Новости

«Шёндюгю билим бериу жеринде турмайды, ол заманны излемлери, жамауатны сейирлери бла бирге тюрленнгенлей барады»

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова бла орган тамамлагъан ишни, законла чыгъарыуну энчиликлерини эмда быйыл толтурургъа белгиленнген жумушланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.
- Светлана Гаднановна, сиз башчылыкъ этген комитет былтыр толтургъан ишге къаллай багъа берлик эдигиз?

Педиатрла парталагъа олтургъандыла

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды. Анга КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну, Къабарты-Малкъарны къырал университетини  келечилери, Чегем, Бахсан эм Зольск районну педиатрлары къатышхандыла. 

Къыйматлы соруулагъа къаралгъанды

КъМР-ни Парламентинде спикер Татьяна Егорова РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, аны контроль эм регламент жаны бла комитетини башчысыны орунбасары Ирина Марьяш бла тюбешгенди.

Республикада пульмонология службаны андан ары айнытыуну юсюнден айтылгъанды

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

Владимир Путин: Исламдан билим бериуге къырал себеплик этилгенлей турлукъду

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Грантла тынгылы хазырланнганлагъа тапдырыллыкъдыла

Шимал Кавказны тёрт шахарында, ол санда  Нальчикде, Магасда, Ставропольда эм Черкесскде, Президентни грант  фондуну экспертлери февраль бла март айлада семинар бардырлыкъдыла, - деп билдиредиле жамауат башламчылыкъланы «Северный Кавказ»  халкъла аралы арасындан (МЦОИ). Анга коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери къатышырыкъдыла.

Тюрлю-тюрлю жумушла тамамланадыла, алай хал алыкъа къууандырмайды

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла инспекторла тамамлагъан ангылатыу-профилактика мадарланы хайырындан былтыр авариялада ёлгенлени санын 1,4 процентге, ачыгъанланы уа 5 процентге азайтыргъа онг болгъанды.

Регионланы парламентарийлерини кючлерин эмда сынауларын бирлешдириуню ахшы себеби

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде «Единая Россия» политика партияны Шимал-Кавказ федерал округда регионла аралы Координация советини келечилери, РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Зураб Макиев, Геккиланы Заур, Артур  Таймазов, Елена Бондаренко, Юрий Левицкий эмда партияны СКФО-да бла ЮФО-да ара толтуруу комитетини департаментини таматасыны орунбасары  Александр Рябцев бла тюбешге

Дин ахлула да патриотланы ёсдюрюуге кеслерини юлюшлерин къошаргъа таукелдиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Адальби Шхагошевни  иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни студентлери бла   тюбешиуюнде сёз муслийманланы россейли къыраллыкъны айнытыуда жерлерини, ата журтха сюймекликни юслеринден баргъанды. Аны ача, КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежев динибиз адамны туугъан журтуну патриоту болургъа чакъыргъанын белгилегенди.

Хайырлы сынау тёгерекге жайылырча

Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда Прохладна районну окъутууда жетишимлерини кёрмючю ачылгъанды. Ол «КъМР-де билим бериуню болуму эм айныу жоллары» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости