Новости

Коммерциялы болмагъан организацияланы тирилтирге алланып

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда республиканы коммерциялы болмагъан организацияларыны (НКО) болумлары, проблемалары, аланы айнытыуну амаллары тинтилгендиле.

Поэтни болмагъанча деменгили закийлигине эмда айтып айталмазча асыллыгъына тюшюне

Россей Федерацияны Культура министерствосу, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап бу кюнледе «Мамырлыкъ эмда къууанч сизге, жашагъанла!» деген ат бла Битеуроссей илму-теория конференция къуралгъанды. Ол Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жораланнган проектледен бириди.

Юрий Коков «Къоркъуусуз шахар» комплексни айнытыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны ишине къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков «Къоркъуусуз шахар» аппарат-программалы комплексни системаларын сингдириу эмда айнытыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны ишине видеоконференция халда къатышханды. Сёз бир «112» номер бла оператив службаланы терк чакъырыуну жалчытхан эмда «Эра-Глонас» къырал автоматизацияланнган информация системаланы юслеринден барады.

Журналистлени къыйынларына - тийишли багъа

Шимал Кавказны асламлы информация органларыны Ингушетияда Магасда 30 ноябрьде -1 декабрьде бардырылгъан  V юбилей форуму «Медиа Кавказ» деген конкурсну эсеплерин чыгъарыу бла бошалгъанды. Битеу да бирге уа анга 16 номинацияда кеслерини ишлерин регионну 350 журналисти кёргюзтгендиле.

Предпринимательле коррупциягъа къажаудула

Коррупциягъа къажау халкъла аралы кюнню аллында, Къабарты-Малкъарны Сатыу-алыу – промышленность палатасыны (ТПП) келечилери, бизнесменле, активистле видеоконференция халда бардырылгъан «Объединение усилий бизнеса и власти: системные меры по предупреждению коррупции» деген тренингге къатышхандыла.

Аны фахмулулугъу, асыллыгъы, журтуна сюймеклиги юлгюге саналып турлукъду

Эллилери-жерлилери Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанын белгилегендиле.

Келир Олимпиадагъа аталгъан ахчала

Россельхозбанк келир жыл Корея Республикада Пхенчхан шахарда бардырыллыкъ Къыш Олимпиада оюнлагъа атап, кюмюшден этилген ахчаланы сатып башлагъанды, деп билдиргендиле финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Курорт комплексни айнытыуун тыйгъан сылтауланы излегендиле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла КъМР-ни курортла эм туризм жаны бла министри Мурат Шогенцуковну «Зарагиж» туркластерни къурауну юсюнден докладына тынгылагъандыла. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.  

Келир онжыллыкълада Россейни халкъыны саны азаймазына бюгюнлюкде къайгъырыргъа эмда тийишли мадарла этерге керекбиз

В.ПУТИН: Кюн ахшы болсун, хурметли коллегаларым!

Шимал Кавказда журналистика не халда болгъанын тынгылы сюзгендиле, аны магъанасын бла хайырлылыгъын кётюрюуню амалларын ачыкълагъандыла

Тюнене Ингушетия Республиканы Магас шахарында Шимал Кавказны асламлы информация органларыны кезиулю бешинчи форуму ишин башлагъанды.  Анга округну баш магъаналы изданияларыны келечилери, белгили россейли экспертле, властьны федерал эмда регион органларыны оноучулары да келгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости