Жангылыкъла

Сиз а билемисиз?

Россейни арасы… Красноярск крайда

Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды.

Жолланы жарытыуну къайгъысын кёре

Республиканы шахарларында бла эллеринде жолланы кече жарытыу жаны бла мадар этиле тургъанын билдиргендиле КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.

Фатиманы хорламлары

Вузда окъугъан жылларында Фатима  бийик жетишимлеге жеталгъанды, ол санда илму тинтиуледе да. Аны ишлери, вуз, регион, халкъла аралы даражалада къуралгъан тюрлю-тюрлю илму-практика конференциялада кёргюзтюлюп, дипломлагъа, сертификатлагъа тийишли болгъандыла.

Жангы социал объектлеге – токну кереклиси тенгли бир

Быйыл биринчи кварталда «Россети Шимал Кавказ» компаниягъа ток сетьлеге къошулургъа сюйгенледен 6690 заявка берилгенди. Аланы барына да 302 МВт электрокюч жиберирге керекди. Тенглешдирип айтханда, былтыр бу кезиуде заявкаланы саны жаланда 4800 болгъанды, деп белгилегендиле компанияны КъМР-де бёлюмюнде.

Тереклени онгларын алгъан калифорниялы къурт

Калифорниялы щитовка (Quadraspidiotus perniciosus) жемиш тереклеге бек уллу хата салгъан къуртха саналады, дейдиле Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда управлениясында.

Жангы сабий садик хазыр болуруна кёп къалмагъанды

Терек шахарда бир кезиуге 140 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу барады.

Къыйын кезиуде бизнесге себеплик этиледи

РФ-ни Налог службасындан  шёндю бу коронавирусну хатасындан чыкъгъан чырмаула ючюн налогланы аванс эмда страховой тёлеулени кечирек берирге болурун билдирген эдиле алгъаракъда.

Майскийде тазалаучу объектле къурауну къолгъа алгъандыла

Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко Майский шахарда канализация системада тазалаучу объектле ишлерик подряд организацияны келечилери бла тюбешгенди.

Битимчиликде къармашханлагъа - субсидияла

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну быйыл 6 апрельден 65-ПП номерли бегими бла  эл мюлкде битимчиликни талай тюрлюлеринде производство бла кюрешгенлеге субсидияла бла онгдурууну Жорукълары тохташдырылгъанды.

Жоллагъа ремонт этиледи

Дейское – Тёбен Курп жолну Шимал Осетиягъа жууукъда кесегинде жангыртыу ишле барадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла