Жангылыкъла

Россельхозбанкны жангы кредит картасы

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа Россельхозбанк жангы кредит карта жарашдыргъанды. 

Тапландырыу ишле къалай баргъанларына къарагъанды

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан ара район больницаны поликлиника бёлюмюнде ремонт ишле къалай баргъанларын тинтгенди. Ала  «Модернизация первичного звена здравоохранения» деген регион программагъа тийишлиликде бардырыладыла.

Ремонт къалай баргъаныны эмда не зат этиллигини юсюнден Алан Борисбиевичге ара район больницаны баш врачыны къуллугъун толтургъан Рахайланы Аслан  эмда  «Эльбрус – Ремстрой» подряд организацияны келечилери  айтхандыла.

Эсге тюшюргендиле, бушуу этгендиле

Огъары Малкъарда эрттегили Сауту элде  Черек районда  79-жыл мындан алгъа болгъан бушуулу ишле бла байламлы  митинг болгъанды.

Токну къоркъуусуз хайырланырча

«Каббалкэнерго» предприятияны Бахсан районда бёлюмюню специалистлери электрокюч бла байламлы кезиулю дерсни «Радуга» санаторийде бардыргъандыла.

Жашил театргъа тынгылы ремонт этедиле

Кавказда эки минг бла жарым адам сыйыннган Нальчикде орналгъан жангыз Жашил театрны быйылгъы жылда жангыртып бошарыкъдыла. 

Жолла кенгертилгендиле, къоркъуусуз болгъандыла

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 федерал жолну «Эски Черек - Аргудан» кесегини 13 километр чакълы биринде тёрт ыз тартылырча  мадарла этиле турадыла. 

Жангы, хайырлы тюрлениуле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет «Эл мюлкню, прикладной биотехнологияны эмда промышленность производствону айнытыуда эм магъаналы жолла» (AgroBioTech-2021) халкъла аралы илму-излем конференцияны къурагъанланы санына киреди. 

Электрокюч ючюн борчлары ёсе барадыла

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк жаны бла биригиулени электрокюч ючюн борчлары квартал  сайын ёсгенлей барыды. 

Къабарты-Малкъарда билим бериуге цифра технологияла сингдириледиле

Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «ITV Group» компанияны регион бёлюмюнде болгъандыла, деп  билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери

Республикада элли мектеп тынгылы жангыртыллыкъды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада ВКС амал бла Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында бардырылгъан Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны президиумуну ишине къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла