Новости

Талай маданият юйню - районланы иелигине

КъМР-ни Правительствосуну озгъан ыйыкъда бардырылгъан кезиулю кенгешинде медицина, жерле, транспорт, билим бериу, агъач мюлк, социальный эм бюджет политика бла байламлы жыйырма чакълы бегимлени проектлерине къаралгъанды. Жыйылыугъа Правительствону председатели Мусукланы Алий, министерстволаны бла ведомстволаны эм район администрацияланы таматалары да къатышхандыла.

Власть органланы бла граждан обществону институтларыны араларында байламлыкъла салыннган борчланы толтурууну магъаналы себеби

КъМР-ни Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов КъМР-ни Башчысы Юрий  Коковну Парламентге Посланиясыны юсюнден кесини оюмун айтханды:

Эм магъаналы борчла - экономиканы ёсдюрюу, адамланы социал излемлерин тапдырыу, жамауатны ырахатлы, къолайлы жашауун жалчытыу

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Парламентине Послание этгенди эмда Правительствогъа, жер-жерли власть органлагъа экономиканы, социальный сфераны айнытыу жаны бла буйрукъла бергенди.   

Чексиз сыйын кёрюу, къыйынына тийишли багъа бичиу, толу ийнаныу

КъМР-ни Айырыу комиссиясыны оноу этерге эркинликлери болгъан келечилери, тюнене эрттенликде 10 сагъат 10 минутда РФ-ни Президентин сайлауну эсеплерин чыгъарып,  бегимге къол салгъандыла эмда аны РФ-ни Ара айырыу комиссиясына жибергендиле. 

«Путин - бизни Президентибиз!»

Аллай ат бла тюнене Нальчикде  Музыка театрны аллында концерт-митинг болгъанды. Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъны майданында  адам асыры кёпден, тырнакъ басар жер жокъ эди. Жаш адамла уа бютюнда аслам эдиле.  Ала бла КъМР-ни культурасыны сыйлы артисткасы Фатимат Чехмахова бла Атталаны Азнор   жарыкъ саламлашхандыла.

Юйретиуню ёзек мураты - сабийлени не жаны бла да айнытыу

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы конкурс-фестивальны чеклеринде Бабугентде Батчаланы Роза атлы орта школда тюбешиуле бардырылгъандыла. Ачыкъ дерследе устазла профессионал даражаларын, сабийле жыргъа, тепсеуге хунерлерин, къол усталыкъларын да кёргюзтгендиле.

Кёргенлери, эшитгенлери кёпге дери эслеринде къаллыкъды

Тырныауузну биринчи номерли лицейини эм экинчи номерли орта школуну окъуучуларыны къауумлары Санкт-Петербургда билим бериу экспедицияда болгъандыла. Ол РФ-ни Президентини грантын алгъан «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с «другими»» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Сабий поликлиникаланы къолгъа аллыкъдыла

Сабий поликлиникаланы бла бёлюмлени мюлк-техника онгларын игилендирир мурат бла республика тийишли федерал программагъа къошулгъанды. Аны бардырыргъа Россей Федерацияны Правительствосу резерв фондундан он миллиард сом бёлгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа быйыл 71 миллион сом берилликди.

Онеки ёксюзге - фатарладан ачхычла эмда саугъала

Озгъан орта кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда ёксюз эмда къарар адамлары болмай къалгъан сабийлеге фатарладан ачхычла берилгендиле. Бу жол аланы Прохладна, Терк, Урван эмда Лескен районладан онеки адам алгъанды.

Окъуучуланы кёбюсю хакъсыз кружоклагъа жюрюрча

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости