Новости

Кёп фатарлы юйлени жангыртадыла, лифтлени алышындырадыла

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Владимир Якушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда регионлада кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла болум сюзюлгенди.

Волонтёрла Минги тауну кир-кипчикден тазалагъандыла

Бу кюнледе Минги тауда «Таза Элбрус» деген чакъырыу бла субботник бардырылгъанды. «Анга Къабарты-Малкъарны "Жууукъдагъынга болуш" деген сабий-жаш тёлю волонтёрланы жамауат биригиуню эмда талай башха организацияланы 150 чакълы келечилери къатышхандыла», - деп билдиргенди аны башчысы Алим Сижажев.

Азияны кубогундан – майдалла бла

Къыргъызстанны Чолпон-Ата шахарында дзюдодан Азияны кубогу бардырылгъанды. Анга ол континентни бла Африканы 12 къыралындан 200-ден аслам спортчу къатышханды. 

«Эм къыйматлы къайгъырыуубуз–инсанларыбызны конституция эркинликлерин къоруулау, жамауатны жашау къолайлыгъын кётюрюу»

Пятигорскда Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда жангы полпреди бла шагъырейлениу болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа Россейни Жигити, ол къуллукъда эки жылны ишлеген Олег Белавенцев, СКФО-ну субъектлерини башчылары, дин биригиулени, право низамны сакълаучу структураланы келечилери да къатышхандыла.

Артур Балкизов Бахсан муниципал районну жер-жерли башчысыны борчун толтурлукъду

Тюнене Бахсан муниципал районну жер-жерли  самоуправление Советини кезиуюнден алгъа бардырылгъан сессиясында   жер-жерли администрацияны башчысыны къуллугъун толтурууну борчу Балкизов Артур Хачимовични боюнуна салыннганды. Ары дери ол Федерал налог  службаны Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясыны бёлюмюню таматасы болуп тургъанды.

Чыртда бир тыйгъыч къалмазча

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери бла бирге талай сабий садикледе болумну сюзюуге къатышханды. Ала бла бирге анда мэрни орунбасары Улбашланы Ислам эм администрацияны билим бериу департаментини таматасы Эдуард Бароков да бар эдиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

«Эдельвейсде» сейирди эм къууатлыды

Жайны биринчи кюнлеринден башлап Тырныауузну 6-чы номерли орта школуну мурдорунда «Эдельвейс»  лагерь ишлейди.  Мында   кёп сабийли, къолайсыз юйюрледен жашчыкъла бла къызчыкъла кюндюз турадыла эм саулукъларын да кючлейдиле. Юйретиучюле бла педагогла уа  ала заманларын зауукълу ётдюрюр ючюн къолларындан келгенни аямайдыла.

Буруннгу кезиуледе хауаны халын толу ангыларча

РАН-ны география институтуну гляциологларыны къауумундан къуралгъан экспедиция бу кюнледе Минги тауну кюнчыгъыш жанында чыранлада  тинтиу ишлени башлагъанды. Алимле, бузну тешип,  тюбюне дери жетип, аны бла узунлукълары 240 метр болгъан, ауурлукълары уа юч тоннагъа жетген эки тугулну  чыгъарлыкъдыла. Ызы бла аланы вертолётла бла таудан энишге тюшюрюп, рефрижератор  бла институтха элтирикдиле.

Россейли журналистиканы патриархы, сёзюне табылгъан, намыслы инсан

Биринчи июльда Задин Матанович Маремовха 88 жыл толады. Аны бир кере да юзюлмеген урунуу стажы уа 15 августда 62 жылгъа жетерикди. 

Чам, лакъырда, сюймеклик жырла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр сахна искусствону сюйгенлени  Жантууланы Иссаны  пьесасына кёре «Киеулюк» деген спектакльге чакъырады. 
Оюн 2018 жылны 27 июнюнда Къырал концерт залда (ГКЗ) кёргюзтюлюнюрюкдю.
19:00 сагъатда башланырыкъды.
Соруулары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 44-22-10; 8-909-490-12-11.

Страницы

Подписка на RSS - Новости