Новости

Аграр университетде волонтёр ара ачылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Ачыкъ соруулагъа - толу жууапла

Жаш айырыучуну кюнюне жоралап Нальчик шахар округну администрациясында жер-жерли самоуправленияны депутатлары жаш тёлю бла тюбешгендиле. «Бу ишге депутатла Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов эм самоуправленияны право бёлюмюню башчысы Джамалдин Хаупшев къатышхандыла», - деп айтылады администрацияны пресс-службасыны билдириуюнде.

Конкуренция бизнесни терк айнытхан кючдю, алай ол тюзлюк бла жарашдырылыргъа керекди

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде  Монополиялагъа къажау федерал службаны  (ФАС) КъМР-де Управлениясы регионла аралы семинар-кенгеш бардыргъанды. Аны ишине  ФАС-ны  ара аппаратыны,  регион  управленияларыны, федерал эмда регион къырал власть органланы келечилери, банкланы бёлюмлерини, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны оноучулары  къатышхандыла.

Дунияны кёп кере чемпионуна, аны тренерлерине жангы жетишимле тежегенди

Юрий Коков Правительствону юйюнде женгил атлетикадан дунияны кёп кере чемпиону Мария Ласицкене (Кучина) эмда аны тренери Геннадий Габрилян бла тюбешгенди. Алгъаракълада Къабарты-Малкъардан айтхылы спортчу Великобританияда  дунияны мекямны ичинде бардырылгъан чемпионатында алтын майдал алгъанды. Ол Марияны 38-чи хорламыды.

Уллу профессионалланы хазырлауну ышаннгылы амалы

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде стоматология усталыкъгъа юйреннгенде хайырланылгъан кёп функциялы ара ачылгъанды. Энди студентлени шёндюгю оборудованияда качестволу билим алыргъа онглары барды. Келир заманны медиклерин бла вузну устазларын бу магъаналы иш бла алгъышларгъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да келгенди.

Аскерчи артистлеге къызыу къарсла

Тиширыуланы байрам кюнлерине аталып, Нальчикде Къырал музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъарны Маданият министерствосу бла республиканы Тиширыуларыны союзу къурагъандыла. Концертни программасын Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерчилерини жыр эм тепсеу академия ансамблини артистлери бардыргъандыла.

Депутатла школгъа дери окъутууну къайгъысын кёргендиле

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эмда жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда школгъа дери билим бериуню айнытыуну амалларын сюзгендиле.

Энтта да бир «Кюн шахар» Майскийде ачылгъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене  сабий чыгъармачылыкъны Нальчикде  «Кюн шахар» академиясыны филиалыны Май районда ачылыууна къатышханды. Аны къууанчына кёпле келгендиле.

Къаты кюрешни юсю бла келген жетишим

Нальчикде мас-рестлингден Кавказны кубогу бардырылгъанды. Бизни республикада ол ючюнчю кере къуралады. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Пермь крайладан, Москвадан, Чувашиядан, Свердловск областьдан бла Саха Республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды. 

Халкъны къолайлыгъын кётюрюуню, ырахатлыгъын жалчытыуну власть эм башха салыргъа керекди

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин 2018 жылда 1 мартда  Федерал Жыйылыугъа кезиулю Посланиясын туура этип сёлешгенди. Алгъын  къырал башчы программалы документни окъуугъа сагъат чакълы бир бёлгенди. Бу жол ол  бир сагъат бла 57 минут сёлешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости