Новости

Аты айтылгъан композиторну хурметине

2018 жылны 26 июнюнда Къырал концерт залда  композитор, КъМР-ни искусстволарыны  сыйлы  къуллукъчусу Жеттеланы  Мустафирни жашау эм чыгъармачылыкъ жолуна жораланнган ингир къураллыкъды. 18:30 сагъатда башланырыкъды.
Сорлукълары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 42-43-13.

 

Таймураз Ахохов – Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасы

Тюнене Нальчик шахар округну Жер-жерли самоуправление советини сессиясында  депутатла, конкурс ишлени эсеплерине кёре, Таймураз Ахохов  Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасыны къуллугъун толтурлугъун къабыл кёргендиле.

Аминаны хычинлерин битеу къырал кёргенди

Фахмулу, хунерли сабийлени кёрсек, хар бирибиз да къууанмай, ышармай къалмайбыз. Ала кеслерини жыл санларына артыкъ келишмеген, башхача айтханда, къыйын келген жумушланы тамамласала уа сейир окъуна этебиз. Нальчикчи Жылкъыбайланы Амина аллай къызчыкъды. Анга жаланда 4 жыл болады. Алай ол кесини азыкъла жарашдырыуу бла «жулдузду».

Жангы правительствону къаууму къабыл кёрюлгенди

Владимир Путин вице-премьерлени бла министрлени къуллукъларына Дмитрий Медведев кёргюзтген кандидатураланы къабыл кёргенди.  Ала аны юсюнден россейли Президентни Бочаров Ручейде резиденциясында сёлешгендиле. Путин кандидатураланы барысын да  Медведев бла тюнене эрттенликде окъуна сюзгенин айырып айтханды.

Республиканы андан ары айныууну ышаннгылы себеби

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла. Документде республиканы экономикасыны баш магъаналы бёлюмюне инвестицияла не къадар кёп салынырча этиуню амалларын жарашдырыуну мадарлары белгиленедиле.

КъМР-де тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде Къабарты-Малкъарны жеринде тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден эки жанлы келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

«Терекалмаз» Узбекистаннга жерни тешген оборудование жиберип турлукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри З-Г.А.Губашиевни, Промышленниклени бла предпринимательлени союзуну регион бёлюмюню президенти В.Ш.Хажуевну, «Терекалмаз» АО-ну баш директору А.Б.Тлеужевну къауумунда Узбекистаннга иш бла баргъанды.

Ауур аманлыкъла этгенлери ючюн терсленедиле

Нальчикни гарнизон аскер сюдюнде Россейни МВД-сыны эмда ФСБ-сыны Ингушетия Республикада бёлюмлерини къуллукъчуларына ачылгъан уголовный ишни тинтип башлагъандыла.  

Мароккодан - «кюмюш» бла

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

Бюджет къалай толтурулгъанын сюзерикдиле

17 майда КъМР-ни Парламентинде Къабарты-Малкъар Республиканы 2017 жылгъа республикалы бюджети эмда Къабарты-Малкъар Республиканы борчлу халда медицина страхованияны жер-жерли фондуну 2017 жылгъа бюджети къалай толтурулгъанларына къараллыкъды. Жыйылыу 11:00 сагъатда башланырыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости