Магъаналы сермешле бюгюн ётерикдиле

Орта кюн Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде къатыш единоборстволадан СССР-ни боксдан спорт устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланып бардырылгъан II Битеуроссей турнир башланнганды. Анга 12-15-жыллыкъ жаш спортчула къатышадыла. Жыл санларына кёре  ала эки къауумда  кючлерин кёргюзтедиле. Эришиулени баш судьясы  Россейни судьяларыны коллегиясыны таматасыны орунбасары Николай Шариповду.

Тюнене спортчуланы араларында эришиуле ётгендиле. Алада кючлюрек болгъанла финал сермешлеге чыкъгъандыла. Майдалла, кубокла эм сыйлы саугъала къоллу боллукъланы тюйюшлери уа бюгюн 18 сагъатда башланырыкъдыла.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: