Жангылыкъла

Депутатла республиканы баш финанс документин къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъан кезиулю жыйылыуунда «КъМР-ни 2022 жылгъа эмда 2023, 2024 жылланы план кезиуюне республикалы бюджетини юсюнден» законопроектге энчи эс бурулгъанды.

Къырал берген болушлукъну тийишлисича хайырланыргъа

КъМР-ни Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны жыйылыуунда бизни республикада агропромышленность комплексге эмда эллеге къырал быйыл берлик болушлукъну сюзгендиле, деп билдиргендиле Палатаны пресс-службасындан.

Урланнган ток - миллионла бла къоранчла

«Россети Северный Кавказ» электрокюч бла жалчытхан компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» жыл башланнганлы токну эсеплеген приборсуз эм эркинликсиз хайырланнган 30,7 миллион сом багъасына 204 шартны ачыкълагъанды.

Шимал Кавказда жолланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

Федерал жол Агентствону башчысы Роман Новиков кёп болмай СКФО-гъа келгенди. Пятигорскеде болгъан кезиуюнде, ол регионланы башчылары бла тюбешип, аланы жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны жангы таматасы Александр Лукашук бла танышдыргъанды. Ызы бла кенгеш бардырып, Ставрополь крайда, Къабарты-Малкъарда эмда Къарачай-Черкессияда жолланы айнытыуну юсюнден сёлешгенди.

Татьяна Егорова Европа Советни жер-жерли эмда регион властьларыны конгрессини ишине къатышады

Бу кюнледе Страсбургда Европа Советни жер-жерли эмда регион властьларыны конгрессини 41-чи пленар сессиясы барады. Анга Россей Федерацияны делегациясы, ол санда КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова да, къатышадыла.

Бир жанында киши да къалмазча

Озгъан ыйыкъда Россейде Халкъны санын жазыу кампания башланнганды. Бу жол ол алгъыннгыладан иги да башхады эм кёплеге бу жумушну кеслерини телефонларындан окъуна тындырыргъа онг береди.

Ата-аналадан энчи контрольну излегендиле

Огъары Жемтала элни орта школунда, ата-аналаны жыйып, Интернетден чыгъаргъа боллукъ къоркъуулу кезиулени сюзюу бардырылгъанды. Ол тюбешиуге Черек районну билим бериу эм жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны таматасы Безюланы Ахмат, РФ-ни Ич ишле министерствосуну Черек райондагъы ОМВД-ны таматасыны орунбасары Аслан Озермегов эм дагъыда башха жууаплы структураланы келечилери къатышхандыла.

Болумну сюзгендиле

Озгъан ыйыкъда Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов эллени таматалары эм тийишли структураланы келечилери бла тюбешгенди. Анда районда COVID-19 бла байламлы эпидемиология болумну сюзгендиле.

Жангыртылгъан жол бютюнда чыдамлы боллукъду

Огъары эмда Тёбен Курп эллеге элтген жолгъа ремонт барады. Аны узунлугъу алты километр чакълыды. Жангыртыу ишле «Къоркъуусузлу эмда тап автомашина жолла» деген миллет проектни хайырындан бардырыладыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Урлугъуна кёре – тирлик

Быйылгъы кюз жауунлу болгъанына да къарамай, аграрийле кюзлюклени урлукъларын себиу ишни андан ары бардырадыла. Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл кюзлюкле ёсдюрюллюк сабанланы ёлчеми былтырдан башха боллукъ тюйюлдю – ол 73,2 минг гектарды. Ол санда кюзлюк будай – 57630, арпа – 9036, рапс – 5530 эмда горчица – 1000 гектарны аллыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла