Статьи

Жер-жерли власть органланы ишлеринде жетишимлени, кемчиликлени да туура кёргюзтген амал

КъМР-ни Парламентини президиуму кесини кезиулю жыйылыуун Лескен муниципал  районну    Озрек  элинде бардыргъанды.

«Таулу тиширыуну сыфаты, къылыгъы да манга ариу юлгюдю»

Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе ариу ёню  бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы, актриса Алла Бойченкону кёпле таныйдыла.  Ол къауум заманны сахнагъа Камиля  деген ат бла чыгъып тургъанды.

Къууанчларыны чеги жокъ эди

Нальчикде Къырал концерт залда бу жол бир заманда да болмагъанча кёп сабий бар эди. Алагъа деп  Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау ара байрам къурагъанды. Анга республиканы районларындан бла шахарларындан эки жюзден артыкъ жашчыкъ бла къызчыкъ чакъырылгъанды.

«Тайфун» операцияны оюлууу

Москва ючюн сермеш Экинчи дуния урушну кезиуюнде бек уллу  эмда магъаналы къазауатладан бири болгъанды. Мындан 76 жыл алгъа, 5 декабрьде,совет аскерле къыралны ара шахарыны къатында немисли аскерлени алгъа ёшюн уруп келгенлерин тохтаталгъандыла эмда душманны андан ары ууатыугъа  жол ачхандыла.

Экология культураны игилендирирге, контрольну къатыландырыргъа, жууаплылыкъны кётюрюрге

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Къабарты-Малкъарда право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген координация кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советни бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды. Анда  къырал экология контрольну толтурууда надзор органланы ишлерини  эсеплери сюзюлгендиле.

Жашланы бла къызланы социал магъаналы проектлеге тири къошуу - жамауат бирликни шарты

КъМР-ни Жамауат палатасыны Жаш тёлю советини башламчылыгъы бла Нальчикде «Акрополь» арада «PROактивность – 2017» атлы биринчи регионла аралы форум къуралгъанды. Анга жаш тёлю жамауат биригиулени келечилери къатышхандыла, ала бир бирлерини сынамларына юйреннгендиле, тийишли амалла хазырлагъандыла.

Журналистлени магъаналы борчларындан бири - тюз хапарла билдириудю, Кавказны атын иги бла айтдырыуду

Тюнене Шимал Кавказны асламлы информация органларыны бешинчи форуму кесини ишин андан ары бардыргъанды. Ол кюн бери Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков да келгенди. Бек алгъа ол Ингушетияны оноучусу Юнус-Бек Евкуров бла тюбешгенди. Ала экиси да экономика, билим бериу, культура, туризм, спорт эмда кёп башха жаны бла бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле.

«Анда юйреннген затларымы толтурургъа ашыгъама»

Абхазияда ноябрьни 15-20 дери Кинону бла телевиденияны «Кунаки» деген халкъла аралы фестивалы баргъанды. Биринчи кере ол 2007 жылда «Вся Россия» деген халкъла аралы медиафорумда къуралгъанды. Сагъынылгъан атны уа былтырдан бери жюрютеди.  Къарауну директору, документальный кинолары бла Россейде, андан тышында да белгили Багъатырланы Илиясды.

Москвадан элбрусчу сабийлеге – оюн комплексле, илляула, китапла

Элбрус элни орта школуну сабий садында алгъаракълада къууанчлы иш болгъанды – Москвадан «Созидание» жандауурлукъ фонд мебель, оюн комплексле, илляула, китапла да ийгенди.

Кесини къарыуу бла тогъай жолланы табаргъа кюрешмей

Таулуланы араларында, ауанада тургъанча, алгъа чыкъмай, менсинмей, кеслерини ишлерин къаугъасыз, сабыр, тынгылы  бардыргъанла кёпдюле. Улбашланы Азнорну уланы Сахадин аладан бириди. Ол алтмыш беш жыл мындан алгъа Къазахстанны Талды-Курган областыны Къаратал районуну Сталинни атын жюрютген колхозунда туугъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи