Статьи

Къарындаш халкъларыбызгъа мамырлыкъда тынч-ырахат жашау этерлерин, жашнарларын тежейме

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Рауль Хаджимбаны бла Анатолий Бибиловну Россей Абхазия эмда Юг Осетия республикаланы жалынчакъсызлыкъларын къабыл кёргенли он жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Элбрусну къоруулагъанла сый бериу бла асыраллыкъдыла

Кёп болмай Терс-Къолгъа тёрт совет аскерчини ёлюгюн  тюшюргендиле. Ала 1942 жылда  Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде  Элбрусну немислиледен къоруулай жоюлгъандыла. Аланы хапчукларындан, сауутларындан  къалгъан-къулгъанла да  сакъланнгандыла. 

Жангы малкъарлыла - биринчиле

Кёп болмай Ставрополь  крайда  «Жаш къутхарыучу» эм «Жаш от ёчюлтюучю» деген Шимал-Кавказ федерал округну  регионла аралы эришиулеринде Жангы Малкъарны орта школуну  «Тигр» деген  къаууму биринчи жерге тийишли болгъанды, деп билдиредиле Россейни КъМР-де МЧС-ини пресс-службасындан. 

«Выпускниклени аскер къуллукъгъа итиниулери жылдан-жылгъа ёседи»

«Россей Федерацияны инсанларын патриот ниетде юйретиуню»  къырал программасы 2016 жылда окъуна жарышдырылгъанды эмда жашауда бардырылады. Аны мураты жаш  тёлюню адеп-къылыкъ эмда жашау-турмуш хазналадан бирине саналгъан патриот ниетде ёсдюрюргеди.

Педагогланы профессионал хазырлыкъларын - бюгюннгю сурауланы даражасына

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде районлада, Нальчикде да педагог форумла бошалгъанларындан сора устазла республикалы август кенгешлерине жыйылыучудула. Тюнене ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъанды.

Айланч-бойланч жолла бла барып, кавказ айыуланы, леопардланы кёргенбиз

Къабарты-Малкъарны Пенсиячыларыны союзу бла тиширыуланы Нальчик шахар совети озгъан шабат кюн уллайгъанланы бир къауумун  Шимал Осетия-Аланиягъа элтгендиле. Мени да биргелерине чакъыргъанларына мен бек ыразы болгъанма. Алай бла бек алгъа биз Алагирде тиширыуланы дарийкъатын жокълагъанбыз. Аны арбазында тазалыкъ бла тизгинлилик олсагъат кёзге урунады.

АТА ЖУРТубузну СЮЕРГЕ, АНЫ ТАРЫХЫН БАГЪАЛАРГЪА ТАЛПЫНДЫРГЪАН чыгъармала

Шабат кюнню ингиринде  Нальчик шахарда «Кинону кечеси» къуралгъанды. Ол Россейде бу искусствону байрамына аталып бардырылгъанды. Республиканы культура юйлеринде арт жыллада быллай тюбешиуле тёрели болгъандыла. Бу жол ол кенгирек окъуна белгиленнгенди.  Акция  Россейни Культура министерствосуну башламчылыгъыды. 

Юйюр къурауну жорукълары

Ёмюрлени саркъыуунда халкъыбыз кёп къыйынлыкъланы сынай келгенди. Урушла, ауруула кирип, кёплени къыргъандыла. Ёмюрледе жашап тургъан жеринден зор бла да кёчюрюлгенди. Башха миллетлеге къошулуп, жутулуп, жокъ болуп къалыр чекге да жетген эди. Алай тохташдырылгъан жорукъланы сакълагъаныны хайырындан бюгюнлюкде жерине  ие болгъанды, айныуну жолунда да барады. Аладан бири уа – юйюр къурауду.

Командирледен, нёгерлеринден да уллу хурмет табып

Яникойчула, Бёзюланы Азрет бла Лиза, тёрт жаш бла бир къыз ёсдюредиле. Таматалары Аслан бла Арсен аскер къуллукъларын бошап къайтханлы бир ненча жыл болады. Былтыр а Ата журтуну аллында борчун толтурургъа ючюнчю жашлары Ислам кетгенди. Он айны ичинде ол, кесин иги жаны бла  кёргюзтюп, жаланда махтаугъа тийишли болуп къуллукъ этеди. Октябрьде уа Бёзю улуну юйюнде сакълайдыла. 

Жунчумагъандыла, усталыкъларын эмда мажарыулулукъларын кёргюзтгендиле

«Каббалкэнерго» предприятияда бу кюнледе юйрениуле бардырылгъандыла. Анда къыш кезиуде ток ызлада, электрокюч инфрастурктурада аварияла болсала, энергетикле халны тюзетириклерин сынап кёргендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи