Жангылыкъла

Миллет проектле – жангырыуну себеби

Озуп баргъан 2021 жылда республикабызда кёп тюрлю жумуш тындырылгъанды – асламысы миллет проектлени себеплиликлери бла. Аланы чеклеринде, къурулушха эмда жангыртыу ишлеге къадар ырысхы бёлюнюп барады.

Жарыкъландырыу халлы байрам оюнла

«Полициячы Къар Аппа» Битеуроссей акцияны чеклеринде КъМР-ни Май районуну сабий садларында жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну тематикасында жангы жылгъы утренникле къураладыла. Полициячыланы, юйретиучюлени эм ата-аналаны оюмларына кёре, энчи кииймле кийген жомакълы жигитлени эм аланы сахнада кёргюзтген жашауларыны сабийлеге жолда кеслерин къалай жюрютюрге тийишлисин игирек ангылатырча онглары барды.

Тауланы кюнюн белгилей

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология жарыкъландырыу бёлюмю аны бла байламлы тематика конкурс бардыргъанды.

Тёлеулени тынч кёчюрюуню амалы

«Эльбрус» курортда дисконт программа ишлеп башлагъанды. Энди канат жоллагъа эмда лыжа трассалагъа «ски-пасс» билетни багъасын «МИР» карта бла тёлегенде, беш процентге азыракъ ахча берирге онг барды. Аны Азау талада кассада неда интернет бла тамамларгъа боллукъду, деп билдиргендиле РФ-ни Банкыны КъМР-де бёлюмюнден.

Казбек Коков Исламны тилегин толтургъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладныйде жашагъан онбешжыллыкъ Исламны муратын толтургъанды. Алгъаракълада жашчыкъ Къабарты-Малкъарны оноучусуна кесини юйюрюню, анасыны, къарындашларыны юслеринден письмо жазгъанды,  «Муратлагъа жетдирген назы терекде» болуп, гитче къарындашчыкъларыны тилеклерин толтурургъа сюйгенин да билдиргенди. 

Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде жашагъан биреулен келгенди. Ол Сармаково-Совхозное-Зольское жол осал халда болгъанын  айтханды.

Республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден законнга тюзетиуле кийирилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден баргъанды.

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Тау эллеге автобусла жюрюп башлагъандыла

Алгъаракълада билдиргенибизча,  КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла бу айны жетисинде Огъары Малкъар бла Хушто-Сырт эллеге рейсге 23-40  адам сыйыннган «ПАЗ» автобусла  чыкъгъандыла. Ол  а адамланы тилеклери бла  этилген ишди. Биз, Нальчикни 2-чи номерли автовокзалында болуп, водительлеге  бла  пассажирлеге  тюбеп,  болумну юсюнден хапар соргъанбыз. 

Жарыкъ жолла - къоркъуусузлукъну себеби

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосу «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде аслам жумуш тамамлайды. Тынгылы ремонт ишле бла бирге, жолла кече жарыкъ болурча мадар да этиледи. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла