Жангылыкъла

Жолчула суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда суула кётюрюлген кезиуледе Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы жоллада    къоркъуусузлукъну жалчытыргъа хазырды.

Энтта да бир ясли ишлене турады

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, Нальчикде 39-чу  номерли орта школну арбазында  жангы ясли ишленип бошала турады.  

Почтала жангыртыладыла, ишлерин тирилтедиле

Былтыр Къабарты-Малкъарда почтаны   онтёрт  бёлюмю  жангыртылгъанды.  Аладан тёртюсюнде этилмей жарамазлыкъ  жумушла тамамланнгандыла,   онусунда уа  комплексли ремонт бардырылгъанды.  Андан сора да,  Нальчикде Баш почтамтны  арбазында тозурагъан асфальтны орунуна плитка салыннганды. 

Жолдан тынч ётерча боллукъду

Бахсан шахарда 1-чи номерли орта школну къатында   жолну башы бла  жаяу жюрюгенлеге темир кёпюр ишлене турады, деп билдириледи районну администрациясыны пресс-службасындан.

Къанатлыланы ток урмазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери ток ызланы бегирек къоркъуулу жерлеринде къанатлыланы къоруулагъан 345 устройство орнатхандыла. Энергетикле айтханларына кёре, быллай затла аланы ток ургъандан сакъларча деп этиледиле.

Геккиланы Заур - СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны комиссиясыны жыйылыууна къатышханды

СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны Санкт-Петербургда бардырылгъан ишлерини чеклеринде аны дайым комиссияларыны жыйылыуу болгъанды. Аладан бирини - политика соруула эмда халкъла аралы бирге ишлеу жаны бла къауумуну - кенгешине РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур да къатышханды.

Жолчулада иш къазауатды

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда аланы тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла.

Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат жерлени къоруулай

Быйыл "Марш парков - 2020" атлы  халкъла аралы акция  «Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат  жерлени къоруулай» деген чакъырым бла бардырылады. Аны магъанасы энчи къорууланнган табийгъат тийрелени (ООПТ) проблемаларына власть органланы, СМИ-ни, бизнесни эмда жамауатны эслерин бурургъады. Быйыл ол РФ-ни Президентни грантла фондуну болушлугъуна тийишли болгъанын да белгилерчады.    

Амбулатория урушдан сора къалгъаннга ушайды

Бабугентчиле амбулаторияны кюнден-кюннге тозурап баргъанына, тийишли санитар болум окъуна сакъланмагъанына тёзалмай, бир мадар  табылырына жарсып,  Интернетде жазгъандыла эмда мекямны суратларын да салгъандыла.  

Омакъ садик ишленнгенликге, къоркъуусузлукъгъа эс бурулмагъанды

Кёп болмай социал сетьледе    Акъ-Сууну  жангы микрорайонунда ишленнген    садикни тийресинде къоркъуусузлукъ жалчытылынырча мадар этилмегенин айтып жазгъандыла эмда болумну видеогъа тюшюрюп салгъандыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла