Жангылыкъла

Электрокюч ючюн терс жерге тёлеп къоймагъыз

Быйыл биринчи августдан башлап электрокюч ючюн жаланда «Россети Шимал Кавказ» компанияны реквизитлери бла тёлерге керекди, деп билдиргендиле андан.

Юйлеге газ ызланы тартып бошаргъа жораланнган жыйылыу болгъанды

Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новак эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышып Къабарты-Малкъарны шахарларында эм эллеринде газ ызланы айнытыугъа жораланнган жыйылыу болгъанды.

Тышына аслам алма жиберилгенди

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясыны тергеулерине кёре быйыл Къабарты-Малкъардан бирси регионлагъа 46 мингден аслам тонна жемишле эмда наныкъ продукция жиберилгенди. Аны кёп къалмай бары да (45 минг тонна) алмаладыла. Бу кёрюмдю, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде, 26,5 процентге кёбейгенди, дегендиле ведомствода.

Чегемни Маданият юйюнде дарман салдыргъан жер ачылгъанды

Чегем районда коронавирус ауруугъа къажау дарман салдырыу кюч ала барады, деп билдиргенди КъМР-ни Правительствосуну порталы.

 Адамлагъа таплыкъгъа деп вакцинацияны медицина учрежденияланы, больницаланы энчи кабинетлеринден сора да жарашдырылгъан мобиль жерледе ётерге да боллукъду.

Май районну айнытыу планы жарашдырылгъанды

Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакга Къабарты-Малкъарда эки кюнню ичинде бардыргъан жолоучулугъунда Нальчик шахарны Май микрорайонуну айнытыу планын кёргюзтгендиле, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

 Кёргюзтюуню Нальчикни 33 номерли школунда бардыргъандыла - ол жангы микрорайонну биринчи социал объектиди, кеси да «Билим бериу» деген миллет проектни чеклеринде 2019 жылда хайырланыргъа берилгенди. 

Вакцинацияны этгенлеге хакъ тёленирик эки солуу кюн берилирге боллукъду

Иш бериучюлеге вакцинацияны  эки кезиуюнда ётгенлеге хакъ тёлеген эки  солуу кюн беригиз деп рекомендация этилгенди. Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасыны пресс-службасы билдиреди.

Вакцинация этилгенине сертификатны къыйналмай алырча

Къабарты-Малкъарда жашагъанла, бирси регионладача, вакцина этилгенине QR-коду бла  къагъыт сертификатны энди Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы арада (МФЦ) алыргъа боллукъдула. 

Акционер общество атын алышындыргъанды

«Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону мурдорунда къуралгъан СКФО-ну Айнытыу жаны бла бирикдирилген институтха жангы ат берилгенди. Мындан ары аны аты «Кавказ.РФ» АО деп жюрюрюкдю.

Экология эм география диктантлагъа хар сюйген къатышаллыкъды

14-21 ноябрьде битеуроссей экология диктант бардырылады. Ол Кир-кипчикни жангыдан жарашдырыуну битеудуния кюнюне аталып къуралады. 

Нальчикни шахар маршрутларын жангы автобусла жалчытырыкъдыла

Нальчикде 14 ноябрьден 15 ноябрьге кечеде муниципал троллейбус управленияны тийресинде тургъан «ПАЗ» автобусла кюйгендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла