Новости

Мокъаланы Зухура.

Жангы жылны байрамыны аллында парламентарийле ёксюз эм къарар адамлары болмагъан сабийлени жокълап, аланы саугъала бла къууандыргъанлары ахшы тёреге айланнганды дерчады.

Жукъгъан аурууну жолун кесер мадарланы излегендиле

Къабарты-Малкъарны Правительствосунда санитар-эпидемиягъа къажау ведомствола аралы комиссияны отчёт жыйылыуу болгъанды. Анда «КъМР-ни тийресинде эхинококкозну профилактикасына жораланнган жумушланы тамамлау» деген теманы сюзгендиле. Аны премьер-министр Мусукланы Алий ачханды эм бардыргъанды.

Баш тема – Россей Федерацияда энди бардырыллыкъ президент айырыула

Москвада 22-23 декабрьде «Единая Россия» партияны XVII съезди барады. Аны баш темасы - 2018 жылда 18 мартда РФ-ни президентин айырыуду.  Аны ишине Къабарты-Малкъарны келечилери да къатышадыла.

КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий: «Кавказкабельни» борчлары 2012 жылдан бери жыйыладыла. Ахырында аны иелери предприятияны банкротлукъгъа жетдиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий  «Кавказкабель» заводну коллективини келечилери бла тюбешгенди. Аны кезиуюнде предприятияны баш директору Хабас Кармов ишчилени сорууларына жууапла бергенди эмда тамбла окъуна быйыл сентябрьден бери  хакъ тёленмей жыйылып тургъан борчну жабарыгъына ышандыргъанды.

Битеу социал жумушланы толу тындырырча амалла бардыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде бир талай буйрукъну бла бегимни проектлери сюзюлгендиле эм къабыл этилгендиле.

Жарсыуланы юслеринден ачыкъ халда

Кёп болмай Черек районну администрациясында муниципалитетни ара больницасыны (ЦРБ) ишини юсю бла кенгеш бардырылгъанды.

Улутхачылыкъгъа къажау сюелиу

«Къабарты-Малкъар Республиканы Элбрус районунда 2017-2020 жыллада коррупцияны жолун кесиу жаны бла мадарла этиу» деген муниципал программаны чеклеринде администрацияны улутхачылыкъгъа къажау комиссиясыны келечилери аслам жумуш толтургъандыла.  Аланы борчлары халкъда жарыкъландырыу иш бардырыуду эмда, адамланы бу жаны бла сейирлерин къоруулауду да, анга кёре  социал  реклама к

Тийишдирилген ахчаны - жандауурлукъгъа

26 декабрьде 15:00 сагъатда КъМКъУ-ну Тарых, филология эм СМИ институтунда  байрам ярмарка боллукъду. Анда жыйылгъан ахча жандауурлукъ жумушлагъа къоратыллыкъды. Акцияны «ООП КБР» союзну себеплиги бла вузну студентлерини бла аспирантларыны профсоюзлары бардырады.

Ёсюп келген тёлюге чынтты къайгъырыулукъ бла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда сабийлени сейирлери бла байламлы 2012-2017 жыллагъа республикалы стратегияны жашауда бардырыу жаны бла советни ахыр жыйылыуу болгъанды. Аны КъМР-ни Правительствосуну Председатели, сагъынылгъан советни таматасы Мусукланы Алий ачханды эм бардыргъанды.

Юрий Коков сёлешиуге къатышханлагъа ыразылыгъын билдиргенди, хар соруугъа, тилекге эм предложениягъа тынгылы эс бёлюнюрюгюн айтханды

Бараз кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Россия-1» каналда (КъМР)  тюзюнлей эфирде республиканы инсанларыны эмда жамауат организацияланы келечилерини сорууларына бла тилеклерине жууапла бергенди. Эки сагъат бла жарым баргъан бериуню кезиуюнде эмда анга хазырланнганда 900-ге жууукъ тилек этилгенди.  

Страницы

Подписка на RSS - Новости