Жангылыкъла

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды. 

Бахсанда уллу кёпюр ишлер мурат барды

Бахсан шахарда узунлугъу 220 метрге жетген аллай уллу кёпюр ишлерге дейдиле. Ол  Конечная орамны  Дыгулубгейни ичи  бла баргъан республикалы трассагъа къошарыкъды, деп билдиргендиле  администрациядан.

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла. Ала анга кеслерини ыразылыкълары бла къатышхандыла.
Сагъынылгъан сынау (ФЭПО) – ол инновациялы проектди. Кеси да ФГОС-ланы чеклеринде жаш адамлагъа  билим  бериуню даражасын тинтеди. Жангы излемлеге, сурамлагъа тийишлиликде окъутууну башха-башха кезиулеринде студентле къаллай жетишимле болдургъанларын ачыкълайды.

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Эм багъалы харбызны багъасы – 7 минг доллар

Японияда «дэнсукэ» сортлу къара  харбызланы сатыуну  биринчи аукциону болгъанды. Kyodo агентстводан билдиргенлерине кёре, ол къыралны Асахикава бла Саппоро шимал шахарларында бардырылгъанды

Онлайн-кассаланы энди кимле хайырланыргъа борчлудула?

Белгилисича, быйыл 1 июльдан башлап, предпринимательство бла кюрешгенлени талай категориялары онлайн-кассаланы хайырланып тебирерге борчлу болгъандыла.

Элбрус регионал колледжни окъуучулары игилени санында

Юч кюнню ичинде Нальчикде саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы «Абилимпикс-2019»  регионал ючюнчю чемпионаты бардырылгъанды. 

Черекни жагъасын кючлендириу барады

Аушигер элни къатында Черек сууну жагъасыны бир кесеги ашалгъанды.

Бисону «Пятницагъа» устаныча чакъыргьандыла

Чеченланы Бисо къыралда бек фахмулу шеф-поварладан бириди деп таукел айтыргъа боллукъбуз

Кредитле алгъанланы саны ёседи

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит портфелини ёлчеми 2,1 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла