Новости

Башламчы къауум Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтгенди

Москвада ВДНХ-да Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтюу жанлы болгъан башламчы къауум  кенгеш бардыргъанды. Анга Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ), политика партияланы, жамауат организацияланы эмда  къыралны башчысыны политикасын къабыл кёрген къауумланы барысыны да келечилери да къатышхандыла.

Спорт федерацияла: жетишимле эмда чырмаула

КъМР-ни Парламентини Спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда спорт федерацияланы ишлерини эсеплери сюзюлгендиле.

Айырыу правону шарт ангылагъанлагъа – дипломла

КъМР-ни Айырыу комиссиясы  жылны ичинде бардыргъан конкурслада хорлагъанланы атлары белгили болгъандыла. Тюнене уа Правительствону юйюнде алагъа дипломла эмда эсде къаллыкъ саугъала берилгендиле. Битеу да бирге уа жылны ичинде тёрт конкурс къуралгъанды.

Байрамла арталлыда бир чурумсуз ётерча

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну къыйын болумланы кетериу эмда от тюшюуге къажау жаны бла комиссиясыны кенгешинде келир Жангы жыл бла байламлы байрам жумушланы къоркъуусуз  ётдюрюуню юсюнден сёлешиннгенди.

Тарыхыбызгъа тынгылы тюшюндюрюрге кёллендире

Тарых эм культура эсгертмелени сакълауну битеуроссей биригиуюню бизни республикада бёлюмю жаш тёлюню туугъан журтха сюймекликде, патриот ниетде ёсдюрюуге тийишли юлюшюн къоша, кезиуден кезиуге окъуучуланы арасында кёлден жазмадан, сурат ишлеуден эришиуле къурайды.

Тарыгъыулагъа тынгылагъандыла, законланы ангылатхандыла

КъМР-ни прокурору Олег Жариков, Предпринимательлени эркинликлерин сакълау  жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев бла бирге  гитче эм орталыкъ бизнес бла кюрешгенлени приёмгъа алгъандыла.

Ара шахарыбыз ёрге итинеди

Республикабызны ара шахары Нальчикни орамлары бла барсанг, арт жыллада къошулгъан бийик, ариу юйлеге къарап сейир этесе. Кёп болмай былайтын ётгенде, мунуча аламат журт кёрмеген эдим, дейсе кесинг кесинге.

Аскер борчларына кертичиликлери, батырлыкълары да - ёмюрлюк юлгю

1979 жылны 25 декабринде  Афганистанны  башчыларыны тилеклери бла совет аскерле  ол республикагъа кийирилген эдиле.

Назы терек кёзню къууандырып турурча

Жангы жылгъа кёп къалмагъанды, ол себепден хар ким да анга къыстау хазырланадыла, байрамны белгисин - назы терекни да - жасайдыла. Болсада ол кёзню кёп кюнлени  къууандырыр ючюн, аны  тюз сайлай билирге  керекди.

Биз атлауубузну тохтатмай, жаланда алгъа барлыкъбыз - бир хорламдан башхасына

22-23 декабрьде Москвада «Единая Россия» Битеуроссей политика партияны XVII съезди болгъанды. Аны ишине 2500-ге жууукъ адам къошулгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости