Новости

Аналагъа - ыспас, назмула, жырла

Пачев атлы  шахар библиотекада  Ананы кюнюне  аталып  «Илхам» деген  клубну  кезиулю жыйылыуу болгъанды. Ол байрам халда озгъанды, келгенле жырлагъа тынгылагъандыла, назмула окъугъандыла, аналарын эсгергендиле.

Жюреклени къозгъагъан фильм

Искусстволаны Шимал-Кавказ институтунда  «НОТР Нальчик» телекомпанияны «Надежды маленький оркестрик…» деген документли фильми биринчи кере кёргюзтюлгенди. Аны  баш режиссёру  Рина Мартиросова да, режиссёру Марина Мисостишхова да, операторлары Валерий Шарай эм Владимир Корповскийди, монтажны режиссёру Андрей Пачаджиди.

Магасда Шимал Кавказда информация политика къалай къуралгъаныны юсюнден барады сёз

Шимал Кавказны асламлы информация органларыны 5-чи форуму бюгюн Ингушетияны ара шахары Магасда башланнганды. Аны баш темасы - «Россия-2018.Кавказский ракурс» деп алайды. Анга бу жол Юг Осетияны бла Абхазияны эмда  Къазахстанны  келечилери да къатышадыла.

Бири биринден юйрениу - айныуну шарты

Къабарты-Малкъарны Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини келечилери бу кюнледе Ставрополь крайны Къурулуш эмда жашау журтлагъа надзор этиу управлениясында болгъандыла. Органны башчысы Ирина Безникова таматалыкъ этген къауум  ары  ахшы сынау бла шагъырейленир умутда баргъан эди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Учхара жерлени ачыкълагъандыла, халны тюзетир ючюн битеу кючню салыргъа оноулашхандыла

КъМР-ни прокуратурасында бардырылгъан ачыкъ форумда толтуруучу власть органла, право низамны сакълаучула наркоманияны, ичгичиликни, тютюн ичиуню, психотроп затланы хайырланыуну профилактикасы жаны бла ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сёз акъылбалыкъ болмагъанланы бу осал къылыкъладан тыйыуну юсюнден да баргъанды.

Магъаналы темагъа хайырлы сёлешиу

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде  «Иш кёллю Россей» деген битеуроссей жамауат организацияны башламчылыгъы бла «Проблемы занятости и механизмы взаимодействия учебных заведений и работодателей в содействии трудоустройству молодёжи» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Къадар бизни жюрегибизге да тынгылайды

Белгилиди, тёгерекде болгъан затлагъа жарыкъ кёз бла къарагъан юйюнде, ишинде жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады. Жашауну хар кюнюне къууанып, хар такъыйкъаны татыуун багъалай билгенле кёп жокъдула.

Жараусуз товарланы сатханланы - жууапха

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы аш-азыкъ эмда башха  товарланы сатыу-алыуда, ЖКХ-да, финанс, билим бериу, медицина, туризм сфералада жумушла бла жалчытыуда  хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау ишни дайым бардыргъанлай турады.

«Владимир Путинни регионлагъа рынок борчларын кетерирге кредитле бёлюуню юсюнден оноуу бизге бек магъаналыды»

«Россейни Правительствосу бла тюбешиуде къыралны башчысы Владимир Путин регионланы артыкъда бек жарсытхан проблеманы – коммерциялы борчланы кеси файдаланы жартысына дери азайтыуну – юсюнден айтханды. Борчлары бюджетлерини файдаларындан кёп болгъан регионланы араларында Къабарты-Малкъар да барды (75 процент). Биз быллай болумгъа нек тюшгенибиз белгилиди.

Игилени эсгериуню къууанчы чексизди

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени  къонакъла бла танышдыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости