Жангылыкъла

Дарман салдыргъаннга сертификатны тюрсюню къабыл этилгенди

Быйылгъы  жылда 8 ноябрьден тебиреп сертификатда коронавирусха къажау дарман салдыргъанды деген билдириуден сора да, COVID-19  ауругъан адамны юсюнден толу хапар, 2022 жылда  биринчи мартдан башлап вакцинация этерге жарамагъаныны юсюнден медицина жаны бла жазыула да боллукъдула.

Республиканы ара шахарында - аслам жангыртыу ишле

Къабарты-Малкъарны ара шахарыны орамларында тапландырыу ишле барадыла. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, ала «Къоркъуусуз эм тап автомашина жолла» миллет проектни чеклеринде тамамланадыла.

Гитче Черек ГЭС-ни къурулушу башланнганды

Орта кюн Къабарты-Малкъарда гитче Черек ГЭС-ни къурулушу башланнганды. Бу иш бла байламлы жыйылыу Зарагиж ГЭС-ден энишгерекде, Псыгансу элни къатында ётгенди. 

Жаяу жюрюгенлеге къоркъуу чыкъмазча

МВД-ны Черек районда бёлюмюню автоинспекторлары Къашхатауда къоркъуусузлукъ рейд бла бирге «Засветись» деген акцияны да бардыргъандыла. 

Миллет энчилигибизни белгилейик

Тамбла Россейде Халкъны бирлигини кюню белгиленирикди. Анга жораланнган тюрлю-тюрлю акцияла бла флешмобла бюгюнлюкде онлайн халда бардырыладыла. Аладан бир къауумун Россейни школчуларыны къымылдауу (РДШ) да ётдюреди.

Республикада туризм айныйды

«Эльбрус» курортда жаз кезиуде солугъанланы саны жарым жылгъа 176 мингнге жетгенди. Ол а былтыр бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю. «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону  билдиргенине кёре, «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 1 майдан 31 октябрьге дери 300 минг адам солугъанды.

Тёбен Черекде жолну жангыртадыла

Урван районда Нарткъала – Озрек – Эски Урух автомашина жолну он километрлик кесегине тынгылы ремонт этиле турады.

Кавказны ёхтемлиги

Закий Къайсын бла байламлы жангы шартла излей интернетге киргенимде, кёзюме жюрекни къууандыргъан бир басма илиннгенди. Къулий улуну бу сиз кёрген суратыны юсюнде жазыу, аны жашау эм чыгъармачылыкъ жолун ачыкълагъан презентация, миллетибизни атын айтдыргъан шайыр Кавказдан, Москвадан да узакъ жерледе белгили болгъанына, энтта да бир шартдыла.

Жангы фатарлагъа 88 юйюр кёчерикди

Майский шахарда тозурагъан юйледе жашагъан адамлагъа бериллик кёп фатарлы эки журтну къурулушу андан ары барады. Республиканы Правительствосу бла районну администрациясы аны энчи контрольда тутадыла.

Районну башчысы Татьяна Саенко, бу кюнледе объектлеге барып, къурулушну бардыргъан подряд организацияны адамлары бла сёлешгенди, ишлени терклендирирге, кесин да алгъынча тынгылы бардырыргъа чакъыргъанды.

Токну къоранчы дайым азая барады

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияда ётген кенгешде балансла жаны бла комиссия быйыл тогъуз айгъа биригиуню иши бла байламлы эсепле чыгъаргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла