Жангылыкъла

Жамауат палатаны Жаш тёлю советини жангы къаууму къуралады

Жамауат палатада Жаш тёлю совет – кенгеш органды, аны борчу палатагъа жаш тёлюню законлу сейирлерин эм эркинликлерин къоруулаугъа, жаш тёлю биригиулени ишлерин къураугъа эм жаш тёлю политиканы бардырыугъа себеплик этиудю. Аны мурдорунда жаш адамланы проектлери сюзюледиле, аланы башламчылыкъларын жашауда толтурургъа болушлукъ бериледи.  

Конкуренция не халдады эмда къалай айныйды

Къабарты-Малкъарда товар рыноклада конкуренция не халда болгъанын эмда ол къалай айныгъанын жыл сайын тинтедиле. Бу иш РФ-ни субъектлеринде конкуренцияны айнытыу стандартха тийишлиликде бардырылады, дегендиле регионну Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Зарагижде ГЭС-ге – беш жыл

Беш жыл мындан алгъа – 2016 жылда 29 декабрьде Зарагиж ГЭС ишлеп башлагъанды. Бу объект Тёбен-Черек ГЭС-лени къауумунда ючюнчю болгъанды. Аны хайырындан республиканы районларын электрокюч бла жалчытыныу бютюнда игиленнгенди, деп белгилегендиле РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Сабий поликлиника жангы излемлеге келишеди

Нальчикни Богданка микрорайонунда сабий поликлиника тынгылы ремонт этилгенден сора ачылгъанды.

Огъары Бахсанда сабий садикни ток сетьге къошхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Огъары Бахсанда ишленнген жангы сабий садикни озгъан жылны ахыр кюнлеринде ток сетьге къошхандыла.

Республика конкуренция иги айныгъанланы санына къошулгъанды

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Ф.М. Достоевскийни 200-жыллыгъына атап - конкурс

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Аналыкъ капиталны – аскер ипотеканы тёлеуге

«Сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ этиуню къошакъ амаллары» федерал законну 10-чу статьясына тюрлениуле кийириу» 451-чи номерли федерал законнга тийишлиликде ипотеканы аналыкъ капиталны ахчасы бла тёлерге жарарыкъ организацияланы тизмеси кенгертилгенди.

Кёп сабийли юйюрлени жокълагъандыла

Прохладна районда «Боевое братство ветеранов» жамауат организацияны, районну прокуратурасыны бла ГИБДД-сыны болушлукълары бла жандауурлукъ иш болгъанды. Ол а «Полициячы Къар Аппа» битеуроссей акцияны чеклеринде бардырылгъанды.

Сабийлени жокълау ариу тёреге бурулгъанды

«Энчи жумушланы толтургъан Къар Аппа» ведомстволу акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «Вершина» отрядыны къуллукъчулары Прохладныйде сабийле тургъан интернатда къонакъда болгъандыла. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла