Статьи

Халкъыбызны бирлик кючю, азат байрагъы

Ол сёлеше башласа, кюн тие башлай эди, къайда эсе да къарс къагъыла тургъанча, къайгъы да жокъча.Къайсын назму айтханда, къалын туман кетип, бийик къая ачыла эди, шауданны ауазы эшитиле, жашау иги бола. Назмуларын а, къайда да, таулагъа айланып айта эди.

Аталыкъ насыпны сынау

«Жомакълары «эртте-эртте...» деп башлана эдиле»

Таулада жаратылгъан, бийикликлеге таукеллендирген проект

2015 жылны 1 ноябринде КъМАССР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, Россей Федерацияны да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 98 жыл толгъанына аталып Огъары Чегемде Эл-Тюбюнде «Къайсыннга жюз атлам» деген мемориал эсгертме къууанч халда ачылгъанды. 350-метрлик хунада 100 мермер ташда закийни назмулары жазылгъандыла.

Поэзия бла музыка – эки акъ къанатлы

Уллу поэтни поэзиясы кеси музыкача эшитиледи. Баям, аны оюмларыны теренлигин эслеген жырчыла ол затны хайырланмай болалмагъандыла. Къайсынны чыгъармаларына кёре жазылгъан жырланы, романсланы саны жокъду. Аланы къайсысы да бизге татлы эшитиледи.

Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

Кёп миллетлени, къыралланы айтхылыкъ, белгили суратчылары, композиторлары, артистлери, жазыу ишни усталары, къалай эсе да, энчи, айырма кёзден къарагъандыла, багъалагъандыла тауларыбызны закий, акъылман жашын, назмучусун.

Сейирлик ышарыуу бла тёгерекни жарыта эди…

Кертисин айтыргъа да ийменеме, болсада Къулийланы Къайсынны атын мен биринчи кере иги да кечирек – бир 1957 жылда эшитгенме. «Ийменеме» дегеним аны ючюндю: школ жылларымдан окъуна бусагъатдагъы поэзиягъа сейирим уллу эди, аны себепли хар белгили атны да эслегенме.

Ёмюрню закийи

Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына философия илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Эфендиланы Салих, философия илмуланы доктору, профессор, СКГИИ-ни илму иш жаны бла профессору Эфендиланы Фуад бла Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну эмда «Заман» газетни къатышыулары бла илму конференция хазырлайды. Анга доклад да жазгъанды.

Малкъар халкъны ёхтемлиги, кёп миллетлени ийнагъы, бар адам улуну жюрек жууугъу

Къулийланы Къайсын 1917 жылда 1 ноябрьде Огъары Чегемни Эл-Тюбю элинде туугъанды. Аны атасы уучу Шууа эди, анасы уа – Бечелланы Юзейирхан.

Салам алейкум!

Къайсын сюйюп айтыучу сёзледен бири – «салам алейкум» деген эди, адамны адамлыгъын, жюрек халаллыгъын да кёргюзтген, заманладан бери эски болмай келген сёз. Дуниягъа да ол сёз бла келген эди Къайсын – поэзия дуниясына: «Салам, эрттенлик!» – дегенни айтып...

Къыргъыз жазыучула аны сыйын бийикде тутхандыла

Москвада 1958 жылда октябрь айда къыргъыз адабиятны декадасы болгъан эди. Ол заманда мен Адабият институтда окъуй эдим, ара шахарда. Къыргъызлы жазыучула кеслерини делегацияларына Къайсынны да къошхан эдиле, ол заманда Къулий улу анда жашамай эсе да. Мен кесим да къыргъызча окъуп, къыргъыз адабиятны иги билгеним себепли, экинчи жанындан поэтибиз да ала бла бирге болгъанын эшитип, ары келдим.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи