Эки спортчубуз да – алчы жерледе

Аскер искусстволаны Москвада арасында Совет Союзну Жигити генерал-майор Г.Н. Зайцевни аты бла каратени бир тюрлюсюнден «Хорларгъа эм къайтыргъа» деген чакъырыу бла эришиу къуралгъанды. Анга къыралны регионларындан, ол санда Донбассдан бла Къырамдан эм Узбекистандан 500-ден аслам адам къатышхандыла. Аланы араларында аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери Этезланы Владимир бла Ангелина Лазаренко да болгъандыла.

Владимир ветеранланы араларында сермешгенди. Финалда ол Дзержинскден сынамлы каратечи Андрей Пеннер бла тюбешгенди эм андан бир баллгъа кёп алып хорлагъанды. Ангелина уа «тамишевари» бёлюмде (къаты уруу) «кюмюшню» къытханды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: