Статьи

Культураны бла спортну андан ары айнытыуну, даражалы миллет проектге къатышыууну юсюнден сёлешиннгенди

Москвада РФ-ни Правительствосуну вице-премьери Ольга Голодецни бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

Республиканы къоркъуусузлугъун жалчытыугъа энчи эс бургъандыла

Нальчикде тюнене СКФО-да Къоркъуусузлукъну федерал служба органларыны таматаларыны советини жыйылыуу бардырылгъанды. Аны ишине Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышхандыла.

«Керчь, биз сени бла бирге бушуу этебиз!»

Орта кюн Нальчикде  Къабарты-Малкъар кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъ атлы майданда жюзле бла школчула эм студентле жыйылгъандыла, алайда митинг башланды. Жаш нальчикчиле, майданнга Ала  Керчьде болгъан бушуулу иш аланы бек жарсытханын, анда этилген чачдырыуда ёлгенлеге аланы жууукълары бла бирге ачыу этгенлерин билдирир ючюн келгендиле.

Бечелланы Илияс КъМР-ни Парламентинде Жамауат советни председателине айырылгъанды

КъМР-ни Парламентинде Жамауат советни  къуралыу жаны бла  биринчи жыйылыуу бардырылгъанды. Парламентни Председатели Татьяна Егорова  «Къабарты-Малкъар Республикада жамауат контрольну юсюнден» Законнга тийишлиликде КъМР-ни Парламенти  Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде  Жамауат советни юсюнден болумну къабыл кёргенин айтханды.

Жигит лётчикни юсюнден киногъа къарагъандыла, анга соруула да бергендиле

Россейни Жигити, Ил-76 самолётну командири Владимир Шарпатов кёп болмай КъМКъУ-ну студентлери бла тюбешгенди. Ол лётчик усталыкъны, Афганистанда жесирге тюшгенини, экипажыны жигитлигини юсюнден да кёп сейир хапар айтханды. Эсге сала айтсакъ, «Кандагар» деген фильм  аны юсюнденди.

«Журналистлени эркинликлерин кенгертиуге алланнган ишле бардырыллыкъдыла»

Бу кюнледе Сочиде къыралны журналистлерини тёрели «Битеу Россей»  атлы 22-чи фестивалы баргъанды. Ол Журналист союзуну 100-жыллыгъына аталгъанды. Бюгюннгю ишибизни бетин кёргюзтюр ючюн, ары Россейден минг бла жарым журналист жыйылгъанды. 

Билим бериу, илму, социал проектле жаны бла байламлыкъла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов  бла  вузну президенти  Барасби Карамурзов  Россейни бла Иберо-Америкалы университетлени ректорларыны Москваны къырал университетинде бардырылгъан ючюнчю форумларына къатышхандыла. Аны МГУ-ну ректору Виктор Садовничий бардыргъанды, деп билдиредиле КъМКъУ-ну пресс-службасындан.  

Агъачны, аны тийресинде жерлени да аяулу хайырланыу

Черек районну жер-жерли администрациясында «Черекское лесничество» къырал учрежденияны тийресинде жерлени хайырланыу эмда агъачланы тап халгъа келтириуню юсюнден кенгеш бардырылгъанды бу кюнледе.

Адамланы тынчлыкълары ючюн къайгъырыуда

Элбрус районда  машина жолланы саулай  узунлугъу 233 километрге жетеди. Муниципалитетни жол мюлк управлениясы жолланы  бла кёпюрлени тап халда сакълауну тийишли  мадарларын этеди. Мында жашагъанланы, туристлени да къоркъуусузлукълары бла байламлы  объектлени заманында  жангыртадыла эмда башха  жумушланы да тындырадыла.

«Спортну сайлагъан дайым да хорларгъа, чемпион болургъа итинирге тийишлиди»

Туменланы Альберт, сентябрьде Краснодарда АСВ 89 турнирде бразилиячы Сиро Родригес бла сермешип, кесини ауурлугъунда чемпионну бел бауун къытханды. Аны бла ушакъда ол тутушуугъа къалай хазырланнганыны, тюбешиуде неге бюсюремегенини, октагоннга къайсы спортчу бла чыгъаргъа сюйгенини эм кёп башха затланы юслеринден баргъанды сёз.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи