Жангылыкъла

Къутхарыучуланы – усталыкъларына, кишиликлерине да бийик багъа

       Алгъаракълада РФ-ни МЧС-ини таматасы Евгений Зиничев ведомствону регионлада бёлюмлерини башчылары бла жылны эсеплерине жораланнган кенгеш бардыргъанды. Анга Россейни Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министерствосуну КъМР-де Баш управлениясыны тамасы Михаил Надежин бла бирге Элбрусда излеу-къутхарыучу  къауумну таматасы Гюлюйланы Абдуллах эм аны орунбасары Хаджиланы Альберт да къатышхандыла.

Жангы жылгъа жангы фатарлада тюберикдиле

Жангы жылны аллында Чегем районда ёксюз эмда къарар адамлары болмагъан жыйырма тёрт  сабийге фатарла берилгендиле, деп билдиргендиле  муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.
Ачхычланы бериу бла байламлы къуунчлы иш администрацияны юйюнде баргъанды. Анга  жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла минстр Ауес Кумыков бла Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев да къатышхандыла. Ала, жашау журтла къоллу болгъанланы алгъышлагъанларындан сора, бирге фатарлагъа къарарагъа  баргъандыла.

Аскерчиле саусузлагъа аягъы юсюне болургъа болушадыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 68 келечиси бла Звездный посёлкада аскер бёлюмню 158 къуллукъчусу, «Къанны службасы» къырал программаны чеклеринде бардырылгъан  донорлукъ акциягъа къатышып, саусузлагъа болушхандыла. Аны Лермонтов шахардан «Федерал медико-биология агентствону Шимал-Кавказ илму-клиника арасы» къурагъанды.

Сабий поликлиникалагъа - жангы оборудование

Къабарты-Малкъарны сабийлеге бакъгъан учрежденияларына  76 миллион багъасы диагностика оборудование берилгенди. Ахча «Сабий поликлиникаланы бла больницалада поликлиника бёлюмлени ырысхы-техника онгларын кючлендириу» деген къырал программаны чеклеринде РФ-ни Правительствосуну резерв фондундан эмда регионну бюджетинден бёлюннгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.  

Гитче бизнесге себеплик этиуню къыйматлы амалы

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини Аппараты, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерство, Округну субъектлерини араларында экономика байламлыкъланы ассоциациясы эмда Шимал Кавказны айнытыу корпорация (КРСК) гитче бизнесге себеплик этиуню жангы амалын къолгъа алгъандыла. Бу оноу сагъынылгъан министерствону кенгешинде этилгенди.

Къашхатауда - жангы кинозал

   Черек районда эрттеден бери сакъланнган иш болгъанды - Къашхатаудагъы  Маданият юйде жангы кинозал ачылгъанды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
 Ол къууанчха  администрацияны башчысыны орунбасары  Улбашланы Сахадин бла  КъМР-ни  киновидео учреждениясыны  директору Альберт Маканаев  къатышхандыла. Ала биринчи къараучуланы алгъышлагъандыла, андан сора уа ыразылыгъы болгъанланы   фильм къараргъа чакъыргъандыла.

Зауукълу концерт, саугъала, тюбешиуле да

    Жангы жылгъы байрам адамланы бирге жыяды, ол себепден аны тамата, сабий да сюйюп сакълайдыла.  Аны бла байламлы жылны ахырында кёп тюрлю къууанчлы иш болады. Бу жол да Нальчикни солуу эм культура паркыны тепсеу залында «Ветеран» клуб абадан адамлагъа Жангы жылгъа зауукълу ингир къурагъанды. Аланы Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда право сакълаучу органланы ветеранларыны Нальчик шахар организациялары бла Нальчикни администрациясы саугъала бла къууандыргъандыла, белгили артистлени къатышыулары бла концерт да болгъанды.

Назы терекде - машинагъа билет

    2019 жылгъа тюберге кёп къалмагъанды. Нальчик шахарны  администрациясы анга къыстау хазырланады.  Орамлада жол жанларында   чыпынлада, терекледе, уллу тюкенлени алларында, терезелеринде  да    тюрлю-тюрлю накъышлы, тюрсюнлю чыракъла жандырыладыла.  Майданлада бийик назы терекле  омакъ жасалып сюеледиле. Ала быйыл шахарны онбир жеринде орнатылгъандыла. Ала  бири башхасына ушамай алай жасаладыла.

Больницаланы жюзден асламысы интернетге къошулгъандыла

  Бу кюнледе «Ростелеком» Къабарты-Малкъарда 104 медицина учреждениягъа интернет тартып бошагъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Жерлени битимлилигин игилендириу амал

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде «NO-TILL – жерлени битимлилигин сакълау амал. Россейни бла Аргентинаны сынамы» деген илму-практика семинар бардырылгъанды бу кюнледе. Аны ишине КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, РАН-ны КъМР-де илму арасыны эл мюлк институтуну, республиканы агрохимия службасыны, университетни эмда «Престиж-К», «Современные агротехнологии» эм «Агрогалактика Дон» предприятияланы келечилери къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла