Новости

Депутатла школгъа дери окъутууну къайгъысын кёргендиле

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эмда жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда школгъа дери билим бериуню айнытыуну амалларын сюзгендиле.

Энтта да бир «Кюн шахар» Майскийде ачылгъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене  сабий чыгъармачылыкъны Нальчикде  «Кюн шахар» академиясыны филиалыны Май районда ачылыууна къатышханды. Аны къууанчына кёпле келгендиле.

Къаты кюрешни юсю бла келген жетишим

Нальчикде мас-рестлингден Кавказны кубогу бардырылгъанды. Бизни республикада ол ючюнчю кере къуралады. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Пермь крайладан, Москвадан, Чувашиядан, Свердловск областьдан бла Саха Республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды. 

Халкъны къолайлыгъын кётюрюуню, ырахатлыгъын жалчытыуну власть эм башха салыргъа керекди

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин 2018 жылда 1 мартда  Федерал Жыйылыугъа кезиулю Посланиясын туура этип сёлешгенди. Алгъын  къырал башчы программалы документни окъуугъа сагъат чакълы бир бёлгенди. Бу жол ол  бир сагъат бла 57 минут сёлешгенди.

Ведомстволаны таматалары борчларын къалай толтургъанларына багъа бичиуню ёлчемлери тохташдырыллыкъдыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю фжыйылыуунда аны талай бегимини проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Правительствону башчысы Мусукланы Алий, аны орунбасарлары Сергей Говоров бла Нина Емузова, министерстволаны бла ведомстволаны таматалары эм келечилери къатышхандыла.

Предпринимательлеге, инвестицияла салыргъа итиннгенлеге - къолайлы халла къураргъа

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла Советни кенгешинде республикада бизнес бла кюрешиуге эмда инвестицияла этиуге  тап  онгла  къурауну юсюнден сёлешиннгенди.

Шахарчыланы къайгъыларын кёре

Тырныауузну Жер-жерли самоуправление советини 17-чи сессиясында  шахар администрацияны озгъан жыл  ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла. Аны башчысы Джаппуланы Руслан кесини докладында шахарчыланы жашау болумларын игилендириуге баш магъана берилгенин чертип айтханды.  

Хар къайда да инвесторлагъа къолайлы халла къураргъа

Тула шахарда Россей Федерацияны Генеральный прокурору Юрий Чайка оператив кенгеш бардыргъанды. Анда сёз Приволжск,Север-Запад, Шимал-Кавказ, Ара эмда Юг федерал округлада инвесторланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден баргъанды.

Ачыкъ, къыйматлы, талпыгъан сёлешиу

Россейни паратхэквондодан жыйымдыкъ командасы Къабарты-Малкъарда баш магъаналы халкъла аралы эришиулеге хазырлана турады.  Бизни республиканы сайлагъанлары да бошдан тюйюлдю - спортчуланы жарымы чакълы бири Шимал Кавказдандыла. Жыйымдыкъ команда бла КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова тюбешгенди эмда анга киргенлени  хар бири бла да танышханды.

Уллу усталыкълары болгъан ишчиле - ёсюуню ышаннгылы себеби

Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатыны экинчи регион кесеги башланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости