Новости

Сёлешиуню баш темасы – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Владимир Путинни ышаннгылы адамларыны санында

Къабарты-Малкъарны алгъыннгы премьер-министри Андрей Ярин озгъан ыйыкъда къыралны Президентине кандидат Владимир Путинни  айырыу штабыны аппаратыны таматасы болгъанды.

Тийрелени айнытыуну, бюджет ахчаны аяулу жюрютюуню юсюнден баргъанды сёз

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешгенди эмда эксперт къауум бла тюбешгенди.

Алгъыннгы тюкенни мекямында - тынгылы спорт зал

Жангы жылны аллында Хасания элде «Эльбрусоид» фондну башламчылыгъы эм предпринимательле Гузойланы Рашидни бла Гуртуланы Кязимни болушлукълары бла дзюдо эм къатыш единоборствола бла кюреширча спорт зал ачылгъанды. Алгъыннгы  тюкенни бу ишде хайырланыргъа эл администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын бергенди.

Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери жолну тапландырыу планнга кийирилликди

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы жолларыны болумлары эмда аланы тапландырыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Тынчайып къалыр умут жокъду

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди. Сёз республиканы энергетика комплексинде болумну, тамамланыргъа керекли жумушланы юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Эл мюлкде инвестиция проектлеге къырал да билеклик этеди

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну АПК-да рыноклагъа къарагъан  департаментини башчысы Анатолий Куценко видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда агропромышленность комплексде объектлени  ишлеу эмда жангыртыу  бла байламлы проектлеге инвестицияла этиуню юсюнден баргъан эди.

Къагъанакълагъа - саулукъ, аналагъа - насып

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы Перинатал арада болгъанды, анда уа бюгюнлюкде дунияны жарыгъын 562 къагъанакъ кёргенди. Сагъынылгъан араны толу болмагъан эки айны кезиуюнде ишини  медицина статистикасы  уа республикада сабийден ауругъанлагъа болушлукъну качествосу иги да кётюрюлгенин белгилейди.

Уллайгъанлагъа уллу хурмет бла

Алгъаракъда «Эльбрусоид» фонд, жангы жылгъа жоралап, «Ниети тазаны иши ахшы» деген ат бла жандауурлукъ акция бардыргъанды. Алай бла жаш тёлюню уллайгъанланы жарсыуларына эс бурургъа, алагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла. Анга жыйырмадан аслам волонтёр къатышханды.

Эллиге жууукъ вопросха къаралгъанды

Жангы жылгъы солуудан сора КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Жыйылыуну ача, ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды. Ол кюн повестка уа кенг болгъанды – депутатла 48 вопросну сюзгендиле. Ол санда бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости