Статьи

Кёрюмдюле аман тюйюлдюле, алай тынчайыргъа уа эрттеди

Бу кюнледе КъМР-ни Правительствосуну юйюнде премьер-министрни орунбасары Грант Мовсисянны башчылыгъында республикада ишсизлик не халда болгъаныны юсюнден кенгеш бардырылгъанды. Анда «Урунууну рыногунда халны игилендирир ючюн къошакъ мадарла этиуню юсюнден» программа къалай толтурулгъанына къаралгъанды. 

инвестиция проектлени юсюнден тынгылы сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кенгеши болгъанды.  Аны республиканы оноучусуну инвестициялы политика эм инновацияла жаны бла энчи келечиси Хачим Кармоков бардыргъанды.

Усталыгъына - кертичи, къолу - чемер, женгил, жюреги - халал

Къазийланы Фатимат, Холамханланы Хакимни къызы, Къашхатауну  район больницасыны сабий бёлюмюнде уруннганлы бу айда  къыркъ жыл болгъанды. Ол бийик категориялы медсестрады. Ишин тынгылы билген, анга кертичилей къалгъан адамды. «Жангыдан сайларгъа тюшсе эди, энтта да бу усталыкъны айырлыкъ эдим. Анча заманны ичинде не бек къыйналгъан кезиуюмде да сокъуранмагъанма.

Биринчи малкъар футбол команда

Бюгюнлюкде битеу дунияны эси Россейде футболдан чемпионатха бурулупду десек, ётюрюк болмаз. Анга керти окъуна абаданны, гитчени да сейири уллуду. Болсада спортну бу тюрлюсюн  не заманда да сюйгендиле. Алай болмаса, бизни таулу жашла сюргюнде бир элден башхасына барыргъа эркин  болмагъан къыйын жыллада команда къурай турмаз эдиле. 

Кёргенибиз бла эшитгенибиз къууандыргъанды эмда ёхтемлендиргенди

Къабарты-Малкъарны Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу школланы араларында  «Ана тилим – жаным, тиним!» деген эришиуню жыл сайын бардырады. Ол сыйлы сёзюбюзню сакъларгъа, аны айнытыргъа, сыйын кётюрюрге, халкъны адет-тёрелерин унутмазгъа, къолдан усталаны да ачыкъларгъа  болушур муратда къуралгъанды. 

Сатыучула жюн базарны шахарны иелигине къайтарырларын излейдиле

Геуюрге кюн таулу жюн базарда кезиулю жыйылыу болгъанды. Аны сылтауу - анда сатыу этгенле бу тийрени кесине алгъан Залим Ажиев кюз артында болгъан къаугъаны кезиуюнде  берген сёзюне ие бола билмегениди.

«Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» къырал программасын толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Ессентукда Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко кенгеш бардыргъанды. Анда «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» 2025 жылгъа дери жарашдырылгъан къырал программасын толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

Мектепни къурулушуну бошалыуу сабийлеге бир смена бла окъургъа онгла ачарыкъды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нарткъалада 825 окъуучугъа ишлене тургъан  школну къурулушу не халда болгъанына къарагъанды, Правительствону, Урван районну эмда подряд организацияланы оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды.

Туризм-рекреация, аграр бёлюмде, промышленность эмда товарла жюрютюу жаны бла бирге урунургъа келишгендиле

23 июньда Юрий Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Армения Республиканы Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли келечиси Вардан Тоганян бла тюбешгенди.

Таулу симфония Минги тауну тийресинде согъуллукъду

Саратовдагъы Леонид Собинов атлы къырал консерваторияны оркестри июльда «Минги тау» деген къарачай-малкъар симфонияны Европаны эм бийик таууну 3847 метр бийиклигинде согъарыкъды. Чыгъарманы автору нальчикчи Малкъондуланы Ахматды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи