Новости

Жунчумагъандыла, бузукълукъну терк кетергендиле

Электрокюч комплексде уруннганлагъа къыш кезиуде, бютюнда байрамлада, арталлыда сагъайып турургъа тюшеди. Сууукълада энергооборудование, ток ызла да аслам хайырланыладыла, бу системаны ишине чырмау салыргъа боллукъ сылтауланы саны да кёбейеди. Ма ол себепден «МРСК СК» компанияны специалистлери энергосистемагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Тамамланнган жумушланы къабыл кёргендиле

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де Баш управлениясыны кезиулю жыйылыуунда организацияны 2017 жылда ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, аллыбыздагъы кезиуге борчла салыннгандыла, айырмалы ишлегенле саугъаланнгандыла. Аны фондну регионда бёлюмюню башчысы Николай Баков бардыргъанды.

Журтубузну аламатлыгъын, аны энчилигин сакълауну ышаннгылы себеби

Бюгюнлюкде табийгъатны  сакълауда заповедниклени магъаналары бек уллуду. Бу бёлюмде ишлегенле хар жыл сайын 11 январьда кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле. 1917 жылда ол кюн Россейде биринчи «Баргузин» тийре къуралгъанды.  Бюгюнлюкде уа къырал магъанасы болгъан 103 аллай жер, 47 миллет парк эм 64 заказник барды.

Билим бериуню бла илмуну араларында байламлыкъланы игилендириу - эм магъаналы жумушду

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

Саракаланы Назиля - чемер мектеп поварланы санында

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

Кёлю бла жазылгъан жазмагъа - бийик багъа

Москвада Бауман атлы къырал техника университетде россейли школчуланы къыш фестивальлары ачылгъан кезиуде «Россия, устремлённая в будущее» деген Битеуроссей конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анда саулай къыралдан тюрлю-тюрлю номинациялада жюз школчу хорлагъанды, аланы санында Хасанияны 16-чы номерли орта школуну 9-чу классыны окъуучусу Кючмезланы Фатимат да.

Фильмлери эмда хапарлары бла тарыхыбызны ачыкълайды, бетибизни чыгъарады

Юйюр таматагъа уа анда кёп ишлерге тюшмегенди – Уллу Ата журт уруш башланып, анга бронь бергенлерине да къарамай, кеси ыразылыгъы бла фронтха кетеди. Алай этмей да не мадар бети болгъан адамгъа - баш иелери урушха кетген тиширыуланы кёзлерине къараяллыкъ тюйюл эди, тамата жашы Малкъарбий биринчи кюнюнден къазауатда болса да.

Хакъсыз медицина болушлукъну кенгертир мурат барды

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа келир жыл хакъсыз медицина болушлукъ бериуге битеу да 9,581 миллиард сом къоратыллыкъды. Андан 1,445 миллиард сомну республиканы бюджети бёллюкдю, къалгъаны уа борчлу халда  медицина страхованияны  фондундан жиберилликди.

Ток бла жалчытыуда чырмау чыкъмазча

Кёп болмай энергокюч бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны таматасыны эм Россейни энергетика министрини орунбасары Андрей Черезовну башчылыгъы бла Нальчикде федерал магъаналы кенгеш бардырылгъанды.

Билим бериуню болуму бир районну юлгюсюнде

Кёп болмай «Чегем муниципал районда билим бериуню болуму эм аны айнытыу» деген кёрмючню чеклеринде КъМР-ни Билим бериу министерствосунда «тёгерек стол» болгъанды. Анга республиканы  Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, районну администрациясыны башчысы Артур Текушев эм башхала къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости