Къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

 Каспийскде грек-рим тутушуудан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 130-гъа жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Эсеплеге кёре, республикабызны спортчулары тёрт майдал къытхандыла. Кесини ауурлугъунда эм кючлю Амир Кипов (87 кг.) болгъанды. Кюмюш майдалланы Казбек Килов (82 кг.) бла Темирчиланы Тамерлан (63 кг.) алгъандыла, Астемир Хупов (60 кг.) ючюнчю жерге чыкъгъанды. Финалистле энди Россейни чемпионатында тутушурукъдула.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: