Симферопольдан – майдалла бла

Симферопольда каратеден «Кубок ТЭС» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга 11 къыралдан спортчула къатышхандыла.

Элбрус районну олимпиада резервли спорт школуну каратечилери андан жетишимли болуп къайтхандыла – Исмаил Юнусов, Къурманланы Коншау-Бий бла Керим Алихаджиев битеу сермешлерин хорламла бла бошагъандыла, Керимге уа, турнирни эсеплерине кёре, Россейни спортуну устасы деген ат да берилгенди. Бюгюнлюкде ала барысы да Къырымда окъуйдула, жарау этедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: