Статьи

Илешиую, менсинмеую, ачыкълыгъы бла кесине тартханды

Уллу Къайсынны юбилейини къууанчын жаланда Къабарты-Малкъар, Шимал Кавказ, Россей угъай, битеу адабият дуниясы да этеди. Бюгюн, аны эсгере, биз бу затлагъа тюшюнебиз: ол сауду малкъар халкъны жюрегинде. ёмюрлеге жашап турлукъду; аны чыгъармачылыгъы, жашауу да бизге, келе тургъан тёлюге да юлгюлей къаллыкъды.

ДУНИЯГЪА КЕСИН ЮЛЕШИП

О, Къулий улу – халкъын жарытхан,
Бюгюн да бере бизге жарыкъ танг.
Къайсын – Малкъарны ниет байлыгъы,
Бирлик кючюдю, азат байрагъы.

Дуниягъа кесин юлешип, алай
Къалгъанды Къайсын, жашайды саулай.
Таулулугъу уа – къаяча, бийик,
Китапларындан бизге кюн тийип.

Азатлыкъ учундургъан акъыл

Къулийланы Къайсын – уллу болмагъан халкъдан чыкъгъан, поэзияны битеудуния жолунда кесини даражалы жерин алгъан поэтди. Ол не заманда да миллетини атындан сёлешгенди. Ол – битеу да дунияны закийиди. Битеу да адам улуну сейирлери, хар инсанны да энчи сёзю аны назмуларында энчи ауаз алгъандыла.

Экология къоркъуусузлукъну сакълаугъа - энчи эс

Республикада экология болумну тинтиуню чеклеринде Жамауат палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм жашау журт-коммунал мюлк жаны бла комиссиясыны членлери Руслан Мазлоев бла Хасанби Машуков Урван районда кир-кипчикни айырыу бла кюрешген заводда болгъандыла, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Ёмюрлюк тизгинле кёп тилледе эшитилдиле

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жораланып биринчи номерли школ-интернатда «Мамырлыкъ, къууанч Сизге, саула» деген ат бла тюбешиу болгъанды. Анга школгъа жюрюп окъугъанладан сора да, дистанциялы халда билим алгъанла тири къатышхандыла. Кёбюсюнде юйде тургъан сабийлеге быллай тюрлю жыйылыула уллу къууанч болгъанын белгилерчады.

«Тау жырны эки къанаты»

Ма аллай ат бла Нальчикде Маданият фондда жаш жырчыланы республикалы конкурсу болгъанды. Аны КъМР-ни Жамауат палатасы, Тиширыуларыны союзу эмда Маданият фонд Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап къурагъандыла. Анга республиканы хазна къалмай битеу районларындан да жырчыла къатышхандыла.

Къазахстандан, Судандан да келгендиле алимле закийибизге баш урургъа

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде «Художественный опыт Къайсына Кулиева в сохранении российской культурной идентичности» деген ат бла Битеуроссей академиялы илму конференция кесини ишин бардыргъанды.

Баш финанс документни сюзюуге тийишли министерствола бла ведомствола да къошуллукъдула

КъМР-ни Парламентини къараууна «Къабарты-Малкъар Республиканы 2018 жылда эмда 2019-2020 жылланы план кезиуюнде бюджетини юсюнден» республикалы законну проекти берилгенди.

Тау элни айбатлыгъы, асыл адамлары оруслу жолоучуну жюрегине тюшгендиле

Белгили оруслу жолоучу Александр Соборнов 1898 жылда Санк-Петербургда чыкъгъан «Родина» журналны «Всемирный путешественник» деген къошагъында Малкъаргъа келгенини, мында кёрген затларыны юсюнден очерк басмалагъанды.

Сюйген мектеплерин таза жюрекден алгъышлагъандыла

Биринчи сентябрьде Ташлы-Таланы орта школуну 60-жыллыкъ юбилейи болгъанды. Бу кюнледе уа ол датаны къууанч халда белгилегендиле.     

Страницы

Подписка на RSS - Статьи