Жангылыкъла

Экинчи сабий ючюн пособиягъа къошуллукъду

Бизни къыралда биринчи эмда экинчи сабий ючюн  ай сайын пособие бередиле.

Жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа - энчи светофорла

Жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну кючлендирир умутда быйыл Нальчикни талай орамында  жаяу жюрюгенлеге  деп светофорла орнатхандыла. Аланы энчилиги  жолну бирси жанына ётеме деген адам аны юсюнде кнопканы басып, жашил чырагъын жандырыргъа боллугъундады. 

Журналистле хунерлерин ачыкъларыкъдыла

Автономлу коммерциялы болмагъан организация жангы проектлени жашауда бардырыу жаны бла стратегия башламчылыкъланы агентствосу «Россейде предпринимательлик: тарых, проблемала, жетишимле» деген ат бла журналистлеге сегизинчи Битеуроссей конкурсну къурайды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни журналистлерини союзу билдиргенди.

Хайырланыуда болгъан пластикни жангыдан жарашдырыу

Пластик къалгъан-къулгъанланы, шешаланы бир затха жаратырча къайтарып жарашдырыу бек  хайырлы ишди. Нек дегенде быллай затладан табийгъатха аслам заран тюшеди: ала чирип кетмей свалкалада жюз жылла бла турургъа боллукъдула. Багъасы учуз болгъаны ючюн а пластикден бек кёп зат этиледи. Ала да ызы бла кир-кипчик тёбеледе аслам жер аладыла.

Аллея Хорламны жигитлерини хурметине аталгъанды

Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталып «Хорламны агъачы» акция бардырылады.

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйрете

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, #ВместеЯрче деген, кеси да энергияны аяу эмда экология жаны бла бардырылгъан Битеуроссей фестивальны чеклеринде Зарагиж ГЭС-де «Ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла. Бу ишге Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни энергия бла жалчытыу факультетини экинчи курсуну студентлери да къатышхандыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Социал проектлени эм игилерин ачыкълар умут бла

Къабарты-Малкъарда социал предпринимательство сферада «Жылны эм иги социал проекти» деген бешинчи Битеуроссей конкурсну регион кезиую бардырылып  башланнганды. Эришиуню РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосуну (АСИ) болушлугъу бла Россейни къырал социал университети къурагъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклери болгъанлагъа себеплик

Къабарты-Малкъарда энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклени айнытыугъа субсидияла бла себеплик этилликди. Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, тийишли конкурслагъа заявкаланы алыу башланады.

Кадастр ишлени тамамлауда шёндюгю амалланы сингдириуге эс бурмай жарамаз

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни агрономия факультетинде бу кюнледе АБУКО ассоциацияны жер эм ырысхы бла байламлы халла сферада регионла аралы илму-практика конференциясы бардырылгъанды. Аны ишине Юг эмда Шимал-Кавказ федерал округланы келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Производствода ачыгъанлагъа – автомашинала

Кёп болмай  Социал страхование фондну КъМР-де бёлюмюнде  производствода  ачыгъан Черек райондан экеуленнге жангы «Лада-Гранта» автомашинала берилгендиле. Нальчикден биреуленнге уа кеси транспорт сатып  алгъаны ючюн компенсация тёлегендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла