Статьи

Жамауат палатаны дебери ёсе барады, эсгертиулерине власть органла энчи эс бурадыла

КъМР-ни Жамауат палатасыны быйыл ахыр пленар жыйылыуунда жылны ичинде толтурулгъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.  Сёз жаш тёлюню юйретиуню,  келир жыл тамамларгъа белгиленнген жумушланы, жамауат контрольну, РФ-ни Президентин айырыуну юслеринден  баргъанды.

Игорь Ромашкин:Байрамланы кезиуюнде къоркъуусузлукъ жалчытылынырыкъды

Тюнене КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясы бла Оператив штаб бирге бардыргъан жыйылыуда Жангы жылны эмда Рождествону байрамларыны кезиуюнде жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары сюзюлгендиле. Аны АТК-ны башчысыны орунбасары РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны таматасы Сергей Воронин бардыргъанды.

Хурметлеу Усталыгъы, жигерлиги, тюз ниетлилиги бла да айырмалыды

Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров алгъаракълада РФ-ни Конституциясыны кюнюне атап, къырал эм жер-жерли саугъаланы бериу жаны бла къууанчлы иш бардыргъанды. Хурметге тийишли болгъанланы араларында «МРСК Северного Кавказа» компанияны башчысыны биринчи орунбасары – тамата инженери Мисирланы Борис да бар эди.

Социал жумушланы тамамлауда магъаналары уллуду

Бу кюнледе республикада коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО-ланы) форуму ётгенди. Аны КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясы къурагъанды.

Хар такъыйкъада да ала къоркъуулу халлагъа тюшгенлеге болушургъа хазырдыла

Россейни къутхарыучу служба 80 жыл мындан алгъа къуралгъан эди. Биринчи болуб а аллай станцияла Кавказны туристле бла альпинистле аслам келиучю жерлеринде ачылгъандыла, ол санда Тегенеклиде бла Адыр-Сууда да.

Жигерликлери ючюн саугъаланнганла жаш тёлюге ахшы юлгюдюле

Жангы жылны байрамыны аллында республиканы жашаууну битеу сфераларында, экономикада жетишимле кёргюзтген, жамауат ишге тири къатышхан инсанланы белгилеу ахшы тёреге айланнганды. Тюнене уа аллай къууанчлы жыйылыу КъМР-ни Парламентинде ётгенди.

Жюреги бла жашагъан, хар тизгинин жюреги бла ётдюрген назмучу

Къарачай-Черкес къырал университетни мурдорунда «Шимал Кавказны халкъларыны тиллери бла адабиятлары:  кёп тюрлю культураланы эм бир ненча тилни билиу (полилингвальный) жаны бла сынауубузну сакълауну эм айнытыуну юсюнден» илму - практика конференция баргъанды. Ол уллу иш КъЧР-ни халкъ поэти Байрамукъланы Халимат туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъанды.

Москвадан бет жарыкълы къайтхандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых, филолгия эм СМИ институтуну  ингилиз тилден кафедрасыны доцентлери Мыртазланы Зурият бла Эмма Улимбашева, студентле Татаркъанланы Милана, Балаланы Фатима, Алина Маремшаова эм Ирина Кубатько Москвада Бийик экономика школда бардырылгъан «Шёндюгю дунияда маданият байламлыкъла: культура, билим бериу, политика» деген ючюнчю и

Жарсыуланы юслеринден ачыкъ халда

Кёп болмай Черек районну администрациясында муниципалитетни ара больницасыны (ЦРБ) ишини юсю бла кенгеш бардырылгъанды.

Билимни ёсдюрюуню, ниетни байыкъландырыуну бирча къайгъысын кёре

Бу кюнледе Тырныаууз шахарны Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейинде  уллу поэтибиз Къулийланы Къайсын туугъанлы  100 жыл толгъанына  аталгъан ингир болгъанды.  Адабиятха керти къуллукъ этген, ата журтун, миллетин жюреги бла сюйген назмучуну намысына этилген байрамны лицейни директору Мухамед Лихов ачханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи