Жангылыкъла

Пенсия алыр заманына дери ауушханны жууукъларына – ахча тёлеуле

Былтыр Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю ёлген пенсиячыланы жууукъларына 9 миллион 150 минг 093 сом тёлегенди. Бу ахча адамны ахлуларына, ол пенсия алыр заманына дери жашамай ауушхан эсе, пенсиясыны фондда жыйылгъан накопительный кесегинден бериледи.

Сиз а билемисиз?

Жюз  жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Энергетикле суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда  суула кётюрюлген кезиуледе хайырланыучуланы ток бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде энчи магъана бериледи.

Жангы автовокзалла ток сетьлеге къошулгъандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, Нальчикге кирген жерде ишленнген жангы «Северный» автовокзал кёп болмай ток сетьлеге къошулгъанды.

Элбрусда кёпюрлени жангыртадыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича,  быйылны ахырына   Элбрусда энтта да эки кёпюр жангыртыллыкъды.

Тийишли документсиз сатыу этгенлеге тазир салынады

Ветеринар эмда фитосанитар надзорлукъ этиу жаны бла федерал службаны Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Алания Республикада Управлениясыны  инспекторлары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге алгъаракълада Нальчикде Абхазия майданда ярмаркада рейд бардыргъандыла.

Аскер–патриот жырла айтып эришгендиле

Кёп болмай Чегем шахарда «Жырлайыкъ, шуёхла» деген аты  бла аскер-патриот жыр айтыудан район аралы конкурс болгъанды. 

LTE связь тири айный барады

Бизни къыралда сотовый связь былтыр да бек тири айныгъанды. Роскомнадзорну КъМР-де Управлениясында айтханларына кёре, радиочастотный службаны специалистлери ол кезиуде РФ-де сотовый операторлада иеликде быллай связь бла жалчытхан оборудованиядан кёп къалмай 800 минги болгъанын тохташдыргъандыла.

Шахарла бла элле айбатланырча

КъМР-ни  Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну  жашау журтла жаны бла бёлюмюню таматасы    Астемир Аксоров айтханнга кёре, «Шахарлада 2020 жылда болумну игилендириу» деген республикалы проектни   чеклеринде  39 элде жамауат аслам хайырланнган  33  объектге эм 124 арбазгъа тынгылы ремонт этилликди.

Арбазланы тапландырыугъа аслам эс

Элбрус  районда «Шёндюгю шахар тийрелени къурауну» программасы тири бардырылады, деп билдриледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. Былтыр анга Тырныаууз шахар, Кёнделен, Быллым эм  Элбрус элле   къатышхандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла