Статьи

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай быйыл тамамландырыллыкъ жумушла бютюнда жууаплыдыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда жашау журтладан кёп къалмай 427 минг квадрат метри ишленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм юч процентден атлагъанды. Бу тарихле республиканы Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосуну былтыргъы ишини эсеплерин чыгъарыу жаны бла коллегиясында келтирилгендиле.

Ишчи жерле бла жалчытхан предпринимательлеге - энчи кёзден къарау

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде правительствону бир ненча бегимини проектлери сюзюлгендиле эм къабыл этилгендиле.

Жамауат палатаны къауумун къурауну низамы тохташдырылгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну повесткасы бу жол бай болгъанды – депутатла 40-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Суу къопхандан заран тюшмей къутулурча

КъМР-ни Правительствосунда Табийгъат къыйынлыкълагъа къажау эм от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуунда республика черекледе суу кётюрюлюу, ырхы тюшюу эм къар юзюлюу кезиуде адамланы, халкъ ырысхыны къорууларгъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди. Аны премьер-министрни орунбасары - комиссияны башчысы Владимир Болотоков бардыргъанды. 

Чыдамлыкъны бла кертиликни юлгюсю болгъанлай къаллыкъдыла

Экинчи дуния урушда  адамла жангыз да къазаутда туугъан жерлерин къоруулай жоюлмагъандыла, кёпле концлагерьледе зорлукъ чегип ёлгендиле. 1933-1945 жыллада фашист концлагерьлеге дунияны 30 къыралындан 20 миллионнга жууукъ инсан тюшгендиле, аладан 12 миллиону тутмакъладан сау чыкъмагъандыла. Аланы бешден бири уа сабийле эдиле.

Чынтты патриотланы ёсдюрюуню неден да багъалыгъа санай

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде, сабийлени, жаш тёлюню Ата журтларын сюерге, аны къорууларгъа юйретирге «Орлёнок», «Зарница» къырал даражалы аскер оюнла къурала эдиле. Аллай биринчи оюнлагъа бизни республикадан Кенжеде жыйырманчы  номерли школну 9-чу классыны окъуучулары да къатышхан эдиле.

Аламгъа эмда кёп илму жангычылыкълагъа жолну ачхан таулу академик

Аламны тинтиу Жерде жашагъанлагъа кёп тюрлю онгла береди. Ол санда саулукъ сакълауда, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, промышленностьда, башха сфералада да. Сёз ючюн, дуния къудуретни жашырынлыкъларын ачыкълау планетабызны астероидледен сакълауну амалларын табаргъа  болушханды.  

ЕГЭ-ден къоркъур кереклиси жокъду

Черек районну администрациясыны мекямыны  аллында майданда «Хорламгъа  жюз балл» деген битеуроссей акция бардырылгъанды. Ол школчуланы  ЕГЭ-ден  къоркъургъа керек болмагъанына тюшюндюрюр эмда аны жетишимли берир ючюн не этерге кереклисин ангылатыр мурат бла къуралгъан эди.

Къадарны ариу саугъасы

Былтыр хабазчыла Байрамукъланы Жантемир бла Келимат бир юйюр къурап жашагъанлы жыйырма бла беш жыл толгъанды. Ала айтханнга кёре, ол кезиу кёзге бир кюнча кёрюннгенди. Къадар да къууандырыр ючюн къалмагъанды: беш сабийни ата-анасыдыла. Тиширыу «Материнская слава» майдал бла саугъаланнганды. 
Атамы тилеги 

«Жолгъа буюрулгъан сумкам къачан да хаппа-хазырды»

Хар инсанны да жашауунда бир ниети болмай амалы жокъду. Анга жетишир ючюн а, адам кесин къолгъа алып, жолгъа чыгъаргъа керекди. Он жыл чакълы республикалы телевиденияда оператор болуп ишлеп тургъан Холамханланы Хасанны да аллай бир мураты бар эди - Россейни ара телеканалында кесин сынаргъа.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи