Жангылыкъла

Къыш чырмау тюйюлдю

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

Муратлары – эришиуге къатышыргъа эм хорларгъа

Чегем «Гитче шахарланы  бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышыргъа хазырланады.  Анда хорлагъан 60 миллион сомгъа тийишли боллукъду.

Жаш усталаны хазырлаугъа - аслам эс

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Моданы технологиясы» компетенцияда «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатына къатышырыкъланы айырыр муратда  конкурс бардырылгъанды. Алай бла тиширыулагъа аламат кийимле тикгенлери ючюн финалгъа алты къыз чыкъгъандыла.

Законлада тюрлениуле

                                                                               Законлада тюрлениуле
 
Быйыл къыралны законодательствосунда аслам тюрлениуле сингдирилгендиле, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-ны пресс-службасындан. Электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

Жер тюбюнде – адамла жашагъан шахар

Австралияны къыбыла жанында, Виктория къумну ортарагъында, жерни тюбюнде Кубер-Педи деген шахтёр шахарчыкъ орналыпды. Анда жашагъан миллетни тиллеринден ол «акъ адамны дорбуну» деп кёчюрюледи. Анда кюнню иссилиги 50 градусха жетеди, ол бек къызыугъа да саналмайды. Адамла къум боранлагъа да юйреннгендиле.

Юйде электроприборла кюйселе не этгин?

Фатарда ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди. Ол себепден иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип,  дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Жолчула не тюрлю болумгъа да хазырдыла

Бу къышда республикада федерал трассаланы тазалауда 50-ден артыкъ нчи жол техника хайырланыллыкъды, деп билдиргендиле къырал жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управлениядан.

Жюзден аслам жаш юйюрге – жашау журтла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журтла  эм коммунал жумушла бла жалчытыу» къырал программаны чеклеринде  быйыл  109 чакълы жаш юйюр жашау журт къоллу боллукъду.

Ёртенни алын тыйгъандыла

Геуюрге кюн «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал автомобиль жолну 73-чю километрини тийрелеринде  тау бетледе кече къургъакъ кырдык жаннганды.

Къабарты-Малкъарда ортопедияны шёндюгю заманнга келишген бёлюмюн къурауну онглары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе федерал медицина араланы баш специалистлери бла тюбешгенди.  Ушакъгъа аты дуниягъа айтылгъан россейли нейрохирург, РАН-ны академиги, профессор, Н.В.Склифософский атлы нейрохирургия бёлюмню баш илму къуллукъчусу Владимир Крылов, Терк болушлукъ берген Н.В.Склифософский атлы илму-излем институтну нейрохирургия бёлюмюню таматасы Виктор Лукьянчиков, Москвада А.И.Евдокимов атлы медико-стоматология къырал университетни Клиникалы медицина арасыны травматолог-ортопед врачы Михаил Сычевский къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла