Жангылыкъла

Сууну эсеплеген приборлагъа пломбала салыуну юсюнден

Россей Федерацияда «Энергияны аяуну, энергетика къыйматлыкъны кючлендириуню эмда талай законнга тюрлениуле сингдириуню юсюнден» 261-ФЗ номерли федерал закон 2009 жылда 23 ноябрьде къабыл этилгени бла  фатарланы эмда юйлени иелери электрокючню эмда таза сууну эсеплеген приборланы орнатыргъа борчлудула.

Багъалап сакъларгъа борчлубуз

Минги тауну тийресиндеги сейир да, тамаша да табийгъат бизни уллу байлыгъыбызды деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Бюгюнлюкде Миллет паркны жеринде агъач 9 минг гектарны алады. Ол битеу тийрени ондан бирин тутады. Асламысында мында нарат бла къайын терекле ёседиле.

Эслиликлерини хайырындан агъачны танг кесеги сакъланнганды

Россейни кийик табийгъатны къоруулау жаны бла фонду эм КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу  Къабарты-Малкъарда багъалы агъачны 30 гектар чакълы бирин къоратылырындан  сакълагъандыла, деп айтылады организацияны сайтында. 

Саулукълары осал сабийчиклени къууандыргъандыла

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны полициячылары, Нальчикде УМВД-да коллегалары бла бирге саулукълары осал сабийчикле бла жандауурлукъ акциягъа къатышхандыла.

Жалгъан сайтлагъа алданмагъыз

Интернетде Россейни Пенсия фондуну официал  болмагъан сайтлары   жайылгъандыла. Алада  социал тёлеулени юслеринден ётюрюк информация бериледи, ала тамамланнган жумушла да сагъайтадыла. 

Республикада беш магъаналы регион проект бардырылады

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

Сабий садланы къурулушларыны болуму бла шагъырейленнгендиле

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленнгендиле.

Эллени ючден бири суу къытлыкъ сынайды

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

Юридический жаны бла хакъсыз болушлукъ кимге бериледи

Къабарты-Малкъар Республиканы хакъсыз юридический болушлукъ бериу жаны бла эркинликлери 2014 жылда 31 декабрьде чыгъарылгъан 76-РЗ номерли республикалы закон бла эмда республиканы Правительствосу къабыл этген жорукъла бла белгиленедиле. Алагъа тийишлиликде КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, республикада хакъсыз юридический болушлукъ былагъа бериледиле:

Терек бахчада ишленнген юйде прописка этер амал бармыды?

Федерал Кадастр палатагъа тюрлю-тюрлю соруула бла сёлешгенлени бир кесеги терек бахчачылыкъ эмда бахчачылыкъ бла байламлы законодательствону жашауда хайырланыуну юсюнден сорадыла, дейдиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда. Аладан бири буду: «Быллай бахчада ишленнген юйде прописка этерге эмда аны «жашау журт» деген категориягъа къалай кёчюрюрге боллукъду?».

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла