Новости

Гитче шахарлагъа - ариу паркла бла айбат арбазла

КъМР-ни Правительствосунда «Шёндюгю шахар тийреле» деген проектни бардырыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анга премьер-министр Мусукланы Алий, муниципалитетлени эмда талай министерстволаны таматалары бла  келечилери къатышхандыла.

Парламент Партияланы келечилери республиканы айнытыу жолларыны юсюнден оюмларын толу ачыкълагъандыла

КъМР-ни Парламентини жаз башы сессияда биринчи  жыйылыуунда законла чыгъарыучу органны къауумуна кирмеген политика партияланы келечилерини республиканы социал сферасын бла экономикасын айнытыуну юсюнден кеслерини кёз къарамларын билдирирге эмда депутатлагъа предложенияла берирге эркинликлери барды. Бу жол жыйылыугъа тёрт партияны келечиси къатышханды.

Министерствону ишине - ахшы багъа, борчларын юлгюлю толтургъан полициячылагъа - саугъала

Россей Федерацияны ич ишле министри полицияны генерал-полковниги Аркадий Гостев Нальчикде КъМР-де Ич ишле министерствосуну коллегиясыны ведомствону 2017 жылда ишини эсеплерине аталгъан  жыйылыууна къатышханды.

Тамата классланы окъуучулары ана тилден дерслени сайларгъа эркиндиле

Интернетде Къабарты-Малкъарда школлада ана тилни бла адабиятны дерслерин азайтадыла, къабарты эм малкъар тиллеге юйренирге чекле салынадыла деген хапарла кенг жайылгъандыла. Аны бла байламлы республиканы прокуратурасындан бу жаны бла федерал излемлени ангылатырларын тилегенбиз.

Гитче шахарланы энчиликлерин бузмай айнытыргъа

Кёп болмай Москва областьны Коломна шахарында  федерал эм регион къырал къуллукъчула къатышып форум ётгенди. Анда сёз гитче шахарланы бла эллени айнытыуну юсюнден баргъанды. Жыйылыуда Тырныаууз, Бахсан эм Прохладна шахар округланы администрацияларыны башчылары Жаппуланы Руслан, Хачим Мамхегов эм Игорь Тараев да болгъандыла.

Бусагъатдагъы халны сакълар эмда игилендирир ючюн туристлени шёндюгю сурамларына келиширге тийишлиди

Былтыр 30 декабрьден быйыл 8 январьгъа дери къысха кезиуде Минги тауну тийресинде къуру Азауда  40,5 мингнге жууукъ адам солугъандыла. Ол а былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 17 процентге асламды. «Чегет» къонакъ юйде бардырылгъан жангыртыуланы хайырындан а Чегетге солургъа келгенлени саны 3 процентге ёсгенди.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай тынчайыргъа уа сылтаула аздыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда республиканы шахарларында бла эллеринде санитар болумну тинтиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны тёртюнчю кварталында ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Кенгешге министерствону тийишли бёлюмлерини таматалары, жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жангы ахчала къаллайладыла

Белгилисича, бизни къыралда былтыр жангы 200 эм 2000-сомлукъ къагъыт ахчала жюрюп тебирегендиле. Ала башхалагъа хазна ушамайдыла, кеслерини да энчиликлери  кёпдюле.

Волейболчу къызла да элни атын иги бла айтдырадыла

Бабугент элде тиширыу волейбол командаланы араларында жыл сайын бардырылгъан тёрели турнир озгъанды. Аны Черек районну спорткомитети хазырлагъан эди.

Властьны регион органларыны бла Росгвардияны араларында байламлыкъланы кючлендире барыуну амаллары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини федерал службасыны директоруну биринчи орунбасары -  РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующиси генерал-полковник Сергей  Меликов бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости