Жангылыкъла

Ток бла жалчытыуну – чурумсуз

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ирина Безникова республиканы Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда сёз къышны чурумсуз ётдюрюуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле министерстводан.

Жангы жылны сейир ингири

22 декабрьде «Sky - club»  ресторанда (САК Галерея, Киров атлы орам, 10) «Поэзияны эки сагъаты» атлы жангы жылгъы музыкалы-адабият байрам бардырыллыкъды. 

Юйюр хазнаны сакълагъанлары ючюн ахча саугъала эм дипломла

Россейни Жамауат палатасында «Юйюр хазна» миллет саугъагъа тийишли болгъанланы къууанчлы халда белгилегендиле, деп билдиредиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан.
 

Сабий садикле жетиширикдиле

Кёп бармай  «Демография» миллет  проектни чеклеринде Исламейни 4-чю номерли орта школунда  40 гитчеге ясли блок ачыллыкъды.  Анга жыл санларына кёре эки къауум жюрюрюкдюле.

Эсгергендиле, дууа тутхандыла

Огъары Малкъарны эрттегили Сауту элинде   77 жыл мындан алгъа болгъан бушуулу  ишлени эсгергендиле. Белгилисича, ол зарауатлыкъ  1942 жылда 28  ноябрьден башлап 1 декабрьге дери баргъанды. 

Къайда къаллай бир ичедиле?

«Трезвая Россия» федеральный проектни специалистлери (ангыларгъа онг чыкъмай эсе) башха-башха регионлада адамла ичгини къаллай бир хайырланнганларын «ёнчелерге» оноулашхандыла. Аланы тинтиулерини эсеплери уа «Комсомльская правда» газетде билдирилгендиле.

Ара шахар кеф болгъанды

Областьланы, крайланы бла республикаланы экспертле быллай шартлагъа кёре тенглешдиргендиле: аракъы къаллай бир сатылады, ичгичиликден ёлгенлени саны, алкоголизим деген диагноз къаллай бир адамгъа салыннганды. Эсирип этилген бузукълукъланы санына да къаралгъанды.

Тилибизни, энчилигибизни саулай тутууну себеби

Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди.

Тюклю тонну жалгъан болгъанын ачыкъларыкъ белги

Сунмай тургъанлай биринчи къар да жауду, адамла да жылы кийимлерин кийдиле. Болсада бу кюнледе тюкенледе тюклю тонланы сатыу да къыстау барады. Аланы багъалары тюрлю-тюрлюдюле, алай не учузу да бир ненча минг сом турады. Сёзсюз, мында хар адам да биринчиден -  «быллай багъалы зат ала эсем, аны качествосу да иги болургъа керекди» дейди. Алай ол оюм жашауда да алай болурму?..

Жангы жылгъа – саугъала эм салют бла

Нальчикни мэриясы Жангы 2020 жылгъа хазырланып башлагъанды. Къырал кереклени сатып алыуну сайтында билдирилгенича, байрам салютха шахар бюджетден 495 минг сом къоратыллыкъды.

Жангы садикге 140 сабий жюрюрюкдю

Чегем шахарны «Южный» микрорайонунда  140 гитчеге  жангы садикни къурулушу барады. Бюгюнлюкде аны ясли  блогуну къабыргъаларын къызыл кирпич бла  къалап башлагъандыла,-  деп билдириледи КъМР-ни тынгылы къурулуш управлениясындан.   

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла