Статьи

Черекледе суу кётюрюлюрге къоркъуу кетмегени бла байламлы табийгъат къыйынлыкъдан сакъланыуну энчи низамы кийирилгенди

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде Элбрус районда табийгъат къыйынлыкъны хатасын кетериу жаны бла кенгеш бардыргъанды. 

Хыйлалыкъгъа жол бермезлик тюрлениуле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Владимир Якушевни башчылыгъында видеоконференция халда бардырылгъан селектор кенгешге къатышханды.

дата бийик даражада белгиленирча, ол жамауатны эсинде къалырча, къолдан келгенни аямазгъа

Юрий Коков Правительствону юйюнде совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын белгилеуге  атап кенгеш бардыргъанды. Аны ишине республиканы Правительствосуну башчылары, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны, жамауат эмда ветеран органитзацияланы таматалары къатышхандыла. 

Солургъа кетерни аллында депутатла бюджетни сюзгендиле, РФ-ни премьер-министрине тилекни къабыл кёргендиле

КъМР-ни Парламентини быйыл жаз башы сессиясыны ахыр  жыйылыуунда депутатла 2018 жылны биринчи кварталында республикалы бюджет къалай толтурулгъанын сюзгендиле, РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевге эл мюлк техниканы чыгъаргъанлагъа къоранчларына  субсидияны кёбейтиуню юсюнден тилек  къагъытны къабыл этгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Бирлешип бардыргъан ишни хычыуун хыйсаплары

Багъалы окъуучуларыбыз, сиз барыгъыз да билгенден, бу кюнледе жазылыу кампания ахырына жетди. Аны себепли бу иш бла байламлы эсепле да чыгъарылгъандыла. Бирси изданияла бла тенглешдирсек, насыпха, бизни жазылыучуларыбызны санына къошулгъанды.

Сёлешиуню баш темасы - производствону айнытыу жоллары

Кёп болмай РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну  станокла эм машинала ишлеу жаны бла департаменти Къабарты-Малкъарда «Терекалмаз» заводда импортну алышындырыу эмда инструментле чыгъарыуну  айнытыу темагъа жоралап кенгеш бардыргъанды.

Республикабыз - газ бла тынгылы жалчытылгъан регионланы санында

Кёп болмай Санкт-Петербургда,  Газпромну акционерлери  жыйылырны  аллында, «Газпром межрегионгазны» таматасы Кирилл  Селезнёвну башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Анда сёз къыралда рынокну  кёк отлукъ  бла жылытыу не халда болгъаныны   юсюнден баргъанды, деп билдиредиле информагентствола. 

Кёп фатарлы юйлени жумушларына ким къарарыкъды?

Нальчик шахарны администрациясына кёп фатарлы юйлени жумушларына къарау бла байламлы соруулары бла кёпле сёлешедиле. Ол себепден мэрияны интернет-сайтында талай эсгертиуле басмаланнгандыла. Анда аланы иелерини ол журтда къоркъуусуз эмда тап жашау болум къураугъа къайгъыргъанларына эмда анда жашагъанланы коммунал жумушла бла жалчытыугъа айтадыла. 

Энди эм къарыулула къалгъандыла

Дунияны футболдан чемпионатыны плей-офф кесегини оюнлары бошалгъандыла.  Командаладан  бири да хорлатыргъа сюймей, къаты сермешгендиле. Болсада финалны 1/4 кесегине сегиз команда ётедиле. Хорлатханла уа юйлерине тебирейдиле. 
Алай бла чемпионатны андан ары Францияны, Уругвайны, Россейни, Хорватияны, Бразилияны, Белгияны, Швецияны эм Англияны футболчулары бардырлыкъдыла. 

«Фильмни сюйюп этгенбиз, алай битеу ниетлерибизни уа толтуралмагъанбыз»

Алгъаракълада «Къабарты-Малкъар»  ВТК-ны ишчиси, Россейни Журналистлерини союзуну, Шимал Кавказны  Кинематографистлерини келечиси, Москвада, юг регионда кино жаны бла бардырылгъан фестивальланы лауреаты  Владислав Коломийцев Малкъарны белгили жашы, къыл къобузчу Абайланы Солтанбекни юсюнден документли кино алдыргъанды. Бу ушакъ да аны бла байламлы бардырылады. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи