Жангылыкъла

Алимлерибизни рентген комплекси Германияда да кёргюзтюлгенди

РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасында медицинада хайырланырча цифралы  томосинтез эталлыкъ кёп функциялы рентген комплексни жарашдырыу бла кюреше турадыла, деп билдиргендиле учреждениядан.

Илму арада айтханларына кёре, шёндю бек кенг хайырланылгъан диагностика амалгъа рентгенография саналады. Алай аны бир кемчилиги барды – ол шаугютлени бла сингирлени  хазна кёргюзталмайды. Аны уа сагъынылгъан комплекс бек тынгылы тамамларгъа керекди.

Арада байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла

КъМР-ни Кёп функциялы арасында Ич ишлени министерствосуну республикада бёлюмлерини келечилери бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда МФЦ, миграцияны вопрослары жаны бла Управление, Информация ара эмда къырал автоинспекция бла бирге ишлеуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле учрежденияны пресс-службасындан.

Ралли-спринтден жай кубокга чакъырабыз

16 июньда Урван районну «Аруан» технопаркында ралли-спортдан «BEAST RACE 2019» деген ат бла республиканы жай кубогу бардырыллыкъды, анга хар сюйген къатышаллыкъды.

Тилибизни, энчилигибизни сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!
Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз  къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую къууанчды, ёхтемликди

Махтау сёзле бла бирге – саугъала да

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле. Анга жораланнган жыйылыугъа  район администрацияны башчысыны орунбасары  Къазийланы Анатолий,  Къашхатауну оноучусу Уяналаны Азрет,  иш бла жалчытыу эм социал  къоруулау  араны  директору  Батчаланы Алим,    социал жумушланы тамамлаучсу  комплекс араны директору Улбашланы Миналдан  да къатышхандыла.

Конкуренцияны айнытыуну амалларын сюзгендиле

РФ-ни монополиялагъа къажау службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясында (УФАС) бардырылгъан кенгешде сёз конкуренцияны айнытыуну юсюнден баргъанды. Анга КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Даражалы конкурсда – сыйлы жерле

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан  гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени  битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла.

Роуминг кетерилгенди

Энди мобиль телефонлагъа  къыралны башха регионларындан келген звоноклагъа  ахча алынырыкъ тюйюлдю.  Аны юсюнден законнга тюрлениуле кийирилгендиле эм ол юсюбюздеги жылны июнь айындан ишлеп башлагъанды.

Оноучугъа тазир салыныргъа боллукъду

Быйыл къабыл этилген жорукълагъа кёре, энди оноучу отпускасын экиге неда ючге бёлюп солурча дау эталлыкъ тюйюлдю.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла