Статьи

Келгенлени жумушларын терк да, тынгылы да тындырадыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында, аны районлада бёлюмлерини таматалары да къатышып, кенгеш бардырылгъанды. Анда учрежденияны былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эм тамамланыллыкъ борчланы юсюнден да айтхандыла, деп билдиргендиле МФЦ –ны пресс-службасындан. 

Сёлешиу ачыкъ халда баргъанды

Тырныауузда  Жаш тёлю палатаны советини ючюнчю жыйылыууна жаш депутатла администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубийни чакъыргъандыла. Бу органны жангы къаууму къуралгъанлы алай кёп болмайды, былтыр ноябрьде башлагъанды ишин, алай къысха заманны ичинде талай магъаналы жумушну башламчысы болгъанды, иги кесегин да кеси бардыргъанды.

Ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъан игиликге келтирмез

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРС СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - токну урлаугъа къажау кюреш дайым бардырылгъанлай турады. Быйыл январьда да бу ишни эсеплери иги болгъандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Жашагъанына кёре - махтау, сый-намыс да

КъМР-ни сыйлы нартюх ёсдюрюучюге бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Черек районну Жемтала элинде жашагъан Тогъузаланы  Хусей кесини юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди. Ол тириди, керек болса, маллагъа да къарайды, юй мюлкге да кёз жетдиреди. 

Китап окъуучуланы санын кёбейте

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан. Ол вузну Инновацияла эмда технологияланы трансфери арасыны таматасы Анета Шибзухованы башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Жарты-къурту мадарла бла шахарда керекли хыйсаплагъа жетерге бек къыйынды

Нальчик шахар округну администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни  ЖКХ-сында болгъан кемчиликлени, аланы кетериу амалланы юсюнден сёлешиннгенди эмда талай башха жумушлагъа да къаралгъанды. Жыйылыугъа мэр Арсен Алакаев эмда администрацияны келечилери къатышхандыла.. 

Ачыкъланнган кемчиликлени кетерирге алланып

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Къайгъылары - абыннганланы юйлерине тюзетип къайтарыу

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясында былтыр тамамланнган   оператив эмда  мюлк-производство  ишни эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа  борчла белгиленнгендиле.

Ёмюрледе да унутулмазлыкъ жигитлик

Сталинград немисли-фашист аскерледен эркин этилгенли 75 жыл толгъанына аталып эмда Ленинградны азатлау сермешледе жоюлгъанланы хурметлерине тюнене Нальчикде солуу паркда «Ёмюрлюк от» мемориалны аллында митинг болгъанды.

Иш усталыкълагъа юйретиуде ал сатыргъа чыгъаргъа итине

Къабарты-Малкъар «Жаш профессионалла (Ворлдскиллс Россия)» регион чемпионатны бизни республикада экинчи кере бардырыргъа хазырланады. Аны бла байламлы бу кюнледе къурау комитетини жыйылыуу болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи