Статьи

Илмугъа, музыка искусствогъа бла окъутуугъа керти къуллукъ эте

Рахайланы Измайылны жашы Анатолий 
Искусстволаны Шимал Кавказ институтну ректору, профессор, искусствоведение илмуланы доктору, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, 
Ингуш эм Север Осетия-Алания республикаланы да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду. Быйыл 
ол туугъанлы  алтмыш беш жыл болады.

Жерлешлерини тишлерин ышартхан доктор

Бу жол къолума къалам алдыргъан элибиз Огъары Малкъарны больницасыны тишлеге бакъгъан кабинетинден къууанып чыкъгъан адамланы тилеклери  болгъанды.  Ала  – Гузеланы Фазика, Къайгъырмазланы Борис, Киштикланы Къанамат, Османланы Сакинат,  Мусукланы Аслан эм кёп башхаладыла.

Мектепни устазлары, окъуучулары бла да ёхтемленирча сылтауу барды

 Бу кюнледе Долинскде генерал-майор Зокаланы Валерийни атын жюрютген 8-чи номерли орта билим берген учреждение кесини 80-жыллыкъ юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди.

Жюреклеге тюшген, аманны-игини да сынатхан жылла

Огъары Малкъарда быйыл бек магъаналы, огъурлу иш болгъанды. Муртазланы Зухура «Прерванный полёт» деген китабын чыгъаргъанды. Зухура Абуллаевна къыркъ жыл тарыхдан  устаз  болуп ишлегенди, пенсиягъа жетмиш бир жылында кетгенди. Юйде тургъан эки жылында уа атасыны-анасыны, юйюрюню, элини-жерини юслеринден билген затларын  бирге жыйып, сюзюп, бу чыгъарманы жазгъанды.

«Саркъып баргъан» кюйюзле

Азербайджанлы художник Фаиг Ахмед  сейир усталыкъны айнытады: мурдоргъа тёрели азербайджан кюйюз бичиуню алып, жаш мекямланы, юйлени жасарча  сейир  кийизле согъады. Ол ариулукъгъа къарай, аланы къабыргъадан саркъып баргъан суратла сунаргъа боллукъса.

Элбрусчула майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Чечен Республикада  къутхарыучуланы «Кавказны кубогу»   битеуроссей  чемпионаты бошалгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан  Элбрусну   излеу-къутхарыу  къаууму къатышханды. 

КЪОНАКЪЛА

Мени Окъоу деп бир чегемли нёгерим барды. Аны къатыны Баблина Басхан ауузунданды. Ала, Нальчикни уллу орамында жангы фатар алып, ашап-жашап турадыла. Эркегырыу кеси да уллу къуллукъгъа кирип ишлейди.

Россейни Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа Казбек Коковха буюргъанды

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин ишчи тюбешиуню чегинде  Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа анга буюргъанын билдиргенди.

«Арабызны бузуп айырыргъа кюрешгенле бизни бютюн бирлешдиргендиле»

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи курсчула эм студент актив бла тёрели тюбешиуню чеклеринде Юрий Коков жаш тёлю бла диалог халда ушакълашханды.

Повестканы магъаналы сорууу - инсанланфы учуз эм качестволу жашау журтла бла жалчытыу

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республиканы къырал финансларын игилендириу жаны бла программа къабыл кёрюлгенди, Къабарты-Малкъарны бла Беларусь Республиканы правительстволарыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимни проектине къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи