Новости

Барыбызны да борчубуз бирди – ёсюп келген тёлюню осал къылыкъладан сакълау

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Наркотиклеге къажау комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «Шах-шах-2017» ведомствола аралы оператив-профилактика операцияны эсеплерин сюзгендиле. Аны ишине баш федерал инспектор Владимир Канунников, Правительствону таматасы Мусукланы  Алий да къатышхандыла.

Эм айырмалыла сайланнгандыла эмда саугъаланнгандыла

Алгъаракъда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда республиканы Кёп функциялы арасыны башламчылыкълары бла «Къабарты-Малкъарны эм иги Кёп функциялы арасы» деген республикалы конкурс бардырылгъанды. Аны магъанасы бу учреждениялагъа келген адамланы жумушларына къарауну ишни качествосун игилендириу бла эмда алада уруннганланы даражаларын кётюрюу бла байламлыды.

Бийик даражада эмда закийибизге уллу сюймеклик бла

Закийибиз Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталып, быйыл аслам жумуш бардырылгъаны белгилиди. Школларыбыз да, ол затдан бир жанында къалмай, акъылманыбызны къалай сюйгенлерин, багъалагъанларын ачыкълагъандыла. Алгъаракълада Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясында да адабият-музыка ингир озгъанды.

Кавказны юсюнден - ушакъла, суратла, фильмле

Нальчикде Къырал концерт залда «Хребет. Кавказ от моря до моря» деген магъаналы фото-кино проектни къалай ишлегенин кёргюзтюрге аталгъан презентация боллукъду. Ол ишни бардырыргъа деп бери аны директору  - жолоучу, сурат алдырыучу, кинодокументалист Антон Лангени чакъыргъандыла.

Юрий Коков эл мюлк фирмаланы ишлери бла шагъырей болгъанды, Тырныауузда автовокзалны ачылыууну къууанчына да къатышханды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларында болум бла шагъырейленнгенди. Биринчиден, ол Зольск районну Псынадаха элинде болгъанды. Мында ол «Юг-Сервис» селекция-урлукъ  ёсдюрюу араны иши къалай баргъанын кёргенди. Жолоучулукъда аны инвестиция политика эм инновация жаны бла энчи келечиси  Хачим Кармоков, башха жууаплы къуллукъчула ашыргъандыла.

Парк шахарчыла бек сюйген жерге айланырыкъды

Тырныауузну солуу паркында 850 терек салыннганды, суу бла жалчытыу система ишленнгенди, чыракъла, шинтикле орнатылгъандыла, саулукълары осал болгъанлагъа тийишли амалла къуралгъандыла.

Чегем районну туризм онглары асламдыла, жаланда аланы тюз жаратыргъа тийишлиди

КъМР-ни Парламентини Экономика, инвестицияла эм предпринимательство эмда Спорт эм туризм жаны бла комитетлери  Чегем районда бардыргъан кенгешде районну туризм сферада гитче эм орталыкъ предпринимательствону айнытыуну онглары сюзюлгендиле.

Ал жанында - жолланы халы эм байрамгъа хазырланыу

Нальчик шахарны администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни тийресинде жолланы бу къыш кезиуде тийишли халда тутуу, келир Жангы жылны белгилеу эмда культура бёлюмню айнытыу вопросла сюзюлгендиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

Къармашхан инвесторланы онгдурургъа, административ тыйгъычланы арсарсыз кетерирге

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла Советни кенгешинде республиканы 2030 жылгъа дери инвестициялы стратегиясын тийишли халгъа келтириуню юсюнден сёлешиннгенди.

Хар тарыгъыугъа, соруугъа да кереклисича эс бёлюп

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев Хасанияда бу кюнледе приём бардыргъанды. Аны бла бирге бу ишге мэрияны ЖКХ эмда тапландырыу Управлениясыны башчысы Анзор Ашабоков, шахарны тамата архитектору Астемир Унажоков, транспорт эм связь Управленияны таматасы Марина Сохова эмда элни администрациясыны башчысы Азаматланы Къайсын къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости