Статьи

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганы ючюн жууапха тартылгъанды

316-чы номерли аскер прокуратураны башламчылыгъы бла бардырылгъан тинтиуледен сора алгъыннгы аскерчи къуллугъун оздуруп хайырланнганы ючюн жууапха тартылып, къыралгъа салгъан къоранчны къайтаргъанды. 

Насыпны тутуругъу - сюймеклик бла жарашыулукъ

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Отарланы Хызыр бла протоиерей Валентин Бобылев Нальчик шахарда  колледжлени бир къауумуну  студентлери  бла «Призвание» окъуу юйде тюбешгендиле.  Аны республикада Президент грантланы фондуна тийишлиликде «Патриот»  жамауат организация «Этнокультура - путь к взаимопониманию» деген  проектге  кёре къурагъанды. 

Жаш музыкантла классика чыгъармаланы сокъгъандыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап  эки кюнню ичинде духовой  инструментледе согъуу эмда дауурбас уруу жаны бла  «Дух Кавказа»  регионла аралы ачыкъ конкурс экинчи кере бардырылгъанды.

Спортчуларыбыз - ал сатырда

Нальчикде Универсальный спорт комплексде битеулю стиль каратеден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырыладыла. Быллай  даражалы эришиу бизни республикада биринчи кере къуралады, анга 250-ге жууукъ адам къатышханды. 

Дерслени кеслерини кючлери бла

Школда сабийлени кеслери алларына ишлерге юйретиуню уллу магъанасы барды. Ол ышан алагъа къуру билим алыуда угъай, жашауларында да керек боллукъ сунама. 

Алчы мадарла бла жангычыланы ёсдюредиле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында кванториум – гитчелени технопаркы - ачылгъанлы бир жыл болады. Ары  кюн сайын беш жюзге жууукъ жаш бла къыз жюрюйдю, хунерликлерине кёре тюрлю-тюрлю кружоклада юйренедиле. Шёндюгю технологияланы хайыры бла космос, роботла эмда башха жаны бла да тинтиуле бардырыргъа, жангы затла жарашдырыргъа онг табадыла.

Назмуланы эм шатык окъугъанлагъа - саугъала

Къашхатауну библиотекасында Сабий китапны битеуроссей ыйыгъы къууанчлы халда ачылгъанды. Аны юсюнден бизге Черек районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы Бёзюланы Залина билдиргенди. Ол кюн ары келгенлени жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин алгъышлагъанды.

Контроль-касса техниканы къалай жаратыргъа тийишлиди?

Къабарты-Малкъарны налог органларыны келечилери республиканы Профсоюзларыны юйюнде «Контроль-касса техниканы хайырланыуда жангы жорукъла. 54-ФЗ законну излемлерин къалай толтургъун» деген темагъа семинар бардыргъандыла, деп билдиргендиле РФ-ни Федерал налог службасындан.

Ыразылыкъ, грамотала, саугъала

Кёп болмай Хасанияны Маданият юйюнде Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнган байрам ётгенди. Эллилени бек алгъа администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын алгъышлагъанды.

Эки жюзден аслам спортчу къатышханды

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланып, «Нальчик» спорт комплексде эркин тутушуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа регионну битеу шахарларындан бла районларындан гитче жыл санда тутушхан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла. Баш судьялыкъны Россейни спортуну устасы Мисирланы Элдар этгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи