Жангылыкъла

Школгъа хазырланыргъа болушадалыла

Къабарты-Малкъарда «Сабийни школгъа хазырла» деген жандауурлукъ акция быйыл бла экинчи кере бардырылады. Анга къатышыргъа сюйгенлени саны да ёседи.   Быйыл къолайсыз  юйюрледен  эки мингден аслам   сабийге болушлукъ тапдырыллыкъды.   Ала портфельледен башлап юс кийимге дери жалчытылынныкъдыла.

Регион ононучула бла тюбешгендиле, жарсыуларын да айтхандыла

Кёп болмай СКФО-ну субъектлерини таматалары Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» форумуну келечилери бла тюбешгендиле.  Машукчула алагъа регион жаш тёлю политиканы, экологияны, кир-кипчик бла байламлы реформаны, табийгъат эм архитектура эсгертмелени,  урунууну, билим бериуню эм аскер-патриот ниетде юйретиуню юслеринден  соруула бергендиле. Ол санда энчи тилеклеге да  къаралгъанды.   

Сентябрьден алып башларча

Жазылыу – 2019
 

Жангыртылгъан эм тапландырылгъан спорт залла

 Быйыл Къабарты-Малкъарда  жангы окъуу жылгъа 24 школну спорт залы жангыртыллыкъды. Анга деп  къырал бюджетден 26,3 миллион сом бёлюннгенди, ол санда  республика кесинден 1,9 миллион сом  къошханды

Уллайгъанлагъа – шёндюгю компьютер технологияланы

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

Тамата тёлюге кёз-къулакъ болуу

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

Аманлыкъчылыкъны жангы тюрлюсю жайылгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну республикада баш управлениясындан арт кезиуде аманлыкъчыла адамланы алдатыуну жангы амалын хайырланып тебирегенлерин эсгертедиле.

Жандауурлукъну чеги жокъду

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

Къолайсызлагъа эс тапдырыу эмда аманлыкъланы жолун кесиу

Нальчикде  полициячыла бла жамауатны келечилери жюз юйюрге сабийлерин школгъа хазырларгъа болушхандыла. Битеу школ кереклери ичлеринде болгъан  портфельлени къыйын жашау болумгъа тюшген 130 сабий алгъанды.

Кёп сабийли юйюрге – полициячыладан саугъала

«Каникулланы - Жамауат совет бла бирге» деген акция андан ары бардырылады. Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде къуллукъ этгенле аны жамауат советини секретары Жаболаны Жабраил бла бирге Къашхатауда кёп сабийли юйюрню жокълагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла