Илму

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду. Аны юсюнден асламлы информация органлада кёп айтылады, алай бу жазмабызны энчилиги автор - краевед, Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз, кеси экспедициялагъа къатышып, кёзю бла кёргенни, сынагъанны жазгъанындады.
 

Композит материалла кёп жерледе хайырланылырчадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери «Роскосмос» къырал корпорацияны  «Композит»  предприятиясы бла бирге гитче объёмда композит материалланы производствосун  башларгъа умутлудула. Аны юсюнден  университетни прогрессив материалла эм аддитив технологияла жаны бла арасыны таматасы Светлана Хаширова билдиргенди.

Жаш адамла билимлерин ёсдюрлюкдюле, проектлерин да къорууларыкъдыла

6-8 ноябрьде Архызда «Маданиятланы арасында ушакъ» деген регионла аралы жаш тёлю илму-практика форум боллукъду. Анга Шимал  - Кавказ федерал округдан (СКФО)  жюзге жууукъ адам къатышырыкъды. Ол Халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмю бла Къарачай-Черкесни Миллетлени ишлери, асламлы  коммуникацияла эм басма жаны бла министерствосу къурап бардырылады. 

Ачыкъ, хайырлы, сейир проектле

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде НТИ-ни платформасыны «Осенний навигатор» онлайн-сессиясы ётгенди. Анга вузланы «Точка кипенияларыны» битеу бёлюмлери къатышхандыла, ол а  Россейни 48 шахарындан 70 къауум.

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Америкалы преподавательледен къыйматлы дерсле

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни право, экономика эм финансла институтуну студенти  Муртазланы Лана АБШ-ны Массачусетс штатыны ара шахары Бостонда «Women2Women international Leadership Conference» деген халкъла аралы конференциягъа къошулгъанды.

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Габаш, гамож – кийизден не сахтияндан этилген юйде кийиучю женгил аякъ кийим.

Габушур – ташны юсюн жапхан къаты топуракъ.

Жаш тёлюню дипломатия жаны бла сейирлерин къозгъарча

Къабарты-Малкъарны къырал университети Нальчикде 4-чю номерли гимназия бла бирге бу кюнледе «Келир заманны дипломатлары» деген биринчи илму-практика конференцияны бардырадыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, ол жаш тёлюню дипломатия бла кюрешиуге сейирлерин къозгъар умутда къуралгъанды. Аны кезиуюнде орта, энчи орта эмда бийик билим бериу бёлюмледе байламлыкъланы кючлендириуге, битеу да билим бериу системаны айнытыуда социал эмда культура башламчылыкълагъа да асламыракъ эс бурулгъанды.

Жулдузлагъа жол ачхан

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 

Страницы

Подписка на RSS - Илму