Жангылыкъла

Кёп фатарлы юйлени арбазлары тапландырыладыла

«Тап шахар болумну къурау» деген федерал программаны чеклеринде Нальчикде сегиз жерде кёп фатарлы юйлени тийрелерин тапландырыу башланнганды.

Элбрусда - халкъла аралы Элбрусиада

Быйыл Минги тауну тийресинде 28 июньдан башлап 1 июльгъа дери «Элбрусиада 2019» ётерикди.

Газ быргъыны терк жамагъандыла

Бу кюнледе (24 июньда ингирде) «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны дежурный диспетчерине Каменномостское элге баргъан газ быргъыны басымы азайгъанды деп информация келгенди.

Жолчула арымай - талмай къармашадыла

Шалушкадан энди ишлене тургъан «Северный» автовокзалгъа элтген жолну къурулушу къыстау бара турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Къыйын болумлада бирлешип, мадар этерге

Аушигерде гидроэлектростанцияда бу кюнледе от ёчюлтюу жаны бла юйрениуле бардырылгъандыла. «РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, анда ГЭС-ни администрациясы, республиканы от ёчюлтюучю-къутхарыучу службасы эмда МЧС-ни КъМР-де баш Управлениясы быллай къыйын болумлада бирге къалай ишлерге кереклисин белгилегендиле. Юйретиуге битеу да 60 адам къатышханды эмда онбир энчи машина хайырланылгъанды.

Сабий садиклени санына къошуллукъду

Былтыр Аушигерде орта школну къатында сабий садикни къурулушу башланнган эди. Бу иш «Демография» деген миллет проектни чеклеринде бардырылады, анда битеу да 40 жер боллукъду.

Белгили алимле электроникада жангылыкъланы сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрус районда окъутуу-илму комплексинде «Электроникада микро- эмда нанотехнологияла» деген онбиринчи халкъла аралы илму-техника конференция бардырылгъанды.

Болушлукъларын тийдирирге ашыкъгъандыла

Донорну битеудуния кюнюнде (14 июнь) Черек районда танымагъан адамларыны саулукъларына эмда жашауларына себеплик болур ючюн къан берирге келгенле аз тюйюл эдиле.

Токну юсюнден ачыкъ эмда ангылашыныулу ушакъ

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

Токну хайырланыу ёсе барады

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла