Статьи

Чырмалыу командабызгъа келир оюннга тынгылы хазырланыргъа болушур деп ышанабыз

Тюнене дунияны футболдан чемпионатыны 3-чю туру башланнганды. Ары дери уа «Е», «F», «G» эм «H»  къауумлада 2-чи турну оюнлары бошалгъандыла. Бразилия Коста Рика бла тюбешгенди. Биринчини командасы экинчи тюбешиулеринде да хорлап (2:0) 4 очко бла ол тизмеде орналгъандыла. Швейцария да Сербияны къытханды- 2:1. Юг Корея уа Мексикагъа 1:2 эеп бла хорлатханды. 

Огъурлулукъ огъурлулукъну туудурады

«Дунияда бек уллу авиакомпанияладан бири «Аэрофлот» озгъан жыл «ВЭБ-лизинг» эм Бирикдирилген авиакъурулуш корпорация анга деп ишлеген  20 самолётну араларында SSJ100 самолётха битеу дуниягъа белгили поэт Къулийланы Къайсынны атын атагъанды», - деп билдиреди «Заман» газетибиз.

Къайсы жаны бла да айырмалы класс

Тырныауузну 6-чы номерли школун быйыл тауусхан окъуучула  айырмалы эдиле десек, жангылмазбыз. Ала, жаш аскерчиле болуп, битеу къатышхан эришиулеринде ахшы кёрюмдюлеге жетгендиле, алай бла школларына, районларына да махтау келтиргендиле.   

Предпринимательлик уста кадрланы сакълайды

Кёп болмай Нальчикде Россейни тиширыу предпринимательлерини ассоциациясыны республикада  бёлюмю къурап, «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения и стимулирования предпринимательской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» деген темагъа жоралап тюбешиу болгъанды.

Муратына таукел атламла

Малкъарланы Фатима  «Туризм эм санатор-курорт жаны бла себеплик ара» жамауат организацияны келечисиди. «Закон башламчылыгъым» деген Битеуроссей конкурсха къатышханды эм Санкт-Петербургда Тыш къыралла бла экономика жаны бла байламлыкъ жюрютюуню институтунда юриспруденция факультетде айырмалы окъуйду. 

Ахшы жерлени белгилегендиле, кемчиликлеге эс бургъандыла

 Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Жамауат совети Черек районну ара больницасында бла Огъары Малкъарны поликлиникасында  болуп, аланы ишлерине багъа бичгенди. Комиссияны санында советни председатели Черкесланы Юрий эм келечилери Юрий Кагермазов бла  Александр Кочесоков болгъадыла, деп билдиредиле министерствону пресс-службасындан.

Эл мюлк техниканы этгенлеге къоранчлары ючюн субсидияланы кёбейтиуню излегендиле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Халкъыбызны бетин чыгъаргъанланы ариу кёрюрге, ишлерине махтау салыргъа, аланы не да этип кёллендирирге тийишлиди

Бу кюнледе «Заман» газетни редакциясында «Къайсыннга жюз атлам» фонд къуралгъанлы беш жыл озгъаны бла байламлы, тындырылгъан ишлени юслеринден хапар айтыргъа  бир бёлек адам жыйылгъандыла.

«Метеор» кёк булутлагъа талпыннганланы тартады кесине

Элбрус районда Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларын айнытхан Мокъаланы Магомет атлы араны  бёлюмюдю «Метеор» клуб. Ары гитчеле не заманда да сюйюп келедиле.  Ала ракеталаны, планерлени юлгюлерин ишлеп, аланы кёкге  учурургъа итинедиле.  Башха жанын сайлагъанлагъа да бардыла онгла. Быйылгъы окъуу  жылда 190-дан артыкъ жаш адам клубда къошакъ билим алгъандыла.

Отуздан аслам майдал алгъандыла

Пятигорск шахарда каратени кёкусинкай тюрлюсюнден Ставрополь крайны биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан Спорт министерствода Шаркъ единоборстволаны Олимпиадагъа кирмеген тюрлюлерине юйретген школдан (директору Черкесланы Заурбек) сабийле къатышхандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи