Новости

Нальчикде - энтта бир гемодиализ ара

Тюнене республиканы ара шахарында Шортанов атлы орамда жангы гемодиализ ара ачылгъанды. Къууанчлы ишге КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев эм башхала къатышхандыла.

Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

Алда - даражалы кюрешле

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

Май буйрукъланы толтуруу энчи контрольдады

КъМР-ни Правительствосунда Россей Федерацияны Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауумну кенгеши бардырылгъанды. Анга республиканы къырал кенгешчиси Натби Бозиев, Правительствону Председателини биринчи орунбасары Таймураз Ахохов, министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Вольный ауулчулагъа - юй тюпле

Озгъан шабат кюн  Нальчикде  Профсоюзланы маданият юйюнде Вольный Ауулда жашагъанлагъа жер участкала чёп атыу бла къууанчлы халда юлешиннгендиле.

Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле.

Ёзек къайгъырыу - инсанланы конституциялы эркинликлерин, жамауатны аманлыкъчыладан жокълауду

 КъМР-ни прокурору Олег Жариков журналистле бла тюбешиуде   надзор ведомство былтыр тамамлагъан ишни эсеплерин чыгъаргъанды. 

Айырыучулагъа не къадар тап болумла къураргъа

Элбрус районну администрациясы бла жер-жерли айырыу комиссия бирге кенгеш бардыргъандыла. Анга  политика партияланы жер-жерли бёлюмлерини таматалары,эллени бла Тырныаууз шахарны башчылары, айырыу комиссияланы, район администрацияны жамауат советини, тюрлю-тюрлю организацияланы, структураланы, управленияланы келечилери да къатышхандыла.

Келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды, законланы ангылатханды, амалла табаргъа айтханды

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды. Анга жарсыуларын айтып 20 адам келгенди. Аланы тарыгъыуларыны асламысы ишсизлик, жерле, жашау-турмуш халла, элледе суу бла жалчытыу бла байламлы эдиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости