Статьи

Жигер уруннганлагъа - тийишли саугъала

КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюню аллында экономиканы, социальный сфераны айнытыуда, право низамны сакълауда жетишимле болдургъанланы бийик къырал саугъала бла белгилеу ариу тёреге айланнганды. Бу жол да Правительствону юйюнде Колонна залда бардырылгъан къууанчлы жыйылыуда 60-дан аслам адамны  сыйы чыгъарылгъанды.

Сакъланнган инфраструктура эм социал объектле ачылгъандыла

Биринчи категориялы магистраль 
Эрттенликде Калюжный эм Головко орамла бирге къошулгъан жерде адамла, техника  бютюнда кёп эдиле. Былайда, жангыртыу жумушладан сора, шёндюгю излемлеге келишген жол ачылгъанды. 

Право низамны жалчытыр ючюн битеу къолда болгъан мадарланы хайырланыргъа

Правительствону юйюнде КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны бирикген жыйылыулары болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А.Коков бардыргъанды.

Тюз конкуренция - алгъа барыуну ышаннгылы себеби

Къабарты-Малкъарда монополиялагъа къажау иш не халда болгъаныны, конкуренцияны кючлендирир ючюн  не мадар этилгенини юсюнден сёлешиннгенди тюнене республиканы Правительствосунда бардырылгъан кенгешде.

Бирлешиуню, айныуну, мамырлыкъны эмда шуёхлукъну жолу бла

Жыйырманчы ёмюрге бизни халкъларыбыз ахшы къууумла бла тюбегендиле, жангы жашау башларгъа таукелленип, миллет къыраллыкъны айнытыр умутда. 1917 жылны февралында болгъан ишле аланы ол муратлары толурларына ышаныулукъ бергендиле. Биринчи атламладан бири уа Шимал-Кавказ Республиканы къуралыуу болгъанды. Алай ол кёпге бармагъанды.

«Жамауат тарых тамырларына бла тёрели багъалылыкъларына ишексиз къайтырыкъды»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы  КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы адабият  кафедрасыны таматасы, филология илмуланы доктору Бауаланы Каллетни жашы Казимди.

Ёмюрню ишлерин кёзю бла кёргён эмда алагъа тири къатышхан

Миллетни тарыхы аны адамларыны энчи къадарларындан, этген ишлеринден, жигитликлеринден, къууанчларындан, жарсыуларындан къуралады. Хар бир тёлюню - кеси заманы, анга кёре жазыуу, жашау жолу. Бу уллу дунияда эки бирча адам жокъду. Ма аны ючюн сейирди бизни хар бирибиз да. 

«Сайлагъан усталыгъыма бир кере да сокъуранмагъанма»

Ахшыладан юлгю ала
Черкесланы Ахматны уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъны гитчелигинден окъуна билимге тартылгъаны кёзге туура эди. Къыйын жыллада, хар ким да сабийлерин школгъа тийишдирип да къоялмагъан кезиуде Жаннетни атасы аланы  жетисин да окъутургъа къолундан  келгенича кюрешгенди.

Журтун сюйгенле журтда къаладыла

Эсгертмеле - ала заманны шагъатларыдыла. Сёлешалсала, кёп таурух айтыр эдиле. Къалай-алай болса да, алагъа къарай, хапарлы болабыз.

Айтхылыкъ тренер

Россейни сыйлы тренери, Къабарты-Малкъарны физкультурасыны эм спортуну сыйлы ишчиси Маккаланы Махти гёжефлени хазырлап башлагъанлы 20 жыл болады. Ол Элбрус районну Жаш тёлюню ишлери, физкультура, спорт эм туризм комитетини сабий-жаш тёлю спорт школуна ауур атлетикадан тренер болуп келген эди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи