Новости

Бек алгъа инфраструктураны, саулукъ сакълауну, билим бериуню айнытыргъа эмда адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге керекди

Россейни Президенти Владимир Путин 13-чю уллу пресс-конференциясын бардыргъанды. Анга россейли эмда тыш къыраллы басма органладан битеу да 1640 журналист чакъырылгъанды. Къыралны башчысы тёрт сагъат чакълы бир заманны аланы  сорууларына жууапла бергенди.

Продукцияны ассортименти кенгди, анга сурам уллуду

Россейде жыйырма-отуз жыл мындан алда машинала жыйгъан, чыгъаргъан бёлюм бек айнып тургъанды. Уллу заводлада, фабрикалада мингле бла адамла уруна эдиле. Деменгили къырал чачылгъаны бла экономика байламлыкъла да тозурайдыла, бир кезиуде  болум бек осал жанына тюрленнген эди.

«Бакудан жюреклерибиз чексиз ыразылыкъдан бла ёхтемликден толуп къайтханбыз»

Бу жыл  узакъ, жууукъ жерледе да КъМР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жоралап кёп къууанчлы ишле, тюбешиуле къуралгъандыла. Ноябрьде ара шахарда байрамгъа республикадан кёп санлы делегация къатышханды.

Коррупциягъа къажау законла къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 32 вопросха къаралгъанды. «Правительстволу сагъатны» чеклеринде КъМР-ни Башчысыны Администрациясында тийишли управлениясыны таматасы Аслан Нагоевни «КъМР-де коррупцияны профилактикасыны юсюнден» республикалы закон къалай толтурулгъаныны юсюнден докладына тынгылагъандыла.

Жолугъуз болсун, хурметли ветеранла!

Россей Федерацияны Социал страхование фондуну регион бёлюмюнде алты адамгъа  «Лада-Гранта» автомобильлени ачхычларын бергендиле. Аланы барысы да уруннган заманларында ачып, къыяу тапханладыла. Бу жол Сабанчыланы Жамал, Отари Гавашелишвили, Сагизулла Гайфуллин, Макытланы Ахмат, Сергей Гапкалов, Замир Шурдумов женгил машинала къоллу болгъандыла.

Владимир Путин Сирияда Хмеймим авиабазаны жокълагъанды

Баш Главнокомандующий къоруулау министрге эмда Генеральный штабны таматасына россейли аскерни къауумун Сириядан чыгъарып башларгъа эмда  алгъын туруучу жерлерине къайтарыргъа буюргъанды.

Окъуучуланы эмда устазланы байламлыкъларын кючлей

Республиканы Экология-биология арасыны ишчилери Тырныауузну 2-чи номерли школунда «Дистанционные образовательные технологии как способ расширения доступа обучающихся к учебному контенту» деген семинарны къурагъандыла. Анга Элбрус районну билим бериу учрежденияларыны химиядан, биологиядан эм  географиядан устазлары къатышхандыла.

Тау эллени школларына - автобусла, багъыу учрежденияларына уа - «скорыйле»

Шабат кюн Нальчикде Келишиулюкню майданы адамладан, жангы машиналадан да толу эди. Ол кюн республиканы школларына бла  саулукъ сакълау учрежденияларына 42  жангы техника берилгенди. Аланы кёре алайгъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да келген эди.

Мадарла этиледиле, алай хал а кереклисича тюрленмейди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары Владимир Болотоковну бла «Каббалкэнерго» компанияны таматасы Аслан Докшукинни тюбешиуюнде бюджет организацияланы эмда жашау журт-коммунал предприятияланы электрокюч ючюн тёлеулерин жыйыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Ёнкючлерин жапмагъанла бла сёлешедиле, ангылатадыла, эсгертедиле

Бу кюнледе «Газпром межрегионгаз Нальчик» обществону Чегемде бёлюмю  районну администрациясыны келечилери бла бирге  Нартанда кёк отлукъ ючюн кёп заманны  ахча тёлемей тургъанланы жокълагъандыла, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Новости