Жангылыкъла

Ариулукъгъа къарай, кёлюнг да кётюрюледи

Ингир сайын ишден юйге бара, Нальчикни ариулугъуна ёхтемленип къарайма, аны айбатландыргъан усталаны хунерликлерине сейир этеме. Хар жылдан шахарда тюрсюнлю гюллени бир жерге жыйып, аладан кёп тюрлю композицияла  къурайдыла.  Архитектура жаны бла къарасанг да, ишленнген неда жангыртылгъан мекямла, жашау журтла  кёзню къууандырадыла. 

Къыйын эришиулени аллында - жараула

«Эльбрусское кольцо -2019» эришиулеге къатышырыкъла ала башланнгынчы, тыйгъычладан ётюу жаны бла жараула этгендиле. 

Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады

Май районда «Ленинцы»  эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады. Анда мирзеулюк битимле эмда жемишле ёсдюрюу, малчылыкъ, быллай эмда башха тюрлю продукцияны жарашдырыу бла жетишимли кюрешедиле, сатыу-алыуну уа кёп регионла бла бардырадыла, деп билдиргендиле Май районну администрациясындан.

Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге   Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны  тынгылы ремонт ючюн  тёлемегенлени жокълагъандыла.

Бизнес бла кюрешгенлеге себеплик этиуню юсюнден сёлешгендиле

Прохладна районда Учебное элде гитче эмда орта предпринимательство (МСП) бла кюрешгенлеге къырал не бла болушлукъ этгенини юсюнден семинар бардырылгъанды. Анга районну эмда Учебное, Черниговское, Янтарное эллени администрацияларыны, республиканы Экономиканы айнытыу эмда Эл мюлк министерстволарыны, КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этиу арасыны келечилери эмда бизнесменле къатышхандыла.

Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди

Къырал Дума къабыл этген законнга тийишлиликде, Россей Федерацияда дача амнистияны болжалы 2021 жылда 1 мартха дери созулады. Анга кёре,бахчалада ишленнген журтланы регистрациясын женгил халда этерге боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-дан.

Мекямны битдирирге 2 миллиарддан аслам сом керекди

Белгилисича, 2007 жылда «Онкология» деген къырал подпрограмманы чеклеринде   Нальчикде 220 жатар жери болгъан  жангы онколошия араны   къурулушу башланнган эди. Бюгюнлюкде аны мекямы хазырды. Алай  ахча бёлюнмегенини сылтауундан  алты  жылдан  бери мында иш тохтагъанды. 

Кадет школда окъургъа онг барды

Хурметли ата-анала! КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «2-чи номерли кадет школ-интернат» къырал учреждениягъа къошакъ халда 6-чы эм 10-чу класслада окъуучуланы алгъаныны юсюнден билдиреди.

Ингирде солугъанла жунчумазча

Кёп болмай, Нальчикни ара паркында Комсомолчуланы аллеясында   Тарчоковдан Канукоев орамгъа дери, кече жарытырча чыракълары бла 59 чыпын орнатхандыла.  

Поликлиниканы ремонтуна – 6,5 миллион сом

Кёп болмай  Бахсанны ара поликлиникасына тынгылы ремонт этип башлагъандыла.  Саулай  ишлеге 6,5 миллион сом къоратыллыкъды.

Мекямгъа иги кесек заманны къаралмагъаны ючюн ол тозурап халек болгъан эди. Энди аны башын, тыш къабыргъаларын  жангыртырыкъдыла эм  мурдорун да кючлерикдиле.

Бу кюнледе мында ишле къалай баргъаларына къараргъа КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев да келгенди.  

Къырал кереклени сатып алыуну  сайтында билдирилгенича, проектге ахчаны предпринимательле эмда башхала бергендиле. Ол санда «Наши окна 07» фирма бла  келишим этилгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла