Статьи

Комсомолну юбилейине – кино, китапла, музей эмда аллея

ВЛКСМ-ни 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу жаны бла комитетни биринчи жыйылыуунда бу байрамны магъанасы, аны чеклеринде боллукъ жумушланы планы сюзюлгендиле. Кенгешни КъМР-ни Правительствосуну башчысы – комитетни таматасы Мусукланы Алий бардыргъанды.  

Организацияланы ырысхыларына салыннган налогну тергеуню низамы тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини вице-спикери Михаил Афашаговну башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу бардырылгъанды.

Республиканы он школу - Россейни эм иги мектеплерини тизмесинде

Москвада математикадан тохтаусуз билим берген ара «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проектни, «Учительская газетаны» информация жаны бла тутхучлулукъ этиулеринде эм РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосуну себеплигинде выпускниклени бийик даражада хазырлауну жалчытхан битеулю билим берген организацияланы тизмелерин хазырлагъанды.

Владимир Путин Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде регионда социал-экономика болум эмда регион проблемала сюзюлгендиле. Къабарты-Малкъарда къыйын болумлагъа къажау мадарланы программасына энчи эс бурулгъанды.

Ол чынтты халкъ башчы эди

Валерий Мухамедович Коков халкъны эсинде къуру бизни республиканы угъай, регионну, Россей Федерацияны да бирлигин сакълаугъа уллу къыйын салгъан адамча къаллыкъды. Ол битеу жашауу, ишлери бла да республикабызда келишиулюк, шуёхлукъ, мамырлыкъ да сакъланырларына къуллукъ этгенди.

Туризм жаны бла артыкъда бек айныгъан жерле федерал стратегиягъа къошуллукъдула

Бу кюнледе КъМР-ни Правительствосуну юйюнде бардырыгъан кенгешде  республикада туризм жаны бла артыкъда бек айныгъан, адамланы солутургъа онгла къуралгъан мурдорлу жерлени айырыуну юсюнден баргъанды сёз. Ызы бла ала 2035 жылгъа дери Шимал-Кавказ федерал округда туризмни айнытыуну стратегиясына къошуллукъдула.     

Айтхылы къырал къуллукъчу, акъыллы эмда жууаплы политик

Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 18 октябрьде 76 жыл толлукъ эди. Аны бла байламлы республиканы шёндюгю башчысы Юрий Коков instagramда кесини энчи бетинде былай жазгъанды:

Ата журтубузну чынтты къоруулаучуларын ёсдюрюуге - танг себеплик

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында, саулай къыралдача, «Юнармия» Битеуроссей сабий-жаш тёлю аскер-патриот жамауат къымылдауну чеклеринде жаш аскерчилени отрядлары къураладыла. Окъуудан эркин заманларында школчула Россейни тарыхына, аскер ишге юйренедиле, жаш аскерчини курсларын ётедиле, спортну аскер тюрлюлери бла кюрешедиле.

Адамлыгъына, хунерлигине бюгюн да сейир этебиз

Бардыла уллу фахмулары болгъан адамла. Ала назму жазадыла, жыргъа макъам саладыла, сурат ишлейдиле. Дагъыда жашауну кёп тюрлю бёлюмлеринде кеслерин кёргюзтедиле. Аллай жашладан бири эди Акъ-Суудан Созайланы Къубадийни жашы Зауурбек. Ол кёп жылланы анда эл клубну таматасы болуп тургъанды.

Мэр, тарыгъыулагъа тынгылагъандан сора, базарда тюрлениулени тохтатыргъа оноу этгенди

Долинскде орналгъан таулу базарны, муниципальныйден чыгъарып, энчи иеге бергенлерини эм аны бла байламлы чыкъгъан тапсыз болумланы юслеринден хапарла халкъда бир ненча айдан бери жюрюйдюле. Башхача айтханда уа, базарны жангы иеси сатыу жерлени орунларына жангы уллу ангарла ишлеп,  алада бёлюмлени хар бирин 120 минг сомгъа сатаргъа эм ай сайын аренда хакъны да алыргъа деп оноу этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи