Жангылыкъла

Алимлерибиз байламлыкъла тохташдыргъандыла

Россейни Илмула Академиясыны КъМР-де Илму арасыны алимлерини къаууму таматалары Залимхан Нагоев бла жыл сайын Сколково технопаркда бардырылгъан форумну ишине къатышхандыла. Аны юсюнден бизге араны пресс-службасыны таматасы Фатима Магомедова билдиргенди.

Жолла таза эм къоркъуусуз болурча

Нальчикни жолларыны кёбюсю  тазалыкъда сакъланырча къошакъ халда «Горзеленхозгъа» жолну жуугъан энчи техника   берилгенди, - деп билдириледи шахарны администрациясыны пресс-службасындан.

Ахчаны борчха бере туруп сакъ болугъуз

Бир тюрлю сылтау бла борчха ахча излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны ючюн юристле борч бергенде расписка жарашдырыгъыз деп юйретедиле. Къаллай кезиуледе расписканы юридический кючю болгъаныны, аны къалай жазаргъа кереклисини юсюнден бизге юрист Азамат Тохов айтханды.

Аскер махтаулукъну шахарларын жокълау, эсгертмелеге гюлле салыу

Шимал Осетия-Аланияны къырал университетини  журналистика эм искусство факультетлерини студентлери  «Бизни хорламларыбыз - халкъланы шуёхлукъларындады» деген ат бла  Кавказда аскер махтаулукъну шахарларына барып, митингле къурайдыла, эсгертмелеге гюлле саладыла. Бу регионла аралы жаш тёлю медиаэкспедиция 22  майда башланып, озгъан байрым кюн Нальчикде бошалгъанды.

Шимал Кавказда   Аскер махтаулукъну тёрт шахары барды: Владикавказ, Нальчик, Малгобек эм Грозный. Ала ол сыйлы атха  Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  немисли фашистлеге къажау къаты сюелгенлери ючюн тийишли болгъандыла.

Ойнадыла, сыйладыла, тишлерине да къарайдыла

Долинскде    пластика хирургияны бла стоматологияны «Си Мед» илму-практика  арасында  Сабийлени къоруулауну халкъла аралы  кюнюнде  къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа байрам къурагъандыла. Алагъа оюнла къурап,  татлы ашарыкъла, кёгетле бла сыйлагъандан,  мультфильмле кёргюзтгенлеринден сора да, хар бирини  тишлерине къарап, алыныргъа, бакъдырылыргъа кереклисин да айтхандыла, къалай тазаларгъа боллугъун  да оюн  халда юйретгендиле. Жилямагъанлагъа уа саугъала, «сыйлы грамотала»  да бергендиле.

Энергетиклени жангы оборудованияны хайырланыргъа юйретгендиле

Шимал Кавказда регионла аралы сеть компанияны (МРСК СК) Ингушетияда, Шимал Осетияда, Къарачай-Черкессияда, Ставрополь крайда эмда Къабарты-Малкъарда бёлюмлерини специалистлерине деп «Каббалкэнергода» онкюнлюк окъутуу курс бардырылгъанды. Анда энергетиклени компания аз-аздан сингдире баргъан «Omni-UtilitieS» деген автоматизацияланнган информациялы системаны хайырланыргъа юйретгендиле.

Энергетикле къоранчланы азайтадыла

«Каббалкэнерго» къоранчланы кетерир ючюн тири кюрешгени себепли быйыл биринчи кварталда  1,1 миллиондан артыкъ киловатт-сагъатны аяргъа онг табылгъанды.   Ол а  Элбрус районну он кюнню, Тёбен Черек элни уа юч айны  ток бла жалчытыргъа жетерик эди.

Налогла жыйыуда иги кёрюмдюле

РФ-ни Налогла службасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде быйыл биринчи кварталны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ведомстводан билдиргенлерича, бу кезиуге  4,8 миллиард сом жыйылгъанды. Аны бла план бла белгиленнген кёрюмдюню 20,2 процентге артыгъы бла толтурургъа къолдан келгенди.

Продукцияларын кёргюзтгендиле, алчы технологияла бла да шагъырейленнгендиле

Бу кюнледе Азербайджанны ара шахары – Бакудагъы  Экспо Арада аш-азыкъны 25-чи халкъла аралы кёрмючю - WorldFood Azerbaijan 2019 бардырылгъанды. Анга Россейден, Украинадан, Литвадан, Хорватиядан эмда кёп башха къыралладан эки жюзден артыкъ компания бла предприятие къатышхандыла. Миллет стендлерин а бизни къырал, Беларусь, Италия, Турция эм Шри-Ланка хазырлагъан эдиле.

Станцияла суу кётюрюлюуге хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла