Жангылыкъла

Электрокюч комплекс сылтаусуз ишлерча

 Белгилисича, бюгюнлюкде коронавирус жукъгъан ауруу бла байламлы къыралда энчи болум сакъланады. Ол себепден  энергетикле да эпидемия къоркъуусузлукъгъа аслам эс бурадыла.  Аны бла бирге  электрокюч  комплексни  кюз эм кыш кезиуге хазырлау  къыстау барады. Ол санда  подстанциялагъа, ток ызлагъа эм башха объектлеге   ремонт этиледи.

ГЭС-леде - кезиулю тапландырыу ишле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери Аушигерде бла Басхан шахарда ГЭС-леде биришер гидроагрегатха тынгылы ремонт этип, ызы бла аланы хайырланыргъа бергендиле.

Сакъатлагъа къайгъырыу бла

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмю сакъат адамла, фондха келип, жумушларын тамамлаялырча онгла къураугъа энчи магъана береди.

Бызынгыгъа баргъан жолну жангыртыу тохтаусуз барады

Бабугентден Бызынгы таба баргъан жолда жангыртыу ишле андан ары барадыла. Къабарты-Малкъарны жол мюлк Управлениясындан билдиргенлерине кёре, бу кюнледе подряд организацияны келечилери аны 4-12 километрлик кесегинде эски бурууланы кетериу бла кюрешедиле.

Тыш къыралладан адамланы ишге ала эсегиз

Тыш къыралладан келгенлени эм гражданстволары болмагъан адамланы иш бла жалчытхан организацияла аланы кеслерине урунургъа алгъанда, борчлу халда страхование этиу системада эсепге тюшюрюрге керекдиле.

Урлукъну игилендириу эмда чыгъарыу жаны бла ара

Кёп болмай Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, «КъМР-ни айнытыу корпорация» акционер обществону башчысыны къуллугъун толтургъан Чочайланы Ахмат  бла  Прохладна районда  «Отбор»  агрофирмада  болгъандыла. Ала  «СКФО-ну 2025 жылгъа дери айнытыу» къырал  программаны  чеклеринде бардырылгъан   урлукъну игилендириу   араны  иши бла    шагъырейленнгендиле.

Жолчула къыстау къармашадыла

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары   Муаед Кунижев бла Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов  «Къоркъуусуз эмда тынгылы  автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  Киров орамда   ремонт ишле  къалай баргъанлары бла шагъырейленнгендиле, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.  

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Губула тирилген кезиу башланады, сакъ болугъуз

Быйыл мартны ал кюнлеринден башлап, губула къабып, республиканы медицина учрежденияларына 15 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны бёлюмюнден.

Почта бла хайырланнганла кёбейгендиле

Къабарты-Малкъарны почта бёлюмлери 2019 жылда 345 минг келген посылканы эмда 35 минг EMS-ни алыучулагъа жетдиргендиле. Аны аллындагъы жыл бла тенглешдиргенде, бу кёрюмдю иги да бийикди, аны бла бирге  ашырылгъан посылкаланы ёлчеми да ёсгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла