Локияланы Жамболатда – «алтын»

Сергей Миронович Кировну хурметине аталып Киров шахарда грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни 18 регионундан, Беларусьдан, Къазахстандан бла Узбекистандан 2 жюзге жууукъ адам къатышхандыла.

Анда Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школундан Локияланы Жамболат атын айтдыргъанды – тёрт тюбешиуюнден биринде да къаршчы спортчулагъа ол бир баллны да ычхындырмагъанды. Финалгъа чыгъар ючюн, сермешинде Кировдан гёжефни – 4:0, ахырында уа Ульяновскну келечисин 8:0 эсепле бла хорлагъанды. Аны Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий хазырлагъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: