Новости

РФ-ни Президентини Федерал Жыйылыугъа Посланиясында салыннган борчланы толтурууну мадарлары сюзюлгендиле

Санкт-Петербургда, 1906 жылда 27 апрельде Къырал Думаны биринчи жыйылыуу болгъан Таврический дворецде, Россей Федерацияны Федерал Жыйылыуунда РФ-ни Законла чыгъарыучуларыны совети бла аны Президиуму кенгеш бардыргъанды.

Камила бла Саида - жангы фильмде

Озгъан ыйыкъда Москвада кезиулю Халкъла аралы кинофестиваль режиссёр Сарик Андреасянны «Непрощённый» деген суратлау фильмини премьерасы бла ачылгъанды. Анда белгили россейли актёрла бла бирге таулу къызчыкъла Отарланы Камила бла Саида да ойнайдыла. 

Сыйлы байрамыбызны программасы байды, кенгди

Элбрусда  аллыбыздагъы уллу байрамгъа аталгъан ишле башланнгандыла. 16 апрельде атланнган «Хорламны Байрагъыны къатында сыйлы къалауур» деген акция 8 майгъа дери барлыкъды. Ол кезиуде сыйлы къумач кесекни копиясы районну битеу школларында боллукъду. Анда уа окъуучула  анга къууанчлы тюбеп, «Эсгериуню вахтасында» сюелликдиле.

Мурдар терслигине женгдиргенди

 Быйыл 6 апрельде Россей Федерацияны Следствие комитетини 316-чы аскер следствие бёлюмю Элбрус районну Элбрус элинде жашагъан 27-жыллыкъ Макытланы Хусейни  бичакъ бла уруп жаралы этгенлери эмда ол андан ёлгени бла байламлы  РФ-ни УК-сыны 111-чи статьясыны 4-чю кесегине кёре уголовный иш ачханды (башханы саулугъуна билип хата салып, андан  ёлюрча этиу).

тамбукан кёлню жаны бла ётерча

Къабарты-Малкъарны бла Ставрополь крайны чегинде «Кавказ» Р-217 къырал трассаны жангы участогунда къурулуш ишле къыстау барадыла.  Росавтодорну  автомашина жоллагъа  къарагъан «Кавказ» управлениясы бу кюнледе Зелёный элни къатында  Этока  сууда кёпюрню къурулушу бла кюрешеди.  Бусагъатда специалистле алайда   жерни хазырлап,  чыпынла сюеп,  черекни жагъаларын да бетон бла бегитедиле.

Оноу Къабарты-Малкъаргъа магъаналы проектни толтурургъа – 21 миллион сом

Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни буйругъу бла Къабарты-Малкъаргъа «Электрон саулукъ сакълау» деген магъаналы проектни жашауда бардырыугъа бюджетле аралы трансфер халда 21 миллион сом бериледи. Ол ахча РФ-ни Правительствосуну резерв фондундан бёлюнеди.

Тырныауузда тау-байыкъландырыучу комбинатны аякъландырыуну ал атламы

Юрий Коков Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазып башлаугъа лицензия алыуну тау-байыкъландырыучу комбинатны аякъландырыуну биринчи атламына санагъанды.

Абаданла бла гитчелени араларын жууукълашдыра

Черек районну Къашхатау элини Маданият юйюндеги  спорт залда  «Атам, анам, мен - спорт юйюрбюз!» деген ат бла  уллу  байрам къуралгъан эди. Эришиуле  «Нюр» сабий садны  кубогу ючюн  бардырылгъандыла. Алагъа  Биттирланы, Агаланы, Гажонланы, Заммаланы эм Фрийланы  юйюрлери къатышхандыла. Ала бир бирлерин къалай ангылагъанларын, къарыуларын, кючлерин да сынагъандыла. 

Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 

Ара шахардан улоу ауурлукъ кетерилликди

КъМР-ни Башчысы  республиканы ара шахарыны баш магъаналы жолларында тапландырыу эмда жангыртыу жумушла  къалай тамамлана тургъанларына къарагъанды. Аладан бири - Калюжный орамды. Анда ремонт ишле 2017  жылда башланнган эдиле. Андан бери  жолну баш къатысы, коммунал инфраструктураны тозурагъан ызлары, жан-жанларындагъы ташла, чыракъ чыпынла да алышындырылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости