Гюлюйланы Тамерлан – къыралны биринчилигини чемпиону

Майкопда он кюнню ичинде ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 56 субъектинден бла Беларусьдан 550-ден аслам гёжеф къатышхандыла, ала  эки жыл санда сынашхандыла: 18 жылгъа дери эм 19-20 жыл. Эришгенлени араларында Элбрус районну Олимпиада резервли спорт школундан Гюлюйланы Тамерлан да болгъанды.

Тамерлан Россейни спортуну устасыды, биринчиликде абадан жыл сан къауумда 73 килограммгъа дери ауурлукъда эришгенди. Штанганы тартып кётюрюуде, бир халат да жибермегенлей, бир бири ызындан 125, 129 эм 132 килограммны кётюргенди. Тюртюп алыуну уа 151 килограммдан башлагъанды, алай ауурлукъну 157 килограммгъа жетдиргенде, биринчи кереси жетишимли болмагъанды. Алай эсе да, артда аны да кётюргенди. Эки упражненияда бирге 289 килограммны алып, Тамерлан биринчиликде кесини къауумунда эм кючлю болгъанды. Экинчи жерни алгъан – Татарстандан гёжеф андан 15 килограммгъа азны кётюргенди. 

Тамерлан эришиуден юч майдал бла къайтханды: битеулю эсеби ючюн уллу алтын майдал эм эки гитче «алтын», аны тренер Муаед Шаов юйретедиэ.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: