Новости

Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Вольный ауулчулагъа - юй тюпле

Озгъан шабат кюн  Нальчикде  Профсоюзланы маданият юйюнде Вольный Ауулда жашагъанлагъа жер участкала чёп атыу бла къууанчлы халда юлешиннгендиле.

Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле.

Ёзек къайгъырыу - инсанланы конституциялы эркинликлерин, жамауатны аманлыкъчыладан жокълауду

 КъМР-ни прокурору Олег Жариков журналистле бла тюбешиуде   надзор ведомство былтыр тамамлагъан ишни эсеплерин чыгъаргъанды. 

Айырыучулагъа не къадар тап болумла къураргъа

Элбрус районну администрациясы бла жер-жерли айырыу комиссия бирге кенгеш бардыргъандыла. Анга  политика партияланы жер-жерли бёлюмлерини таматалары,эллени бла Тырныаууз шахарны башчылары, айырыу комиссияланы, район администрацияны жамауат советини, тюрлю-тюрлю организацияланы, структураланы, управленияланы келечилери да къатышхандыла.

Келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды, законланы ангылатханды, амалла табаргъа айтханды

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды. Анга жарсыуларын айтып 20 адам келгенди. Аланы тарыгъыуларыны асламысы ишсизлик, жерле, жашау-турмуш халла, элледе суу бла жалчытыу бла байламлы эдиле. 

«Шёндюгю билим бериу жеринде турмайды, ол заманны излемлери, жамауатны сейирлери бла бирге тюрленнгенлей барады»

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова бла орган тамамлагъан ишни, законла чыгъарыуну энчиликлерини эмда быйыл толтурургъа белгиленнген жумушланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.
- Светлана Гаднановна, сиз башчылыкъ этген комитет былтыр толтургъан ишге къаллай багъа берлик эдигиз?

Педиатрла парталагъа олтургъандыла

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды. Анга КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну, Къабарты-Малкъарны къырал университетини  келечилери, Чегем, Бахсан эм Зольск районну педиатрлары къатышхандыла. 

Къыйматлы соруулагъа къаралгъанды

КъМР-ни Парламентинде спикер Татьяна Егорова РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, аны контроль эм регламент жаны бла комитетини башчысыны орунбасары Ирина Марьяш бла тюбешгенди.

Республикада пульмонология службаны андан ары айнытыуну юсюнден айтылгъанды

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости