Новости

Жигерликлери ючюн - майдалла, дипломла, жырла, тепсеуле

Дуния Артий комитетни  Къабарты-Малкъарда  представительствосу ишлеринде жетишимле болдургъан,  бет жарыкълы  уруннган адамлагъа   жоралап, кезиулю байрам  къурагъанды.   Къырал концерт залда  «Россейге  хайыргъа» деген къууанчлы ингирге    медицинада, билим бериуде, сатыу-алыуда, культурада, искусствода, жандауурлукъ  этиуде,  дагъыда кёп башха  жумушлада жигерликлери, профе

Жамауат бла ачыкъ эмда магъаналы ушакъ

Тюзюнлей эфирде соруула берирге, проблемаланы ачыкъларгъа онг болгъанды. КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюзюнлей эфирде республиканы жамауатын жарсытхан соруулагъа жууапла бергени, жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъаны тёреге айланнганды. Бу жол ол жамауат бла искусствону колледжинден ушакъ бардыргъанды.

Бюгюн экологиягъа сансыз къарасакъ, тамбла сокъуранырбыз

КъМР-ни Жамауат палатасыны кезиулю пленар жыйылыуунда республикада экология болумну, проблемаланы, аладан къутулууну юсюнден сёлешиннгенди.

Энергияны аяргъа хар кимни да къолундан келликди

Россейни Энергетика министерствосу КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини специалистлерини энергияны аяу жаны бла  #Вместеярче деген битеуроссей фестивальны къураугъа эм бардырыугъа уллу къыйын салгъанларын белгилегенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Культураны, билим бериуню арасына айланырча битеу мадарла этилгендиле

Тюнене Май районну Колдрасинский элинде Культура мекям ачылгъанды. Къууанчлы жумушлагъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды. Бу объект «Единая Россия» политика партияны «Жер-жерли маданият юй» деген проектини чеклеринде ишленнгенди.

«Кёбюсюнде бизни жашла Миллет гвардиягъа аскер-хауа кючлеге, хауа десантха чакъырылгъандыла»

РФ-ни Къоруулау министерствосуну ишчи къауумуну быйыл октябрьде бардырылгъан жыйылыуунда къабыл кёрюлген протокол буйрукъланы толтурууну чеклеринде аскерде контракт бла къуллукъ этгенлени санын кёбейтирге оноу чыгъарылгъанды. Бу иш Къабарты-Малкъарда къалай баргъанын билир мурат бла республиканы аскер комиссары Мухамед Лихов бла ушакъ этгенбиз.

«Эм магъаналы борч - гитче эмда орта бизнесни жашырын экономикадан чыгъарыу»

Озгъан айда Краснодарда Россей Федерацияда предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйлени 10-чу Битеуроссей конференциялары болгъанды. Анга Къабарты-Малкъарда аллай институтну башчысы Юрий Афасижев да къатышхан эди.

Саусузланы халларын женгиллетирик, алагъа ышаныу берлик ара

Шабат кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Бахсан шахарда диализ араны къууанчлы ачылыууна къатышханды. Бу саулукъ сакълау учрежденияда 20 адамгъа жер барды, анда Бахсан, Чегем, Элбрус, Зольск районлада бюйреклери ауругъанла кеслерине багъаргъа онг  табарыкъдыла.

Жууапха тартыу къатылана баргъаны къадар, бузукълукъла да азая башладыла

КъМР-ни Правительствосунда право бузукълукъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда акциз эм спиртден этилген затланы законлагъа бузукълукъ этип сатыугъа къажау мадарланы эсеплери сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министрни орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бардыргъанды.

Налогланы тюз жыйыу - экономиканы айнытыуну тутхучлу жолу

Быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарны налог органлары онбир миллиарддан артыкъ сом жыйгъандыла. Аны бла бу борч 112,6 процентге толтурулгъанды. Бу ахчадан эки миллиарды федеральный бюджетге жиберилгенди, къалгъан 9,1 миллиард сом а республиканы бюджетине.

Страницы

Подписка на RSS - Новости