Статьи

Саулукъ, тирилик, ырахатлыкъ тежейбиз!

КъМР-ни Жамауат палатасыны Социал политика эмда саулукъ сакълау жаны бла комиссиясыны таматасы Шихабахов Мухамед Хабасовични  75-жыллыкъ юбилейи бла жюрегибизден къызыу алгъышлайбыз. Сизни бай урунуу эмда жашау сынауугъуз, хар буюрулгъан ишге  жууаплы кёзден къарагъаныгъыз кёп магъаналы борчланы толтурургъа себеплик этедиле.

Мамыр жашауубузну къоруулагъан жигитлеге - ёмюрлюк махтау эмда хурмет

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолётлагъа керекли  фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

Сынауланы, тюрлю-тюрлю чырмауланы онглап

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды. Саугъа бла бирге ыннагъа администрцияны башчысындан энчи письмо да элтгенди. Анга Айшат бютюн бек къууаннган эди.

Тюрк тилли миллетле хайырланнган жыл санау

Къарачайлыла, малкъарлыла (таулула) эртте заманладан бери окъуна хайыуанланы бла жаныуарланы атлары аталгъан онекижыллыкъ календарьны хайырланып болгъандыла. Анга мючел дегендиле. Ол амал адамны жыл санын тергерге бютюнда бек болушханды.

«Кюн шахарчыкъла» битеу районлада да ачыллыкъдыла

Тюнене Терекде «Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны» бёлюмю ачылгъанды. Анга аталгъан къууанчха КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Къар Аппа бла жомакъны дуниясына

Тюнене КъМР-ни  профсоюзларыны  юйюнде республикалы ёлка  къууанчлы халда ачылгъанды. Ол 6 январьгъа дери бардырыллыкъды. Анга Къабарты-Малкъарны битеу районларындан, шахарларындан, эллеринден да жыл санлары жетиден онтёртге дери болгъан он минг   къызчыкъ бла жашчыкъ чакъырыллыкъдыла.

Озгъан жылны жетишимле бла ашырыу, жангысына ахшы умутла бла тюбеу

Беш жылны ичинде  В.М.Коков атлы къырал аграр университетде  Жангы жылны  къууанчын белгилемегендиле. Ол а алгъыннгы ректор Борис Жеруков аманлыкъчыны къолундан ажымлы ёлгени бла байламлы эди. Алай заман аяусуз алгъа барады, андан артха къалыргъа уа жарамаз. Быйыл  бу   окъуу юй келе тургъан  2018 жылгъа  жарыкъ  тюбейди, анга уа,насыпха, кёп сылтау барды.

Таулу къобуз согъулгъанды, ариу жырла жырланнгандыла

Черек районну Къашхатау элини Маданият юйюню сахнасында озгъан шабат кюн  Кавказ миллетлени  халкъ инструментлерин согъууну «Жырла, къобузум»  деген экинчи регионла аралы  фестиваль эмда  сегизинчи «Нарт оюнла» бардырылгъандыла. Бу  ишле къарачайлыланы бла  малкъарлыланы  тёрели маданиятларын  айнытыугъа эмда сакълаугъа бурулупдула.

Баш макроэкономика кёрюмдюлени ахшы жанына тюрлениулери жалчытылыннганды, белгиленнген социал жумушланы толусунлай тамамларгъа къолдан келгенди

Саулай къыралгъа къатылгъан экономика къытлыкъ республикагъа къыйын борчланы тамамлауда алгъа иги кесек атлам этерге чырмамагъандыла. Экономиканы энишге тюше барыуу тохтатылгъанды, баш макроэкономика кёрюмдюлени иги жанына тюрлениулери жалчытылыннганды, белгиленнген социал жумушланы толусунлай тамамларгъа къолдан келгенди.

Къармашыуларына - къолайлы белги

Тиширыуланы Нальчик шахар совети быйыл ишини эсеплерин чыгъаргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи