Жангылыкъла

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къаралгъанды эмда ол ишни игилендириу жаны бла мадарла сюзюлгендиле

Пятигорск шахарда Юрий Чайканы башчылыгъы бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде советни кезиулю жыйылыуу ётгенди. 

Быйыл эллиден аслам буруннгу оба табылгъанды

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан - кёрмюч

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Къырал Думаны депутаты Виктория Родина бла бирге, Прохладна районда Приближная станицада орналгъан экинчи номерли школ-интернатха баргъандыла. 

Миллет маданиятха тартылырча, ана тилни сюерча

Кёп болмай Пятигорскну къырал университетинде орус эм ана тилни  «Ана тил! Сен къалай ариуса!»  деген фестивали болгъанды.

Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Эски юйледен жангы фатарлагъа

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Бу юйлени къурулушу «Жашау этерге жарамагъан юйлени санын азайтыу» деген федерал программаны чеклеринде бардырылады. Ол кеси да «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проектге киреди.

Социал магъаналы объектле не халдадыла

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Къулбайланы Алан элледе  социал магъаналы объектлени   болумлары бла шагъырейленнгенди.

Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле.

Тилеклеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан анга жарсыулары бла келген эллиле бла тюбешгенди, алагъа тынгылап, тийишли буйрукъла бергенди.

«Нюр» жангыртылады, айбатланады

Къулбайланы Алан Къашхатауда  «Нюр» сабий садда ремонт ишле къалай бардырылгъанын тинтгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла