Жангылыкъла

Сууукъланы хатасындан ток ызла окъуна юзюлгендиле

Бу кюнледе Зольск районда сууукъла къысып, туман басып эмда жел уруп тургъаныны хатасындан магистраль ток ызлагъа къалын буз жабышып, аныкёп жерлери юзюлгендиле, аланы тутхан чыпынланы бир кесеги да аугъандыла.

Май районда ток сетьле «Россети Шимал Кавказ» къырал холдингге киргендиле

Май районну электросетьлери жууукъ кезиуде «Россети Шимал Кавказ»
компанияны бойсунуууна кёчерикдиле. Бу кюнледе аны эм муниципалитетни арасында тийишли келишим этилгенди, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан.
 

Солдатланы аналарыны жюреклери энди бир заманда да элгенмесинле

Сауутланнган кючлени  запасдагъы офицерлерини биригиулерини «Мегапир» миллет ассоциациясыны КъМР-де бёлюмю  Бахсан шахарда «Солдатны анасыны жюреги» деген патриот акцияны  бардыргъанды.  Анга сыйлы къонакълача Россейни Жигитлери Валерий Куков  бла  Абубакар Костоев чакъырылгъандыла.  

Предприятияла эшиклерин ачхандыла

Предпринимательствону битеудуния ыйыгъыны чеклеринде Прохладна районда  «Турникетсиз бир кюн» деген акция барады. 

Налог тёлеучюлени жумушларына тийишлисича къараргъа

Федерал налог службаны КъМР-де управлениясында бардырылгъан семинар-кенгешде налогла тёлеучюле бла ишни игилендириуню эмда къырал жумушланы бериуде качествогъа сакъ болууну юсюнден селешиннгенди. Жыйылыугъа ведомствону жер-жерли бёлюмлерини келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле инспекциядан.

«Заман» газетни – хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!
Сиз ана тилигизни сюе эсегиз;

Къошакъ билим бериуню къыйматын кётюрюуню юсюнден сёлешгендиле

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде  Экономиканы бийик школуну (ВШЭ) келечилери «Къошакъ профессионал билим бериу: окъутуу амалланы къурау эм айнытыу» деген семинар ётдюргендиле. Анга  жюзден аслам   преподаватель къатышханды.

Бизнес бла кюрешгенлеге - аслам кредитле

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге берген кредитлени ёлчеми 477 миллион сомгъа жетгенди. Аны да къошуп тергегенде, бёлюмню битеулю кредит портфели жети жюз миллион сомдан атлагъанды, деп билдиргендиле финанс учреждениядан.

Жангы оборудование – бютюн уллу онгла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

Къырал жумушланы - терк да, тынгылы да

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла