Статьи

Ана эмда къагъанакъ: аналыкъгъа болушлукъну юсюнден магъаналы соруула

1. 2018 Жылда декретныйлени къалай санарыкъдыла?
- Ауурлукъгъа эмда сабий табыугъа болушлукъну (декретныйле) тергер ючюн боллукъ ананы отпускга кетерни аллында эки жылны орталыкъ хакъы алынады. Пособие аллай отпусканы битеу кезиуюне тёленеди. Барына жетген жорукълагъа кёре. Ол 140 орузлама кюндю – 70 кюн сабий тапхынчы эмда 70 андан сора.

Жангы жырла, терк тепсеуле, спекталькден юзюк

Озгъан орта кюн, КъМР-ни сыйлы артисткасы  Мамайланы Фатимат бла Газаланы Махмут къурап,  «Тау той» деген уллу концерт ётгенди. Ол Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнганды. Анга режиссёрлукъну да Фатимат кеси этгенди. 

Онглары чекленнген сабийлени окъутууларын игилендириуню себеби

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында СКФО-ну тьюторланы хазырлауну школуну эсеплери къууанчлы халда чыгъарылгъандыла. 
Мында устазла чекленнген онглары болгъан сабийлеге билим берирча амаллагъа юйреннгендиле. Ол программаны КъМР-ни социальный сфераны жангыртыу арасы сакъатлагъа болушлукъ этген «Возрождение» жамауат организацияны тилеги бла хазырлагъанды. 

Гуданаланы Борис - Россейни художествола академиясыны сыйлы келечиси

Тырныауузчу художник Гуданаланы Долматны жашы Борис Россейни художествола академиясыны сыйлы членине айырылгъанды. Ол айтылгъан махкемени президиумуну бу кюнледе баргъан кезиулю жыйылыуунда анга академик белгилени – мантия бла дипломну къууанчлы халда Художествола академиясыны президенти, СССР-ни эм РФ-ни халкъ художниги Зураб Церетели бергенди. 

Экотуризмге энчи акъыл бёлюрге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда туроператорланы ишлери сюзюлгенди эмда Къабарты-Малкъаргъа келген къонакъланы санын ёсдюрюуню мадарлары изленнгендиле.

Алгъыннгы тапсыз затла къайтарылмазча

Синоптикле айтханнга кёре, Къабарты-Малкъарны тауларында быйыл къар мардасындан отуз процентге артыкъ жаугъанды. Ол себепден черекле жай чилледе  Шимал Кавказда сакъ жауунла жаугъан эм къар да къыстау эриген кезиуде къутуруп келирге боллукъдула.

«Тёгерек столла», мастер-классла, тренингле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар»  академиясында  «Биз спортну сайлайбыз!» деген ат бла республикалы форум ётгенди. Аны Спорт министерство,  жаш тёлю правительство «Бирге!» деген  регионла аралы проектни фондуну тири  къатышыуу бла  къурагъандыла. 

Чыпчыкълагъа - сюймеклик бла къайгъырыулукъ

Жаз башыны ахшы шартларындан бирине чыпчыкъланы уяларына  къайтханларын санаргъа боллукъду. Ол себепден апрельде  Къанатлыланы халкъла аралы кюню белгиленнгени бек  аламатды. Аны мураты  - аланы сакъларгъады, алагъа аяулу кёзден къараргъады. 

«Юйдегили болгъан туудугъум тоюндан суратын биринчи манга алып келеди»

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да сексен эки жылында белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла. Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны жашау жолун, ата-бабаларыны, таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз. 

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню башха кезиуге кёчюрюрге керекмиди?

Бир къауум жамауат организация КъМР-ни Башчысына къагъыт жазып, Малкъар халкъны байрамын 28 мартдан 3 майгъа кёчюрюрюн тилегендиле. «…28 март  Россейни халкъыны эсинде Кемеровода болгъан бушуулу ишле бла байламлы болгъанлай къаллыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи