Жангылыкъла

Къонакъла Элбрусда зауукълу солугъандыла

   Быйыл къыш солуу кюнлерин Элбрусда ётдюрюрге, тау лыжалада учаргъа да Ставрополь, Краснодар, Приморск, Хабаровск эм Алтай крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Кърымдан эмда башха регионладан кёп адам келгенди. Ала мында хауаны болумуна, терен къар жаугъанына да бек бюсюрегендиле.

Хар бири да ыспасха тийишлиле

     Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау излеу-къутхарыу отряды къыралны къыбыла жанында эм игиледен бирине саналады. Арт жыллада ол къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай къалмагъанды. 2016 жылда ол «Кишиликни жетегейлери» деген сегизинчи битеуроссей фестивальны регион кезиуюнде хорлагъанды, былтыр а СКФО-да да къытханды. Быйыл да, МЧС-ни Юг регион арасыны эсеплерине кёре, элбрусчу къутхарыучула алагъа салыннган борчланы тынгылы тамамлагъандыла. Алай бла ала профессионал байрамларына бет жарыкълы тюбегендиле. 

Энергетиклени кезиулю жандауурлукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю алгъаракълада «Рождённые энергией» деген тёрели жандауурлукъ акцияны бардыргъанды. Аны кезиуюнде энергетикле Урван бла Прохладна районланы ара больницаларына жангы медицина оборудование бергендиле, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Эсепле чыгъаргъандыла, игилени саугъалагъандыла

     «Россейни предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы" Битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмю ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Анга аталгъан жыйылыу «Акрополь» арада бардырылгъанды. 

Къашхатауну кюнюн къууанчлы белгилегендиле

  Озгъан бараз кюн  Къашхатауну кюню къууанчлы белгиленнгенди. Эллилени алгъышларгъа  Черек районну администрациясыны таматасыны  орунбасары Улбашланы Сахадин бла посёлканы башчысы Уяналаны Азрет  келген эдиле. Ала Къашхатау  иги жанына тюрлене баргъанын белгилеп, «КъМР-ни  муниципал  шахарларыны араларында 2017 жылда бек иги» деген атха тийишли болуп, биринчи даражалы диплом бла саугъаланнганын билдиргендиле.

Жетишимлилеге – сый, махтау, саугъала да

Жылны ахырында Хасанияны Маданият юйюнде бет жарыкълы  уруннган  эллилеге байрам къурау ахшы тёреге айланнганы. Быйыл да алай болгъанды. Озгъан байрым кюн ингирликде Маданият юйню уллу залында  адамла асыры кёпден, олтурур угъай да, сюелир жер окъуна жокъ эди. 
 Хасаниячыланы  келе тургъан жангы жыл бла алгъышларгъа элни администрациясыны башчысы Азаматланы Къайсын, КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны  таматасыны орунбасары Мисирланы Хызыр, КъМР-ни  курортла эм туризм министрини орунбасары  Суммайланы Ахмат, дагъыда башхала  келген эдиле. 

Саулукълары осал болгъанлагъа реабилитация система къураллыкъды

Къабарты-Малкъар саулукълары осал болгъанланы, сакъатланы реабилитацияларыны системасын къураргъа федерал субсидия берилген 18 регионну арасына киргенди. 

Фонтан а майданнга къууат къошарыкъды

Тырныауузда жангыртыу ишледен сора  Первооткрывательлени майданы кёз къууанырча  омакъ болгъанды. Анда шинтикле орнатхандыла, бордюрла бла тротуар плитка салгъандыла эм тёгерек-башны жашиллендиргендиле. Кёп болмай а чыракъла бла жарытылгъан фонтанны сынау халда жиберип кёргендиле. Толу кючю бла ол жылыу келгенлей ишлеп башларыкъды.   
Майданны айбатландырыу иш  «Единая Россия» партияны  «Шахарда болумну игилендириу» деген проектини чеклеринде бардырылгъанды. Анга къырал бюджетден юч миллион сомдан аслам бёлюннгенди.

Чагъырны къолдан сатып алмагъыз

Жангы жылны байрамына халкъны асламысы бек тынгылы хазырланады. Ол кюнлеге аш-азыкъ, суула, чагъырла сатыу бютюн къаты барады. Жарсыугъа, аллай кезиуледе аманлыкъчыла да тириледиле.

Жангы жылгъа мекямларын ким ариу жасарыкъды?

Нальчик шахарны мэриясы, Жангы жылны байрамын хазырлана, юйлени тышларын бек ариу жасагъан предпринимательлени араларында конкурс бардырады. Аны чеклеринде тюкенлени, кафелени, ресторанланы, салонланы тышларына бла витриналарына багъа берилликди. Аланы башхаладан эсе тап, ариу къурагъанла уа энчи саугъалагъа тийишли боллукъдула.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла