Статьи

Кёргенлери тамашагъа къалдыргъанды

Эл-Тюбюнде «Къайсыннга жюз атлам» мемориал  хунаны кёрюр ючюн, кёп жерледен адамла келедиле. Къабарты-Малкъардан да ары къауум-къауум болуп жолоучула терк-терк барадыла. Ма бу кюнледе да Нальчик шахарны тиширыуларыны  советини къаууму закий поэт туугъан жерлени жокълагъанды.

Юрий Коков халкъ поэтни эсгертмесине гюлле салгъанды

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан  къууанчлы ишле 1 ноябрьде эрттенликде  закийни атын жюрютген орамда аны эсгертмесине гюлле салыудан башланнгандыла.                    

Чыгъып сёлешгенлени хар бирини да айтханы кесича сейир, алай магъанасы уа бир - Къайсыннга сюймеклик

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Къайсынны журту тазалыкъгъа, ариулукъгъа, ачыкълыкъгъа итиндиреди

КъМР-ни халкъ поэти,  Ленинчи саугъаны, СССР-ни, Россей Федерацияны да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан тюбешиуле закийни туугъан журтунда Огъары Чегемде Эл-Тюбюнде да бардырылгъандыла. Ол кюн кюнчюк тийгенликге, тауладан ургъан салкъын аязчыгъ а сезиле эди.  Эллиле былайгъа танг эрттесинден окъуна кёп санда жыйылгъандыла.

Гитче эмда орта предпринимательствогъа жер-жерледе да дайым себеплик этип турургъа тийишлиди

Къабарты-Малкъарны муниципалитетлерини Советини ассоциациясыны (АСМО) бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде талай темала сюзюлгендиле. Аланы арасында гитче эмда орта предпринимательствогъа себеплик этиуге, бу жаны бла муниципалитетледе иш не халда болгъанына энчи магъана берилгенди.

«Къоркъуусуз республика» кесини хайырлылыгъын кёргюзтгенди

Кенгешге законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, жууаплы министерстволаны  бла ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Кязим хажини поэзия хазнасы таркъайырыкъ тюйюлдю

Нальчикде малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде жоюлгъанларыны мемориалында бу кюнледе «Мечиланы Кязимни окъуулары» деген кезиулю адабият конкурс баргъанды.  Школну окъуучуларыны «Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле остаёмся народом…» деген ат бла бардырылгъан эришиулерини юсю бла айырылгъан оргкомитетге, мемориалны ишчилеринден сора да, Нальчик шахарда Билим бериу департам

Жамауат къуллукъда, чыгъармачылыкъда, халкъын

Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Залийханланы Жанакъайытны, бир-бир жамауат къуллукъчуланыча,  ары алмай, душманнга къажау кюреш къураргъа деп, мында къойгъандыла. Ол партизан отрядны таматаларындан бири болгъанды, къырал къагъытланы, колхоз-совхоз ырысхыны Тау Артына ётдюрюуге уллу юлюш къошханды.

Кёплеге ышаннгылы билек болгъанды, ийнаныу бергенди

Узакъ 1950 жылда мени, сабийни, анам биргесине Фрунзеге (Бишкек) элтген эди. Ол  бек уллу къууанч эди. Шахарда бара тургъанлай, бизге бир тап, къууатлы адам тюбеди. Ол, анамы къаты къучакълап:
– Къалай тураса, эгечим? – деди да, мени да ийнакълады.

Ислам Россейни миллет сейирлерине бла къоркъуусузлугъуна къажау тюйюлдю, ол къыралыбызны байлыгъыды

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде «Исламны россейли къыраллыкъны кючлеуде жери эм магъанасы» деген темагъа Шимал Кавказны жаш муслийманларыны форумлары бардырылгъанды. Анга къоншу регионладан Муслийманланы дин управленияларыны келечилери,  жаш алимле, ислам вузланы устазлары  къатышхандыла.   Сириядан къонакъла келгенлери уа тюбешиуню бютюнда сейир этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи