Статьи

МАЛКЪАРНЫ ТАРЫХЫН СУРАТЛАДА КЪОЯРГЪА СЮЙГЕН АКТЁР

Шахмырзаланы Саидни жашы Алексей, фахмулу артист, белгили сурат алыучу эм ишлеучю, Чегем ауузунда Эл-Тюбю элде 1938 жылны октябрь айында туугъанды.

Жукъгъан аурууланы сылтауларын эм багъыу амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона» деген бешинчи республикалы илму-практика конференция болгъанды. Анга Шимал-Кавказны эм Юг федерал округну субъектлеринден   эки жюзден аслам адам къатышханды. 

Ариу адетлерибизни сакълайыкъ, намысны къаты тутайыкъ

Атала бла балала. Бир бирден узая баргъан эки тёлю. Кёп сагъыш этеме, бизни бирге байларыкъ не зат барды деп бу дунияда. Сора быллай оюмгъа келеме: адет, намыс, тёре, эрттеден келген маданиятыбыз, халкъ чыгъармачылыкъ, адабият, атлары  жырлагъа, таурухлагъа кирген ахшыларыбыз, сора… таулулукъ. Ма ол ахыр айтханыма кирген магъана  бар дуния игиликлени, не ахшы затны да сыйындырады. 

Айырмалыланы санына къошулгъанды

Кёнделенден Атмырзаланы Магометни жашы Таулан  бюгюнлюкде Тюмень шахарда 3059 номерли аскер  бёлюмде кесини  борчун толтурады. Жаш аскерчи илмугъа юйреннгени бла бирге спорт бла да кюрешип, къуллукъ этген бёлюмню атын бийик даражалы эришиуледе къоруулайды. 

Владимир Путин «Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

Белгили алимле, экспертле да экономиканы андан ары айнытыуну амалларыны юсюнден сёлешгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Фундаментал  тинтиуле бардыргъан фондуну болушлугъу бла «Прорывное развитие экономики России: условия, инструменты, эффекты»  деген халкъла аралы илму-практика конференция болгъанды.

Жаш адамланы заманнга кеслерин жарашдырыргъа, не болумда да апчымазгъа юйретирге

Сентябрьни жыйырма алтынчысындан башлап, юч кюнню ичинде инвалидлени эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионла даражалы чемпионаты озгъанын газетибиз билдирген эди. Аны эсеплери бла байламлы жыйылыу а Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствода бу кюнледе болгъанды.

Назмула эшитилдиле, жырла айтылдыла, къурманлыкъ къойла союлдула

Мечиланы Кязимни чыгъармачылыгъына аталгъан окъуула тёреге айланнгандыла. Бу жол ала сегизинчи кере бардырылгъандыла. Башланнган а Долинскде Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде азап чекген адамларыны мемориалыны аллында этгендиле. Бери жыйылгъан жаш адамла, абаданла да Малкъарны, Россейни, Мечиланы Кязимни аты бла къуралгъан маданият фондну уллу байракъларын  кётюрюп сюелгендиле.

Муратлары бирди – терроризмден кери болургъа, регионну айныууна юлюшлерин къошаргъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетни  къошакъ профессионал билим берген институтунда,  2005 жылда октябрьде Нальчикде болгъан бушуулу ишлеге жораланып, «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны окъуу юйню  Юйретиу эм социал иш жаны бла управлениясы эмда  Тарых эм философия  кафедрасы   къурагъандыла.

Сакълыкъ палахдан сакълар

Сууукъла тюшгенлери бла адамла юйлерин жылытыр къайгъыгъа киредиле,  тюрлю-тюрлю приборла сатып алыргъа ашыгъадыла. Алай кёпле аланы тюз сайлай билмейдиле, бирлери тюкенден ала эселе, башхалары уа устала кеслерини къоллары бла хазырлагъанланы алыргъа угъай демейдиле.   Ала, жарсыугъа, къоркъуусузлукъну жорукъларыны юслеринден сагъыш да этмейдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи