Статьи

Социал жумушланы тамамлауда магъаналары уллуду

Бу кюнледе республикада коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО-ланы) форуму ётгенди. Аны КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясы къурагъанды.

Хар такъыйкъада да ала къоркъуулу халлагъа тюшгенлеге болушургъа хазырдыла

Россейни къутхарыучу служба 80 жыл мындан алгъа къуралгъан эди. Биринчи болуб а аллай станцияла Кавказны туристле бла альпинистле аслам келиучю жерлеринде ачылгъандыла, ол санда Тегенеклиде бла Адыр-Сууда да.

Жигерликлери ючюн саугъаланнганла жаш тёлюге ахшы юлгюдюле

Жангы жылны байрамыны аллында республиканы жашаууну битеу сфераларында, экономикада жетишимле кёргюзтген, жамауат ишге тири къатышхан инсанланы белгилеу ахшы тёреге айланнганды. Тюнене уа аллай къууанчлы жыйылыу КъМР-ни Парламентинде ётгенди.

Жюреги бла жашагъан, хар тизгинин жюреги бла ётдюрген назмучу

Къарачай-Черкес къырал университетни мурдорунда «Шимал Кавказны халкъларыны тиллери бла адабиятлары:  кёп тюрлю культураланы эм бир ненча тилни билиу (полилингвальный) жаны бла сынауубузну сакълауну эм айнытыуну юсюнден» илму - практика конференция баргъанды. Ол уллу иш КъЧР-ни халкъ поэти Байрамукъланы Халимат туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъанды.

Москвадан бет жарыкълы къайтхандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых, филолгия эм СМИ институтуну  ингилиз тилден кафедрасыны доцентлери Мыртазланы Зурият бла Эмма Улимбашева, студентле Татаркъанланы Милана, Балаланы Фатима, Алина Маремшаова эм Ирина Кубатько Москвада Бийик экономика школда бардырылгъан «Шёндюгю дунияда маданият байламлыкъла: культура, билим бериу, политика» деген ючюнчю и

Жарсыуланы юслеринден ачыкъ халда

Кёп болмай Черек районну администрациясында муниципалитетни ара больницасыны (ЦРБ) ишини юсю бла кенгеш бардырылгъанды.

Билимни ёсдюрюуню, ниетни байыкъландырыуну бирча къайгъысын кёре

Бу кюнледе Тырныаууз шахарны Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейинде  уллу поэтибиз Къулийланы Къайсын туугъанлы  100 жыл толгъанына  аталгъан ингир болгъанды.  Адабиятха керти къуллукъ этген, ата журтун, миллетин жюреги бла сюйген назмучуну намысына этилген байрамны лицейни директору Мухамед Лихов ачханды.

Аны неге да иши барды, ол не ючюн да жууаплыды

Ахметланы Баширни жашы Артур Прохладна районну Восточный элинденди. Аны бла мен ол Къабарты-Малкъар къырал университетни инженер-техника факультетини биринчи курсунда окъугъанында танышханма. Вузда бардырылгъан битеу ишлеге тири къатышханы бла кесине эс бурдуртхан эди.

Окъутууда бир-бир мектепле башхаладан артха нек къаладыла?

Алгъаракълада «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда «Окъутууда артха къалгъан школлада билим бериуню качествосун кётюрюрге аталгъан жумушланы жашауда бардырыуну эсеплери» деген ат бла халкъла аралы конференция озгъанды.

Коллективибизни къаты жоругъу - ышаннгылылыкъ, къоркъуусузлукъ, таплыкъ

Шёндюгю дунияда, къыралны экономикасыны кёп къалмай битеу  бёлюмлеринде болум энергосистеманы ишине кёре болады.  Республиканы электросетьлери къыш сууукълада къалай ишлегенлерини, энергетиклени баш борчларыны юсюнден биз МРСК СК компанияны бёлюмюню – «Каббалкэнергону»  - башчысы Олег Калинкин бла ушакъ этгенбиз.- Олег Геннадиевич, бёлюмню коллективи кесини профессионал байра

Страницы

Подписка на RSS - Статьи