08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
10.04.2019 - 09:25 | 👁 15

Подробности...

Мектепни тёгерегин тазалагъандыла, айбатландыргъандыла

Озгъан шабат кюн Хасанияны школчулары устазлары бла бирге   битеуроссей субботникге чыкъгъандыла. Ала, къолларына  сибиртгиле, кюрекле, челекле да алып,  мектеплерини арбазын сыйпагъандыла,...

Спорт
10.04.2019 - 09:20 | 👁 26

Подробности...

Майдаллары, халкъыны ыразылыгъы – усталыгъыны, къарыууну да шагъатлыкълары

Жаш спортчубуз Мусукаланы Исмайылны жетишимлерини юслеринден биз дайым да эшите турабыз. Ол эркин тутушуудан кёп даражалы россейли, халкъла аралы эришиуледе да ахшы кёрюмдюле болдура...

Спорт
10.04.2019 - 09:15 | 👁 6

Подробности...

Битеуроссей эришиуде – ючюнчю

Россейни сыйлы тренери Казбек Дедегкаевни хурметине аталып, Владикавказда эркин тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Спорт
10.04.2019 - 09:10 | 👁 5

Подробности...

Спортчулада, аланы тренерлеринде да – алтын майдалла

Москвада «Братеево» физкультура-саулукъ кючлеу комплексде «Щитовну кубогу» деген ат бла каратени кёкусинкай тюрлюсюнден битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол даражасы бла Россейни чемпионатына...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде

Къабарты-Малкъар къырал университетни  Х.С.Темирканов атлы маданият арасында  «Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде» деген миллетле аралы  проектни  презентациясы...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:17 | 👁 8

Подробности...

Борчлары - болушлукъ излеген адамлагъа деп жарашдырылгъан миллет проектлени къураугъа себеплик этиу

Россейни Пенсия фондунда Жамауат советни жыйылыуунда Социальный жалчытыуну бирикдирилген къырал информация системасын (ЕГИССО) айнытыуну амаллары сюзюлгендиле. 
 

Спорт
05.04.2019 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Буз къаяланы арсланы

Белгили альпинист Михаил Хергиани туугъанлы быйыл 84 жыл болгъанды

Ол Сванетияда туугъанды. Жашчыкъгъа...

Маданият
05.04.2019 - 08:15 | 👁 21

Подробности...

Маданиятны жамауатха жаяргъа базыннганла кеслери да бийик культуралы болургъа борчлудула

Сахна культура деген ангылам бусагъатда унутулуп къалгъанчады.  Нек дегенде аны  баш тапкасында орунну искусствону хайыры бла ахча ишлерге сюйгенле бийлегендиле.  Ол, былай алып къарагъанда, ...

Маданият
05.04.2019 - 08:14 | 👁 17

Подробности...

Шуёхлукъну, чомартлыкъны, насыпны да байрамы

Бу кюнледе «Ариулукъ эм чомартлыкъ дунияны палахдан къутхарырла» деген проектге кёре «Нальчик - насыпны  налы»  деген 6-чы  халкъла аралы артий конкурс бардырылгъанды. Аны Дуния артий комитетни...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:13 | 👁 16

Подробности...

Нальчикден тюзюнлей Стамбулгъа

Тюркню  Onur air  авиакомпаниясы  Нальчикден тюзюнлей Стамбулгъа рейс ачханды. Биринчи самолёт 21 апрельде Стамбулдан бери учарыкъды, ызына уа 22 апрельде къайтырыкъды. 180 адам сыйыннган  Airbus...

Тарых
05.04.2019 - 08:13 | 👁 44

Подробности...

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Уллу Хорламны - 74-жыллыгъына

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:12 | 👁 32

Подробности...

Губула тирилген кезиу башланады

Быйыл мартны  ал кюнлеринден башлап  губула къабып  республиканы медицина учрежденияларына 21 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюнден.
Бизни республика кърым...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Электрон кабинетни хайырланнганланы саны 11 миллиондан атлагъанды

Россейни Пенсия фондунда электрон кабинет ишлеп башлагъанлы ауукъ заман ётгенди. Адамлагъа таплыкъгъа ол дайым жангыртылгъанлай турады. Жангыз да былтыр анда 13 жангы сервис ачылгъанды, аланы...

Маданият
05.04.2019 - 08:09 | 👁 23

Подробности...

Жютю чамны, масхараны, кюлкюню да байрамы

РФ-ни халкъ артистлери Али Тухужевни эмда Куна Дышекованы атлары бла жыл сайын бардырылгъан комедия жанрны артистлерини Шимал Кавказ фестивальлары бу жол да, тёреде болуучусуча, апрельни ал...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:09 | 👁 20

Подробности...

Борчлары болгъанланы мюлклерине арест салгъандыла

Кёп болмай налогла службаны келечилери бла бирге  сюд приставла кёп заманны ичинде   налогларын   тёлемей    тургъанланы  арасында рейд бардыргъандыла.   

Страницы