Новости

Ведомстволаны таматалары борчларын къалай толтургъанларына багъа бичиуню ёлчемлери тохташдырыллыкъдыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю фжыйылыуунда аны талай бегимини проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Правительствону башчысы Мусукланы Алий, аны орунбасарлары Сергей Говоров бла Нина Емузова, министерстволаны бла ведомстволаны таматалары эм келечилери къатышхандыла.

Предпринимательлеге, инвестицияла салыргъа итиннгенлеге - къолайлы халла къураргъа

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла Советни кенгешинде республикада бизнес бла кюрешиуге эмда инвестицияла этиуге  тап  онгла  къурауну юсюнден сёлешиннгенди.

Шахарчыланы къайгъыларын кёре

Тырныауузну Жер-жерли самоуправление советини 17-чи сессиясында  шахар администрацияны озгъан жыл  ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла. Аны башчысы Джаппуланы Руслан кесини докладында шахарчыланы жашау болумларын игилендириуге баш магъана берилгенин чертип айтханды.  

Хар къайда да инвесторлагъа къолайлы халла къураргъа

Тула шахарда Россей Федерацияны Генеральный прокурору Юрий Чайка оператив кенгеш бардыргъанды. Анда сёз Приволжск,Север-Запад, Шимал-Кавказ, Ара эмда Юг федерал округлада инвесторланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден баргъанды.

Ачыкъ, къыйматлы, талпыгъан сёлешиу

Россейни паратхэквондодан жыйымдыкъ командасы Къабарты-Малкъарда баш магъаналы халкъла аралы эришиулеге хазырлана турады.  Бизни республиканы сайлагъанлары да бошдан тюйюлдю - спортчуланы жарымы чакълы бири Шимал Кавказдандыла. Жыйымдыкъ команда бла КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова тюбешгенди эмда анга киргенлени  хар бири бла да танышханды.

Уллу усталыкълары болгъан ишчиле - ёсюуню ышаннгылы себеби

Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатыны экинчи регион кесеги башланнганды.

Тынгысызландыргъан затланы жашырмай айтхандыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында Предпринимательство жаны бла советни кенгеши бардырылгъанды. Аны ишине мэрни орунбасары Анатолий Тонконог, КъМР-ни Предпринимательлерини союзуну, «Опора России» жамауат организацияны республикада бёлюмюню келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Дунияда геополитика хал сакълыкъны эмда къоркъуусузлукъну бютюнда кючлендириуню излейди

Тюнене Юрий Коков Правительствону юйюнде Россейни ФСБ-сыны Чекчи службасыны кадрла управлениясыны таматасы Сергей Стрельников эмда Россейни ФСБ-сыны жер-жерли Чекчи управлениясыны жангы башчысы Андрей Павлов бла тюбешгенди.  Ушакъны кезиуюнде  ведомствону алгъыннгы башчысы Анатолий Пугачёв Россейни чеклеринде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа уллу къыйын салгъаны белгиленнгенди.

Нальчикде - энтта бир гемодиализ ара

Тюнене республиканы ара шахарында Шортанов атлы орамда жангы гемодиализ ара ачылгъанды. Къууанчлы ишге КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев эм башхала къатышхандыла.

Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости