Жангылыкъла

Терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден ачыкъ эмда къыйматлы ушакъ

Къабарты-Малкъарны Жамауат  палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясы бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу бардыргъанды. Анга комиссияны, КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, районну эл мюлк, аш-азыкъ эмда жер бла байламлы халланы  Управлениясыны келечилери, аграрийле къатышхандыла. Кенгешде бизни республикада терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Тарифни эмда инвестиция программаны тохташдыргъандыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосуну правленини алгъаракъда бардырылгъан кенгешинде талай коммунал жумушла ючюн багъаланы эмда инвестициялы программаланы   тохташдыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Токну урларгъа тюзелгенлени ингир алада тутадыла

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Бахсан районда рейдлени ингирде да бардырып тебирегендиле. Аны сылтауун «кюнню бу кезиуюнде ким да юйюнде болуучуду да, ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъанланы тутаргъа, адамланы арасында ангылатыу ишни бардырыргъа, счётчиклеге да къараргъа онг болады», - деп ангылатхандыла энергетикле.

«Кавказ» кенгертиле барады

СКФО-да кёп регионланы ётген «Кавказ» трасса аллындан окъуна эки ызлы болуп ишленнгенди. Кеси заманында ол жетишип тургъанды, алай бюгюнлюкде, автомашиналаны санына иги да къошулгъаны ючюн, азлыкъ этип башлагъаны баямды. Ма ол себепден аны кенгертип барыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны пресс-службасындан.

LTE эмда Wi-Fi сетьлеге къошулуп сёлеширге боллукъду

Россейде эм уллу телекоммуникация операторладан бири – МТС компания алгъаракъда Нальчикде LTE (Voice over LTE) эмда Wi-Fi (Wi-Fi Calling) сетьле бла сёлеширге амал болурча этгенди. Башхача айтханда, энди аны абонентлери бир бирге Интернет бла сёлеширге боллукъдула.

Регион совет ишин башларыкъды

Кёп болмай РАН-ны Президиумундагъы илму советни 96-чы жыйылыуу ётгенди. Аны ишине академик В.А. Лекторский таматалыкъ этгенди. Алимлени бу жолгъу тюбешиулери искусственный интеллектни методологияларына бла когнитив тинтиулеге жораланнганды. 

Эки районнга – жангы автоклубла

Къабарты-Малкъаргъа  «Маданият» миллет проектни чеклеринде  жангы автоклубланы биринчи къаууму келтирилгенди. Бу жол энчи техника Чегем бла Лескен районлагъа берилгенди. 

Шахарчыланы оюмлары эсге алынып

Нальчикни мэриясы  шахар тийрелени тапландырыу ишни андан ары бардырады. Алгъаракъда Театр орамда скверни проектин сайлар муратда ачыкъ конкурс ётдюргенди. 

Аты айтылгъан шайырыбызны хурметине

Элбрус районну краевед музейинде  КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, РФ-ни, КъМР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиляны 85-жыллыкъ юбилейине аталгъан  «Бизни Танзиля»  атлы кёрмюч ачылгъанды.

Уллайгъанлагъа - аламат жырла, жарыкъ тепсеуле

Черек районда уллайгъанланы жокълау, алгъышлау, саугъалау ахшы тёреге айланнганды. Алагъа къуралгъан тюбешиуле  бир бирлерин тансыкъларгъа, ушакъ этерге,  солуп, зауукълукъ алыргъа да онг бередиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла