Жангылыкъла

Харбыз бай тирлик бла къууандырады

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

Алдауну жолун кесген амал

Белгилисича, быйыл биринчи июльдан башлап  бизни къыралда  къурулушда борчлу халда эскроу-счётла  сингдирилгендиле. Ол не болгъанын КъМР-де Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Залина Кумыкова ангылатханды:

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары

Къабарты-Малкъарны Ветеринария  управлениясыны инспекторлары  Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла

Былтыр  Россейде 1 миллион 604 мингден аслам  бала жаратылгъанды. Аладан 340  мингден   артыгъы  неда,  саулай алып айтханда,  10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла  Тыва биринчи жерни алады.

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла. Кезиулю ангылатыу иш Къашхатауну шахар администрациясында бардырылгъанды, аны управленияны ишчилери Атабайланы Амина бла Геляланы Фатима ётдюргендиле.

Аман кёргенлеге таплыкъгъа – ахшы амал

Россейни Пенсия фондуну сайтында «Голосовой ассистент» ишлеп башлагъанды. Аны себеплиги бла сайтда болгъан битеу информациягъа жангыз да къараргъа угъай, текст узун, къысха эсе да, тынгыларгъа да боллукъду. Бу амал сокъурлагъа, аман кёргенлеге эм информацияны электрон устройстводан тап окъуялмагъанлагъа бек  жарарыкъды.

Дейское элде - жангы сквер

Терк районну  Дейское элинде  «Тап шахар болум къурау» деген миллет проектни чеклеринде  жамауат тийрени тапландырыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясындан.

Гитче бизнесден - аслам хайыр

Шимал Кавказстатдан  билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында  Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом  багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны  бу заманы бла  тенглешдиргенде  1,6 процентге кёпдю.

Илмуну жолунда биринчи атламла

«Сириус» битеуроссей сабий  арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС»  миллет излем технологиялы университети къурагъан  «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден  отуз школчу къатышхандыла. Ала сагъынылгъан вузну алимлерини  бла преподавательлерини  болушлукълары бла   «Материаловедениядан» алты проект хазырлагъандыла.  

" Балкарияны" Швейцария сакълайды

"Балкария" къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль бу кюнледе Швейцариягъа жол тутупду.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла