Жангылыкъла

Жазылыу – 2020

«Заман» - сизни газетигизди

Сыйлы жамауат!

Къар юзюлмезине сакъдыла

Кёп болмай  ведомстволу комиссия  Элбрусда  къар юзюлюуге къажау кюреш бардыргъан аскер отряд  (ЭВПЛО)  къышха хазыр болгъанына контроль бардыргъанды, деп билдириледи МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.  

Электрокюч ючюн борчлагъа къошула барады

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы  хайырланылгъан ток ючюн борчлары 1,62 миллиард сомгъа жетеди. Ол  былтыр бла тенглешдиргенде, 18 процентден кёпдю, деп билдириледи  «МРСК Северного Кавказа» компанияны пресс-службасындан. 

Кир-кипчик ташыу ючюн хакъ уллу тюйюл эсе да, борчла ёсгенлей барадыла

Къыралда  кир-кипчикни ташыу бла байламлы реформаны эм  магъаналы проектледен  бирине санаргъа боллукъду.  Аны  бир ненча сылтауу барды – кир-кипчик бла  байламлы  рынок законну чеклеринде ишлерча этилгенди,  эркинликсиз къуралгъан  свалкала къурутуладыла  эм экология болум да игилендириледи.

Газ – сансызлыкъны унамайды

Угар газ бек уулу затха саналады. Адамны ёпкелерине тюшсе, терк окъуна къаннга сингип, анда гемоглобиннге жабышады. Аны хатасындан а кислород бла жалчытыу тыйылады, дейдиле «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны специалистлери.

Сакълыкъгъа гитчеликден тюшюндюре

Келе тургъан Жангы  жылгъа жоралап, Къабарты-Малкъарда  от тюшюуге къажау-къутхарыу  службада къуллукъ этгенле сабийлеге  уллу байрам къурагъандыла. Анга Нальчикде  25-чи номерли "Золотой орешек"  сабий садха жюрюген къызчыкъланы бла жашчыкъланы чакъыргъандыла. Ол кюн байрамны КъМР-ни Парламентини депутатлары Борис Паштов бла  Мурадин Карданов, юйретиучюле, ата- анала да жокълагъандыла.

Къагъыт ахчаланы тарыхы эм магъанасы

Россейде биринчи къагъыт ахчала жюрюп башланнганлы 250 жыл толгъанына жораланнган кёрмюч бу кюнледе Нальчикде Музыка театрда бардырылады.

Гидроэнергетикле чабакъла кёп болурларына къайгъырадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Росрыболовствону Запад-Каспий управлениясыны специалистлери бла бирге бу кюнледе Терк суугъа эмда анга къошулгъан черекчиклеге каспий лосось чабакъчыкъладан 300 мингден артыгъын жибергендиле. Саулай айтханда, быйыл компанияны себеплиги бла суулада аланы саны 700 мингнге, ахыр беш жылны ичинде уа эки миллионнга кёбейгенди, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Байрамла чурумсуз ётерча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю «Каббалкэнергода» баланс комиссияны кенгешин бардыргъанды. Анда быйыл озгъан онбир айны ичинде ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Эм биринчиден, сёз электрокюч сетьледе къоранчланы азайтыуну юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Оюмладан ишге кёчюу

Кёп болмай  «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы  Аслан Афаунов  Красногорск шахарда  «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда  Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.   

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла