Жангылыкъла

Электрон тюкенде сатыу этерге чакъырадыла

   Республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясындан былтыр сынам халда къуралгъан «Витрина малых закупок городского округа Нальчик» деген электрон тюкен къыйматлы ишлегенин билдиредиле. Бу проектни магъанасы –шахаргъа керекли аберилени сатып алыуну ачыкъ халда, кеси да бюджет ырысхыны аяп алай тамамларгъады. Аны хайыры бла ол ишге гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенле да къатышаллыкъдыла. Анга деп ала товарларыны неда не тюрлю жумушла тамамларгъа боллукъларыны каталогун жарашдырыргъа, аланы да багъаларын туура этерге керекдиле.

Дарманлагъа бла багъыучу аш-азыкъгъа – иги кесек ахча

Къабарты-Малкъаргъа быйыл социал болушлукъ керек болгъанланы дарманла, медицина керекле бла жалчытыугъа эмда саусуз сабийлеге багъыучу аш-азыкъгъа деп федерал бюджетден 94495,7 миллион сом тюшерикди.

Мияланы – бир жанына, къагъытны - башхасына

    Келир айда Бахсан шахарда бир жылгъа 50 минг тонна кир-кипчикни жарашдыргъан комплекс ачыллыкъды. Аны къурулушуна 34  миллион сомдан аслам къоратылгъанды, деп билдиргенди муниципалитетни  администрациясыны башчысыны жашау болумну жалчытыу вопросла  эм къоркъуусузлукъ жаны бла орунбасары  Назир Карданов.

Токну багъасына къошулгъанды

Бу айны биринчисинден башлап Къабарты-Малкъарда ток ючюн тарифле тюрленнгендиле. Каббалкэнергодан билдиргенлерине кёре, ол багъалагъа къошулгъаннга салыннган налог (НДС) 18 процентден 20 процентге кётюрюлгени бла байламлыды.
Алай бла энди шахар тийреледе жашагъанла, кеслери да юйлеринде газ печьлери болгъанла эмда бу категориягъа тенглешдирилгенле бир киловатт ючюн 3,75 сом тёлерикдиле (ёсюм - 1,6 процент).

Юйретиуню кёп амалларын хайырланып

    КъМР-де  УФСИН-де  къуллукъ этгенле ишлери сюдлюк болгъанланы  къылыкъларын тюзетир муратда  тюрлю-тюрлю  амалланы хайырланадыла. Ол санда къырал байрамланы да белгилемей къоймайдыла. Ма быйыл да  жангы жылны ал кюнлеринде   3-чю номерли  колонияда  маданият ишле эмда спорт эришиуле бардыргъандыла. Тутмакъланы араларында  гитче  футболдан, шахматладан, шашкаладан,  стол теннисден эмда спортну башха тюрлюлеринден  турнирле ётгендиле.

Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155 сомгъа сатылады. Ызы бла учуз багъала Брянск, Владимир эм Тамбов областьлададыла.
      Экинчи къолда сатылгъан журтланы рыногунда уа Къабарты-Малкъаргъа ючюнчю жер бериледи (бир квадрат метри 33500 сомду). Бу категорияда эм учуз багъала Смоленскде бла Ингушетиядадыла (31960 эм 33 453 сом). Дагъыда Хабаровск крайда - 68011, Москвада - 86016 эмда Сахалин областьда – 90260 сомду.

Багъыу амаллагъа – федерал бюджетден 149 миллион сом

    2019 жылда «Онкология ауруулагъа къажау сюелиу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъар федерал бюджетден 149 миллион сом аллыкъды.

Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди. Къутхарыучула олсагъат жолгъа атланнгандыла. Алагъа канат жоллагъа къарагъанланы  къаууму да къошулгъанды.
   Лыжачыны эки сагъатдан артыкъ излерге тюшгенди. 21 сагъатда аны ёлюгюн 3500 метр бийикликде  «Мир» станцияны тюбюнде тапхандыла.  Ызы бла къутхарыучула аны энишге тюшюрюп, ведомствола аралы следственный къауумгъа бергендиле.

Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга  жораланнган брифингде республиканы баш сюд приставыны  орунбасары Олег Эфендиев  2018 жылда управлениягъа толтурургъа деп миллиондан аслам  иш тюшгенин, андан  бу ведомствода ишлегенлени хар бирине  9,7 минги жетгенин билдиргенди. Ол а орта эсеп бла алып айтханда,  саулай Россейде болгъанындан эсе юч кереге кёпдю,дегенди.

Доклады кёплени сейирсиндиргенди

   Рахайланы Масхутну къызы Альбина   Башкъортостанны Москвада  Дайым   представительствосунда бардырылгъан “Россейни тюрк тилли жаш тёлюсюню шёндюгю болумгъа кесин жарашдырыу эмда россейли миллетни къурау» деген   битеуроссей  илму-практика конференциягъа къатышханды.  Анда аны «Малкъар жамауатны  XIX  ёмюрде сюд  этиу жорукълары» деген доклады  кёплени сейирсиндиргенди.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла