Жангылыкъла

Хайырланыучулагъа - налогланы юсюнден толу хапар

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

Таматаланы жырла эм халкъ сюйген макъамла бла кёллерин алгъандыла

Росгвардияны аскер оркестри Нальчикде концерт бергенди. Звездный элден аскерчиле абаданла эм сакъатла тургъан интернатда  къонакъда болгъандыла

Аушигерни жылы суулары – он эм иги курортну санында

Кёп болмай «ТурСтат» агентство,  Россейде гара сууну бла балчыкъны хайырланнган  курортланы рейтингин бардыргъанды. Анга кёре, биринчи он тизмеге Аушигерни жылы суулары  да киргендиле.  Рейтингни чеклеринде курортха къаллай сурам болгъаны, солугъанлагъа таплыкъгъа  болумну къурамы да тергелгендиле. 

Архитектураны жашырынлыкъларындан хапарлы болгъандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Архитектураны кюнюн белгилегендиле. Анга архитектура, къурулуш эм дизайн  институтну  (ИАСиД) преподавательлери, студентлери эм башхала къатышхандыла.

Эл мюлкде жетишимле бла кёпле шагъырейленирикдиле

Алгъаракълада Москвада бизни къыралны агропромышленность сферасында эм белгили ишледен бири башланнганды – АПК-ны Ыйыгъы. Аны РФ-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды.

Фатарда къонакъ юй ачардан алгъа къоншуладан эркинлик алыргъа тюшерикди

Кёп фатарлы жашау журтлада къонакъ юй (хостел) къураугъа чек салгъан, кеси да быйыл 15 апрельде къабыл этилген 59-ФЗ номерли закон бу айны биринчисинде кюч алгъанды. Аны бла Жашау журт кодексге да тюрлениуле сингдирилгендиле. Федерал кадастр палатаны специалистлери жангы законну магъанасын ангылатхандыла.

Эт продукцияны качествосуна – артыкъда уллу сакълыкъ

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны специалистлери этни эмда аллай продукцияны жарашдырыу бла кюрешген предприятиялада быйыл ючюнчю кварталда жыйырмадан артыкъ тинтиу бардыргъандыла. Бу иш план бла белгиленнген графикге кёре, бирде уа андан тышында да тындырылгъанды.

Бийик усталыкъларына, педагогика фахмуларына, алгъа итиниулерине да - бийик багъа

Нальчикде Къырал концерт залда,  Устазны кюнюне аталып,  уллу байрам болгъанды.  Аны Дуния артий комитетни вице-президенти, бу организацияны Шимал Кавказда  бёлюмюню  башчысы Ауес Бетуганов къурагъанды. Ол эмда КъМР-ни Жамауат палатасыны комиссиясыны таматасы  Доти Бажев, устазланы байрамлары бла къызыу алгъышлап, ала ёсюп келген тёлюню юйретиуге,  окъутуугъа уллу къыйын салгъанларын чертип, ыспас этгендиле.

Жолла къышха хазырдыла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны специалистлери Ставрополь крайда, Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Шимал Осетияда эмда Ингушетияда федерал трассаланы къышха хазыр этип бошай турадыла. Ведомстводан билдиргенлерича, бу ишде юч жюзден артыкъ энчи техника хайырланылады

Усталыкъ сайларгъа болушадыла

14-20 октябрьде «Неделя без турникетов» деген битеуроссей акцияны чеклеринде, Россейни машинала ишлеучюлерини союзуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю,  жаш адамлагъа усталыкъ сайларгъа болушурча,  бюгюнлюкде урунуу рынокда  сурам болгъан инженер эм ишчи усталыкълагъа сейирлерин бурурча экскурсия бардырлыкъды.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла