Жангылыкъла

Жолла кече жарыкъ болурча

 Россей  Федерацияны  Президенти жоллада аварияланы хатасындан ёлгенлени санын азайтырча буйругъуна тийишлиликде  «Къоркъуусуз  эм качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде былтыр республикалы магъаналы жолда -  Кенжеде, Шалушкада, Чегемде, Нартанда, Герменчикде эм Октябрькоеде саулай да  25 километр чакълы участокда   чыпынлары бла чыракъла орнатылгъандыла.   

Мартдан алып, окъуп башларча

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

Окъуучуларыбызны санына къошулады

Хурметли жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да,  газетибизни тиражы аз-аздан ёсюп туруучуду.

Хайырындан эсе хатасы уллу болгъан метанол

Къыш сууукълада водительлеге машиналарына мияланы жууучу сууну сайлауну къайгъысын этерге тюшеди. Ол бузлап къалмаз ючюн анга кёп химия затла къошуп  жарашдырадыла. Алай ала водительни саулугъуна хата салыргъа боллугъун а тергеймидиле? Бу соруугъа Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери жууап бередиле.

Кемчиликлени къысха заманда кетерирге буюрулгъанды

Кёп болмай Май муниципал районда быйыл  халкъны санын жазыуну битеуроссей акциягъа хазырланыу бла байламлы  ишчи комиссия ючюнчю кере жыйылгъанды.

Эски батарейкаланы атмагъыз, ала къудуретге хаталыдыла

Къабарты-Малкъарда «Эко-Гармония» жамауат организация «Батарейки, сдавайтесь!» деген акцияны дайым бардыргъанлай турады. Бу ишни чеклеринде электротоварла сатыу бла кюрешген тюкенледе, билим бериу эмда багъыу учреждениялада эски батарейкаланы жыйгъан пунктла къурайдыла.

Ленинградны блокадниклерине – ыразылыкъ къагъыт

Къабарты-Малкъар къырал университет «Блокадалы гыржын» аты бла битеуроссей эсгериу акциягъа къошулгъанды. Анга жоралап, китапханада энчи кёрмюч къурагъандыла. Анга къараргъа бизни жерлешибиз, поэт, аслам жырланы автору эм жырчы Ефрем Амирамов да келгенди. Ол жаш телю аудиториягъа назмула окъугъанды эмда кёрмючню къурагъанлагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди.

Жаш тёлю экологиягъа аслам эс бурурча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде «Аманатлы  Къабарты- Малкъар» республикалы  экология проектни чеклеринде «Биз - аманатлы шуёхлабыз» деген акция  болгъанды. Анга  Мечиланы Кязим атлы жаш тёлю  библиотеканы келечилери эм  Нальчикни 12-чи номерли орта школуну окъуучулары бла устазлары да къатышхандыла.   

Пансионат жангы излемлеге келиширикди

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

Жолчула дайым сагъайыудадыла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла