Новости

Владимир Путин: Исламдан билим бериуге къырал себеплик этилгенлей турлукъду

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Грантла тынгылы хазырланнганлагъа тапдырыллыкъдыла

Шимал Кавказны тёрт шахарында, ол санда  Нальчикде, Магасда, Ставропольда эм Черкесскде, Президентни грант  фондуну экспертлери февраль бла март айлада семинар бардырлыкъдыла, - деп билдиредиле жамауат башламчылыкъланы «Северный Кавказ»  халкъла аралы арасындан (МЦОИ). Анга коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери къатышырыкъдыла.

Тюрлю-тюрлю жумушла тамамланадыла, алай хал алыкъа къууандырмайды

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла инспекторла тамамлагъан ангылатыу-профилактика мадарланы хайырындан былтыр авариялада ёлгенлени санын 1,4 процентге, ачыгъанланы уа 5 процентге азайтыргъа онг болгъанды.

Регионланы парламентарийлерини кючлерин эмда сынауларын бирлешдириуню ахшы себеби

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде «Единая Россия» политика партияны Шимал-Кавказ федерал округда регионла аралы Координация советини келечилери, РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Зураб Макиев, Геккиланы Заур, Артур  Таймазов, Елена Бондаренко, Юрий Левицкий эмда партияны СКФО-да бла ЮФО-да ара толтуруу комитетини департаментини таматасыны орунбасары  Александр Рябцев бла тюбешге

Дин ахлула да патриотланы ёсдюрюуге кеслерини юлюшлерин къошаргъа таукелдиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Адальби Шхагошевни  иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни студентлери бла   тюбешиуюнде сёз муслийманланы россейли къыраллыкъны айнытыуда жерлерини, ата журтха сюймекликни юслеринден баргъанды. Аны ача, КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежев динибиз адамны туугъан журтуну патриоту болургъа чакъыргъанын белгилегенди.

Хайырлы сынау тёгерекге жайылырча

Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда Прохладна районну окъутууда жетишимлерини кёрмючю ачылгъанды. Ол «КъМР-де билим бериуню болуму эм айныу жоллары» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Съездни эсеплерин сюзгендиле, быйылгъа борчланы белгилегендиле

«Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню политсоветини быйыл биринчи жыйылыуунда организацияны  XXVII съездини эсеплери сюзюлгендиле, былтыр партия проектле республикада къалай толтурулгъанларына эмда быйылгъа борчла салыннганларына къаралгъанды.

Къумач согъууда къолайлы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда къумач согъуу промышленностьда былтыр производство отуз процентге  ёсгенди. Анга бёлюмде жангы предприятияла къуралгъанлары эмда  оборудование жангыртылгъаны себеплик этгенди.

Аны эсгертмесине жолну бир заманда да ханс басмаз

Озгъан баш кюн Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы къырал  саугъасыны лауреаты, Социалист Урунууну Жигити Алим Пшемахович Кешоковну эсгертмесини къатында аны эсге тюшюрюуню кюню бла байламлы  митинг бардырылгъанды.  Сууукъ болгъанына да къарамай, сагъынылгъан жерге аны чыгъармачылыгъын багъалагъанла, анга хурмет бергенле  келген эдиле.

Преподавательле эллени жокъларыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни институтларыны бла колледжлерини таматалары  республиканы районларында боллукъдула. Ала эллени администрацияларында, маданият юйледе,  школлада тамата классланы окъуучулары бла тюбешип, алагъа  усталыкъ сайларгъа болушурукъдула. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости