Новости

Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 

Ара шахардан улоу ауурлукъ кетерилликди

КъМР-ни Башчысы  республиканы ара шахарыны баш магъаналы жолларында тапландырыу эмда жангыртыу жумушла  къалай тамамлана тургъанларына къарагъанды. Аладан бири - Калюжный орамды. Анда ремонт ишле 2017  жылда башланнган эдиле. Андан бери  жолну баш къатысы, коммунал инфраструктураны тозурагъан ызлары, жан-жанларындагъы ташла, чыракъ чыпынла да алышындырылгъандыла.

Тийишли буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Юрий Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарда жашагъан бир къауум адам бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.  

Миллет къоркъуусузлукъну жалчытыу вопрослары эмда террорчулукъ ишлени тыйыуну къошакъ мадарлары сюзюлгендиле

Тюнене Черкесскде Россей Федерацияны Къоркъуусузлукъ Советини Секретары  Николай Патрушев кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды, сёлешген да этгенди.

КъМР-ни Башчысыны посланиясында салыннган борчланы толтурууну планы къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ соруу  сюзюлгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Тюзлюк бла бардырылгъан конкуренция - экономикабызны айнытыуну ахшы себеби

Бу кюнледе Кремльде Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни башчылыгъында Къырал Советни жыйылыуу болгъанды. Анда «РФ-ни субъектлерини къыралда конкуренцияны айнытыуда баш магъаналы борчлары» сюзюлгендиле. Анга КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды. 

Быйыл да тириликни тюшюрмезге умутлудула

Бу кюнледе КъМР-ни Журналистлерини союзуну  президиумуну правленини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда сёз озгъан жылны итогларына эмда аллыбыздагъы кезиуде салыннган борчланы юсюнден баргъанды.

Мал докторну даражасын, магъанасын да аямай кётюрюрге

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан коллегиясында аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Хакъсыз юридический себеплик этиу къырал системаны игилендириуню жолларын излегендиле

КъМР-ни Парламентини Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» «КъМР-де хакъсыз юридический болушлукъну юсюнден» республикалы закон жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди. 

Сюймеклик бла эсгергендиле, бийик багъа бичгендиле

Геуюрге кюн Нальчикде Ленин атлы проспектде РФ-ни, КъМР-ни да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Боташланы Жарахматны жашы Исса жашагъан 18-чи  номерли юйню къабыргъасына аны аты жазылгъан эсгертме къанга салыннганды.  Анга жораланнган митингни Атталаны Азнор ачханды. Ол поэтни, драматургну жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден тынгылы хапарлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости