Жангылыкъла

«Россейни жаш предприниматели»

«Гитче эм орта предпримательство эм энчи  предпринимательство башламчылыкъда болушуу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарны  Предпринимательствогъа себеплик этиу арасы  «Россейни жаш предприниматели» деген битеуроссей конкурсну республикалы кесегин бардырады. Аны магъанасы жаш тёлюню эсин  предпринимательствогъа бурургъады  эм жаш  бизнесменлеге болушлукъ тапдырыргъады. 

Эл мюлк бла кюреширге сюйгенлеге - ортакъгъа жерле

Къабарты-Малкъарны иелигинде болгъан эл мюлк бла кюреширге жараулу жерлени юсюнден информацияны басмалагъандыла бу кюнледе КъМР-ни Жер эм ырысхы бла байламлы халла министерствосунда. Анда айтханларына кёре, бу иш республиканы Башчысыны коррупциягъа къажау туруу жаны бла оноуларын толтурур муратда ачыкъ халда бардырылады.

Грантха кёре – социал-культура ара

Къабарты-Малкъар  Республиканы кёзлери иги кёрмегенлени библиотекасыны таматасыны Жанна Хамдохованы  проекти РФ-ни Президентини грантына тийишли болгъанды. Жууукъ заманда анга кёре сокъурлагъа бла кёзлери иги кёрмегенлеге социал-культура ара ишлерге мурат барды.

Бир къауум предприятияла ыйыкъгъа тёрт кюн ишлерикдиле

Алгъаракъда РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведев къыралда тёрт кюнлю ишчи ыйыкъны кийирирге кереклисини юсюнден айтханды. Бюгюнлюкде аны юсюнден кёп тюрлю даулашла бардыла.

Кавказны табийгъатына сакъ кёзден

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде «Кавказны табийгъаты» деген кёрмюч ачылгъанды.

Къашхатауну бла Чирик кёлню араларында жолну тапландырадыла

 «Урвань-Огъары Малкъар-Уштулу» федерал  автомобиль жолну тапландырыу ишле къыстау  бардырыладыла.

Бёрю

Бёрю жигит,  хыйлачы, жыртхыч жаныуарды. Ол Къабарты-Малкъарны тауларында,  агъачларында да жашайды. Хайыуанлагъа уллу  заран келтиргени ючюн анга уу  саладыла, къыргъан да этедиле, алай    азайталмайдыла.  

Суратны сатып алгъан художникни жюрегини, кёлюню бир кесегинден юлюшлю болады

Оруслу художник къыз Светлана Кузнецованы республикада, аны тышында да кёпле биледиле. Аны фахмусуну элпеги, ишине уллу сюймеклиги жазгъан ишлеринде ачыкъ баямланады. Кузнецованы  кёрмючлеринде кёргюзтюлюннген суратларыны кёбюсю энчи иели коллекциялада сыйлы жерлерин тапхандыла.

Къоншу участкаланы иелери бла арада чеклени тохташдырыу

Быйыл июньда РФ-ни Президенти къабыл этген закон бла «Кадастр ишни» эмда «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал регистрациясыны» юсюнден законлагъа тюрлениуле сингдирилгендиле. Алагъа кёре, къоншула бла келишип, Федерал кадастр палатада арада чекни тохташдырыу инструкцияны хазырлагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Байрамны эсде къалгъан такъыйкъалары

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла