Статьи

Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

1 ноябрьде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны туугъан кюнюдю. Аны эсгере, Къулий улу атлы проспектде эсгертмесине Къабарты-Малкъарны жамауаты жыйылгъан эди.

«Жангы бийикликле» билимлери, фахмулары, къураучу хунерлери болгъанланы сакълайдыла

КъМР-де «Жангы бийиклик» деген ачыкъ конкурс башланнганды. Аны юсюнден орта кюн Правительствону юйюнде болгъан жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков билдиргенди. Конкурсну аны буйругъу бла керти да хунерли оноучу кадрланы сайлар мурат бла КъМР-ни Башчысыны  Администрациясы бардыргъанын айтырчады.

ТАУЛУ ЖУРТНУ ЮСЮНДЕН ФИЛЬМНИ ТЮРКДЕ БЕК ЖАРАТХАНДЫЛА

6 ноябрьде тырныауузчула кеслерини Культура дворецлеринде Къумукъланы Магометни «Юй» деген кинофильмине къараргъа боллукъдула. Бу жаш адамны республиканы жамауаты, андан тышында да иги таныйдыла. Ол бир къауум  къысха метражлы кинону, иги кесек клипни, «Любовь не за горами» комедияны да режиссёруду.

ЖАШАУНУ АРИУ ДА, КЪОЛАЙЛЫ ДА ЭТЕРГЕ СЮЙЮП

КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Кавказны халкъ поэти, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихге быйыл 80 жыл болгъаны бла байламлы битеу да кавказ республикалада байрамла барадыла.

«Сабыр акъыллы, жууукъ-тенг жюрюте билген жаш эди бизни Хасан»

Адам кеси сайлайды кесине шуёхну. Аны уа заман къояды анга. Жашау жолунгу саркъыуунда керти тенгинг, таймай, аман-иги кюнюнгде да жанынгда табылыр. Жалгъанла уа – ауаналача, кезиуден-кезиуге бугъа турурла.  

Турмушну тапландырыугъа юлюшлерин къошханла

Москва шахарда октябрь айны ахыр кюнлеринде Андрей Первозванныйни фонду, Басма эм аслам коммуникацияланы федерал агентствосу, Москвада М.В.Ломоносов атлы университетни журналистика факультети, Юйюр тематиканы юсюнден жазгъан журналистлени биригиую къурап, практика конференция бардырылгъанды.

Юч келин – юч къылыкъ

Алгъаракъда «Заман» газетибизде окъудум къайын анасыны юсюнден тарыкъгъан келинни хапарын. «Мен къайын анама келин тюйюл эдим, къарауаш эдим»,-дейди ол. Анга тынгыласанг - ол аш-азыкъ бишириучю, къайынлары уа дайым ашаучула. Бош ашаучула да угъай, къарынлары тойгъандан сора да, кёзлери тоймагъанла.

Табийгъатны къорууларгъа гитчеликден юйренирге

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет Россейни Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствосуну   грантына  «Таза алам» деген  экология марафонну чеклеринде  тюз аллай ат бла республикалы конкурс бардыргъанды.  Аны къураугъа вузну студент совети эмда  КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палата да къатышхандыла.

Республиканы школларына – кедр терекле

Кёп болмай Нальчикни экология-биологиялы арасында «Терекчик орнат да - терек ёсдюр» деген акция болгъанды. Анга республиканы  он районундан бла юч шахарындан кёпле къатышхандыла. Ала «Кедр Кавказда къонакъмыды?» деген темагъа плакатла жарашдыргъандыла, терекчиклени орнатыргъа, алагъа къараргъа юйреннгендиле.

Эм кючлюлени санында

Белоруссияны Гомель шахарында каратеден 10-чу халкъла аралы эришиуле болгъандыла. Алагъа 4 къыралдан 780 спортчу – сабийле, кадетле, юниорла эм абаданла – къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус райондан каратечиле да сермешгендиле эм майдалла алыргъа да жетишгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи