Жангылыкъла

Бизде чыгъарылгъан аш-азыкъгъа Тюркде да бийик багъа бергендиле

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйретир умутда

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

Кавказны къыйматлары бла шагъырейлендириу

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы  «Болгарияда Шимал Кавказны ыйыгъы»деген фестивальгъа къатышады.  Анда СКФО-ну маданият эм турист онгларыны  юслеринден презентацияла боллукъдула, бизнес  бла байламлы келишимле да этилликдиле.

Энтта да огъурлу сёз нёгеригизлей къалсын

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

Жангы садикде - 140 гитчеге жер

Экинчи Чегемде  «Демография» миллет проектни чеклеринде 1-чи номерли мектепни арбазында 140 жери боллукъ  садикни къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлыды, бар мардалагъа эм излемлеге келишген, уллулугъу 2 минг квадрат метрден атлагъан  объектди.

Сиз а билемисиз?

                                                            Россейни арасы… Красноярск крайда
Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды. 

Биринчи сынау - жетишимли болгъанды

Минги тауну тийресинде "Герой"  сабий лагерьде Россейни тюрлю-тюрлю  регионларындан  жашчыкъла бла къызчыкъла  солугъан да этип, саулукъларын да кючлендирип, кёп затха да юйренип, юйлерине сау-саламат  кетгендиле.  
Лагерьни программасы  сейирлик эди. Аны психологладан, устазладан эмда  спецназны  ветеранларындан  къуралгъан команда хазырлагъанды. Ары дери уа ала  шёндюгю школчуланы сейирлерин тынгылы тинтгендиле эмда билгендиле, эмда къарыу, акъыл жаны бла да хунерликлерин  ачыкълаялырча амалланы айыргъандыла.

Огъары жанны – узунурагъы, пальтону уа - кенгиреги

Жылы жаз кюнлени кюз арты алышыргъа алай кёп къалмагъанды. Ол себепден тиширыуланы, сабийлерин школгъа хазырлагъандан сора, кеслерине эс бёлюр заманлары жете келеди.  Ётюрюкден не асыу, хар бирибиз да жангы зат сатып алып, кесибизни къууандырыргъа бек сюебиз. Келигиз, быйыл къаллай къумачладан тигилген огъары жанлагъа сурам уллу боллугъуна къарайыкъ. Бютюнда таулу тиширыуланы кюбюрлеринде къумачла табыллыкъларына  мен аз да ишекли тюйюлме.

Шартла тюз да, толу да болур ючюн алгъындан окъуна къайгъырыргъа

Келир жыл октябрьде Россей Федерацияны битеу жеринде да халкъны санын жазыу бардырыллыкъды. Бу иш тийишли федерал законнга кёре тамамланады. Кеси да Россейни тарыхында онекинчисиди. Аны эсеплери уа   битеу дунияда жашагъан халкъны жазыуну тарихлерине къошуллукъдула. Аны 2020 жылда  бардырыргъа уа битеу къыралланы башчыларын  ООН-ну Генеральный секретары чакъыргъанды.

Келир жылгъа – миллиондан артыкъ терек

«Единая Россия» битеуроссей политика партияны къырылгъан агъачланы орунларына жангыларын къурау жаны бла акциясына кёре 2020 жылны жайына миллиондан артыкъ терек орнатыллыкъды. Ол иш жылыракъ регионлада быйылны  сентябрь-октябрь айларында окъуна  башланырыкъды. Биринчи болуп акциягъа Сибирьни, Узакъ Кюнчыгъышны эмда Север-Запад федерал округну регионлары, ол санда Хабаровск, Забайкальск, Приморск, Красноярск эмда Алтай крайла, Алтай, Бурятия эмда Карелия республикала, Амур, Иркутск, Омск, Томск, Новосибирск, Архангельск эмда Новгород областьла къошуллукъдула.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла