Статьи

Ток къоранчла азаядыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитети, республиканы Башчысы Юрий Коковну буйругъун толтура, электрокючню къоранчларын азайтыу жаны бла комиссияны жыйылыуун хар ай сайын бардырады.

Къууанчны, жарыкълыкъны, чыгъармачылыкъны айрыкамы

Кёп болмай ачылгъан, бусагъатда излемлеге кёре ишленнген, жылы, жарыкъ Маданият юй лашкутачыланы кесине тартады. Мында Жангы жылны къууанчы ариу халда ётгенди.

Хапарлылыкъ бла шагъырейлик - тюз белгиле

«Студент десант» битеуроссей акцияны чеклеринде РФ-ни МВД-сыны Черек эм Элбрус районланы бёлюмлеринде жаш адамлагъа экскурсияла къуралгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомстводан. 

Тазалыкъ, жарыкълыкъ, къайгъырыулукъ, сюймеклик

Жанхотия уллу тау эллерибизден бириди. Бахсан ауузу башланнган жерде, ариу ёзенде орналыпды. Аны орта орамы кенгди, ариуду. Машинала  тохтаусуз жюрюйдюле. Почта, эл советни мекямы, бир ненча гитче тюкен арада орналыпдыла. Аладан ёргерек барып сол къолгъа кирсенг, кенг тюзде эки къатлы журт. Мында сабий сад орналыпды. 

Сайлагъан усталыгъыны жигине жетерге итине

Билим бериуде бусагъатда бола тургъан тюрлениуледен бири вузларыбызны тыш къыралланы окъуу юйлери бла байламлыкъ жюрютюулериди. Аны себепли бюгюннгю тёлюню абаданладан эсе билим алыргъа асламыракъ онглары да барды.

Хапарла айтыу, жырла, назмула

Орта кюн  Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы уллу залында белгили поэт, актёр, жырчы Владимир Высоцкийни 80-жыллыгъына аталып, эсгериу ингир ётгенди. Аны окъуу отоуну таматасы КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Зарема Секрекова  ачханды эм бардыргъанды. Ол юбилярны юсюнден къысха сёзюн Булат Окуджаваны анга аталгъан назмусу бла башлагъанды. 

Татыулу ашланы кёргендиле, айырмалы къызланы атларын айтхандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни студентлерини кюнюн  белгилегендиле.

Эм магъаналы жумушлары - жаш тёлюню юйретиу, ветеранланы турмушларын женгиллетиу

Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны (пенсиячыларыны) шахар советини бу кюнледе бардырылгъан пленумунда былтыр тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа да борчла белгиленнгендиле.

Жерибиз бла ёхтемленирге, аны кёз гинжича сакъларгъа талпындыргъан фильм

Бу кюнледе КъМР-ни Культура фондунда  республиканы Кинематографистлерини союзуну  таматасы Владимир Вороковну «Эльбрусград» деген документли фильмини презентациясы къуралгъанды. Ол «Приэльбрусье»  миллет паркгъа жораланнганды. 

Хар кимге да хатер этиу - жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини аллай совети да ол сандады, аны кесине да Ахматланы Аминат (халкъ а аны Люба деп таныйды) башчылыкъ этеди. Андан сора да, Жер-жерли самоуправленияны советини депутатыды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи