем лесничествону» баш агъашчысы Наршауланы Муслим бла учрежденияларыны юсюнден сёлешгенбиз. 

Кеси акъылыбыз бла жашаргъа итинейик

Россейли жырчы Егор Кридни озгъан ыйых кюн концерти ётерге керек эди. Алай халкъны эр кишилерини бир къаууму, ол санда къатыш сермешледен UFC организацияны чемпиону Хабиб Нурмагомедов да, ол артист эм анга ушаш «былхымсызла» аланы туугъан жерлеринде концертле берирге тийишли тюйюлдю деп сюелгендиле.

«Къыралыбызны байрагъы кётюрюлгенде бийлеген сезимле аламатдыла»

Элбрус районда, Шимал Кавказда да Галия Абулькина эм белгили спортчуладан бириди. Жыйырмадан артыкъ жылны ичинде ол сермешлени талай тюрлюсюнде уллу жетишимле болдуралгъанды, жюзден аслам майдал къытханды, аланы асламысы уа алтындандыла. Кубокларыны, дипломларыны бла грамоталарыны да саны жокъду. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи