Жангылыкъла

Ток бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болурча

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада «Прохладная-1» подстанциягъа тынгылы ремонт этип бошагъанды. Аны бла энди токъсандан артыкъ социал объектни эмда жюз минг инсанны электрокюч бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болгъанды, деп билдиргендиле предприятияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Назы терекчик - жандауурлукъну белгиси

Казбек Коков «Муратлагъа жетдирген назы терекчик» деген акциягъа къатышханды. Аны башлай, ол аллай жандауурлукъ ишни бардырыуну ниети волонтёрладан чыкъгъанын, Россейни Президенти Владимир Путин а аны дурус кёргенин эсгертгенди. Къабарты-Малкъарны Башчысы  Волонтёрлукъну айнытыуну ресурс арасыны келечилерине бу акцияны къурагъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 

Къабарты орам кенгертилликди, жангы бет аллыкъды

Нальчикде Къабарты бла   Идаров орамла бирге къошулгъан жер транспортну кёплюгю ючюн уллу ауурлукъ жетген участокга саналады.

Студентле сынамларын ёсдюрюрча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери  практикаларын «РЖД-Здоровье» ачыкъ акционер биригиуню бёлюмюнде «Долина нарзанов» санаторийде ётерча  келишим этилгенди. 

Миллет проектни хайыры бла

Нальчикде  Идаров эм Малкъар орамлада  улоу тохтаучу онеки комплекс къуралгъанды. 

Жамауат бла ачыкъ ушакъ

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министри  Аслан Дышеков Регионнга оноу этиу арада (ЦУР) тюзюнлей эфирде ведомствону ишини юсюнден хапарлагъанды эм  жамауатны жарсытхан соруулагъа да жууапла бергенди.

«Чегем-парк» ачылыргъа кёп къалмагъанды

Чегем шахарда шахарны айбатландырлыкъ  «Чегем-парк» проект бла байламлы  уллу иш  бардырылады.   Подряд организацияны келечилери объектни графикден кеч къалмай бошар ючюн ахыр жумушланы тамамлап кюрешедиле,- деп билдириледи Чегем муниципал районну администрациясыны  пресс-службасындан.

Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямын жангыртыу къалай баргъанына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Жаш къараучуну театрыны мекямына тынгылы ремонт этиу къалай баргъанына къарагъанды. 

Жангы физкультура-саулукъландырыу комплексни ачылыууна къатышханды, жаш инсанлагъа паспортла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда жашагъан жашланы бла къызланы къауумуна Россей Федерацияны паспортларын къууанлы халда бергенди. Аланы Россей Федерацияны Конституциясыны кюню бла алгъышлай, уллу жетишимле тежегенди.

Чегемде Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга эсгертме салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Чегем аузундан чыкъгъан айтхылыкъ адамларыбызгъа – Къабарты-Малкъарны халкъ поэтлери Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга ишленнген эсгертмени ачылыууна къатышханды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла