Жангылыкъла

Цифралы технологияланы экономикада хайырлданыуну юсюнден баргъанды сёз

Озгъан ыйыкъда Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Право эм экономика: алгъа барыу эм цифралы технологияла» деген  аты бла халкъла аралы илму-сынам конференция ётгенди. Бу магъаналы иш Россейни ал тинтиулени фондуну ахча болушлугъу бла КъМКъУ-ну право, экономика эм финансла институтуну башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Тютюнню, ичгини, наркотиклени хатасын ангылатхандыла

 Тёрт мингден аслам студент бла школчу къатышхандыла «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны экинчи бёлюмюне. 

Нальчикде жылыу бериу кезиу башланнганды

Республиканы ара шахарында юйлеге жылыу бериу кезиу 21 октябрьде башланнганды, деп билдиргендиле муниципалитетни пресс-службасындан.

Экологияны гитчеликден аяй билир ючюн

Сабийлеге экология жаны бла билим берир умутда Нальчикде экинчи номерли лицейни гитче классларында окъугъанлагъа деп бу кюнледе «Гитчеликден окъуна экопознание» деген акция бардырылгъанды. 

Иги окъугъанлагъа - Россельхозбанкдан стипендияла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

Сейир кёрмючле, таныш макъамла, солдат как да

Нальчикде,Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни тийресинде, Росгвардияны «Къоркъуусуз шахар» деген фестивалыны регион кезиую ётгенди. Анга республиканы ара шахарында болгъан юч вузну студентлери, школчула, Битеуроссей халкъ фронтну активистлери, Атажукино элде кадет школну сохталары, жамауат да къатышханды.

Таулу учаны жюри бек жаратханды

Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесде аш-суу хазырлай билиу бла байламлы «Высокая кухня» деген халкъла аралы фестиваль-конкурс ётгенди.

Жол кенгертиледи, сыйдамланады

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

Мектеплени эм миги сайтлары сайланнганды

Бу кюнледе жангы Россейли университет бла «Жарыкъландырыу» кампанияны къауумлары битеуроссей школ сайтланы рейтинглерини эсеплерин чыгъыргъандыла. 

Депутатла Мусукланы Алийни премьер-министрни къуллугъуна салыргъа ыразылыкъларын бергендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда депутатла республиканы Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни Правительствону таматасына салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын билдиргендиле.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла