Жангылыкъла

Республиканы аш-азыкъ продукциясы - Эмиратлада

Бу кюнледе Бирлешген Арап Эмиратлада (ОАЭ) аш-азыкъны эмда къонакъ юйлеге бла ашханалагъа оборудованияны GulFood 2020 деген 25-чи халкъла аралы кёрмючю башланнганды. Ол кеси да «Аш-азыкъны магъанасын жангыдан тергеу» деген чакъырыу бла бардырылады. Анга къатышханланы бла къонакъланы шёндюгю амалла бла шагъырейленирге, ашланы татыуларын да кёрюрге, белгили специалистле эм экспертле бла ушакъ этерге онглары боллукъду.

Фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратлыдыла

Къабарты-Малкъарны аскер комиссариаты билдиргенича, РФ-ни Къоруулау министерствосу  фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратда «Дорога памяти» деген проектни башлагъанды.  Ол хар инсанны да тарых магъаналы тинтиу иши боллукъду.

Бийик-тау музейни айбатландырадыла

Элбрус тийресинде къорууланыуну музейин айбатландарыу ишле Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланнган байрамгъа дери бошаллыкъдыла, деп билдиргенди маданият министрни къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов 2019 жылны эсеплерин чыгъаргъан ведомствону коллегиясыны тюбешиуюнде.

Эсгериулени къозгъагъан, кёлню да кётюрген тюбешиу

Уллу Ата журт уруш кёплени сабийликлерин сыйыргъанды. Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа заводлада, сабанлада урунургъа тюшгенди. Каскулов Къаральби къазауатны ачы кюнлерин гитчелей сынагьанладан бири болгъанды.

Окъуучуланы билимли эмда патриотла болургъа чакъыргъандыла

Кёп болмай Уллу Хорламны -75 жыллыгъыны чеклеринде бардырылгъан   «Жигитлени къабыргъасы» деген регионла аралы жаш тёлю патриот проектни чеклеринде Шалушканы 1-чи номерли орта школунда  Россейни Жигитлери -  запасдагъы генерал-майор Сергей Тулин,  сыйлы аскер лётчик Владимир Алимов, гвардияны полковниги Аркадий Корольков  эм Аскер кючлени  офицерлерини «МЕГАПИР» миллет ассоциациясыны  келечилери болгъандыла.

Жолланы жюз километрден асламысына ремонт этилликди

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  республикалы магъаналы  жолланы  101 километр чакълы бирине ремонт этилликди.   Ол  былтыр бла тенглешдиргенде, 32 процентге кёпдю, деп билдириледи КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.

Эм иги проектге - жюз миллиондан аслам сом

Быйыл Чегем районну администрациясы  Россейни Къурулуш министерствосу бардыргъан «Гитче шахарла бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышырча заявка бергенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Усталыкъ алып чыкъгъанлагъа аны ёсдюрюрге - жангы амал

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов бла   «Техно Спарк» компанияны таматасы  Денис Ковалевич «Точка кипения» арада бардырылгъан жыйылыуну  кезиуюнде келишимге къол салгъандыла.   Анга кёре энди КъМКъУ-ну    бошагъанла  предпринимательстволукъ жаны бла билимлерин  алада ёсдюрюрге боллукъдула.  Тюбешиуге   преподавательле, студентле, вузланы илму эм инвестициялы партнёрлары да къатышхандыла. 

Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

Ахчангы сакъларгъа сюе эсенг, алтын ал

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа багъалы темирледен да сатыучуларын билдиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла