Жангылыкъла

Абаданла, гитчеле да жырлагъандыла, тепсегендиле

Нальчикде Маданият фондда Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Байрамны тиширыуланы Нальчик шахар совети Лидия Дигешеваны башчылыгъында къурагъанды. Анга  кёп сабийли анала, кёп жылланы бирге жашап келген юйюрле чакъырылгъандыла. 

Сабий садиклени санына къошулады

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады.

Жолланы эмда арбазланы жангыртыу къыстау барады

Жай жылыулада кёп жерледе жоллагъа, арбазлагъа ремонт этиледи. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бу кюнледе Тырныаууз, Прохладный эмда Майский шахарлада тийишли ишле къыстау барадыла.

«Кавказ» трассада кёпюрге тынгылы ремонт этилликди

КъМР-де «Кавказ» къырал жолну Малка элни къатында кёпюрлеринден биринде жангыртыу ишле башланнгандыла алгъаракълада.

Ветеранлагъа сезимли болушлукъ

Россейни регионларындан Уллу Ата журт урушну ветеранларыны «Къызыл къарампил» деген акцияны хайырындан бийик технологиялы медицина болушлукъ алыргъа онглары барды. Битеу къыралда  бу патриотлукъ акция ахырына жете келеди.

Наркотиклеге къажау болгъанларын билдиргендиле

КъМР-ни наркополициячылары Спорт министерство бла бирге акъылбалыкъ болмагъанлагъа эришиуле къурагъандыла.

Къыралны бай эм къолайсыз регионларыны тизмеси жарашдырылгъанды

«РИА Новости» къыралда адамла къайда эм бай, къайда уа эм жарлы жашагъан регионланы тизмелерин жарашдырырча, тинтиуле бардыргъанды.

Сюймекликни бла кертичиликни кюнюню байрамы

Элбрус райондан жыйырма беш жылны келишиулюкде бла сюймекликде жашагъан  юч сыйлы юйюрге жамауат  саугъа – «Сюймеклик эмда кертичилик ючюн» майдалла берилгендиле. Байрам  Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде  бардырылгъанды.

Элбрус районну башчысы Залийханланы Къаншаубий, къонакъланы байрам бла алгъышлап, жаш тёлю тамата тёлюден кёргенин  этгенин, тин къыйматланы, маданият тёрелени багъаларгъа гитчеле абаданладан юйреннгенлерин белгилегенди. Ол кёп сабийли юйюрлеге, сабийле алып ёсдюргенлеге жюрек халаллыкълары, тёзюмлюлюклери ючюн энчи ыразылыгъын билдиргенди.

Кёнделенде жоллагъа ремонт этип башлагъандыла

Тынгылы жангыртыу ишле Байзулла улуну атын жюрютген эмда Мельничная орамлада бардырыладыла, деп билдиргендиле Элбрус районну администрациясыны пресс-службасындан.

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле. Ведомствода айтханларына кёре, бу иш заранлы къурт-къумурсхаланы тюрлюлерин тохташдырыр, ала битимлеге бла битимчилик продукциягъа не хата салыргъа боллукъларын эмда карантин кийирилирге кереклисин билир умут бла бардырылады.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла