Новости

Борчларын тёлемегенле жумушакълыкъны сакъламасынла

Ток бла жалчытыучу МРСК СК компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» электроэнергия ючюн хакъ тёлеуню сансыз этгенлени жууапха тартыуну  андан ары кючлендире барады. Аны амалы уа бирди – борчлу болгъанланы юйлерин  токсуз къоюу. 

Нальчик – эм таза он шахарны санында

Россейде эм иги эмда бек осал экологиясы болгъан шахарланы тизмесин  жарашдыргъандыла экспертле. Хауасы, тёгерекдеги къудурети таза болгъанланы санына Нальчик да киргенди, деп билдиргендиле республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясындан.

Мария Кучина – Европаны эм иги атлетчилеринден бири

Женгил атлетиканы европалы ассоциациясындан билдирилгенине кёре, прохладначы спортчу Мария Ласицкене (Кучина) «Европаны эм иги женгил атлетчиси» деген атха кёргюзтюлген спортчуланы санына киргенди. 
2018 жылда ол, Лондонда «Бриллиантовая лигада», 2.04 метрге секирип, биринчи жерни алгъанды. Ары дери да 25-жыллыкъ спортчу Парижде да аллай эсеп бла къытхан эди. 

Османланы Хыйса.

Келир жыл  Къабарты-Малкъарда къалгъан-къулгъанла тёгюлген юч полигон (ТКО) жабыллыкъды. Бу проектни жашауда бардырырча ахча къыралны бюджетинден берилир деп ышанадыла республиканы властьлары.

Врачланы жалгъан дауладан эмда саусузланы аланы терс диагнозларындан сакълаугъа алланып

РФ-ни Следствие комитетини башчысы Александр Бастрыкинни Медицинада ишлегенлени союзуну таматасы Леонид Рошаль бла тюбешиулерини кезиуюнде РФ-ни Уголовный кодексине тюзетиуле хазырлау жаны бла ишчи къауум къураргъа оноу этилгенди.

Кёп сакъланнган майдал

Къатыш единоборстволадан республикалы эришиуге Къабарты-Малкъардан, къоншу регионладан да аслам жаш спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус районну олимпиада резервли спорт школунда жарау этгенле да. 
Аладан Шауаланы Хамза бла Гюлюйланы Аслан  усталыкъларын кёргюзтгендиле. 

Гитчелеге - багъыу бассейн

Нальчикде «Жулдузчукъ» санаторийде сабийлеге бассейн ачылгъанды. Ала бла анда энчи педагог кюреширикди, саулукъларына уа врачла кёз-къулакъ болгъанлай турлукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Къауданны кюйдюрген жууапха тартыллыкъды

 Адамла къургъакъ кырдыкны, кир-кипчикни, къауданны кюйдюргенлерини хатасындан республикада от тюшюуле кёбейгендиле. Жаланда бир ыйыкъны ичинде КъМР-ни От тюшюуге къажау къырал службасыны къуллукъчулары аланы ёчюлтюрге 130 кере чакъырылгъандыла. 

Битеу жамауатны къууанч тыпырлы болдургъан хорлам

Футболдан чемпионатны 18-чи кюню Россейде спортну бу тюрлюсюн сюйгенлеге, анга артыкъ уллу эс бурмагъанлагъа да уллу къууанч келтиргенди. Къыралны жангы тарыхында биринчи кере болуп, РФ-ни жыйымдыкъ командасы эришиулени финалыны кесегине чыкъгъанды. Станислав Черчесов башчылыкъ этген футболчула байрым кюн Москвада «Лужники» стадионда бек кючлюлеге саналгъан испанлыла  бла тюбешгенди. 

«Нальчик» къонакъ юйню орунуна жангысы сюелликди

Къабарты-Малкъарны ара  шахарында  белгили «Нальчик» къонакъ юйню къабыргъаларын мугут басып, ол жараусуз болгъанлы талай жыл болады.  Мекямны андан тазаларча уа бир жангы амал керек эди. Алай иги кесек заманны анда бир тюрлю мадар этилмегенинден болум иги да осалына кетгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости