Илму

Не зат чырмаулукъ этеди бизге арыкъ болургъа?

Бир-бирде адам неден семиргенин ангыламай къалады. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Диетолог Къазийланы Марина бла биз бу жарсыуну сюзгенбиз.
Специалист айтханнга кёре, адамгъа жашагъан жерин алышыргъа тюшсе, ол аны бек апчытады. Кёчюу сакъланмай тургъанлай болса уа - бютюнда. 

Хурулдаудан къутулургъа онг бармыды?

Кече юйде шошлукъ болмаса, тынч жукълагъан  къыйынды.  Къатынгда хурулдагъан адам болса уа, аллай тынчлыкъ не хазна табылсын. Аны ючюн  хурулдаугъа къажау кюрешни таукел бардырыргъа керекди. Аны юсюнден биз  Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач – терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Ата-анала Бир къырал экзаменни бериу къайгъыларын кеслеринде сынагъандыла

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Инклюзия - ол неди?

                                                                       Тарых
Инклюзия билим бериуде жангы амалды, биринчи кере жыйырманчы ёмюрде оруслу психолог Лев Выготский илмугъа кийиргенди аны, ол чекленнген онглары болгъан сабийлени бирси сабийле бла бирге окъутууну тюзге санауду.  Аны оюмуна кёре, сакъатланы жамауатдан айырып, энчи школлада окъутуу терсди. Алада  инвалидле жаланда бир бирлерин кёредиле, дуниядан ангыламлары болмайды, аны хатасындан артда адамла арасында кеслерин келишдиралмайдыла.

Сабийни солуу кезиуюн зауукълу ётдюрюгюз

Ыйыкъны узунуна, сабийле школда неда сабий садда кечине эселе, солуу кюнледе уа кеслерин не бла булжутургъа билмей къаладыла. Кёп ата-анала аланы  аппаларына бла ынналарына  ашырадыла. Аллай онглары болмагъанла уа аны заманын къалай оздурургъа  билмейдиле. 

Къабарты-Малкъарны Башчысыны стипендияларына 50 адам тийишли болгъанды

   РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны, КъМКъУ-ну, КъМКъАУ-ну, СКГИИ-ни да  студентлерини бла аспирантларыны къаууму – битеу да 50 адам -  илму жетишимлери ючюн ахча саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Жангычылыкълары бла шагъырейлендиргендиле, келир тёлюлеге письмо жазып асырагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде  "Илмуну ыйыгъыны» эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга аталгъан жыйылыу байрамгъа айланнганды. Анга башха вузланы студентлери да къатышхандыла.

Акъыл къудуретден жаратылгъан буруннгулу эм сейирлик байлыкъ

                                                              Халкъны  кёлден  чыгъармачылыгъы
    Жашауубузда, турмушубузда тюбеген затланы эслей, аланы магъаналарына тюшюнюрге да излейсе. Бирде  окъууу, жазмасы болмагъан халкъ кесини  эсинде, ангында къаллай бир байлыкъны сакълагъанына тамашагъа къаласа.

Устазла финансла жаны бла билимлерин ёсдюргендиле

   Къабарты-Малкъарда къошакъ билим бериу жаны бла «Тохтаусуз айнытыу арада» «Тюрлю-тюрлю категориялы окъуучуланы финансладан билимлерин ёсдюрюрча курсланы къурау эмда методикасы» деген программагъа кёре дерсле къуралгъандыла. Аны финансла жаны билим берген Шимал-Кавказны халкъла аралы методика арасы (ММЦ) бардыргъанды. Анга республиканы окъуу учрежденияланы эм профессионал билим бериу организацияланы устазлары къатышхандыла. Ала энчи эм юйюрню финанслары, финанс инструментле эм аланы къыйматлы хайырланыу жаны бла теорияны ётгендиле.

Агъач кишиле: кертимиди огъесе ётюрюкмюдю?

   Бир талай жыл мындан алгъа «Комсомольская правда» газетден журналистле Кавказ таулада агъач кишини  кёрген, билген болгъанын соруп, тинтип, тау элледе айланнганларыны юсюнден статьяла жазылып тургъандыла. Алагъа  Къабарты-Малкъардан журналистле да къошулгъан эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Илму